12 Ocak 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29234

YÖNETMELİK

Gebze Teknik Üniversitesinden:

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin adı “Gebze Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze Teknik Üniversitesinin fakülte ve bölümlerinde yürütülen lisans eğitim, öğretim ve sınavlarında uygulanacak esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gebze Teknik Üniversitesinin fakülte ve bölümlerinde yürütülen lisans eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Üniversite (GTÜ): Gebze Teknik Üniversitesini,

b) Fakülte: Üniversite bünyesindeki fakülteleri,

c) Rektör: Gebze Teknik Üniversitesi Rektörünü,

ç) Rektörlük: Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,

d) Senato: Gebze Teknik Üniversitesi Senatosunu,

e) Yönetim Kurulu: Gebze Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversite fakültelerine ve bölümlerine girebilmek için, lisans öğrenimiyle ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavını kazanmış olmak ve başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak şarttır.”

“(2) Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kayıt olan öğrenciler, Üniversite tarafından düzenlenen ve tarihi ilan edilen İngilizce seviye tespit sınavına alınırlar. Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda yine Senato tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler, İngilizce seviye tespit sınavına girmeden lisans öğrencisi olurlar. Söz konusu sınavlarda başarısız olan veya bu sınavlara katılmayan öğrenciler ise, GTÜ yabancı diller bölümünde İngilizce hazırlık öğretimine devam ederler. İngilizce hazırlık öğretimi süresi en fazla dört yarıyıldır. İlk iki yarıyıl süresinde yapılan İngilizce yeterlik sınavlarında, (güz yarıyılı sonu, bahar yarıyılı sonu) başarılı olamayan öğrencilerin İngilizce hazırlık sınıfına devam etme hakkı bulunmaz. Ancak bir sonraki öğretim yılının başında ve devamında yapılan tüm İngilizce yeterlik sınavlarına girebilirler. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Gerek birinci yıl gerekse ikinci yıl sonunda başarısız olan öğrenciler isterlerse, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin on ikinci fıkrası uyarınca, İngilizce öğretimin zorunlu olmadığı üniversitelere yerleştirilmek üzere ÖSYM’ye başvuru yapabilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversite öğrencileri her yarıyıl Yönetim Kurulunca belirlenen tarihlerde kayıtlarını yenilemek zorundadır. İlan edilen tarihlerde kayıtlarını yenileyemeyen öğrenciler, kayıt bitim tarihinden sonraki bir hafta içerisinde gecikmeli kayıt yaptırır. Gecikmeli kayıt koşulları her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Kayıt programı bir önceki yarıyılın son haftası içerisinde ilan edilir. Ders kaydı yapılmayan yarıyıl öğretim süresinden sayılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her öğrenci için; Üniversiteye ilk kaydolduğu kayıt döneminden sonraki ilk hafta içerisinde ilgili bölüm başkanlığı tarafından bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisi danışman olarak atanır. Danışmanlık öğrenci mezun oluncaya kadar devam eder. Bölümler kendi yapılarına uygun olarak öğrenci dağıtım sistemlerini düzenler. Danışman, lisans öğretimi boyunca öğrencinin başarı durumu ve gelişimini izler ve lisans öğretim programı çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye önerilerde bulunur ve alacağı dersleri onaylar. Öğrencinin mesleki uygulamalara ya da yüksek lisans ve doktora programlarına yönlendirilmesine katkıda bulunur, daha iyi çalışmasına ve yetişmesine yönelik olarak öğrencinin karşılaştığı problemlerin çözümü veya ilgili mercilere iletilmesi için yardımcı olur.”

“(2) Kayıt süresi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle Üniversitede bulunamayacak olan danışman, bu durumu bir yazı ile bölüm başkanlığına bildirir. Bölüm başkanı, mevcut danışmanın yerine geçici olarak bir öğretim üyesini veya öğretim görevlisini görevlendirir ve bunu ilgili öğrencilere duyurur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Kesin kayıtlarını yaptıran öğrencilere, Rektörlük tarafından, Üniversite öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversite içinden veya dışından fakültelere yapılacak her türlü yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Yatay geçişler fakülte yönetim kurulunca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, intibak işlemleri fakülte yönetim kurulu tarafından yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İngilizce hazırlık programında geçirilen bir yıllık süre hariç, Üniversitedeki lisans eğitim-öğretim programları sekiz yarıyıl olup, azami bitirme süresi yedi yıldır.”

“(3) Öğrenciler, lisans öğrenimleri süresince öğrencisi bulundukları bölümün öğretim planında bulunan derslere karşılık gelen toplam kredinin en az % 30’unu İngilizce verilen derslerden almak zorundadır. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde zorunlu olduğu belirtilen yabancı dil dersleri bu %30’a dahil edilmez. Danışmanın uygun görmesi durumunda öğrenciler, seçmeli derslerden bazılarını Üniversitenin diğer bölümlerindeki öğretim planlarında yer alan derslerden alabilirler.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin fakülte ve bölümlerindeki öğretim, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ve Senato tarafından kabul edilen ortak dersler göz önünde tutulmak ve bölümlerin görüşleri alınmak suretiyle, ilgili fakülte kurulunca kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan öğretim planına göre yapılır.”

