12 Ocak 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29234

YÖNETMELİK

Gebze Teknik Üniversitesinden:

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ALÜMİNYUM ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ (GYTE-AAUM) KURULUŞ VE İŞLEYİŞ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/5/2004 tarihli ve 25472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Alüminyum Araştırma ve Uygulama Merkezi (GYTE-AAUM) Kuruluş ve İşleyiş Yönetmeliğinin adı “Gebze Teknik Üniversitesi Alüminyum Araştırma ve Uygulama Merkezi (GTÜ-AAUM) Kuruluş ve İşleyiş Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1 – Gebze Teknik Üniversitesine (GTÜ) bağlı olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesi uyarınca “Gebze Teknik Üniversitesi Alüminyum Araştırma ve Uygulama Merkezi (GTÜ-AAUM)” kurulmuştur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Üniversitede bu alanda araştırma ve uygulama yapacak elemanların yetişmesini teşvik etmek, bu kişileri desteklemek ve bu alanda yapılacak araştırmalarda gerekli koordinasyonu sağlamak”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 – Merkezin Müdürü, Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri arasından olmak üzere Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok iki müdür yardımcısı seçer. Müdürün olmadığı hallerde müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcısı da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden biri müdüre vekalet eder. Vekalet süresi 6 ayı aşamaz. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 – Merkez Kurulu, Merkez Müdürü, GTÜ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Başkanı, Müdür Yardımcıları, GTÜ Mühendislik Fakültesinin Akademik Kurulunca seçilecek üç, Tasarım ve İmalat Mühendisliği, Kimya ve Elektronik Mühendisliği Bölümleri tarafından seçilecek birer temsilciden oluşur. Merkez Kurulunun Başkanı Müdür olup, onun yokluğunda müdür yardımcılarından birisi vekalet eder. Merkez Kurulu, her eğitim-öğretim yarıyılında en az bir kere olağan; Merkez Müdürünün yazılı talebi üzerine ise olağanüstü toplanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Merkezde yürütülen her tür projenin yürütülmesini denetlemek, gelişme ve kesin raporlarını incelemek ve onaylamak, gerektiği hallerde proje sürelerini uzatmak.

Merkez Yönetim Kurulu bu amaçla her proje için kendi içinde bir raportör görevlendirir. Raportör, gerekirse proje konusu ile ilgili Üniversite  içi veya dışında görevli bir veya daha fazla sayıda danışmanın görüşüne başvurabilir.

Merkezde gerçekleştirilen veya merkez tarafından desteklenen her türlü yayında, Merkezin adının ve proje numarasının belirtilmesi ve anılan yayının bir kopyasının Merkeze verilmesi zorunludur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.