12 Ocak 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29234

YÖNETMELİK

Gebze Teknik Üniversitesinden:

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin adı “Gebze Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim öğretimi düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gebze Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü öğretim, lisans öğretimine dayalı yüksek lisans ve yüksek lisans öğretimine dayalı doktora öğretimi ile bunların gerektirdiği eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Enstitü: Gebze Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünü ve/veya Gebze Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünü ve/veya Gebze Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Enstitüsünü ve/veya Gebze Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsünü ve/veya Gebze Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji Enstitüsünü ve/veya Gebze Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsünü ve/veya Gebze Teknik Üniversitesi Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünü ve/veya Gebze Teknik Üniversitesi Savunma Teknolojileri Enstitüsünü ve/veya Gebze Teknik Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Enstitüsünü,

c) Enstitü kurulu: İlgili enstitü kurulunu,

ç) Enstitü müdürü: İlgili enstitü müdürünü,

d) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü yönetim kurulunu,

e) Üniversite (GTÜ): Gebze Teknik Üniversitesini,

f) Rektör/Rektörlük: Gebze Teknik Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü

ifade eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişmiştir.

“MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar, Gebze Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Enerji Teknolojileri Enstitüsü, Biyoteknoloji Enstitüsü, Nanoteknoloji Enstitüsü, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü, Savunma Teknolojileri Enstitüsü, Bilişim Teknolojileri Enstitüsünün ilgili anabilim dalları esas alınarak açılır ve yürütülür. Ayrıca, enstitü kurulları, enstitü anabilim dalları başkanlarının görüşlerini alarak, enstitü anabilim dallarından değişik bir ad taşıyan bir bilim dalına ilişkin lisansüstü programının açılması için Rektörlüğe teklifte bulunabilir. Rektörlüğün önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) onayı ile enstitü anabilim dallarından değişik ad taşıyan lisansüstü programlar açılabilir. Uygulanacak programlar, enstitü kurullarının teklifi ve Senatonun onayı ile kesinleşir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişmiştir.

“MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/10/2011

28082

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

8/12/2012

28491

2-

13/2/2013

28558

3-

11/7/2013

28704

4-

28/8/2013

28749

5-

19/1/2014

28887