13 Ocak 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29235

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SARI SALTUK GAZİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Sarı Saltuk Gazi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Trakya Üniversitesi Sarı Saltuk Gazi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Trakya Üniversitesi Sarı Saltuk Gazi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Trakya Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sarı Saltuk’un hayatını, eserlerini, ilmi kişiliğini, düşüncelerini, çevresindeki şahsiyetleri, Türk ve dünya tarihindeki, kültürlerindeki etkilerini ve konumunu incelemek, araştırmak.

b) Sarı Saltuk’un Balkanlarla ilgili bağlantısını ortaya koymak.

c) Sarı Saltuk ile ilgili tüm yazılı ve görsel kaynakları Merkez bünyesinde toplayarak kaynakların doğru ve etkin bir şekilde kullanımını sağlamak.

ç) Merkezi yurt içindeki ve yurt dışındaki akademisyenlere ve birimlere duyurmak.

d) Sarı Saltuk’un Osmanlı İmparatorluğu öncesi Balkanlardaki İslamlaşma ve Türkleşme konusundaki etkisine vurgu yapmak.

e) Sarı Saltuk ile Gagauzlar, Bogomiller, Pomaklar ve Pavlikanlar (Kırgızistan’daki Pomaklar) arasındaki bağlantıyı ortaya koymak.

f) Üniversitenin sosyal, bilimsel faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden artırmaya katkıda bulunmak, Sarı Saltuk, Balkanlar ve bu coğrafyadaki din büyükleri ve önemli şahsiyetler hakkında proje hazırlamak, çalıştay, sempozyum ve kongreler düzenlemek.

g) Sarı Saltuk’u bilimsel metodoloji ışığı altında doğru anlayarak, gelecek nesillere doğru anlatarak milli ve manevi değerleri toplumla buluşturup, değerler bilincini kamuoyu ile paylaşmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları, projeler yapmak.

b) Sarı Saltuk’un hayatı, ailesi, eserleri, fikirleri, çevresindeki ve dönemindeki edebî ve siyasi şahsiyetler üzerine araştırmalar ve yayınlar yapmak.

c) Sarı Saltuk ve Balkanlarla ilgili tek bir elde toplanan kaynakları tasnif ederek Merkez içerisinde özel bir kütüphane oluşturmak. Ayrıca bu kütüphaneyi sanal ortamda da faaliyete geçirmek.

ç) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak.

d) Konuyla ilgili tez hazırlayacak ya da kitap yazacak araştırmacılara kaynak ve bilgilendirme açısından yardımcı olmak, danışmanlık yapmak.

e) Sarı Saltuk’la ilgili her türlü bilgiyi içeren, belirli aralıkla yayımlanan, bir dergi hazırlamak.

f) Trakya Üniversitesi bünyesindeki öğretim elemanlarına, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki diğer kurum ve kuruluşların çalışma alanlarına katkıda bulunacak veri tabanları oluşturmak, gereken bilgi ve haberleri Merkezin web sayfasında yayınlayarak, ilgili kişilerin bu bilgilere ulaşmasını sağlamak.

g) Gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin dönemlik faaliyet raporları yayınlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması hâlinde yerine müdür yardımcısı vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden ve çıkabilecek sorunların çözülmesinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

b) Merkezin çalışma, hedef ve planlarıyla ilgili bir sonraki yıla ilişkin çalışma programı ve her dönem sonunda faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

ç) Merkezce yapılacak etkinlikleri koordine edip uygulanmasını sağlamak. Rektör tarafından onaylanan merkez bütçesini ve çalışma programını uygulamak.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki gerekli kuruluş ve birimlerle iletişimi ve iş birliğini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üç üye; öğretim elemanları arasından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkeze gelen etkinlik veya araştırma önerilerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.

ç) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.