8 Ocak 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29230

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BAĞIMSIZ VE ÜRÜNLERE ENTEGRE SALMASTRASIZ DEVİRDAİM

POMPALARI İLE İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM

GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞDE (SGM-2011/15)

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SGM-2014/38)

MADDE 1 – 23/9/2011 tarihli ve 28063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğin (SGM-2011/15) Ek-I’inin 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2. 1/8/2015 tarihinden itibaren, bağımsız ve ürünlere entegre salmastrasız devirdaim pompaları, Ek-II’nin 2 nci maddesi uyarınca hesaplanan 0,23’ten daha yüksek olmayan bir enerji verimliliği endeksine EEI sahip olacaklardır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/9/2011

28063

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/12/2012

28508