18 Ocak 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29240

YÖNETMELİK

Türk Patent Enstitüsünden:

ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARININ KORUNMASI HAKKINDA

KANUNUN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/12/2004 tarihli ve 25686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Adres, unvan, nev’i değişiklikleri ve hak sahipliğindeki değişiklikler

Madde 14 – Bir entegre devre topoğrafyası başvuru veya entegre devre topoğrafyası hakkı sahibinin adresinin değişmesi halinde bu değişikliğin Sicile kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgelerle birlikte Enstitüye başvuruda bulunulması gerekir.

a) Talep dilekçesi,

b) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname.

Adres değişikliği işlemi, entegre devre topoğrafyası başvuru veya entegre devre topoğrafyası hakkı sahibi ya da varsa bunların vekili tarafından tek bir talep yapılması üzerine Sicilde entegre devre topoğrafyası başvuru veya entegre devre topoğrafyası hakkı sahibi adına kayıtlı tüm başvurular ve tesciller için yapılır.

Entegre devre topoğrafyası başvuru veya entegre devre topoğrafyası hakkı sahibi ya da varsa bunların vekili tarafından yapılan yeni bir entegre devre topoğrafyası tescil başvurusunda veya diğer taleplerde yer alan adres ile Enstitü kayıtlarındaki adresin farklı olması halinde yeni entegre devre topoğrafyası tescil başvurusu veya talepte beyan edilen adres Sicile kaydedilir.

Bir entegre devre topoğrafyası başvuru veya entegre devre topoğrafyası hakkı sahibinin unvanının veya nev’inin değişmesi halinde bu değişikliğin Sicile kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgelerle birlikte Enstitüye başvuruda bulunulması gerekir.

a) Talep dilekçesi,

b) Unvan veya nev’i değişikliğini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya yetkili mercilerce onaylanmış belge ile bu belgenin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

c) Gerekli ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge,

ç) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname.

Unvan veya nev’i değişikliği işlemi, entegre devre topoğrafyası başvuru veya entegre devre topoğrafyası hakkı sahibi ya da varsa bunların vekili tarafından tek bir talep yapılması ve tek bir ücretin ödenmesi üzerine Sicilde entegre devre topoğrafyası başvuru veya hak sahibi adına kayıtlı tüm başvurular ve tesciller için yapılır.

Ticaret şirketlerindeki birleşme, bölünme gibi yapısal değişiklik işlemleri ile ayni sermaye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda hak sahibinde meydana gelecek değişiklik işlemlerinin Sicile kaydedilmesi için aşağıda sayılanlarla başvuruda bulunulması gerekir.

a) Dilekçe,

b) Talep konusu işlemin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi veya yetkili mercilerce onaylanmış belge, bu belgenin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

c) Gerekli ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge,

ç) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname.

Hak sahipliğindeki diğer değişikliklerin entegre devre topoğrafyası başvuru veya hak sahibi adına kayıtlı her bir başvuru ve tescil için ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Adres, unvan, nev’i ve hak sahipliğindeki diğer değişiklikler Sicile kaydedildikten sonra Bültende yayımlanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe 20 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 20/A maddesi eklenmiştir.

“Süreler, bildirimler ve işlem formları

MADDE 20/A– Bir entegre devre topoğrafyası başvurusu veya tescili ile ilgili işlemlerde uyulması gereken süre, Kanun veya bu Yönetmelikle belirlenmemişse uygulanacak süre, Enstitünün bildiriminden itibaren iki aydır. Enstitü tarafından yapılan bildirimler yazılı olarak yapılır ve bildirim tarihi olarak tebliğ tarihi esas alınır.

Bu Yönetmelikte geçen başvuru dilekçesi, form, talep veya dilekçe Enstitü tarafından geçerli kabul edilen ve elektronik ortamda kullanıma sunulan işlem formlarıdır. Enstitüye sunulacak başvuru veya taleplerde Enstitü tarafından geçerliliği kabul edilen bu işlem formlarının kullanılması zorunludur. Bu formlar kullanılmaksızın yapılan taleplerin geçerli işlem formları ile hazırlanarak Enstitüye sunulması amacıyla iki aylık süre verilir.

Entegre devre topoğrafyası başvuruları veya diğer taleplerin elektronik imza, mobil imza veya Enstitüce sağlanan diğer yöntemlerle çevrim içi olarak yapılması halinde formların ekinde sunulan belgelerin aslına uygun olduğu; başvuru sahibi ya da talepte bulunanın bu yöndeki beyanının alınması ve belgelerin tamamının çevrim içi yolla imzalanması suretiyle kabul edilir. Çevrim içi işlemi yapan başvuru veya talep sahibi, gerçeğe aykırı beyanda bulunması veya belge sunması halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenir.

Belgelerin aslına uygunluğu konusunda tereddüde düşülmesi durumunda, Enstitü tarafından başvuru veya talep sahibinden evrak asılları istenebileceği gibi, bu konuda ihtilaf yaşanması halinde Enstitü kayıtları esas alınır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.