14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29236

YÖNETMELİK

Okan Üniversitesinden:

OKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Okan Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören öğrenim dili İngilizce olan öğrencilerin eğitim-öğretim süreleriyle sınav ve değerlendirme esaslarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Okan Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretimlerinin düzenlenmesini, sınav ve değerlendirmelerinin yapılma şartlarını, stajların ve aile hekimliğinin gerçekleştirilme şeklini, diploma, unvan ve diğer öğretim çalışmaları ile mezuniyet çalışmalarının düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile hekimliği: Altıncı dönemde klinik, poliklinik ve saha çalışmaları eğitiminin yapıldığı on iki aylık dönemi,

b) Bütünleme sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde, her dönem sonunda ders kurullarının tümündeki dersleri kapsayan bütünleme sınavını,

c) Dekan: Tıp Fakültesi Dekanını,

ç) Ders kurulu: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde bir hücre, doku, organ, sistem veya hekimlikle ilgili konuların birbirini tamamlayacak biçimde değişik disiplinler tarafından belirli bir sürede verildiği kuramsal dersler ve uygulamalar grubunu,

d) Ders kurulu sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her ders kurulunun sonunda yapılan teorik ve pratik sınavlarını,

e) Ders yılı: Dönem olarak da adlandırılan bir eğitim-öğretim yılını,

f) Dönem: Bir ders yılını,

g) Dönem notu: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde ders kurulları notlarının ortalamasının %60’ı ile final veya bütünleme sınavının %40’ının toplamını; dördüncü ve beşinci dönemde ise staj notlarının ortalamasını,

ğ) Entegre sistem: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde derslerin, anabilim dalları tarafından, konulara göre bir arada verilmesini,

h) Fakülte Kurulu: Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

ı) Fakülte Yönetim Kurulu: Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,

i) Final sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her dönem sonunda ders kurullarının tümündeki dersleri kapsayan sınavı,

j) Koordinatörler kurulu: Dekanın atadığı Genel Koordinatör başkanlığında, iki genel koordinatör yardımcısı, her dönemin koordinatör ve koordinatör yardımcısı, her dönemin öğrenci temsilcisi ve bir sekreterden oluşan kurulu,

k) Mütevelli Heyet: Okan Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

l) Rektör: Okan Üniversitesi Rektörünü,

m) Senato: Okan Üniversitesi Senatosunu,

n) Staj: Dördüncü ve beşinci dönemlerde klinik bilimlere bağlı anabilim dallarında pratik/uygulamalı ve teorik yapılan eğitim-öğretimi,

o) Üniversite: Okan Üniversitesini,

ö) Üniversite Yönetim Kurulu: Okan Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul-Kayıt Koşulları

Öğrenci kontenjanları

MADDE 5 – (1) Her yıl alınacak öğrenci sayısı Fakülte Kurulunca belirlenerek Rektörlüğe bildirilir.

Öğrenci kabul-kayıt koşulları

MADDE 6 – (1) Fakülteye, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kurallara göre öğrenci kabul edilir. Öğrenci kayıtları Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen süre içinde yapılır. Zamanında başvurmayan veya istenilen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

Kayıt işlemleri

MADDE 7 – (1) Kayıt-kabul işlemleri Rektörlük tarafından yapılır. Fakültenin eğitim-öğretim programına kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri ile kayıt yenileme işlemleri, yatay geçiş yoluyla kayıt kabul işlemleri, öğrenim ücretlerinin belirlenmesi ve tahsili Yükseköğretim Kurulu tarafından konulan kurallara ve Senato kararlarına göre yapılır.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt ve kabulü ile ilgili işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Öğrenci statüsü

MADDE 8 – (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin, öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her dönemin başında kaydını yenilemiş ve eğitim-öğretim ücretini süresi içinde ödemiş olması gerekir. Eğitim-öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler; kayıt yaptıramaz, kayıt yenileyemez, derslere ve sınavlara giremez, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve diploma alamazlar.

Yatay geçiş

MADDE 9 – (1) Başka bir tıp fakültesinden yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Fakülteye kabulü 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimin Özellikleri

Koordinatörler kurulu

MADDE 10 – (1) Koordinatörler kurulu Dekanlığın belirlediği esaslara göre çalışır. Koordinatörler kurulu eğitim-öğretimin düzenli olarak yürütülmesini sağlar.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim dili, İngilizce’dir. Hazırlık sınıflarında da eğitim-öğretim dili İngilizce’dir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 12 – (1) Öğrenciler için hazırlık eğitimi ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(2) Hazırlık sınıfı öğrencileri Senato tarafından belirlenen esaslara göre öğrenim görürler.

