7 Ocak 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29229

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE

İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN

UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDE (SGM-2010/1)

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM-2014/37)

MADDE 1 – 10/4/2010 tarihli ve 27548 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçlar ve Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmelikleri ve Teknik Düzenlemelerin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin (SGM-2010/1) 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; araçlar ve bunların aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri ile ilgili olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe konulan teknik mevzuata göre tip onayı verilmesinde, tip onayının revizyonunda, kapsam genişletmesinde ve imalatın uygunluğu bakımından izlenecek işlemler ve Onay Kuruluşu ile teknik servisler ve imalatçı firmalar veya bunların yetkili temsilcisi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değişmiştir.

“a) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

a) (ç) ve (g) bentlerinde yer alan “Sanayi ve Ticaret” ibareleri “Bilim, Sanayi ve Teknoloji” şeklinde değiştirilmiş,

b) (l) bendinde yer alan “Onay Kuruluşu” ibaresinden sonra “ve/veya yetkilendirdiği teknik servis/servisler” ibaresi eklenmiş,

c) (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan (j) bendi eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve aşağıda yer alan (o) bendi eklenmiştir.

“i) Tip onayı kapsam genişletmesi: Araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite için alınan bir onayın revizyonunda;

1) İlave muayeneler veya yeni deneyler yapılması gerektiği,

2) Tip onayı belgesinin eklerindeki değişiklikler hariç olmak üzere, AT tip onayı belgesindeki herhangi bir bilgide değişiklik yapılması,

3) Onay verilmiş araç tipinin tabi olduğu herhangi bir düzenleyici mevzuat kapsamında yeni şartların yürürlüğe girmesi,

durumunda MARTOY, MOTOY ve TORTOY’da ayrıntıları belirtildiği şekilde onayın geçerliliğinin devam etmesi için değişikliği de kapsayacak şekilde tip onayının yenilenmesi işlemini,”

“j) Tip onayı revizyonu: MARTOY’un 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında da bahsedildiği şekilde; bilgi paketinde kayıt altına alınan özelliklerde herhangi bir değişiklik olması halinde, bu değişikliğin gösterilmesi ve bu durumda, Onay Kuruluşunun bilgi paketinin gözden geçirilen sayfasını gerektiği şekilde düzenlemesi, gözden geçirilen sayfalardan her birinde değişikliğin niteliğini ve sayfanın yeniden düzenlenme tarihini açık bir şekilde belirtmesi; yapılan değişikliklerin ayrıntılı bir tarifiyle birlikte, bilgi paketinin birleştirilmiş, güncellenmiş bir versiyonunun hazırlanmış olmasını,”

“o) Teknik servis: Bir deney laboratuvarı olarak Onay Kuruluşu adına bizzat Onay Kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek gerekli deneyleri yapmak veya bir uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak yine Onay Kuruluşu adına bizzat Onay Kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek ilk değerlendirmeyi ve diğer deney veya muayene/inceleme/denetimleri yapmak üzere, 31/10/2010 tarihli ve 27745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Servislerin Görevlendirilmesi Usul ve Esaslarına Dair Tebliğin (SGM-2010/12) 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında bahsedilen kategorilere göre Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş veya kurumu veya bu kurum/kuruluşların bazı bölümlerini,”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) MARTOY, MOTOY, TORTOY ve BM/AEK 1958 Anlaşması kapsamında araç, aksam, sistem ve ayrı teknik ünite için ilk kez tip onayı alacak imalatçılar, başlangıç değerlendirmesi için Bakanlığa başvurur. Başvuru bu Tebliğin Ek-1’indeki Başvuru Formu ve ekleri ve Ek-2’sindeki Bilgi Formu ile birlikte imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından yapılır. Bakanlık başlangıç değerlendirmesini yapar veya başvuru sırasında imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından belirtilen “C” kategorisi teknik servislerden birini görevlendirebilir. Eğer, imalatçı başvurusunda herhangi bir teknik servis tercihi belirtmemişse Bakanlık tarafından yetki verilen “C” kategorisi teknik servislerden biri görevlendirilebilir. İlk defa tip onayı alacak imalatçılar için değerlendirme uygun ise, tip onay işlemlerine geçilir. BM/AEK 1958 Anlaşmasına taraf olan veya AB üyesi ülkelerin onay kuruluşları tarafından araç, aksam, sistem veya ayrı teknik ünite için tip onayı verilmiş imalatçılara tekrar başlangıç değerlendirmesi yapılmasına gerek duyulmayabilir. İmalatçılar, başvuru ekinde verilen idari dokümanlarda değişiklik olması halinde 30 iş günü içinde güncelleme yapmak zorundadır. Belgeler Bakanlık tarafından arşivlenir. Belgeler elektronik ortamda da Bakanlığa iletilebilir.

(2) MARTOY, MOTOY, TORTOY ve BM/AEK 1958 Anlaşması kapsamında yeni tip aksam, sistem ve ayrı teknik ünite için tip onayı alacak imalatçı veya yetkili temsilcisi; MARTOY’un 7 nci maddesi, TORTOY’un 5 inci maddesi ve MOTOY’un 5 inci maddesi çerçevesinde Bakanlığa veya Bakanlığın görev kapsamında yetkilendirdiği “A” veya “B” kategorisi teknik servislerden birine bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan ekler ile birlikte başvurur. Teknik servis, başvuru ile ilgili olarak dokuzuncu fıkrada belirtildiği şekilde Bakanlığı bilgilendirir. Bakanlığa başvuru yapılması durumunda, imalatçı veya yetkili temsilcisi başvuru dilekçesinde hangi teknik servisle çalışacağını belirtir; Bakanlık başvuru dosyasını ilgili teknik servise iletir.

a) Teknik servis, imalatçı veya yetkili temsilci ile yaptığı anlaşma çerçevesinde; gerekli deneyleri yapar veya gözlemler, deneylerin sonucu olumlu olması durumunda rapor düzenleyerek Bakanlığa bildirir. Bakanlık, bu rapora göre tip onayını verir.

b) Teknik servis ile imalatçı veya yetkili temsilcisi arasındaki sözleşme taraflardan birinin tercihi ile sonlandırılabilir. Sözleşme devam ettiği sürece imalatçı veya yetkili temsilcisi aynı tip onayı için başka teknik servise başvuramaz.

