17 Ocak 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29239

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN

TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ

YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/62)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, üreticilerin sağlıklı ve sigortalı depo imkanına kavuşmasını, ürünlerini fiyatların düşük olduğu hasat dönemlerinde ellerinden çıkarmak zorunda kalmamasını, tarıma dayalı ticaret ve sanayi sektöründeki işletmelerin ihtiyaç duydukları ürünler için depo inşa etmeksizin talep edilen miktar, tür ve kalitedeki ürüne istenen zamanda kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmelerini amaçlayan lisanslı depoculuk sisteminin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Lisanslı Depo İşletmeleri’ne yapılacak kira destekleme ödemesinde görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları ile kira destekleme ödemesinin yapılmasına yönelik usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 30/9/2014 tarih ve 2014/6849 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Tarımsal Ürünlerin 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar”a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlar Kurulu Kararı: 2014/6849 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tarımsal Ürünlerin 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararı,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

ç) Elektronik kayıt kuralları: Elektronik ürün senetlerinin oluşturulmasına, bu senetlere bağlı tüm hak ve yükümlülükler ile işlemlerin ilgili taraflar itibariyle kayden izlenmesine ilişkin EKK'nın önerisi üzerine ilgili Bakanlıkça belirlenen usul ve esasları,

d) Elektronik Kayıt Kuruluşu (EKK): Elektronik ürün senetlerinin Sistem üzerinden oluşturulmasını sağlamak, bu senetlere bağlı tüm hak ve yükümlülükler ile işlemleri ilgili taraflar itibariyle kayden izlemek amacıyla ilgili Bakanlıktan lisans almış anonim şirketi,

e) Elektronik ürün senedi (ELÜS): Lisanslı depo işletmesince, elektronik kayıt kurallarına uygun olarak sistem üzerinde oluşturulan elektronik kaydı,

f) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

g) İlgili Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

ğ) İzin belgesi: Lisanslı depo işletmesinin, deposuyla ilgili olarak 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa göre tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına yönelik gerekli izinleri almış olduğuna dair belgeyi,

h) Kanun: 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununu,

ı) Lisans: İlgili Bakanlıkça verilen faaliyet iznini gösterir belgeyi,

i) Lisanslı depo: Kanun kapsamında tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafaza ve ticari amaçla depolanması hizmetlerini sağlayan tesisleri,

j) Lisanslı depo işletmesi: Kanun kapsamında ürünlerin depolanmasıyla iştigal eden ve geçerli bir lisans belgesine sahip anonim şirketi,

k) Sistem: Elektronik ürün senetlerine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak üzere Elektronik Kayıt Kuruluşu tarafından kurulan ve işletilen veri tabanını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme Esasları

Desteklenecek ürünler

MADDE 5 – (1) Lisanslı depolarda muhafaza edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, bezelye, ayçiçeği, pamuk, fındık, zeytin, zeytinyağı, kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru üzüm ve kuru incir için kira destekleme ödemesi yapılır.

Destekleme miktarları

MADDE 6 – (1) Lisanslı depolarda muhafaza edilen; Tablo 1’de yer alan ürünler için Tabloda belirtilen miktarda, Tablo 2’de yer alan ürünler için ise aylık ton başına 10 TL’yi geçmemek üzere ilgili Bakanlıkça onaylanacak kira ücretlerinin % 50’si oranında kira desteği verilir. 1 aylık süre 30 gün olarak dikkate alınır ve gün esaslı olarak hesaplama yapılır. Küsuratlı sayılarda, virgülden sonraki iki hane dikkate alınır.

 

Tablo:1

Ürünler

Destek Miktarı

(TL/Ton/Ay)

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Mısır, Çeltik, Pirinç, Mercimek, Nohut, Fasulye, Bezelye, Ayçiçeği

3

Pamuk

7

 

Tablo:2

Ürünler

Fındık, Zeytin, Zeytinyağı, Kuru kayısı, Antep fıstığı, Kuru üzüm, Kuru incir                 

 

(2) Destekleme ödemeleri, lisanslı depo işletmelerine yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 7 – (1) Kira destekleme ödemelerine ilişkin işlemler, ilgili Bakanlık ve Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Ödeme dönemleri ve müracaat

MADDE 8 – (1) Kira destekleme ödemeleri 1 Ocak-31 Mart, 1 Nisan-30 Haziran, 1 Temmuz-30 Eylül ve 1 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında olmak üzere üçer aylık dönemler halinde yılda dört döneme ilişkin olarak yapılır. Her bir döneme ait müracaatlar (Ek-1), lisanslı depo işletmelerince dönemi takip eden ayın 10 uncu günü mesai saati bitimine kadar ilgili Bakanlığa yapılır. Son başvuru günü resmi tatil gününe rastladığında izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine kadar müracaat edilebilir. Lisanslı depo işletmesinin ilk müracaatı izin belgesi ile birlikte yapılır.

Elektronik Kayıt Kuruluşunun yükümlülüğü

MADDE 9 – (1) Desteklerin verilmesinde Elektronik Kayıt Kuruluşu kayıtları esas alınır.

(2) Elektronik Kayıt Kuruluşunca, dönemi takip eden ayın 10 uncu günü mesai saati bitimine kadar, döneme ilişkin gün sonu bazında doluluk durumlarını ve lisanslı depo işletmelerine ödenmesi gereken destek miktarlarını içeren bir rapor ilgili Bakanlığa gönderilir. Ayın 10 uncu günü resmi tatil gününe rastladığında izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine kadar gönderilebilir.