(3) Fakültenin eğitim ve öğretimi her biri bir ders yılını kapsayan toplam altı dönemden oluşur. Bu nedenle akademik dönem başında İngilizce Yeterlik Sınavını geçemeyip İngilizce Hazırlık öğrenimi gören öğrenciler akademik dönem içinde yeni bir İngilizce Yeterlik Sınav hakkı alamazlar. İngilizce hazırlık sınıfından başarılı olmak için 80/100 almak gerekir.

(4) Fakülteye kaydını yaptıran yabancı uyruklu öğrencilere, ilgili mevzuat ve Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Yabancı uyruklu öğrenciler

MADDE 13 – (1) Fakülteye giriş hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin üçüncü dönem sonuna kadar geçen süre içinde Fakülte Kurulu tarafından saptanan jürinin yaptığı Türkçe sınavında başarılı olması zorunludur. Aksi halde dördüncü dönem derslerine devam hakkı alamazlar.

Eğitim ve öğretim süresi

MADDE 14 – (1) Fakültenin eğitim ve öğretimi her biri bir ders yılını kapsayan toplam altı dönemden oluşur. Bu süreye hazırlık sınıfı dahil değildir. Bir eğitim-öğretim yılı en az otuz iki haftadan oluşan bir dönemdir. Fakülte Kurulu gereken hallerde dönemlerin sürelerini uzatmaya ve ders kurullarının sürelerini değiştirmeye yetkilidir.

(2) Eğitim ve öğretimlerini altı dönem sonunda başaramayan öğrenciler öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara göre eğitim ve öğretimlerine devam ederler.

Fakültede eğitim-öğretim düzeyleri

MADDE 15 – (1) Fakültede tıp doktorluğu eğitimi üç aşamadan oluşur.

a) Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Eğitimi (Birinci ve ikinci dönemler): Her biri bir ders yılını kapsayan iki dönemden oluşur. Bu dönemleri başarı ile tamamlayanlar Klinik Tıp Bilimleri Lisans Eğitimi kademesinde eğitim-öğrenimlerine devam edebilirler.

b) Klinik Tıp Bilimleri Lisans Eğitimi (Üçüncü, dördüncü, beşinci dönemler): Bazı temel tıp bilimleri ile klinik, poliklinik ve benzeri uygulamaları, laboratuvar çalışmalarını içine alan ve her biri bir ders yılını kapsayan üç dönemden oluşur.

c) Aile Hekimliği Eğitimi (Altıncı dönem): Klinik, poliklinik ve saha çalışmalarını kapsayan on iki aylık süreyi kapsar.

Eğitim şekli

MADDE 16 – (1) Tıp eğitiminde öğretim, birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde ders kurulları, dördüncü ve beşinci dönemlerde staj, altıncı dönemde aile hekimliği şeklinde yürütülür. Ders kurullarında eğitim teorik ve pratik dersler şeklinde yürütülür ve bir hücre, doku, organ, sistem veya hekimlikle ilgili konuların birbirini tamamlayacak şekilde değişik disiplinler tarafından entegre biçimde verilir. Birinci ve ikinci dönemlerde ders kurullarında verilen derslere ek olarak öğrencinin değişik alanlarda bilgi ve becerisinin gelişmesine yardımcı olmak ve Yükseköğretim Kurulunun zorunlu tuttuğu dersleri almalarını sağlamak üzere kurul dışı dersler verilir.

(2) Dördüncü, beşinci ve altıncı dönemlerde yaptırılan stajlarda teorik dersler yanında, ağırlıklı olarak pratik uygulamalı eğitim yaptırılır.

Kurul dışı dersler

MADDE 17 – (1) Ders kurulları dışında kalan bütün dersler “kurul dışı dersler” olarak adlandırılır. Bu dersler zorunlu ve seçmeli olarak gruplandırılır. Zorunlu dersler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili dersleri olup birinci dönemde okutulur.

(2) Bütün dönemlerde Fakülte Kurulu kararı ile ek ders/dersler konulabilir ve bunlar zorunlu veya seçmeli ders olarak okutulabilir.

Ön koşul ve dönem tekrarı

MADDE 18 – (1) Tıp doktorluğu eğitiminde her dönem bir sonraki dönemin ön koşuludur. Bu nedenle bir dönemi veya staj sınavlarını geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez ve başarısız olduğu dönemi veya stajı/stajları tekrar eder. Kurul dışı derslerde ise ders geçme sistemi uygulanır. Bu derslerde başarılı olamayan öğrenci bir üst döneme devam edebilir, ancak bu dersleri beşinci dönemin sonuna kadar başarmak zorundadır. Aksi halde altıncı döneme geçemez.