(3) MARTOY, MOTOY, TORTOY kapsamında yeni bir araç tip onayı alacak imalatçı veya yetkili temsilcisi; MARTOY’un 6 ncı maddesi, TORTOY’un 5 inci maddesi ve MOTOY’un 5 inci maddesi çerçevesinde Bakanlığa veya Bakanlığın görev kapsamında yetkilendirdiği “A” veya “B” kategorisi teknik servislerden birine bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan ekler ile birlikte başvurur. Teknik servis, başvuru ile ilgili olarak dokuzuncu fıkrada belirtildiği şekilde Bakanlığı bilgilendirir. Bakanlığa başvuru yapılması durumunda, imalatçı veya yetkili temsilcisi başvuru dilekçesinde hangi teknik servisle çalışacağını belirtir; Bakanlık başvuru dosyasını ilgili teknik servise iletir.

a) Teknik servis, değerlendirmesini dosya üzerinden yapar. Örnek araç veya araçlar görülür. AT tip onayı olan bir tipin, AB’deki mevzuatın zorunlu uygulama tarihinden dolayı onayı düşmek ile beraber Türkiye’deki asgari mevzuat gereklilikleri karşılaması durumunda, bu aracın ulusal tip onay başvurusunda imal edildiği dönemdeki AT tip onaylı araç örnek olarak kabul edilir. İncelemeler sonucu olumlu ise rapor düzenlenerek Bakanlığa bildirilir. Bakanlık, bu rapora göre tip onayını verir.

b) Teknik servis ile imalatçı veya yetkili temsilcisi arasındaki sözleşme taraflardan birinin tercihi ile sonlandırılabilir. Sözleşme devam ettiği sürece imalatçı veya yetkili temsilcisi aynı tip onayı için başka teknik servise başvuramaz. Ancak tek aşamalı veya karma araç tip onayında, görevli teknik servis, diğer teknik servisler ile işbirliğine gidebilir.

(4) MARTOY, MOTOY, TORTOY ve BM/AEK 1958 Anlaşması kapsamında araç, aksam, sistem ve ayrı teknik ünite tip onaylarında revizyon yapacak imalatçı veya yetkili temsilcisi, tanıtım bildiriminin değişiklik yapılmış sayfaları ve varsa ekleri ile birlikte Bakanlığa veya Bakanlığın görev kapsamında yetkilendirdiği “A” veya “B” kategorisi teknik servislerden birine başvurur. Revizyon olarak değerlendirilen dosya teknik servis tarafından Bakanlığa iletilir ve Bakanlık değişiklikleri ilgili tip onayı dosyasına ekleyerek revizyon ile ilgili tip onay belgesini düzenler.

(5) MARTOY, MOTOY, TORTOY ve BM/AEK 1958 Anlaşması kapsamında aksam, sistem ve ayrı teknik ünite tip onaylarında kapsam genişletme yapacak imalatçı veya yetkili temsilcisi; MARTOY’un 13 üncü maddesi, TORTOY’un 7 nci maddesi ve MOTOY’un 5 inci maddesi çerçevesinde Bakanlığa veya Bakanlığın görev kapsamında yetkilendirdiği “A” veya “B” kategorisi teknik servislerden birine bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan ekler ile birlikte başvurur. Teknik servis, başvuru ile ilgili olarak dokuzuncu fıkrada belirtildiği şekilde Bakanlığı bilgilendirir. Bakanlığa başvuru yapılması durumunda, imalatçı veya yetkili temsilcisi başvuru dilekçesinde hangi teknik servisle çalışacağını belirtir; Bakanlık başvuru dosyasını ilgili teknik servise iletir.

a) Teknik servis, imalatçı veya yetkili temsilcisi ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, gerekli deneyleri yapar veya gözlemler, deneylerin sonucu olumlu olması durumunda rapor düzenleyerek Bakanlığa bildirir. Bakanlık, bu rapora göre tip onayını verir.

b) Teknik servis ile imalatçı veya yetkili temsilcisi arasındaki sözleşme taraflardan birinin tercihi ile sonlandırılabilir. Sözleşme devam ettiği sürece imalatçı veya yetkili temsilcisi aynı tip onayı için başka teknik servise başvuramaz.

(6) MARTOY, MOTOY, TORTOY kapsamında araç tip onayında kapsam genişletmesi yapacak imalatçı veya yetkili temsilcisi; MARTOY’un 13 üncü maddesi, TORTOY’un 7 nci maddesi ve MOTOY’un 5 inci maddesi çerçevesinde Bakanlığa veya Bakanlığın görev kapsamında yetkilendirdiği “A” veya “B” kategorisi teknik servislerden birine bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan ekler ile birlikte başvurur. Teknik servis, başvuru ile ilgili olarak dokuzuncu fıkrada belirtildiği şekilde Bakanlığı bilgilendirir. Bakanlığa başvuru yapılması durumunda, imalatçı veya yetkili temsilcisi başvuru dilekçesinde hangi teknik servisle çalışacağını belirtir; Bakanlık başvuru dosyasını ilgili teknik servise iletir.

