9 Ocak 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29231

YÖNETMELİK

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME

SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Orman ve Su İşleri Bakanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine göre görev yapan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt Bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin altındaki bölgeleri,

b) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

c) Çalışma Süresi: Her hizmet bölgesinde çalışılması gereken süreyi,

ç) Hizmet Alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

d) Hizmet Bölgesi: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı hizmet bölümleri cetvelinde gösterilen İl Gruplarını,

e) Üst Bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin üstündeki bölgeleri,

f) Yer Değiştirme Kurulu: Personel Dairesi Başkanlığından sorumlu Müsteşar Yardımcısı başkanlığında Personel Dairesi Başkanı ve Bakanlık personeli arasından Müsteşar tarafından seçilen 3 üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşan kurulu,

g) Yer Değiştirme Suretiyle Atanma: Bu Yönetmeliğe tabi görevlerde çalışan personelin, bu Yönetmelikle tespit edilen hizmet bölgelerine belirli süreler dahilinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak:

a) Yer değiştirme suretiyle atanmalarda kadro imkânları ile hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurulur.

b) Yapılacak atamalarda aile birliğini muhafaza etmeye özen gösterilir.

c) Hizmet bölgeleri arasında, hizmetin gereği esas alınarak adil ve dengeli dağılım sağlanır.

ç) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda, belirlenen norm kadro sayısı aşılamaz.

Çalışma süreleri

MADDE 6 – (1) Hizmet Bölgeleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Her bir hizmet bölgesinde çalışma süresi dört yıldır ve yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesindeki çalışma süresinin tamamlanması esastır. Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında her bölgedeki çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılmaz.

(2) Taşra teşkilatı birimlerinde bulanan kadrolar ve görevler esas alınarak çalışılabilecek en fazla süreler aşağıda gösterilmiştir:

a) Bölge müdürleri aynı yerde 5 yıldan fazla,

b) Bölge müdür yardımcıları aynı yerde 7 yıldan fazla,

c) Şube müdürleri aynı yerde 7 yıldan fazla,

görev yapamazlar.

(3) Merkez teşkilatı bünyesinde ana hizmet birimi sayılan birimlerde görev yapan şube müdürleri 7 yıllık süreyi doldurmaları halinde taşra teşkilatına naklen tayine tabi tutulur. Taşra teşkilatında durumuna uygun kadro bulunamaması halinde merkezde diğer birimlere ataması yapılır. Diğer birimlerde de durumuna uygun kadro bulunamaması durumunda bulundukları hizmet birimlerinde görevlerine devam ettirilir.

Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personel

MADDE 7 – (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Milli Park Müdürü ve Milli Park Müdür Yardımcısı kadrolarında görev yapan personel yer değiştirme suretiyle atanmaya tabidir.

Yer değiştirme suretiyle atanma dönemleri

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğin 10 uncu ve 12 nci maddeleri dışındaki yer değiştirme suretiyle atanmaların Haziran-Eylül aylarında tamamlanması esastır. Ancak, Bakanlıkta iş mevsimi bu dönemi kapsayan hizmetler için Mart ve Ekim aylarında da yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir.

Yer değiştirme halleri

MADDE 9 – (1) Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personelin görev yerleri;

a) Çalışma süresinin doldurulması kaydıyla memurun isteği,

b) Hizmetin gereği,

c) Unvan değişikliği,

ç) Savaş, sıkıyönetim, doğal afetler gibi olağanüstü durumların gerçekleşmesi,

halinde değiştirilebilir.

Olağanüstü hallerde yer değiştirme

MADDE 10 – (1) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, afet ve diğer olağanüstü hallerde yer değiştirme işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.

Bütün bölge hizmetlerinin tamamlanması

MADDE 11 – (1) Bütün bölgelerdeki çalışma süresini tamamlayan personelin talebi, hizmetin gereği dikkate alınarak öncelikle değerlendirilir.

Emeklilik hakkını kazanma durumu

MADDE 12 – (1) Bulunduğu bölgede çalışma süresini tamamlamış olmaları sebebiyle yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olacaklardan, emekli hakkını kazanmış olanlar veya emeklilik hakkını bir sonraki yıl içerisinde kazanacak olanlar, emekli olacaklarına ilişkin en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar.

(2) Bu şekilde talepte bulunup da yerlerinde bırakılanlardan emekli olma isteğinden vazgeçenler, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin atamaya tabi tutulurlar ve ikinci kez bu madde hükmünden yararlanamazlar.

Yer değiştirme suretiyle atama yapılamayacak yerler

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi personelden Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Milli Park Müdürü ve Milli Park Müdür Yardımcısı;

a) Kendisinin ve eşinin nüfusa kayıtlı oldukları il ve bu il’e bağlı ilçelere,

b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az onbeş yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyebilecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu il’e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il’e bağlı diğer ilçelere

atanamazlar.

