18 Ocak 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29240

YÖNETMELİK

Türk Patent Enstitüsünden:

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/4/2005 tarihli ve 25781 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesine dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Marka başvuruları veya diğer taleplerin elektronik imza, mobil imza veya Enstitüce sağlanan diğer yöntemlerle çevrim içi olarak yapılması halinde formların ekinde sunulan belgelerin aslına uygun olduğu; başvuru sahibi ya da talepte bulunanın bu yöndeki beyanının alınması ve belgelerin tamamının çevrim içi yolla imzalanması suretiyle kabul edilir. Çevrim içi işlemi yapan başvuru veya talep sahibi, gerçeğe aykırı beyanda bulunması veya belge sunması halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenir.

Belgelerin aslına uygunluğu konusunda tereddüde düşülmesi durumunda, Enstitü tarafından başvuru veya talep sahibinden evrak asılları istenebileceği gibi, bu konuda ihtilaf yaşanması halinde Enstitü kayıtları esas alınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Unvan, nev’i ve adres değişiklikleri

MADDE 18 – Bir marka sahibinin unvanının veya nev’inin değişmesi halinde bu değişikliğin Sicile kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgeler ile birlikte Enstitüye başvuruda bulunulması zorunludur.

a) Talep dilekçesi.

b) Unvan veya nev’i değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya yetkili mercilerce onaylanmış belge ile unvan veya nev’i değişikliğini gösterir belgenin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

c) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.

ç) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.

Unvan veya nev’i değişikliğinin Sicil kaydı, marka sahibi adına kayıtlı tüm marka başvuruları ile markalara tek ücret alınmak suretiyle uygulanır.

Bir marka sahibinin adresinin değişmesi halinde bu değişikliğin Sicile kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgeler ile birlikte Enstitüye başvuruda bulunulması zorunludur.

a) Talep dilekçesi.

b) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.

Adres değişikliğinin Sicile kaydı, marka sahibi adına kayıtlı marka başvuruları ile markaların tamamına uygulanır.

Marka sahibi ya da varsa bunların vekili tarafından yapılan yeni bir marka tescil başvurusunda, itirazda veya diğer taleplerde yer alan adres ile Enstitü kayıtlarındaki adresin farklı olması halinde yeni marka tescil başvurusu, itiraz veya talepte beyan edilen adres Sicile kaydedilir.

Unvan ve nev’i değişiklikleri Bültende veya Gazetede yayımlanır.

Makul nedenlerle şüpheye düşülmesi durumunda Enstitü, değişiklik talebine ilişkin olarak noter tasdiki de dahil her türlü delilin ibrazını isteyebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ve (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Markanın mülkiyetinde değişiklik olması durumunda, değişiklik aşağıda belirtilen belgelerin sunulması halinde Sicile kaydedilir ve Gazetede yayımlanır.”

“b) Ticaret şirketlerindeki birleşme, bölünme gibi yapısal değişiklik işlemleri ile ayni sermaye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda markanın mülkiyetinde meydana gelecek değişikliklerin Sicile kaydedilebilmesi için aşağıda sayılanlarla başvuruda bulunulması zorunludur.

1) Talep edilen işleme ilişkin talep dilekçesi.

2) Talep konusu işlemin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya yetkili mercilerce onaylanmış belge.

3) Ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.

4) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – Başvuru sahibinin adı veya adresindeki hatalar ile imla hataları veya maddi hataların Sicilde düzeltilmesine ilişkin talebin değerlendirilmesi için aşağıda sayılan belgeler ile birlikte Enstitüye başvuruda bulunulması zorunludur.

a) Marka başvuru veya tescil numarası ile hatayı ve yapılacak düzeltmeyi içeren talep dilekçesi.

b) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.

Marka örneğinde ya da marka başvurusu veya tescili kapsamında yer alan mal veya hizmetlerde değişiklik içeren düzeltme talepleri kabul edilmez.

Makul nedenlerle şüpheye düşülmesi durumunda Enstitü, düzeltme talebine ilişkin olarak noter tasdiki de dahil her türlü delilin ibrazını isteyebilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.