8 Ocak 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29230

YÖNETMELİK

Biruni Üniversitesinden:

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Biruni Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Biruni Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Hemşirelik Hizmetleri Direktörü (Başhemşire): Biruni Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Direktörünü,

b) İdari Direktör: Biruni Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi İdari Direktörünü,

c) Merkez: Biruni Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Merkez Müdürü (Genel Direktör): Biruni Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

d) Mütevelli Heyeti: Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: Biruni Üniversitesi Rektörünü,

f) Tıbbi Direktör (Başhekim): Biruni Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıbbi Direktörünü,

g) Tıp Fakültesi: Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ğ) Üniversite: Biruni Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Biruni Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin faaliyet gösterdiği tüm alanlarda eğitim ve öğretim hizmetleri vermek, bilimsel araştırmalar yapmak, her alanda sağlık hizmeti vermek, her düzeyde sağlık personeli yetiştirilmesine katkı sağlamak, Üniversite bünyesindeki tüm fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ile yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yapmak ve böylece faaliyetlerinin etkili ve verimli olmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sağlık hizmeti almak üzere Merkeze başvuran kişilere çağdaş, bilimsel ve güvenilir hizmet vermek.

b) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren fakülte ve diğer eğitim-öğretim birimleri öncelikli olmak üzere, sağlık araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak.

c) Merkezin bulunduğu bölgede ve ulusal veya küresel düzeyde sağlığın korunması ve geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

ç) Sağlıklı toplum geliştirilmesi için gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak ulusal veya küresel düzeyde bilimsel ortamlar ile toplum arasında bütünleşmeye katkı vermek.

d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek.

e) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

f) Merkeze bağlı hizmet birimlerinde modern sağlık tesisi yönetimi ilkeleri doğrultusunda ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesini sağlamak.

g) Mütevelli Heyetinin, Rektörün ve Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu.

b) Merkez Müdürü.

c) Tıbbi Direktör.

ç) İdari Direktör.

d) Hemşirelik Hizmetleri Direktörü.

Yönetim Kurulu

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör, Merkez Müdürü, Tıbbi Direktör, İdari Direktör ve Rektörün görevlendirdiği en fazla üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, Rektörün başkanlığında ayda en az bir kez, önceden belirlenen gündem ile toplanır. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Rektörün olmadığı durumlarda Merkez Müdürü başkanlığa vekâlet eder. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu, çalışmalarında, Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık akademik çalışma raporu, plan ve programları karara bağlamak.

b) Merkez bünyesinde kurulacak proje grubu, ünite, komite veya komisyonların çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

c) Kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak.

ç) Sağlık alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusunu Mütevelli Heyetinin onayına sunmak.

d) Merkezin yıllık bütçesini, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Mütevelli Heyetine sunmak.

Merkez Müdürü

MADDE 10 – (1) Merkez Müdürü; en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler arasından Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Merkez Müdürü aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü sağlıkla ilgili bağlı birimlerin de yöneticisidir. Merkez Müdürü, gerektiğinde Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. Merkez Müdürünün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile Merkez Müdürü yardımcıları görevlendirilebilir.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, amaçları doğrultusunda Merkezin işleyişini temin etmek.

b) Tıbbi ve İdari Direktörün görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak, alt yönetici ve birim sorumlularını görevlendirmek.

c) Merkezin araştırma, sağlık, idari, teknik destek hizmet üniteleri ile bağlı birimlerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkili, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak.

ç) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak.

d) Merkez ve bağlı birimlerinde oluşturulan proje grubu, ünite, komite ve komisyonların işleyişini denetlemek.

e) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

f) Çalışmaları ile ilgili yıllık raporları Yönetim Kuruluna sunmak.

g) Rektör ve Mütevelli Heyeti tarafından Merkez ile ilgili olarak verilen diğer görevleri yapmak.

Tıbbi Direktör

MADDE 12 – (1) Tıbbi Direktör; Tıp fakültesinin hekim öğretim üyeleri arasından, Merkez Müdürünün önerisi ve Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl için görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde Tıbbi Direktörün de görevi kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten Tıbbi Direktör aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Gerektiğinde Rektörün teklifi Mütevelli Heyetinin onayı ile Tıbbi Direktör iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. Tıbbi Direktörün önerisi ve Merkez Müdürünün uygun görüşü üzerine Rektörün onayı ile tıbbi direktör yardımcıları görevlendirilebilir.