(2) Ancak; son genel nüfus sayımına göre;

a) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde III ve IV’üncü bölgeler kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu ellibini aşan yerlere,

b) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu yüzbini aşan yerlere,

yapılacak atamalarda birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Hükümler

Yer değiştirme suretiyle atanma işlemi

MADDE 14 – (1) Personel Dairesi Başkanlığı, hizmet bölgelerinde çalışma süresini dolduran ve yer değiştirmeye tabi tutulması gereken personel ile bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanma talebinde bulunan personelin durumlarını;

a) Hizmetin gereği,

b) Kadro ve ihtiyaç durumu,

c) Memurun daha önce görev yaptığı hizmet bölgeleri ve hizmet alanları,

ç) İstek formları ile ekli mazeret hallerini ve varsa diğer belgeleri,

bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda dikkate alarak değerlendirir ve hazırladığı teklifleri atamaya yetkili amirin onayına sunar.

Yer değiştirme kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Personelin yer değişikliğine ilişkin atama işlemleri Yer Değiştirme Kurulu tarafından incelenir ve değerlendirilir.

(2) Yer Değiştirme Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine müracaat döneminin sona erdiği tarihi izleyen 10 gün içerisinde ve bütün üyelerinin katılımıyla toplanır.

(3) Yer Değiştirme Kurulunun raportörlük görevi Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

(4) Yer Değiştirme Kurulu, personelin durumlarını; Ek-3 Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formunu, Ek-2 Yer Değiştirme Başvuru Değerlendirme Formunu, boş veya boşalacak kadroları, hizmet gerekleri ve ihtiyaç durumunu, daha önce görev yapılan hizmet bölgesini, tercih sırasını, öğrenimini, uzmanlığını, iş tecrübesini, mesleki bilgisini, liyakati, mazeret hallerini ve varsa diğer belgelerini kamu yararı çerçevesinde puanlamaya öncelik vermek suretiyle bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde inceler ve personelin atanacağı hizmet bölgesini belirleyerek hazırladığı teklifleri atamaya yetkili amirin onayına sunar.

Başvuru şekilleri

MADDE 16 – (1) Hizmet bölgelerinde çalışma sürelerini tamamlayanlar Mart ayı sonuna kadar başvuruda bulunurlar. Bu başvurular birim amirleri kanalı ile Nisan ayı sonuna kadar her unvandaki personel için ayrı ayrı olmak şartıyla, görüşleriyle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(2) Hizmet bölgelerindeki süreleri tamamlamadıkları halde bu Yönetmelikte belirtilen mazeretlerini belgeleyenler birinci fıkrada öngörülen süre kaydına bağlı olmaksızın başvuruda bulunabilirler.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen talepler; EK-3’teki Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formunu doldurarak ve atanmak veya görevde kalmak istenilen hizmet bölge ve alanları belirtilerek yapılır. Mazeret gruplarında zorunlu görülen belgeler, EK-3’teki formla birlikte memurun istihdam edildiği birime verilir, ilgili birim tarafından Personel Dairesi Başkanlığına intikal ettirilir.

(4) Yer değiştirmeye tabi personelin talepte bulunmaması, personelin yer değiştirme suretiyle atanmasına engel teşkil etmez.

İstek üzerine daha alt hizmet bölgesine atanma

MADDE 17 – (1) Yer değiştirmeye tabi personel; istekleri halinde Bakanlığın uygun görmesi kaydıyla, bulundukları hizmet bölgesinden daha önce görev yapmadığı veya çalışma süresini doldurmadığı daha alt hizmet bölgelerine atanabilir.

(2) Daha alt hizmet bölgesinde belirli bir il istendiği halde, talep doğrultusunda işlem yapılmasının mümkün olmaması halinde, birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

Gerçek dışı beyan

MADDE 18 – (1) Mazeret gruplarına dayanarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılanlar ile yerinde bırakılanlardan; mazeret belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin, bu işlemleri iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenmeksizin başka hizmet bölge ve alanlarına atamaları gerçekleştirilir. Ayrıca haklarında adli ve idari soruşturma yapılır.

Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi olmayan personel

MADDE 19 – (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına ilk defa aday memur olarak göreve başlayan personel ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen tayin olan personelden, (Bölge Müdürlüğü içerisindeki tayinler hariç)  atandığı birim emrinde asgari 5 yıl süre ile çalışmadan tayin talebinde bulunamaz. Ancak, mazeret durumlarından sayılan sağlık ve eş durumları hariçtir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Memurun, isteği üzerine sağlık, aile birliği, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değişikliği talepleri ile hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler ve bölge hizmetinden sayılacak ve sayılmayacak süreler hususlarında ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan diğer hallerde, Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21 – (1) 17/4/2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yer değiştirmeye tabi tutulanların bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları bölgelerde aynı unvanla geçen süreleri, bu Yönetmelikteki hizmet bölgelerine intibak ettirilir.

(2) İntibak neticesinde bulunduğu bölgede çalışma süresi dolan personel, bir yıl içerisinde unvanlarına uygun görevlere atanır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.