18 Ocak 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29240

YÖNETMELİK

Türk Patent Enstitüsünden:

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/2/2006 tarihli ve 26073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Endüstriyel tasarım başvuruları veya diğer taleplerin elektronik imza, mobil imza veya Enstitüce sağlanan diğer yöntemlerle çevrim içi olarak yapılması halinde formların ekinde sunulan belgelerin aslına uygun olduğu; başvuru sahibi ya da talepte bulunanın bu yöndeki beyanının alınması ve belgelerin tamamının çevrim içi yolla imzalanması suretiyle kabul edilir. Çevrim içi işlemi yapan başvuru veya talep sahibi, gerçeğe aykırı beyanda bulunması veya belge sunması halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenir.”

“Belgelerin aslına uygunluğu konusunda tereddüde düşülmesi durumunda, Enstitü tarafından başvuru veya talep sahibinden evrak asılları istenebileceği gibi, bu konuda ihtilaf yaşanması halinde Enstitü kayıtları esas alınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Unvan, nev’i ve adres değişiklikleri

Madde 20 – Tasarım hakkı sahibinin unvanının veya nev’inin değişmesi halinde bu değişikliğin Tasarım Siciline kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgeler ile birlikte Enstitüye başvuruda bulunulması zorunludur.

a) Talep dilekçesi.

b) Unvan veya nev’i değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya yetkili mercilerce onaylanmış belge ile unvan veya nev’i değişikliğini gösterir belgenin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.

ç) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname.

Unvan veya nev’i değişikliklerinin Tasarım Siciline kaydı, tasarım hakkı sahibi adına kayıtlı tüm tasarım tescil başvuruları ile tasarım tescillerine tek ücret alınmak suretiyle uygulanır.

Unvan ve nev’i değişikliğinin Tasarım Siciline kaydı için yapılan başvurudaki eksikliklerin süresi içinde giderilmemesi halinde en son yapılan tasarım tescil başvurusunda yer alan bilgiler dikkate alınır ve yeni bir sahip numarası verilerek işlemler yürütülür.

Tasarım hakkı sahibinin adresinin değişmesi halinde bu değişikliğin Tasarım Siciline kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgeler ile birlikte Enstitüye başvuruda bulunulması zorunludur.

a) Talep dilekçesi.

b) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname.

Adres değişikliğinin Tasarım Siciline kaydı, tasarım hakkı sahibi adına kayıtlı tasarım tescil başvuruları ile tasarım tescillerinin tamamına uygulanır.

Tasarım hakkı sahibi ya da varsa vekili tarafından yapılan yeni bir tasarım tescil başvurusunda, itirazda veya diğer taleplerde yer alan adres ile Enstitü kayıtlarındaki adresin farklı olması halinde yeni tasarım tescil başvurusu, itiraz veya talepte beyan edilen adres Sicile kaydedilir.

Unvan ve nev’i değişiklikleri, Bültende yayımlanır. Değişikliği içeren tescil belgesinin talep edilmesi halinde belge düzenleme ücretinin ödenmesi şartıyla yeni tasarım tescil belgesi düzenlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – Yayımlanmış bir tasarım tescil başvurusunda, tasarım hakkı sahibinden veya vekilinden kaynaklanan ve Sicilin esas unsurlarını değişikliğe uğratmayan maddi hataların Tasarım Sicilinde düzeltilmesine ilişkin talebin değerlendirilmesi için aşağıda sayılan belgeler ile birlikte Enstitüye başvuruda bulunulması zorunludur.

a) Tasarım tescil numarası ile hatayı ve yapılacak düzeltmeyi içeren talep dilekçesi.

b) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekaletname

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin başlığı “Devir ve hak sahipliğindeki diğer değişiklikler” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Ticaret şirketlerindeki birleşme, bölünme gibi yapısal değişiklik işlemleri ile ayni sermaye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda hak sahibinde meydana gelecek değişiklik işlemlerinin Tasarım Siciline kaydedilmesi için aşağıda sayılanlarla başvuruda bulunulması zorunludur.

a) Talep dilekçesi.

b) Talep konusu işlemin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi veya yetkili mercilerce onaylanmış belge, bu belgenin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.

ç) Talep vekil tarafından yapılıyorsa vekaletname”

“Miras yolu ile intikal, devir ve hak sahipliği değişikliklerinde tasarım tescil belgesinin gönderilmesi halinde değişiklik Sicile kaydedilir ve yeni tasarım tescil belgesi düzenlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.