12 Ocak 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29234

YÖNETMELİK

Gebze Teknik Üniversitesinden:

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TÜRK DÜNYASI BİLİMSEL

VE TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ MERKEZİ (TÜRKBİLTEK)

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/4/2001 tarihli ve 24371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Türk Dünyası Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Merkezi (TÜRKBİLTEK) Yönetmeliğinin adı “Gebze Teknik Üniversitesi Türk Dünyası Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Merkezi (TÜRKBİLTEK) Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1 – Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörlüğüne bağlı olarak kısa adı (TÜRKBİLTEK) olan “Türk Dünyası Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Merkezi” kurulmuştur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Türk Dünyası Üniversiteleri ile GTÜ arasında temel ve uygulamalı bilim alanlarında teknolojik işbirliğini gerçekleştirmek, bunun için üniversiteler arasında karşılıklı işbirliği ile akademik elemanların transferini, Üniversite ve araştırma kurumlarının imkanlarının kullanımını sağlamak, lisansüstü seviyede öğrenci değişim programlarını hazırlayarak yürürlüğe koymak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GTÜ TÜRKBİLTEK’in organları şunlardır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GTÜ-TÜRKBİLTEK Başkanı

Madde 4 – GTÜ TÜRKBİLTEK Başkanı, Rektör tarafından GTÜ TÜRKBİLTEK’te görevlendirilen öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten başkan yeniden görevlendirilebilir. Başkan, GTÜ TÜRKBİLTEK’te görevli öğretim elemanları arasından çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere bir başkan yardımcısı görevlendirebilir. Başkanın görevde bulunmaması durumunda, başkana, başkan yardımcısı vekalet eder. Başkanın altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi sona erer.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) GTÜ-TÜRKBİLTEK’in faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektör’e karşı sorumludur,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 – Yönetim Kurulu; Başkan, GTÜ-TÜRKBİLTEK’in çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından atanan üç üye ile bir başkan yardımcısı olmak üzere beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu, oy çokluğu ile karar verir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.