Devam zorunluluğu

MADDE 19 – (1) Tıp Fakültesi öğrencileri kayıtlı olduğu öğretim yılının bütün derslerini almak zorundadır. Laboratuvar, tartışma, seminer, klinik çalışmalar, alan eğitimi ve benzeri pratik ve teorik derslere devam zorunludur.

(2) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde teorik derslere devam zorunluluğu aşağıdaki gibi uygulanır:

a) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerdeki ders kurullarından her birinde yer alan teorik derslerin %30’undan fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci o ders kurulunun sınavına alınmaz, sıfır puan (VF) alır.

b) Bir eğitim yılının sonunda bütün ders kurullarındaki teorik derslere toplam devamsızlığı %30’u geçen öğrenci sıfır puan (VF) alır, final sınavına ve bütünleme sınavına giremez.

c) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde dönem sonu final ve bütünleme sınavına katılmayan öğrenciye yeni bir sınav hakkı verilmez.

(3) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde pratik derslere devam zorunluluğu aşağıdaki gibi uygulanır:

a) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her bir ders kurulundaki bütün pratik derslerin toplamına devamsızlığı %20’yi geçmediği takdirde öğrenci devam etmediği pratik çalışmalarını, ilgili anabilim/bilim dalının imkanları dahilinde anabilim/bilim dalı başkan veya yetkili kılınan öğretim üyelerinin gösterdiği gün ve saatlerde telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci, o ders kurulunun hiçbir sınavına alınmaz ve sıfır puan (VF) alır.

b) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her bir ders kurulundaki bütün pratik derslerin toplamının % 20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders kurulunun hiçbir sınavına alınmaz ve o ders kurulu sınavından sıfır puan (F) almış sayılır.

c) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde ders kurullarından her birinde yaptırılan pratik derslerin toplamının % 20’ sinden fazlasına katılmayan ve mazereti Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciye o ders kurulunun sınavına girebilmek için devam etmediği pratik çalışmalarını anabilim/bilim dalının imkanları dahilinde anabilim/bilim dalı başkan veya yetkili kılınan öğretim üyelerinin gösterdiği gün ve saatlerde telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci o ders kurulunun hiçbir sınavına alınmaz ve o ders kurulu sınavından sıfır puan (VF) almış sayılır.

ç) Bir eğitim yılında bütün ders kurullarındaki toplam pratik derslere mazeretsiz devamsızlığı %20’yi geçen öğrenci sıfır puan (VF) alır, final sınavına ve bütünleme sınavına giremez.

(4) Stajlara devam zorunluluğu aşağıdaki gibi uygulanır:

a) Stajlar pratik ders olarak kabul edilir ve dördüncü ve beşinci dönem stajlarında, her bir staj süresinde devamsızlığı %20’yi geçmediği takdirde öğrenci, devam etmediği pratik çalışmaları, anabilim/bilim dalının imkanları dahilinde anabilim/bilim dalı başkan veya yetkili kılınan öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatlerde telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci, o staj veya stajların hiçbir sınavına alınmaz ve sıfır puan (VF) alır.

b) Dördüncü ve beşinci dönem stajlarında her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci, o stajın sınavına ve stajın bütünleme sınavına alınmaz ve sıfır puan (VF) alır.

c) Aile hekimliği döneminde her bir staj süresinde devamsızlığı %20’yi geçmediği takdirde öğrenci, devam etmediği pratik çalışmaları, Anabilim/bilim dalının imkanları dahilinde anabilim/bilim dalı başkan veya yetkili kılınan öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatlerde telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci sıfır puan (VF) alır.

ç) Aile hekimliği döneminde her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci, sıfır puan (VF) alır.

(5) Seçmeli derslere devam zorunluluğu aşağıdaki gibi uygulanır:

a) Kurul dışı her bir seçmeli dersin % 30’undan fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci o dersin final ve bütünleme sınavına alınmaz ve o dersten (VF) notu alır.

Mazeretler

MADDE 20 – (1) Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim süresinde mazeretli sayılabilmesi için mazeretinin belgelenmiş olması ve bu mazeretinin Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gereklidir.