İlan ve itiraz

MADDE 10 – (1) Ödeme yapılacak lisanslı depo işletmelerinin unvanı ve kira destekleme ödemesine hak kazandığı miktarlar ilgili Bakanlığın internet sayfasında 5 iş günü süreyle ilan edilir. Destekleme miktarlarına ilişkin olarak, ilanın son gününden itibaren 5 iş günü içinde lisanslı depo işletmelerince ilgili Bakanlığa itirazda bulunulabilir.

Ödeme şekli ve planı

MADDE 11 – (1) Kira destekleme ödemeleri; ürün bazında ve Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen destekleme miktarları (TL/ton/ay) üzerinden ilgili Bakanlıkça hesaplanır.

(2) Dönemin bitimini izleyen ay içinde ödeme icmali ilgili Bakanlıkça her bir lisanslı depo işletmesi için ayrı ayrı (Ek-2) ve genel icmal tablosu (Ek-3) şeklinde hazırlanıp onaylanarak elektronik ortamda ve ödemeye esas olmak üzere yazılı olarak Bakanlığa iletilir.

(3) Dönemlere dair kira destekleme ödemeleri, İlgili Bakanlığın hazırlayıp onayladığı ödeme icmalinin Bakanlığa intikalinden itibaren gerçekleştirilir.

(4) Genel Müdürlük tarafından, onaylı ödeme icmalleri Bankaya gönderilir.

(5) Banka tarafından kira destekleme ödemeleri, ödeme icmali esas alınarak lisanslı depo işletmelerine ait banka hesap numaralarına aktarılır.

(6) İlgili Bakanlıkça hakkında idari inceleme ve/veya soruşturma başlatılan ya da yargıya intikal eden destekleme ödemelerinde ilgili lisanslı depo işletmesinin ödeme icmallerinde yer alabilmesi için sürecin kira destekleme ödemesi yapılmasına engel olmayacak bir netice ile tamamlanması beklenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve ödemeler

MADDE 12 – (1) Kira destekleme ödemeleri için gerekli finansman, Bakanlığın tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır.

(2) Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Bankaya hizmet karşılığı olarak, ödenen destekleme tutarının % 0,2’si Bakanlık tarafından komisyon olarak ayrıca ödenir.

Desteklemeden faydalanamayacaklar

MADDE 13 – (1) İlgili Bakanlıkça gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği tespit edilen lisanslı depo işletmeleri kira destekleme ödemesinden yararlanamazlar.

Cezai sorumluluklar, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 14 – (1) Kira destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. İlgili Bakanlığın; haksız ödemeye neden olan iş ve işlemlerle ilgili olarak Kanundan kaynaklanan denetim, inceleme, değerlendirme ve sonuçlandırma yetkileri saklıdır. İlgili Bakanlık bu konuda gerekli tedbirleri alır. Kira desteği uygulamasına yönelik ortaya çıkabilecek şikayet, itiraz ve başvurular ilgili Bakanlıkça incelenir ve sonuçlandırılır.

(2) İlgili Bakanlık kira destekleme ödemeleri için düzenlediği ve Bakanlığa ilettiği tüm belgelerin kontrolünden sorumludur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi sonucunda haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemlerin başlatılması ilgili Bakanlığın sorumluluğundadır.

(3) Haksız yere yapılan kira destekleme ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak faizi ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Kira destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi Bakanlığın geri ödeme talebine rağmen iade etmeyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır ve bunlar beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

(5) Elektronik Kayıt Kuruluşu, lisanslı depo işletmelerince oluşturulan elektronik ürün senetleri çerçevesinde, lisanslı depoların günlük doluluk durumlarını kendi nezdindeki kayıtları esas alarak doğru bir şekilde ilgili Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. Elektronik Kayıt Kuruluşu nezdindeki bilgiler ile ilgili Bakanlığa gönderilen doluluk durumları arasındaki farklılıklardan dolayı yapılacak haksız destek ödemelerinden Elektronik Kayıt Kuruluşu sorumludur.

(6) Lisanslı depoda mevcut olmayan ürün ve/veya mevcut ürün miktarının üzerinde elektronik ürün senedi düzenlenmesi nedeniyle yapılacak haksız destek ödemelerinden lisanslı depo işletmesi sorumludur. Bu durumda lisanslı depo işletmesi, ortakları, yöneticileri ve personeli hakkında mevzuatta belirtilen hukuki, idari ve cezai yaptırımlar uygulanır.

2014 yılı ödemesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde 2014 yılı destekleme ödemesi müracaatları; 16/10/2014-31/12/2014 dönemine ilişkin olarak tebliğin yayımı tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ilgili Bakanlığa yapılır. Kira destekleme ödemesi yapılabilmesi için; ilgili Bakanlıkça gerekli incelemeler yapılarak müracaatların bitimini izleyen 30 gün içinde ödeme icmali her bir lisanslı depo işletmesi için ayrı ayrı (Ek-2) ve genel icmal tablosu (Ek-3) şeklinde hazırlanıp onaylanarak elektronik ortamda ve ödemeye esas olmak üzere yazılı olarak Bakanlığa iletilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 16/10/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.