a) Teknik servis, değerlendirmesini dosya üzerinden yapar. Teknik servisin gerekli gördüğü durumlar hariç; tüm sistem onaylarının mevcut olması durumunda, 3 yıldan önce MARTOY Ek V’e göre ayrıca araç incelemesi yapılmasına gerek yoktur. Ancak, (AT)715/2007 ve (AT)595/2009 yönetmeliklerinde tanımlı olan motor ailesinin değişmesi durumunda yeni bir örnek aracın görülmesi istenir. Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu olumlu ise rapor düzenlenerek Bakanlığa bildirilir. Eğer yukarıda belirtilen şartlar nedeni ile araç incelemesi yapılırsa da aynı şekilde bir rapor düzenlenerek Bakanlığa bildirilir. Bakanlık, bu rapora göre tip onayını verir.

b) Teknik servis ile imalatçı veya yetkili temsilcisi arasındaki sözleşme taraflardan birinin tercihi ile sonlandırılabilir. Sözleşme devam ettiği sürece imalatçı veya yetkili temsilcisi aynı tip onayı için başka teknik servise başvuramaz. Ancak tek aşamalı veya karma araç tip onayında, görevli teknik servis, diğer teknik servisler ile işbirliğine gidebilir.

(7) Kalite Sistem Belgesine sahip firmalar ilk başvuru sırasında;

a) Ürünün üretimi ile ilgili sorumluluklar ve yetkileri gösteren organizasyon şemasını,

b) Ürünün tip onayı gereklerine göre kontrol edildiğini gösterir bilgileri kapsayan kontrol talimatlarını ve kontrol ile ilgili sorumluluklar, planlama metodu, kontrol metodu, düzeltici ve önleyici faaliyetler, analiz, test ve raporlamaya ilişkin prosedürleri içeren bilgileri,

başvuru dosyasında sunmak zorundadır.

(8) Kalite Sistem Belgesine sahip olmayan firmalar ikinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgelere ilave olarak, ölçüm ayar kalibrasyon belgeleri ve iş akış şemasını da sunmak zorundadır.

(9) Teknik servislere yapılan başvuruların Bakanlıkça kontrol ve takip edilebilmesi için, Bakanlık ile teknik servisler arasında bilgi ağı kurulur. Bu bilgi ağı ile teknik servis tarafından; imalatçı/yetkili temsilcisi, başvurulan yönetmelik/regülasyon, araç tipi ve kategorisi, kapsam genişletme ise mevcut onay numarası gibi bilgiler Bakanlığa iletilir. Başvuru yapılan teknik servis tarafından düzenlenen nihai dosya, Bakanlık tarafından teknik servislere bildirilen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlık, gönderilen dosyayı esas alarak tip onay işlemlerini yürütür. MARTOY’un 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (aa) bendinde ve diğer çerçeve mevzuatta yer alan sorumluluk saklı kalmak kaydıyla, Bakanlığa sunulan nihai dosya üzerindeki idari ve teknik sorumluluk başvuruda bulunan ilgili imalatçıya ve yaptığı işlemler kapsamında teknik servislere aittir. Bakanlığın gönderilen nihai dosyada eksiklikler bulması halinde, gelen dosya ilgili teknik servise iade edilir. Yetkilendirilen teknik servisler ve yetki kapsamları, Bakanlığın internet sayfasında yayımlanır.

a) Araç için tip onayı müracaat dosyasında uygunluk belgesini imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin yetkili olduğuna dair firma yazısı ekindeki imza örnekleri yer alır. Bu kişiler, üretimden teslimata kadar geçen üretimin uygunluğu zincirinin herhangi bir noktasında yer alan veya bu amaçla yetkilendirilmiş yetkililerden olmalıdır. Ulusal tip onayı verilen ithal araçlar için varsa, yetkili temsilci uygunluk belgesini imzalayabilir. Tip onayı alınması kapsamında sunulan belgeler imalatçının veya yetkili temsilcisinin kaşesi (elektronik de olabilir) ile teknik sorumlunun adı soyadı ve ıslak veya elektronik imzasını taşımalıdır.

(10) Araç imalatçıları;

a) Kademeli tip onayı,

b) Tek aşamalı tip onayı,

c) Karma tip onayı,

işlemlerden birini seçerek araç tip onayı alabilir. MARTOY, MOTOY ve TORTOY kapsamında araç imalatçıları, araç tip onayı alabilmek için yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerin tip onay belgelerini almak veya bu Tebliğin geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği gibi hükümler saklı kalmak kaydıyla Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş teknik servislerden deney raporlarını temin etmek ve Bakanlıkta bulunan ilgili Araç Tip Onayı dosyalarına eklemekle yükümlüdür. Süresi içinde bu belgeleri tamamlanmayan araçların tip onay belgeleri geçerliliğini kaybeder.

(11) İmalatçılar uluslararası yürürlükte bulunan BM/AEK Regülasyonları ve/veya Avrupa Birliği Direktif/Regülasyonlarına göre almış oldukları sistem, aksam ve ayrı teknik ünite tip onayı belgelerini Araç Tip Onayı dosyalarına ekleyebilirler. Bunlarla ilgili herhangi bir yeni mevzuat yürürlüğe girdiğinde, geçerliliği devam eden belgeler kabul edilir. AB Direktif/Regülasyonları kapsamında AB Onay Kuruluşlarınca verilen, ülkemiz mevzuatına göre ileri seviyede olan belgeler de geçerlidir. 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (SGM-2014/33) hükümleri saklıdır. AB resmi dillerinde yazılmış olan belgeler; imalatçının teknik sorumlusu veya temsilcisi tarafından onaylı kopyaları aynen, diğer dillerde olanlar ise noter tasdikli tercümeleri ile birlikte kabul edilir.

