16 Ocak 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29238

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MADDE BAĞIMLILIĞINI ÖNLEME

ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Madde Bağımlılığını Önleme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesi Madde Bağımlılığını Önleme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, etkinliklerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (MABAM): Ankara Üniversitesi Madde Bağımlılığını Önleme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Ankara Üniversitesi Madde Bağımlılığını Önleme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Etkinlik Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; İnsan varlığı ve sağlığı açısından toplumsal tehdit ve tehlike oluşturan madde bağımlılığı sorununa yönelik olarak bireysel sağlık, toplumsal sağlık, koruma/önleme, ulusal politika, ulusal nitelikte eylem ve strateji konularında Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dalları ile işbirliği içinde;

a) Ulusal ve uluslararası çok bilimli bir anlayış esasında projeler gerçekleştirmek,

b) Bütçelendirilmiş projelerin yürütülmesi için teknik destek sağlamak,

c) İlgili bilim alanlarında başarılı bilim insanı ve akademisyen yetiştirilmesine destek olmak,

ç) Bilimsel çevrelerde ve kamuoyunda madde kullanımı ve madde bağımlılığına yönelik ilgi ve bilgi birikimini arttırmaktır.

Merkezin etkinlik alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin etkinlik alanları şunlardır:

a) Madde kullanımının bireysel bir davranış olarak ortaya çıkmasında bedensel, ruhsal, toplumsal hazırlayıcı etmenler konusunda gerek alanda gerekse klinik düzeyde araştırmalar yapmak; bu amaçla araştırma klinikleri ve hizmet merkezleri kurmak, yaygınlaştırmak, işletmek.

b) Madde arz ve temini konusunda toplumsal projelerin hazırlanmasında, bütçelendirilmiş projelerin uygulamasında yer almak ve bu konuda ulusal ve uluslararası platformlarda Üniversiteyi temsil etmek.

c) Üniversite içindeki veya dışındaki araştırmacılara yüksek lisans, tıpta uzmanlık, doktora ve doktora sonrası çalışmaları için teknik ve bilimsel olanaklar sunmak.

ç) Merkezin etkinlik alanları ile ilgili konularda halkın eğitilmesini sağlamak, kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak ve bilimsel yayın yapmak.

d) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, Merkezin etkinlik alanlarıyla ilgili istem ve gereksinimler yönünde inceleme ve araştırma yapmak; proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak.

e) Kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve özel uzmanlık kazandırmaya yönelik alanlarda eğitim programları düzenlemek.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda Rektör ve yetkili kurullarca verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin etkinlik alanlarında çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarından biri Müdürün katılmadığı toplantılarda Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

c) Her yılın sonunda ve istendiğinde Rektöre Merkezin çalışma ve etkinlikleri ile ilgili rapor vermek.

ç) Merkezin ödenek ve kadro gereksinimlerini gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, bütçe teklifini ise Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezin her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (l) Yönetim Kurulu, Merkezin etkinlik alanlarında çalışmaları olan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla Rektör tarafından görevlendirilen yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan sürelerini doldurmak üzere yenileri aynı yöntemle görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda bir olağan ve gerekli hallerde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim etkinliklerini hazırlamak, gözden geçirmek, çalışmaları değerlendirmek ve ilgili konularda kararlar almak.

b) Müdür tarafından hazırlanan program ve bütçeleri, eğitim-öğretim ve etkinlik planlarını incelemek ve karara bağlamak.

c) Her yıl, yapılan etkinliklerle ilgili kapsamlı raporu Rektöre sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin etkinlik alanlarında çalışmaları olan en az on beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından da üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı ile yılda en az iki kez, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri ve eğitim çalışmaları ile ilgili görüş bildirmek.

b) Yapılan ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.