10 Ocak 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29232

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TİCARİ REKLAM VE İLANLARDA ALTYAZI VE DİPNOTLARIN

KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR

TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 13/3/2011 tarihli ve 27873 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam ve İlanlarda Altyazı ve Dipnotların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.