10 Ocak 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29232

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

İSKÂN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/12/2007 tarihli ve 26718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde geçen “Taşınmazları kamulaştırılanlardan” ibaresi “Yerleri kamulaştırılanlardan”, (e) bendinde geçen “taşınmazları kamulaştırılanların” ibareleri “yerleri kamulaştırılanların” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı “Yerleri kamulaştırılanların hak sahipliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Merkezî yerleşimi geliştirmek amacıyla nakil, toplulaştırma veya Kanun kapsamında yapılacak köy gelişme alanı uygulamalarında, en az on ailenin kabul ve taahhüt etmesi şartıyla konut, tarım işletmesi binası, diğer bina ve tesisler Devlet eliyle ihaleli olarak yaptırılarak borçlandırılabilirler.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/12/2007

26718

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/7/2009

27305

2-

8/5/2010

27575

3-

13/10/2011

28083

4-

21/11/2012

28474

5-

14/2/2014

28913