Tıbbi Direktörün görevleri

MADDE 13 – (1) Tıbbi Direktörün görevleri şunlardır:

a) Tıbbi hizmetlerin strateji, hedef, politika, prosedür ve standartlarını oluşturmak ve uygulatmak.

b) Bilimsel veriler, klinik rehberler ve Merkezin amaçları doğrultusunda sunulan tıbbi hizmetlerin performansını izleyerek yönlendirmek.

c) Verilen hizmetlerin altyapısının oluşturulmasını sağlamak.

ç) Verilen tıbbi hizmetlerin kalitesinin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak.

d) Hizmetin gerekleri doğrultusunda sağlık personelinin sevk ve idaresini sağlamak.

İdari Direktör

MADDE 14 – (1) İdari Direktör; en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler arasından, Merkez Müdürünün önerisi ve Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl için görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde İdari Direktörün de görevi kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten İdari Direktör aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Gerektiğinde Rektörün teklifi Mütevelli Heyetinin onayı ile İdari Direktör iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. İdari Direktörün önerisi ve Merkez Müdürünün uygun görüşü ve Rektörün onayı ile idari direktör yardımcıları görevlendirilebilir.

İdari Direktörün görevleri

MADDE 15 – (1) İdari Direktörün görevleri şunlardır:

a) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin altyapısının kurulmasına, işletilmesine, ihtiyaçların giderilmesine, kısa, orta ve uzun vadeli amaçların gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek.

b) Personel sevk ve idaresinde, yönetim ve denetimlerde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Merkez Müdürüne yardımcı olmak.

c) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte hazırlamak.

ç) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmeleri hazırlamak, uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü

MADDE 16 – (1) Hemşirelik Hizmetleri Direktörü en az beş yıllık hemşireler arasından Tıbbi Direktörün önerisi ve Merkez Müdürünün teklifi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl için görevlendirilir. Süresi biten Hemşirelik Hizmetleri Direktörü aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Gerektiğinde Merkez Müdürünün teklifi ve Rektörün uygun görüşü üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde Hemşirelik Hizmetleri Direktörünün görevi de kendiliğinden sona erer. Hemşirelik Hizmetleri Direktörünün önerisi, Tıbbi Direktör, Merkez Müdürü ve Rektörün uygun görüşü üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile hemşirelik hizmetleri direktörü yardımcıları görevlendirilebilir.

Hemşirelik Hizmetleri Direktörünün görevleri

MADDE 17 – (1) Hemşirelik Hizmetleri Direktörünün görevleri şunlardır:

a) Merkezde çalışan başhemşire yardımcıları, servis sorumlu hemşireleri ile kendisine bağlı diğer hizmet birim amir ve sorumlularının birinci derecede amiri olup, hasta bakımı hizmetlerinde görevli personelin verimli çalışmalarını sağlamak ve kontrol etmek, gerekli noksanlıkları tıbbi konularda Tıbbi Direktöre, idari konularda İdari Direktöre bildirmek.

b) Hizmetlerin gerçekleştirilmesinde tespit edilen aksaklıkları gidermek için gerekli çalışmaları yapmak.

c) Kendisine bağlı hizmetlerdeki personelin çalışma yerlerinin belirlenmesi ve bunların yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili hususlarda görüş ve isteklerini Tıbbi Direktöre iletmek ve verilen kararları uygulamak.

ç) Hemşirelerin mesleki bilgi ve tecrübelerinin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla hizmet içi eğitimini sağlamak.

d) Hasta bakım hizmetlerinin çağdaş normlarda ve kalite kriterleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez üniteleri ve bağlı birimleri

MADDE 18 – (1) Hastanede ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile hastanenin idari işlerinde görevli olanlar, yürüttükleri hizmetler açısından Merkez Müdürü, Tıbbi Direktör, İdari Direktör ve Hemşirelik Hizmetleri Direktörüne karşı sorumludur.

(2) İlgili akademik birimler sorumluluk alanlarına giren Merkez bölgelerinde hastane hizmetlerinin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesi açısından hastane yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde bulunur.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.