“(4) Öğretim planına dâhil olan staj çalışmaları, fakülteler tarafından her bölümün özelliğine göre hazırlanan esaslara göre yapılır. Üniversite binaları dışında yapılması gereken ders ve uygulamalar, yarıyıl süresince yapılabileceği gibi, ilgili birimler tarafından belirtilen sürelerde, bahar yarıyılının bitiminden sonra da yaptırılabilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Üniversite lisans öğrencileri daha önce almadıkları, alıp başarılı ya da başarısız oldukları dersleri, başka bir üniversitede açılan yaz öğretimi derslerinden ilgili fakülte yönetim kurulunun kararı ile alabilirler. Ders alınacak olan üniversitenin programının ÖSYM tarafından yapılan sınavdaki yerleştirme taban puanının, öğrencinin Üniversitede yerleştiği yıldaki programın taban puanından daha yüksek olması şartı aranır. Bir öğrenci öğrenimi boyunca en fazla 10 kredilik dersi başka üniversiteden alabilir. Diğer üniversitelerden alınan derslerden CC altındaki notlar Üniversitede kabul edilmez. Yaz öğretimi derslerinde alınan notlar transkriptlerde "Yaz Öğretimi" adı altında belirtilir. Yaz öğretimi sonunda alınan not ilgili ders için en son nottur ve öğrencinin yeni yarıyıl kaydı buna göre yapılır. Yaz öğretiminde ortalama ile başarılı olunmaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her yarıyılda derslerin bitmesini müteakip, Senato tarafından belirlenen ve akademik takvimde ilan edilen tarihlerde o yarıyıldaki tüm derslere ait yarıyıl sonu/bütünleme sınavları yapılır. Arazi üzerinde yapılması gereken derslerle, sınava girme hakkı bir arazi çalışmasının sonucuna bağlı olan derslerin sınavları arazi çalışmalarının bitiminde de yapılabilir. Bitirme çalışması sınavı, yarıyıl sonu sınav döneminde yapılır. Yarıyıl sonu sınav programları, fakülte yönetim kurulları tarafından kararlaştırılır ve sınav dönemi başlamadan en az iki hafta önce ilan edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte Üniversite binalarında yapılır. Ancak, arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, arazi üzerinde ve Üniversite binaları dışında da yapılabilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim üyesi veya öğretim görevlisi düzenler ve yönetir. Sorumlu öğretim üyesi veya öğretim görevlisinin sınav günü Üniversitede bulunmaması halinde, sınavı kimin yapacağı anabilim dalı başkanı tarafından belirlenir ve ilgili bölüm başkanlığına bildirilir. Sınavların düzenli bir biçimde yürütülebilmesi için fakültedeki bütün öğretim üyeleri ve öğretim yardımcıları görevlendirilebilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olmak.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmak.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35 – (1) Fakültesinden ilişiğinin kesilmesi durumuna gelen ve dördüncü yarıyıl sonuna kadar öğretim planında bulunan zorunlu ve seçmeli ders kredilerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan ve dördüncü yarıyıl sonu itibarıyla ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.00’ye ulaşmış olan öğrencilere önlisans diploması verilir. İstek üzerine diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye ilgili fakülte dekanının ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanının imzalarının yer aldığı "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilebilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) Üniversitenin fakülte ve bölümlerinde, bu Yönetmeliğe göre lisans öğrenimlerini başarı ile tamamlayan ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.00’a ulaşmış olan öğrencilere fakülte ve bölüm adı açıklanmak suretiyle, lisans diploması verilir. İstek üzerine diploma hazırlanıncaya kadar öğrenciye ilgili fakülte dekanının ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanının imzalarının yer aldığı "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilebilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üniversiteden ayrılma

MADDE 38 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler, öğrenim gördükleri fakültenin dekanlığına yazılı olarak başvurur. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye, isterse fakültedeki öğrenim durumunu gösteren bir belge, ilk kayıt sırasında Üniversiteye teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri geri verilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşma uyarınca, öğrenci değişimi programları çerçevesinde Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl yurt dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

(2) Öğrencinin, danışmanının onayı ile yurtdışındaki üniversitede aldığı dersler ve bu derslerden aldığı başarı notlarının Üniversitedeki başarı durumuna nasıl yansıtılacağı, bölüm intibak komisyonunun görüşü alınarak fakülte yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/10/2011

28082

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/4/2012

28276

2-

23/10/2012

28450

3-

7/2/2013

28552

4-

5/6/2013

28668

5-

2/7/2013

28695

6-

22/6/2014

29038

7-

12/8/2014

29086