12 Ocak 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29234

YÖNETMELİK

Gebze Teknik Üniversitesinden:

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ-ABAY ALMATI DEVLET

ÜNİVERSİTESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/6/2002 tarihli ve 24781 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü-Abay Almatı Devlet Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Gebze Teknik Üniversitesi-Abay Almatı Devlet Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1 – Merkezi Kazakistan, Almatı olan ve 1/5/1982 tarihli ve 17681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin Ek 1 inci maddesi uyarınca, Abay Almatı Devlet Üniversitesi ile Gebze Teknik Üniversitesi bünyelerinde Gebze Teknik Üniversitesi-Abay Almatı Devlet Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma Merkezi kurulmuştur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 – Bu Yönetmelikte, Gebze Teknik Üniversitesi “GTܔ, Abay Almatı Devlet Üniversitesi “AADܔ, Gebze Teknik Üniversitesi-Abay Almatı Devlet Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma Merkezi ise “Merkez” olarak ifade edilmiştir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Faaliyet alanları ile ilgili konularda her türlü inceleme, rapor, proje hazırlama, proje uygulama, envanter çıkarma, analiz ve laboratuvar çalışmalarını yapmak, çeşitli kuruluşlara hizmet vermek, GTÜ ve AADܒnin ilgili birimleri ile işbirliği yapmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – Merkez Müdürü, tercihen öğretim üyeleri arasından olmak üzere AADÜ Rektörü tarafından GTÜ Rektörünün görüşü alınarak 3 yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir.

Merkez Müdürlüğünde, birisi GTÜ Rektörü diğeri AADÜ Rektörü tarafından atanan, tercihen öğretim elemanları arasından olmak üzere iki müdür yardımcısı bulunabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Merkezin idari işlerini yürütmek, GTÜ ve AADÜ Rektörlerine bilgi sunmak,”

“d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra GTÜ ve AADÜ Rektörlerine sunmak.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 – Yönetim Kurulu, tabii üye olan Müdür dahil 3 kişiden teşekkül eder. Diğer 2 üye, tercihen öğretim üyesi olmak üzere, öğretim elemanları arasından GTÜ ve AADÜ Rektörleri tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Yönetim Kurulu; üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve çoğunlukla karar verir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11 – Merkezin Türkiye’deki akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca GTÜ Rektörü tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini, Gebze Teknik Üniversitesi ve Abay Almatı Devlet Üniversitesi Rektörleri yürütür.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi ve Abay Almatı Devlet Üniversitesi Rektörleri yürütür.