(12) Yurt dışında imal edilen araç, aksam, sistem veya ayrı teknik ünite için tip onayı başvurusu yetkili temsilci tarafından yapılabilir. İlk defa tip onayı belgesi alınacak araçlar için yapılacak tip onayı müracaatında, müracaat tarihinde yürürlükte bulunan aksam, sistem ve ayrı teknik ünite ile ilgili mevzuat dikkate alınır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Yükümlülükleri MARTOY’un 5 inci maddesinde belirtilen imalatçılar;

a) Araçlar için MARTOY’un EK IV veya EK XI’inde belirtilen aksam, sistem veya ayrı teknik ünite ile ilgili yürürlüğe giren mevzuatı göz önüne alarak, MARTOY’un 6 ncı maddesine göre,

b) Aksam, sistem veya ayrı teknik ünite için MARTOY’un 7 nci maddesine göre,

hazırlamış oldukları dosya ile birlikte bu Tebliğin 5 inci maddesi çerçevesinde başvuru yapar.”

“(2) 5 inci, 13 üncü ve 14 üncü maddeler kapsamında yapılan işlemler sonrasında teknik servis tarafından nihai dosya, Bakanlık tarafından teknik servislere bildirilen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlık, MARTOY’un 8 inci maddesinde belirtilen genel hükümlere, aynı Yönetmeliğin 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde belirtilen özel hükümlere ve teknik servis tarafından gönderilen nihai dosyaya göre tip onayı işlemlerini yürütür.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) AT Tip Onayı Belgesi olan araçların ithalinde;

a) Seri ithalatta, başvuru tarihinde AB ülkelerinde geçerli, ithal edilen araç tipine ait AT Araç Tip Onayı Belgesinin ithalatçı firma tarafından onaylı fotokopisi ve imalatçının uygunluk belgesini imzalamaya yetkili kişisi tarafından imzalanmış AB ülkelerinde geçerli örnek uygunluk belgesinin onaylı fotokopisi,

b) Bir takvim yılı içinde bir tipten en fazla 75 adet ithalat yapılması durumunda, münferit ithalatı yapan firmanın onaylayıp ibraz edileceği, imalatçının uygunluk belgesini imzalamaya yetkili kişisi tarafından imzalanmış o araca ait AB ülkelerinde geçerli uygunluk belgesinin fotokopisi ve egzoz emisyon seviyesi deklarasyon belgesi,

ile birlikte Türk Standartları Enstitüsüne (TSE) müracaat edilir. AT Tip Onay belgesinin fotokopisi, belge sayfasını ve sistem onayları listesini kapsar. AT tip onaylı veya Bakanlıkça verilen ulusal tip onaylı araçların ithalinde, Bakanlıkça yetkilendirilen TSE tarafından oluşturulan usul/esas ve kontrol listesine göre yapılacak inceleme ve denetlemeler sonucu uygun görülmesi halinde, TSE tarafından uygunluk yazısı düzenlenerek ilgili gümrüğe ve başvuru sahibine doğrudan gönderilir. Söz konusu işlemler elektronik ortamda da yapılabilir.”

“(2) AT Araç Tip Onayı Belgesi olmayan araçların ithalinde;

a) Münferit araçlar için AİTM münferit araç onayı veya MARTOY münferit araç onayı Bakanlıkça yetkilendirilen TSE tarafından verilir. Münferit araçlar üretimin uygunluğundan muaftır.

b) Ulusal tip onayı için bu Tebliğin 5 inci, 7 nci ve 13 üncü maddelerinde yer alan ilgili hükümler uygulanır. Ayrıca, egzoz emisyon seviyesi deklarasyon belgesi istenir.”

“(4) MARTOY’da tanımlanan çok aşamalı imalat yöntemi ile temel araçlar üzerine yapılan üst yapıların (vidanjör, damperli kasa, itfaiye ekipmanı, silobas, beton mikseri, vinç ve düzenleri, tanker vb.) tabi olduğu diğer mevzuat (Makine Emniyeti Yönetmeliği, Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği, Taşınabilir Basınçlı Kaplar Yönetmeliği, ADR ve diğer) hükümleri uygulanır ve bu mevzuat çerçevesinde her türlü işaret, belge veya iznin bulunması gereklidir. Üst yapı imalatçısı, tamamlanmış aracın uygunluğu için gerekli söz konusu üst yapı ile ilgili teknik dosyayı ve bu dosya muhtevası uygunluk beyanını ve diğer belgeleri ibraz eder. Araçların münferit olarak ithal edilmesi halinde münferit imal ve ithal ile ilgili 21 inci madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) İmalatçı veya yetkili temsilcisi; TORTOY’un Ek II’sinde belirtilen sistem, aksam ve ayrı teknik ünite ile ilgili yürürlüğe giren mevzuatı göz önüne alarak, TORTOY’un 5 inci maddesine göre hazırlamış oldukları dosya ile birlikte tip onayı almak için bu Tebliğin 5 inci maddesi çerçevesinde başvuru yapar. Bu Tebliğin 5 inci, 13 üncü ve 14 üncü madde kapsamında yapılan işlemler sonrasında teknik servis tarafından nihai dosya, Bakanlık tarafından teknik servislere bildirilen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlık, teknik servis tarafından gönderilen nihai dosyayı esas alarak, TORTOY’un 6 ncı maddesinde belirtilen esaslara göre tip onayı işlemlerini yürütür. Ulusal tip onayında, başka bir ülkede tip onayı başvurusu yapılmadığına dair beyan aranmaz.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) AT Tip Onayı Belgesi olan araçların ithalinde;

1) Seri ithalatta, başvuru tarihinde AB ülkelerinde geçerli, ithal edilen araç tipine ait AT Araç Tip Onayı Belgesinin ithalatçı firma tarafından onaylı fotokopisi ve imalatçının uygunluk belgesini imzalamaya yetkili kişisi tarafından imzalanmış AB ülkelerinde geçerli örnek uygunluk belgesinin onaylı fotokopisi,

