8 Ocak 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29230

YÖNETMELİK

Biruni Üniversitesinden:

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ BİRUNİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Biruni Üniversitesi Biruni Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Biruni Üniversitesi Biruni Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BÜBAM): Biruni Üniversitesi Biruni Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Biruni Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Biruni Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Biruninin matematik, astronomi, coğrafya, geometri ve diğer bilim dallarında yaptığı çalışmaları ve bu çalışmaların dünyadaki etkisini incelemek, araştırmak.  El-Biruninin şahsiyetinin ve bilimsel çalışmalarının gelecek kuşaklar için örnek oluşturacak bir model olmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde nesnel, bilimsel ve akademik değerlendirme ve araştırmalar yapmak, yüksek lisans ve doktora tezleri Biruni ile ilgili ulusal ve uluslararası sempozyum, panel ve benzeri etkinlikler düzenlemek, yapılan tüm akademik ve bilimsel çalışmaları, eldeki her tür yazışma, bilgi, belgeyi arşivlemek, veri tabanı oluşturarak toplumun istifadesine sunmak.

b) (a) bendinde belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışmalarda bulunmak, bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek ve yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a)  Biruni ve Biruninin bilimsel çalışmalarıyla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında araştırma ve incelemeler yapmak, yapanları desteklemek, konu ile ilgili kitap, makale, bilimsel araştırma, belge, doküman ve diğer arşiv malzemelerini tespit etmek ve teminine çalışmak, bütün bu yapılan çalışmaları koordine ederek, teşvik amacı ile ulusal ve uluslararası kuruluşları faaliyete geçirmek.

b)  Biruni ve Biruninin bilimsel çalışmalarıyla ilgili yayınlar yapmak; yurt dışında başka dillerde yapılan yayınlardan uygun olanları Türkçeye çevirmek ve Türk okuyucusunun yararlanmasına sunmak.

c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve çalıştaylar düzenlemek, konferans vermek, çeşitli sergiler açmak ve yarışmalar düzenlemek.

ç) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında araştırma ve eğitim yapan kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak ve ortak projeler yürütmek.

d) Konuyla ilgili çalışmalar yapan bilim adamı, araştırmacı ve sanatçıları desteklemek.

e) Yönetim Kurulu tarafından karar verilen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı sorumludur. Müdür; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim üyeleri arasından birini müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer. Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı, o da bulunmadığında Yönetim Kurulu üyelerinden en kıdemli olandan başlamak üzere birine vekâlet bırakır. Vekâlet süresi altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin çalışma, hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra bunları Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

d) Yurt içinde ve yurt dışındaki diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

e) Her faaliyet yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üç üye; Müdürün önerisi üzerine, Üniversitedeki fakülte ve yüksekokullardaki mevcut öğretim elamanları arasından belirlenen altı aday arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın, tanıtım ve işbirliği faaliyetlerine ilişkin esasları belirlemek.

b) Merkezin planladığı veya Merkezden talep edilen eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık, yayın ve işbirliği konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak.

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili birimleri ve çalışma gruplarını oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Merkezin yönetimi ile ilgili diğer kararları almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; konuyla ilgili öğretim elemanları ve Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek resmi veya özel kurum ve kuruluşların temsilcileri veya bu alanda çalışmaları bulunanlar ile hizmet vermiş kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı kişi ve Müdürden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan Danışma Kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında yılda en az iki defa toplanır. Danışma Kurulu, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkeze özel uzmanlık gerektiren faaliyet alanlarında katkı sağlamak ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunmak.

b) Merkezin çalışma alanlarına uygun programları, talep edilen faaliyetleri değerlendirmek, önerilerde bulunmak, gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonların oluşumuna katkı sağlamak.

c) Çalışma alanlarına uygun ihtiyaçları tespit etmek, stratejileri belirlemek ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkezin faaliyetleri hakkında süresi, şekli, amaca uygunluğu, insan gücü ve benzeri konularda değerlendirme ve tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Araştırma, planlama, bilgi ve belge yönetimi birimi

MADDE 14 – (1) Araştırma, planlama, bilgi, belge yönetimi birimi aşağıdaki görevleri yapar:

a) Araştırma konularını belirlemek, araştırma deseni oluşturmak, planlamak, araştırmacılara teknik destek sağlamak, konu belirlemede yardımcı olmak, bugüne kadar yapılan araştırmaların envanterini çıkarmak, arşivlemek, veri tabanı oluşturmak.

b) Merkezin çalışma konularında araştırma yöntemleri geliştirmek, önerilerde bulunmak, danışmanlık yapmak.

c) Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında yılda en az iki defa yapılacak değerlendirme toplantısına katılmak.

ç) Araştırma raporlarını düzenlemek ve yayınlamak.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Mali konular

MADDE 16 – (1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Merkez, konularına ilişkin ulusal ve uluslararası proje kaynaklarından yararlanır.

(3) Merkez, konularına ilişkin destek veren kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının kaynak tahsislerinden yararlanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.