17 Ocak 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29239

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “(fen ve sosyal bilimler liseleri hariç)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Aynı katta birden fazla okul açılamaz.” ibaresi “Aynı binanın birbirine geçişi olan farklı blokları dışında aynı katta okulların ders yapılan bölümleri bulunamaz.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile” ibaresi ile  (c) bendinde yer alan “mesleki ve teknik liseler ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesine aşağıdaki sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralar eklenmiştir.

“(8) Dönüşüm programına alınan dershanelerin kurucularının kurumlarını mevcut binalarında okula dönüştürmek istemesi halinde 1/9/2015 tarihine kadar Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesine uygun hale getireceğine dair noter onaylı taahhütname, geçici yerleşim planı ve en az bir yıllık kira sözleşmesi ile Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (e), (k) ve (o) bentlerinde sayılan belgelerle birlikte Valiliğe müracaat eder. Okulun kontenjanı geçici yerleşim planı üzerinden belirlenir.”

“(9) Kurumun farklı binada okula dönüştürülmek istenmesi durumunda Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan belgeler istenir.”

“(10) Dönüşüm programına alınan dershanelerden 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren taahhüt ettiği özel okula dönüşecek olanlardan 30/5/2015 tarihinden önce mevcut binalarında veya farklı binalarda okul olarak kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen kurumlar aynı anda 1/9/2015 tarihine kadar faaliyetlerine devam edebilirler.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.