2) Bir takvim yılı içinde bir tipten en fazla 75 adet ithalat yapılması durumunda, münferit ithalatı yapan firmanın onaylayıp ibraz edileceği, imalatçının uygunluk belgesini imzalamaya yetkili kişisi tarafından imzalanmış o araca ait AB ülkelerinde geçerli uygunluk belgesinin fotokopisi ve egzoz emisyon seviyesi deklarasyon belgesi,

ile birlikte Türk Standartları Enstitüsüne (TSE) müracaat edilir. AT Tip Onay belgesinin fotokopisi, belge sayfasını ve sistem onayları listesini kapsar. İlgili emisyon muafiyet ve esneklik planı hükümleri de dahil olmak üzere, AT tip onaylı veya Bakanlıkça verilen ulusal tip onaylı araçların ithalinde, Bakanlıkça yetkilendirilen TSE tarafından oluşturulan usul/esas ve kontrol listesine göre yapılacak inceleme ve denetlemeler sonucu uygun görülmesi halinde, TSE tarafından uygunluk yazısı düzenlenerek ilgili gümrüğe ve başvuru sahibine doğrudan gönderilir. Söz konusu işlemler elektronik ortamda da yapılabilir.”

“(2) AT Araç Tip Onay Belgesi olmayan araçların ithalinde;

a) Münferit araçlar için AİTM münferit araç onayı veya MARTOY münferit araç onayı Bakanlıkça yetkilendirilen TSE tarafından verilir. Münferit araçlar üretimin uygunluğundan muaftır.

b) Ulusal tip onayı için bu Tebliğin 5 inci, 9 uncu ve 13 üncü maddelerinde yer alan ilgili hükümler uygulanır. Ayrıca, egzoz emisyon seviyesi deklarasyon belgesi istenir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (b), (ç) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) İmalatçı veya yetkili temsilcisi, MOTOY’un 5 inci maddesine göre hazırlamış oldukları dosya ile birlikte bu Tebliğin 5 inci maddesi çerçevesinde başvuru yapar. Bu Tebliğin 5 inci, 13 üncü ve 14 üncü maddeleri kapsamında yapılan işlemler sonrasında teknik servis tarafından nihai dosya, Bakanlık tarafından teknik servislere bildirilen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlık, teknik servis tarafından gönderilen nihai dosyayı esas alarak, MOTOY’un 6 ncı maddesinde belirtilen esaslara göre tip onayı işlemlerini yürütür. Ulusal tip onayında, başka bir ülkede tip onayı başvuru yapılmadığına dair beyan aranmaz.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) AT Tip Onayı Belgesi olan araçların ithalinde;

a) Seri ithalatta, başvuru tarihinde AB ülkelerinde geçerli, ithal edilen araç tipine ait AT Araç Tip Onayı Belgesinin ithalatçı firma tarafından onaylı fotokopisi ve imalatçının uygunluk belgesini imzalamaya yetkili kişisi tarafından imzalanmış AB ülkelerinde geçerli örnek uygunluk belgesinin onaylı fotokopisi,

b) Bir takvim yılı içinde bir tipten en fazla 75 adet ithalat yapılması durumunda, münferit ithalatı yapan firmanın onaylayıp ibraz edileceği, imalatçının uygunluk belgesini imzalamaya yetkili kişisi tarafından imzalanmış o araca ait AB ülkelerinde geçerli uygunluk belgesinin fotokopisi ve egzoz emisyon seviyesi deklarasyon belgesi,

ile birlikte Türk Standartları Enstitüsüne (TSE) müracaat edilir. AT Tip Onay belgesinin fotokopisi, belge sayfasını ve sistem onayları listesini kapsar. AT tip onaylı veya Bakanlıkça verilen ulusal tip onaylı araçların ithalinde, Bakanlıkça yetkilendirilen TSE tarafından oluşturulan usul/esas ve kontrol listesine göre yapılacak inceleme ve denetlemeler sonucu uygun görülmesi halinde, TSE tarafından uygunluk yazısı düzenlenerek ilgili gümrüğe ve başvuru sahibine doğrudan gönderilir. Söz konusu işlemler elektronik ortamda da yapılabilir.”

“(2) AT Araç Tip Onay Belgesi olmayan araçların ithalinde;

a) Münferit araçlar için AİTM münferit araç onayı veya MARTOY münferit araç onayı Bakanlıkça yetkilendirilen TSE tarafından verilir. Münferit araçlar üretimin uygunluğundan muaftır.

b) Ulusal tip onayı için bu Tebliğin 5 inci, 11 inci ve 13 üncü maddelerinde yer alan ilgili hükümler uygulanır. Ayrıca, egzoz emisyon seviyesi deklarasyon belgesi istenir.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) İmalatçı veya yetkili temsilcisi, imalatın uygunluğu işlemleri için Bakanlığa veya yetkilendirdiği “C” kategorisi teknik servise başvurur. Bakanlık veya teknik servis, sunulan bilgi ve belgelerin uygun ve eksik olup olmadığı hususunda inceleme ve değerlendirme yapar.

(2) Bakanlık veya teknik servis, bilgi ve belgelerde herhangi bir eksiklik varsa, eksikliğin giderilmesini bildirir. Bu eksiklikler bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tamamlanmazsa dosya iade edilir.

(3) Başvuru dosyasında herhangi bir eksiklik yoksa imalat ve/veya montaj tesisi kalite sisteminin ve ürün uygunluk düzenlemeleri değerlendirilmesi yapılır.

a) Bakanlık;

1) Firmanın imalat ve/veya montaj tesisinin yerinde bizzat incelenmesine karar verebilir veya

2) Firmanın, Bakanlık tarafından üretimin uygunluğu değerlendirme yetkisi verilmiş “C” kategorisi teknik servislerden biri tarafından incelenmesine izin verebilir.

b) Bakanlık veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerin onay kuruluşları tarafından firmaya; başvuru konusu ürüne benzer bir ürün için tip onayı verilmesi durumunda MARTOY’un 12 nci maddesi, TORTOY’un 15 inci maddesi ve MOTOY’un 6 ncı maddesi çerçevesinde ayrıca inceleme yapılmasına gerek duyulmayabilir.

c) Firmanın incelenmesinde gecikme olması ve sunulan bilgi ve belgelerin olumlu kanaat oluşturması durumunda, tip onay çalışmalarının sürdürülmesinin engellenmemesi bakımından, tip onayı verilene kadar imalatın uygunluğu işlemlerinin tam olarak gerçekleştirilmesi gereklidir.

