8 Ocak 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29230

YÖNETMELİK

Biruni Üniversitesinden:

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyeti: Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Biruni Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Biruni Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin örgün öğretim programları dışında, Türkiye’nin altyapısal, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağı kazandırmak için kısa ve orta vadeli eğitim programları düzenlemek ve bu doğrultuda uzmanlık, danışmanlık ve proje hizmetleri vererek Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacına uygun olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile kişilerin ihtiyaç duydukları alanlarda; ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, mesleki eğitim, gelişim ve uzmanlık kursları, çalıştaylar, seminerler, konferanslar ve sertifika programlarına ilişkin faaliyetleri planlamak, düzenlemek; araştırma, geliştirme ve danışmanlık projeleri yürütmek ve yönlendirmek.

b) Gerekli hallerde eğitim programlarının düzenlenmesinde, araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmede kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve toplumla işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalar yapmak, Üniversite içi ve Üniversite dışı paydaşlarla işbirliğini geliştirerek Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak ve etkin bir şekilde kullanmak.

c) Bilimsel ve teknolojik bilgiyi özel sektör ve kamu kurumlarıyla paylaşmak, teorik bilgiyi uygulama ile bütünleştirerek toplum yararına sunmak ve bu süreçleri geliştirerek bireysel ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak.

ç) Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak amacıyla meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, gelişen teknolojiyi tanıtacak ve yeni beceriler kazandırarak verimliliği arttıracak her türlü mesleki, teknik ve akademik bilgi ve teknolojileri düzenlenecek programlar aracılığıyla sunmak, meslek içi ve uzmanlık eğitimi programları düzenlemek.

d) Her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim programları sunmak, kursları, eğitim ve sertifika programlarını gerektiğinde uzaktan eğitim biçiminde vermek, Üniversitede uzaktan eğitimin altyapısının oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu amaçla benzeri merkezlerle işbirliği yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak.

e) İhtiyaç duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, eğlendirici, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, katılımcı bir toplum yapısını oluşturacak programlar geliştirmek, yarışmalar, folklor, sportif etkinlikler, geziler, tiyatro, fotoğrafçılık, müzik, ağaçlandırma çalışmaları, zararlı alışkanlıklarla savaş ve benzeri konularda Üniversite içinde ve dışında aktif grup çalışmaları yapmak.

f) Üniversitenin uygun gördüğü konularda ilgili birimlerin verecekleri kurs ve her türlü eğitsel çalışmaların organizasyonlarını yapmak, araç, gereç ve sunum imkânlarını sağlamak.

g) Kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, okuma alışkanlıklarını geliştirici etkinlikler düzenlemek, çeşitli ülkelerle kültürel ve bilimsel alışverişi arttırmak, geziler düzenlemek.

ğ) Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve onları topluma kazandıracak etkinlikler ile engellilerin ihtiyaç duydukları alanlarda engellilere ve bu alanda çalışan uzmanlara veya eğitmenlere yönelik kurslar, seminerler, konferanslar, sertifika programları, mesleki ve uzmanlık eğitim programları düzenlemek ve kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde olmak.

h) Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik eğitim programları geliştirmek ve bu alanda çalışan uzmanlara veya eğitmenlere yönelik kurslar, seminerler, konferanslar, sertifika programları, mesleki ve uzmanlık eğitim programları düzenlemek ve kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde olmak.

ı) Psikolojik travma ve aile içi şiddet konuları başta olmak üzere, toplumsal sorunlarla ilgili etkili sosyal politikaların geliştirilebilmesi için kamuoyunun ve siyasal-sosyal kuruluşların bilinçlenmesini sağlamak.

i) Öğretmen, hemşire, psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı, pratisyen hekim gibi psikolojik travma geçirmiş kişilerle mesleği gereği karşı karşıya kalan gruplara yönelik eğitim, çalışma grupları düzenlemek.

j) Üniversitenin Mütevelli Heyeti veya Rektör tarafından önerilen ya da Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından veya konusunda uzman kişiler arasından, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile iki yıl için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer. Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör tarafından, müdür yardımcıları görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevleri sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

c) Merkezi kuruluş amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Yıllık faaliyet planını, programını ve bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

d) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede görev yapan öğretim elemanları veya konusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az üç kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uygulamaları ile ilgili kararları almak.

b) Merkezin faaliyet programlarına ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmak, faaliyet programının oluşumunda gerçekleştirilecek faaliyetlere karar vermek, Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı raporun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirerek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

c) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek ve Senatoya sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör, rektör yardımcıları, enstitü müdürleri, fakülte dekanları ve Rektörlüğe bağlı uygulama ve araştırma merkezi müdürleri ile Müdürün önerisi üzerine; Merkez çalışmalarına katkıda bulunabilecek Üniversitenin diğer öğretim elemanları, istekleri halinde kamu kuruluşları ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyelerden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere Rektör tarafından yenileri görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine olağan olarak yılda bir kez toplanır.

(4) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve tavsiye niteliğinde görüş bildirir.

(5) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunur, Merkezin yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mali hükümler

MADDE 13 – (1) Merkezin tabi olacağı mali konulara ilişkin esaslar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.