12 Ocak 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29234

YÖNETMELİK

Gebze Teknik Üniversitesinden:

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/11/2008 tarihli ve 27049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Gebze Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gebze Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Gebze Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Üniversite: Gebze Teknik Üniversitesini,

c) Merkez (GTÜSEUM): Gebze Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Gebze Teknik Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Gebze Teknik Üniversitesi Senatosunu,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında eğitim ve sosyal etkinlik programları düzenleyerek, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Üniversitenin öğrencilerine, personeline, gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek,”

“c) Üniversitenin ve imkanlarının tanıtımını yapmak,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre önerir. Müdür yardımcılarının görev süresi iki yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, yokluğunda yardımcılarından birini vekil tayin eder.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Üniversiteye bağlı birimlerde ve bölümlerde uygulanan programlar ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları ile Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirme yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversiteye bağlı her bir fakülte dekanının ve mühendislik ve fen bilimleri ile sosyal bilimler enstitü müdürlerinin önereceği ve Rektörün görevlendireceği toplam sekiz öğretim elemanından oluşur.”

“(3) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile gerektiğinde; Üniversite dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Müdür tarafından hazırlanacak gündemi görüşmek üzere yılda en az iki defa toplanır. Danışma Kurulu Merkezin faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/11/2008

27049