(4) Bakanlık veya yetkilendirdiği teknik servislerden biri imalat ve/veya montaj tesisinde yapılacak incelemenin tarihini firma veya yetkili temsilci ile birlikte belirler.

(5) Yapılan inceleme neticesinde inceleme heyeti tarafından bu Tebliğin Ek-3’ünde bulunan İnceleme Formu 3 (üç) nüsha olarak doldurulur ve firma yetkilisi ile birlikte imzalanarak bir nüshası firmaya verilir. Bu Tebliğin Ek-4’ünde örneği yer alan Uygunluk Beyanı Bakanlık tarafından düzenlenir. Uygunluk Beyanı, tekrar inceleme yapılana kadar, başlangıç değerlendirmesi veya ürün uygunluk düzenlemesi için en az 3 yıl, sürekli doğrulama işlemi için en az 2 yıl geçerlidir.

(6) Araç tip onayı için başvuru yapılmış ve inceleme sonucu uygun ise, ilgili çerçeve mevzuatın diğer şartlarını sağlayıp sağlamadığını tespit etmek amacıyla tip onayı işlemlerine devam edilir.

(7) Aksam, sistem veya ayrı teknik ünite tip onayı için başvuru yapılmış ve inceleme uygun ise, onay konusu ile ilgili yönetmelik veya teknik düzenleme kapsamında deney ve muayeneler firmaca belirlenen ilgili teknik servis tarafından yapılır.

(8) İnceleme uygun değil ise işlemler durdurulur. Eksiklikler giderildikten sonra başvuru yeniden yapılabilir.

(9) Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen teknik servis, daha önceden tip onayı almış imalatçılar için yeni bir işlem yaparken kalite sistem incelemesinde geçerliliği devam eden önceki verileri kullanır ve bunlarla ilgili tekrar inceleme yapılmasına gerek yoktur.

(10) Araç imalatının bir parçası olan sistem tip onaylarında ayrıca imalatın uygunluğu işleminin yapılmasına gerek yoktur. İmalatın uygunluğu işleminin araç için yapılması yeterlidir.

(11) Araç imalatçısından ayrı olarak üretilen ve piyasaya arz edilebilen, lastik, cam gibi aksamların yanı sıra aracı oluşturan tüm parçalar için de ilgili teknik mevzuatına göre imalatın uygunluğu işlemleri yapılabilir.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen teknik servisler tarafından, tip onayı başvurusu yapılan araç/araçların ilgili çerçeve mevzuatta belirtilen şartlara uygun olup olmadığının kontrolleri yapılır.

(2) Tip onayı konusu aracın gerekiyorsa varyant/versiyon seviyesinde hangilerinin inceleneceği imalatçı ile birlikte, Bakanlıkça veya Bakanlıkça yetkilendirilen teknik servisçe belirlenir. İncelenen numune araçlar veya üretimin uygunluğunun kontrolleri için firma tarafından ön seri olarak üretilmiş araçlar, uygunluk belgesi bakımından tip onayı verilene kadar imalatı bitmemiş araç olarak kabul edilir.

(3) Uygun bulunan araçlar için Bakanlık tarafından tip onayı belgesi verilir. Onaylanacak tanıtım belgesi ile birlikte birer nüshası imalatçı ve/veya yetkili temsilcisine ve başvurulan teknik servise gönderilir.

(4) Yürürlükteki çerçeve mevzuatın son seviyesinden önce alınmış ancak geçerliliği devam eden sistem onaylarının kontrolünde, ilk verildiği tarihteki çerçeve mevzuat seviyesinden değerlendirme yapılır.

(5) Araçlarda yapılan inceleme sonucunda uygun bulunmayan tip onayı başvurusu gerekçeleri belirtilerek iade edilir.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Bakanlık veya yetkilendirdiği teknik servis/servisler tarafından, tip onayı bulunan araç, aksam, sistem veya ayrı teknik ünitelerin onaylanmış tipe uygun olarak imalatın devamını kontrol etmek amacıyla sürekli doğrulama işlemleri her zaman yapılabilir. Bu denetimlerde, başlangıç değerlendirmesi ve ürün uygunluk düzenlemelerinde yer alan şartların devamlılığı da kontrol edilir.

(2) Yapılan incelemeler sonucunda bu Tebliğin Ek-3’ündeki İnceleme Formu ve Ek-5’indeki Üretim Uygunluk Doğrulama Formu düzenlenir. Sürekli doğrulama işlemi ilgili mevzuatta belirlenmiş ise bu süre içinde, aksi durumunda iki seneden az olmayan bir sürede yapılır. Bu süre, önceki denetimlerde üretimin uygunluğu konusunda imalatçının oluşturduğu kalite sisteminin ve üretimin uygunluğu yetkinliğinin var olduğuna dair tespitler yapılırsa daha uzun olabilir.

(3) Bakanlık tip onayı kapsamında yer alan bütün bilgi, belge, ürün ve tesisleri her zaman denetleyebilir.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Tamamlanmamış araç üzerinde yapılacak ikinci ve daha sonraki imalatlar ile tam araç üzerinde, tip onayının düşmesine neden olacak değişikliklerin yapılması çok aşamalı imalattır. Bu süreç tüm aşamalarda yer alan imalatçıların birbirleri ile bilgi paylaşımında bulunmasını gerektirir. Her bir aşamada yer alan imalatçılar sadece araca müdahale ettikleri mevzuat kapsamında sorumludur.