Kayıt dondurma

MADDE 21 – (1) Sağlık sorunları, askerlik görevi, doğal afetler gibi geçerli mazeretleri olan ve bu durumlarını kanıtlayan belgeleri ilgili kurullara sunan öğrenciler ile öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunmak üzere staj, araştırma gibi nedenlerle Üniversite dışına gitmek isteyen öğrenciler Yönetim Kurulu kararı ile kayıtlarını bir defada en fazla bir yıl olmak kaydıyla, en fazla iki yıl dondurabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar

Sınavların şekli ve uygulaması

MADDE 22 – (1) Fakültede uygulanan sınavların şekil ve uygulamasında aşağıdaki hususlara uyulması gerekir:

a) Sınav günleri ilan edildikten sonra ancak Yönetim Kurulunun kararı ile değiştirilebilir.

b) Sınavlar teorik (yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü) ve pratik (yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü) olarak yapılabilir.

c) Ders kurulu sınavlarında ilgili anabilim dalının uygun gördüğü hallerde pratik sınavı yapılmayabilir.

ç) Ders kurullarında pratik sınavlar teorik sınavlardan önce yapılır. Pratik sınavlara girmeyenler, o ders kurulunun teorik sınavına da giremezler.

d) Öğretim üyeleri ve görevlileri öğrencileri gruplar halinde veya toplu olarak daha önceden haber vererek veya vermeden pratikler esnasında küçük sınavlara (quiz) alabilirler. Bu sınavlar, belgelenmek koşuluyla, öğretim üyeleri ve görevlileri tarafından belirlenen oranda pratik sınav notuna ilave edilebilir. Bu oran pratik sınav puanının %50’sini geçemez.

e) Öğrenciler ders kurulu, staj, dönem sonu final ve bütünleme sınavları için ilan edilen gün ve saatte sınava girmek zorundadırlar. Sınava zamanında girmeyen öğrenci ders kurulu sınavlarından sıfır puan, dönem sonu final, bütünleme ve staj sınavlarından “FF” notu alır.

Ders kurulu sınavları ve değerlendirilmesi

MADDE 23 – (1) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her ders kurulu sonunda sınav yapılır. Ders kurulu sınavı o ders kurulunda okutulan tüm dersleri kapsar. Bir ders kurulunun sınav notu teorik ve pratik sınavlarından alınan puanların toplamından oluşur. Ders kurullarındaki pratik sınavların puanı, o dersin toplam puanının %25’ini aşmayacak şekilde belirlenir. Bir ders kurulunun teorik sınav notu sınavın içerdiği bütün derslerden elde edilen puanların toplamıdır. Ancak o ders kurulundaki teorik sınavın kapsadığı derslerin her birinden %50’nin altında not alınırsa, baraj uygulanır. Baraj uygulaması ders kurulu pratik sınavlarına uygulanmaz.

(2) Baraj uygulaması aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Ders kurulu teorik sınavının kapsadığı derslerden herhangi birisinde doğru cevap sayısı %50’den az olduğu takdirde, %50’nin altında kalan puan farkı, o derse ait toplam puandan düşürülür.

b) Teorik soru sayısı (puanı) 7’den daha az olan dersler birleştirilerek bir baraj oluşturulur.

c) Teorik ve pratik sınav puanının toplamında oluşan 0,5 veya üstündeki ondalıklı fark bir üst puana tamamlanır.

Final, bütünleme sınavları ve değerlendirilmesi

MADDE 24 – (1) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde, her dönem sonunda ders kurullarının tümündeki dersleri kapsayan final sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not final sınav notu olarak işlenir. Final sınavı ile ders kurulları sınavlarının değerlendirilmesi sonucunda dönem notu 60’ın altında olan öğrenciler ile final sınav notu FF olan öğrencilere bütünleme sınav hakkı verilir.

(2) Final ve bütünleme sınavlarında bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen baraj uygulaması yapılır.

(3) Final sınavı en son kurul sınav tarihinden en erken on beş gün sonra, bütünleme sınavı ise final sınavı tarihinden en erken on beş gün sonra yapılır.

Staj sınavları

MADDE 25 – (1) Dördüncü ve beşinci sınıf klinik staj dönemidir. Dördüncü ve beşinci dönemlerde, her stajın sonunda sınav yapılır. Bu sınav, teorik (yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü) ve pratik (yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü) olarak yapılır. Bu sınavlarda başarısız olan öğrencilere başarısız olduğu staj/stajlar için staj bütünleme sınav hakkı verilir.

Staj bütünleme sınavı

MADDE 26 – (1) Stajların bir veya daha fazlasından başarısız olan öğrenci, bu stajların bütünleme sınavlarına alınır. Staj bütünleme sınavı o akademik yılın son stajının bitimini takiben en erken on beş gün sonra yapılır.