(2) Çok aşamalı imalat için tip onayı başvuruları bu Tebliğin 5 inci maddesi hükümlerine göre yapılır. Başlangıç değerlendirmesi sonrası uygun görülen araç tipleri ile ilgili teknik servis tarafından yapılacak gerekli incelemeler sonucunda teknik servis tarafından düzenlenecek uygunluk raporu ile nihai dosya tip onayı düzenlenmesi için Bakanlığa sunulur.

(3) Temel araç imalatçısı veya araç ithal ise imalatçı temsilcisi yetki vermek istediği ikinci veya diğer aşamalardaki imalatçılarla 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek XVII hükümlerine uygun olarak anlaşmalı; bu imalatçı/imalatçılar ile karşılıklı bilgi paylaşımı sağlamalı ve bu paylaşımı gösteren bir belge düzenlemelidir. Bilgi paylaşımına ilişkin belge, çok aşamalı tip onayı başvurusu sırasında ibraz edilir. Temel araç imalatçısı veya temsilcisi aynı zamanda diğer aşama imalatçısı ise bu belge aranmaz.

(4) 2007/46/AT Yönetmeliğinde tanımlanan çok aşamalı imalat yöntemi ile temel araçlar üzerine yapılan üst yapıların (vidanjör, damperli kasa, itfaiye ekipmanı, silobas, beton mikseri, vinç ve düzenleri, tanker vb.) tabi olduğu diğer mevzuat (Makine Emniyeti Yönetmeliği, Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği, Taşınabilir Basınçlı Kaplar Yönetmeliği, ADR ve diğer) hükümleri uygulanır ve bu mevzuat çerçevesinde her türlü işaret, belge veya iznin ilgili kuruluşlardan temin edilmesi gereklidir. Üst yapı imalatçısı, tamamlanmış aracın uygunluğu için gerekli söz konusu üst yapı ile ilgili teknik dosyayı ve bu dosya muhtevası uygunluk beyanını ve diğer belgeleri teknik servise ibraz eder.

(5) Bir firmanın üst yapı ürünlerinden bir yıl içinde en fazla 50 adet üretmesi durumunda, münferit üst yapı imalatı sayılır. Bunların mevzuata uygunluğunun denetimi ve onaylanması TSE tarafından MARTOY’a veya AİTM Yönetmeliğine göre yapılır. Araçların münferit olarak imal edilmesi halinde, münferit imalat ve ithalat ile ilgili 21 inci madde hükümleri uygulanır. Münferit imalatlarda temel araç imalatçısı ile yapılmış sözleşme aranmaz.

(6) Çok aşamalı ulusal tip onayında komple araç için mevzuat (özellikle MARTOY’un Ek II’sinin gereklilikleri ve MARTOY Ek IV ve Ek XI’de listelenen düzenleyici mevzuat), tip onayının temel aracın imalatçısına verildiği (ya da kapsam genişletmesi yapıldığı) durumlarla aynı şekilde uygulanır.

a) Bir araç sistemi/aksamı tipinde değişiklik yapılmadıysa, önceki aşamada verilen sistem/aksam onayı, ilgili düzenleyici mevzuatta mevcut tipler için olan son imal tarihine kadar geçerliliğini korur.

b) Daha sonraki bir aşamada bir araç sistemi tipinde, tip onayı açısından yeniden deneye tabi tutulmasını gerektirecek ölçüde değişikliklerin yapıldığı durumlarda; değerlendirme sadece, sistemin değiştirilen ya da değişikliklerden etkilenen parçalarıyla sınırlıdır.

c) Bir araç sisteminin ya da komple araç tipinin sonraki bir aşamada başka bir imalatçı tarafından, imalatçının adı dışında, hâlâ aynı tip olarak kabul edilebileceği ölçüde değiştirildiği durumlarda; ilgili düzenleyici mevzuatta mevcut tipler için olan son imal tarihine kadar, mevcut tipler için geçerli olan şartlar hâlâ uygulanabilir.

ç) Bir aracın kategorisinin değiştiği durumlarda, yeni kategori için ilgili gereklilikler yerine getirilmelidir. Önceki kategorinin tip onayı belgeleri, aracın sağladığı gerekliliklerin yeni kategori için geçerli olan gerekliliklerle aynı ya da daha zor (ağır) olması şartıyla, kabul edilebilir.

(7) Onay Kuruluşu ile mutabakata tabi olarak; önceki aşamadaki araca verilen bir kapsam genişletmenin sonraki aşamayı ya da aracın teknik verilerini etkilemediği durumlarda, sonraki aşamanın imalatçısına verilen bir komple araç tip onayının kapsam genişletilmesi ya da revizyonu zorunlu değildir. Bununla birlikte, önceki aşamadaki/aşamalardaki araç için kapsam genişletmeyi de içeren tip onayı numarası, sonraki aşamadaki aracın uygunluk belgesinin 0.2.2 maddesinde belirtilmelidir.

(8) N ya da O kategorisindeki tam ya da tamamlanmış bir aracın yük taşıma alanının, başka bir imalatçı tarafından yükü depolamaya ve sabitlemeye yönelik çıkarılabilir bağlantı parçalarının (örneğin; yük alanı kaplaması, depolama rafları ve tavan rafları (portbagaj)) eklenmesi için değiştirildiği durumlarda; söz konusu unsurların kendi ağırlığı istiap haddinin içerisinde kabul edilebilir ve aşağıdaki koşulların ikisi de karşılanırsa bir onay gerekli değildir:

a) Değişiklikler, aracın fiili kütlesinde bir artış dışında, aracın tip onayını herhangi bir şekilde etkilememelidir,

b) Eklenen parçalar özel takımlar/aletler kullanılmadan sökülebilir olmalıdır.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “… bir takvim yılı içinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “bir tipten” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkradaki “Bakanlığa” ibaresi “TSE’ye” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Seri sonu araçlar için bir mevzuatın zorunlu uygulaması nedeni ile tip onay belgesi geçerliliğini kaybeden ancak stokta kalan araçların satışına ve tesciline; MARTOY’un 27 nci, TORTOY’un 12 nci ve MOTOY’un 16 ncı maddesinde belirtilen sayı ve süreler dikkate alınarak izin (seri sonu izni) verilir. Bununla birlikte; ilgili araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite tip onayı mevzuatında, emisyon mevzuatında, 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (661/2009/AT) veya SGM-2014/33 Tebliğinde olduğu gibi satış ve tescille ilgili ayrı şartlar belirtilmişse, satış ve tescil ile ilgili bu hükümler dikkate alınır.

a) İlgili firmalar, seri sonu izni verilen araçların araç tanıtım numaralarını Bakanlığa bildirmek zorundadır. Bildirim yapmayan firmalar uyarılır. Uyarıldığı halde bildirim göndermeyenlerin belgeleri iptal edilir.”

MADDE 18 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Bir Araç Tip Onayı Belgesi sahibi sıfatıyla firma, onaylanmış araç tipine uygun olarak imal edilmiş tam, tamamlanmış veya tamamlanmamış her araçla birlikte tüketiciye verilmek üzere örneği MARTOY’un Ek IX’unda, TORTOY’un Ek III’ünde veya MOTOY’un Ek IV’ünde yer alan Uygunluk Belgesini düzenler.

(2) Uygunluk Belgeleri her türlü usulsüzlüğü engelleyecek şekilde düzenlenir. Bu amaçla, belge baskısı, renkli grafikli veya araç imalâtçısının tanıtım işaretini gösterir filigran ile korunmuş kâğıt üzerine yapılır veya hologram kullanılır. Uygunluk Belgesi sadece uygunluk belgesini imzalamaya yetkili kişilerden biri tarafından imzalanır. Korunmuş kâğıda veya hologramlı kâğıda basılmış uygunluk belgelerinde ıslak imza zorunluluğu yoktur.

(3) Uygunluk belgesi AB resmi dillerinden birinde düzenlenebildiği gibi Türkçe olarak da düzenlenebilir. Uygunluk belgesi AB resmi dillerinden biri ile düzenlenmiş ise bunun ekinde aynen Türkçe çevirisi bulunacaktır. Çeviri “çeviridir” ibaresi ile imalatçının yetkili temsilcisi tarafından onaylanır veya imzalanır. Çok aşamalı imalat kapsamında, son seviye aracın ithalatının temel aracın yetkili temsilcisi tarafından gerçekleştirilmesi durumunda, uygunluk belgesinin çevirisi temel aracın yetkili temsilcisi tarafından yapılabilir veya varsa son aşama imalatçısının yetkili temsilcisi çeviriyi yapabilir.

(4) Uygunluk belgesinin sureti sadece imalatçı tarafından düzenlenebilir. Herhangi bir uygunluk belgesi suretinin ön yüzüne açıkça görünebilecek şekilde ‘suret’ yazılır.

(5) Tescil edilmiş araçlardan, uygunluk belgelerine imalatçısı veya ithalatçısının bulunamaması nedeni ile ulaşılamıyorsa, tescil kuruluşunda kayıtlı bilgiler geçerlidir.”

MADDE 19 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – Aynı Tebliğe aşağıda yer alan geçici 5 inci ila geçici 7 nci maddeler eklenmiştir.

“Mevcut başvurular, bilgi ağı, usul ve esaslar

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlığa yapılan başvurular için mevcut uygulama çerçevesinde işlem yapılır.

(2) 5 inci maddenin dokuzuncu fıkrasında, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında ve 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde bahsedilen usul ve esaslar, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde Bakanlıkça belirlenir ve teknik servislere bildirilir. Usul ve esaslarda, bilgi ağı ile ilgili hususlara da yer verilir. Bakanlık, söz konusu usul ve esaslarda değişiklik yapması durumunda bu değişiklikleri teknik servislere bildirir.

(3) 8 inci maddenin, 10 uncu maddenin ve 12 nci maddenin birinci fıkralarında bahsedilen kontrol listeleri, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde oluşturulur.

(4) 5 inci maddenin dokuzuncu fıkrasında bahsedilen bilgi ağının amaçlarının teknik servis tarafından yerine getirilmemesi durumunda ilgili teknik servisin yetkisi Bakanlıkça askıya alınabilir/iptal edilebilir.

(5) Bu maddenin yürürlüğü girdiği tarih itibariyle, tip onayı mevcut araçlardan MARTOY EK V uygulamasına tabi olmamış araçlar, ilk kapsam genişletmesinde süre sınırlaması olmaksızın MARTOY EK V uygulamasına tabi tutulur.”

“Araç ve sürücü bilgi sistemi

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) İmalatçılar/ithalatçılar Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi (ASBİS) veri tabanında yer alan araçların tip onay bilgilerini sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.”

“Tip Onay Belgesi ve Dosyası

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Tip onayı ve dosyası;

a) Bakanlık ve yetkili teknik servisler tarafından, Bakanlığın Saklama Süreli Standart Dosya Planında belirtilen sürede,

b) İmalatçı/ithalatçı tarafından; bir aracın piyasaya arzından itibaren 10 yıl boyunca, aksam, sistem ve ayrı teknik ünitenin piyasaya arzından itibaren ise 5 yıl boyunca,

saklanır

MADDE 21 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sanayi ve Ticaret” ibaresi “Bilim, Sanayi ve Teknoloji” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiş; Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5’indeki “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı” ibareleri “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinden 1 ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 24 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/4/2010

27548

 

Eki için tıklayınız.