(2) Bütünleme sınav/sınavlarında da başarılı olamayan öğrenciye bu staj/stajları bir sonraki akademik yılda tekrarlama hakkı verilir. Tekrarlanan staj/stajların sınavlarında da başarılı olamayan öğrenci, bu sınavı takiben en erken on beş gün sonra kaldığı staj/stajlardan tekrar bütünleme sınavlarına alınır. Öğrenciler bir dönemin stajlarını başarıyla tamamlamadan bir üst dönemin stajlarına başlayamazlar.

Mazeret sınavı

MADDE 27 – (1) Mazeret sınavları aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerdeki ders kurullarına devam edip mazeretleri nedeniyle sınava giremeyen öğrencilerin, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde bildirmeleri gerekir. Mazeretleri Yönetim Kurulunda kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. Ders kurulları mazeret sınavı yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü yapılabilir.

b) Sağlık mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

c) Staj sonu ve staj bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

ç) Kurul dışı derslerin ara sınavlarına mazeretleri nedeniyle zamanında giremeyenler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Aile hekimliği

MADDE 28 – (1) Aile hekimliği döneminde (altıncı dönem) öğrenciler, her anabilim veya bilim dalında yapılan çalışma sonunda klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, aldıkları hasta öyküleri, yazdıkları epikrizler, hastalara davranış ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, teorik bilgi düzeyleri, genel davranışları ayrı ayrı göz önüne alınarak staj sorumlusu tarafından değerlendirilirler. Başarılı sayılabilmek için 100 puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.

(2) Aile hekimliği dönemindeki stajlardan bir veya birkaçından başarısız olan öğrenci, bu staj veya stajları tekrar ederek başarılı olmak zorundadır.

Dönem notu

MADDE 29 – (1) Dönem notu, birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde ders kurulu sınavlarından alınan notların ortalamasının % 60’ı ile final veya bütünleme sınavının %40’ının toplanmasıyla hesaplanır. Başarılı olmak için dönem notunun, 100 üzerinden en az 60 puan olması şarttır ve final veya bütünleme notunun da en az 50 puan olması şarttır.

(2) Dördüncü ve beşinci dönemlerde staj notu, teorik ve pratik sınavlarda alınan puanların değerlendirilmesiyle hesaplanır. Teorik ve pratik sınavların staj notuna oranı anabilim dalı tarafından belirlenir. Stajlarda başarı notu, 100 üzerinden en az 60’tır. Dönem notu, staj notlarının ortalamasıdır.

(3) Aile Hekimliği döneminde dönem notu staj notlarının ortalamasıdır.

(4) Kurul dışı derslerde ise ara sınav ve final sınavları not olarak değerlendirilir ve transkripte “Başarılı” veya “Başarısız” olarak yazılır. Anılan derslerden başarılı olunması Tıp Fakültesinden mezuniyet için ön şarttır.

(5) Başarı notu, aşağıdaki tabloda gösterilen harflerle de ifade edilir.

a)

           Puan             Harf Değeri        Katsayı           Sözel Değeri

          95-100                 AA                  4.0              Pekiyi

           90-94                   BA                  3.5              Çok İyi

           80-89                   BB                   3.0              İyi

           70-79                   CB                   2.5              Orta İyi

           60-69                   CC                   2.0              Orta

            0-59                    FF                    0                Başarısız

               -                       VF                                      Devamsız

(6) Diğer işaretlerin anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a) E işareti:Yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci herhangi bir dersten E notu aldığı takdirde notların ilgili öğretim elemanı tarafından teslim tarihinden itibaren bir ay içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde, E notu FF haline dönüştürülür.

b) M işareti: Öğrencinin başka üniversitelerden daha önce almış olduğu ve denklikleri kabul edilen dersler için ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf olunan dersler için verilir ve ortalamaya katılmaz.

c) G işareti: Kurul dışı dersler için geçer.

ç) K işareti: Kurul dışı dersler için kaldı.

d) T işareti: Transfer derslerini gösterir ve ortalamaya katılır.

e) ÖD işareti: Öğrenci değişim programı sırasında alınan dersi gösterir.

f) ERA işareti: Erasmus programı sırasında alınan dersi gösterir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma ve Unvanlar

Mezuniyet derecesi

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin mezuniyet dereceleri dönem notlarının ortalamasıdır. Bu “Genel Başarı Notu” olup öğrencinin mezuniyet notudur.

Diploma ve unvanlar

MADDE 31 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması: Tıp fakültesi öğrencilerine; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Ön Lisans diploması verilir.

b) Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara Hekimlik Yemini yaptırılarak “Tıp Doktorluğu Diploması” verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yönetmelikte yer almayan hükümler

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümleri, 23/11/2012 tarihli ve 28476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Fakülte Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.