5 Ocak 2015 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29227

YNETMELK

Sinop niversitesinden:

SNOP NVERSTES UZAKTAN ETM UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Sinop niversitesi Rektrlne bal olarak kurulan Sinop niversitesi Uzaktan Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Sinop niversitesi Uzaktan Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyetlerine, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (SNUZEM): Sinop niversitesi Uzaktan Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Sinop niversitesi Rektrn,

d) Senato: Sinop niversitesi Senatosunu,

e) niversite: Sinop niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar, Grevleri ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) letiim ve bilgi teknolojisine dayal olarak niversitede yrtlen nlisans, lisans tamamlama, lisans, yksek lisans, doktora ve srekli eitim dhil ders, kurs, seminer, konferans, sertifika program gibi tm eitim programlar kapsamnda uzaktan yaplan eitim iin plan, program, egdm ve uygulama faaliyetlerini planlamak ve yrtmek.

b) Yksekretimin zaman ve mekn snrlln gidererek yeni renci kitlelerine yaylmasn salamak.

c) Yksekretimin yeni renci kitlelerine yaylmasn salamak suretiyle verimlilii artrmak, bilgiyi tm kitlelere yaygnlatrmak.

) Teknolojinin salad oklu ve etkileimli ortam olanaklarn kullanarak eitimin etkinliini artrmak.

d) Eitim-retim olanaklarnn paylamlarn salayarak niversite iinde, niversiteler arasnda, ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla ibirliinde akademik etkileimi ve yardmlamay kolaylatrmak, bu amala kurum ve kurulularn uzaktan eitim ihtiya ve isteklerine yardmc olmak, nlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansst, doktora ve yetikin eitiminde e-renme temelli ders ve ders programlar gelitirmek ve niversitede verilmekte olan dersleri e-renme ile desteklemek.

e) Uzaktan eitim ile ilgili aratrma, gelitirme ve uygulama almalar yapmak.

f) Kamu ve zel sektr kurumlarnn eitim programlarn e-renme ortamlarna uyarlayarak, verimlilik ve baarlarnn gelitirilmelerine katkda bulunmak.

g) Uzaktan eitim sisteminin tm aamalarna akademik ve teknik destek salamak.

) niversitede uzaktan eitime ilikin etkinliklerin salkl yrtlmesi iin her trl idari, teknik ve akademik tedbirleri almak.

h) Uzaktan eitimin yrtld retim ynetim sistemi yazlmnn aksaksz biimde almasn salamak ve ynetimini gerekletirmek.

) Merkez iin ihtiya duyulacak her trl yazlm tasarlamak ya da mevcut yazlmlar ihtiyaca gre gncellemek.

i) Uzaktan eitim ile ilgili ders, seminer ya da kurslar iin web tabanl retim materyalleri gelitirmek ve uygulamak.

j) niversitenin farkl birimlerinde ve dier niversitelerde uzaktan eitim sistemlerini kurmak, niversite alt yapsn kullanarak bu konuda zmler gelitirmek, rn ve danmanlk hizmetleri vermek.

k) Uzaktan eitim hakkndaki birikimi dier kurum ve kurulularla paylamak, uzaktan eitimle ilgili aratrma ve uygulamalarda yerli veya yabanc kurulularla ibirlii yapmak, sreli/sresiz yaynlar yapmak.

Merkezin grevleri ve faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin balca grevleri unlardr:

a) Kamu, zel sektr, ulusal ve uluslararas kurum, kurulu ve kiiler iin bilgi ve iletiim teknolojilerine dayal olarak uzaktan eitim kapsamnda kurslar, seminerler, konferanslar, benzeri dersler, eitim programlar planlamak ve bu faaliyetlerin egdmn salamak.

b) Senato kararlar erevesinde nlisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansst eitim-retim faaliyetlerine ilikin esaslar dzenlemek.

c) Uzaktan yksekretim kapsamnda niversiteye bal eitim kurumlar ile dier yksekretim kurumlar iin dersler ve programlar planlamak ve yrtmek.

) lgili mevzuat hkmleri erevesinde yurt ii ve yurt dndaki niversitelerde alan akademisyenlerle ortak yksek lisans, doktora dersleri ve snavlar iin gerekli altyapy salamak.

d) Uzaktan eitimle ilgili iletiim ve bilgi teknolojilerinin geliimini takip etmek, uygulamalar iin sistem tasarm yapmak ve uzaktan eitime ilikin tm teknik ileri yrtmek.

e) Uzaktan eitimin teknolojik ve iletiim altyaps konularnda ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla iletiim, etkileim ve ibirlii salamak.

f) niversite ve iletiim hizmeti sunan dier kurum ve kurulularla uzaktan eitim ile ilgili ibirlii yapmak.

g) Uzaktan eitime ilikin mevzuat takip etmek, bu kapsamda yeni gelimeler ve uygulamalar planlamak ve dzenlemek.

) Uzaktan eitim konularnda aratrma ve gelitirme almalar yapmak.

h) niversite tarafndan yrtlmekte olan uzaktan eitim almalar iin ders ierikleri hazrlamak.

) niversite ii ve niversite d projelerde ihtiya duyulan yazlm otomasyonlarn ve ders ieriklerini hazrlamak, akreditasyonlar yapmak, bu konularda danmanlk yapmak, gerekli koordinasyonlar salamak.

i) Bilgi toplumu gei srecinde lke kalknmasna ve gelimesine yardmc uygulamalarn e-renme araclyla yaygnlatrlmas iin bilimsel ve teknolojik aratrmalar yapmak.

j) Kamu ve zel kurululara ve kiilere uzaktan eitimle verilecek yaam boyu eitime ynelik ders, seminer, konferans gibi almalara ilikin proje gelitirmek, gelitirilen projelerin hayata geirilmesini salamak.

k) Uzaktan eitimle ilgili aratrma ve uygulamalarda yerli ve yabanc kurulularla ibirlii yapmak.

l) Teknolojideki gelimelere ve koullara gre uzaktan eitimle ilgili her trl grevin gncellenmesini salamak ve bu konuyla ilgili gerekli almalar yrtmek.

m) Uzaktan eitim kapsamnda Rektrlke nerilen ve/veya Ynetim Kurulunca kararlatrlan dier faaliyetleri gerekletirmek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr ve grevleri

MADDE 8 (1) Mdr, niversitenin retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sre iin grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr grevlendirildii usul ile grevden alnabilir. Mdrn geici olarak grevinden ayrlmas halinde yerine mdr yardmclarndan birisi, o da bulunmad zamanda Ynetim Kurulu yelerinden biri en kdemlisinden balamak zere veklet eder. Mdrn grevi sona erdiinde mdr yardmclarnn da grevi sona erer. Mdrn alt aydan fazla sre grevinin banda bulunmamas halinde grevi sona erer.

(2) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kurulunu toplantya armak ve toplantya bakanlk etmek.

c) Ynetim Kurulunun hazrlad alma programn ve ald kararlar uygulamak.

) Ynetimi altndaki birimleri Merkezin amalar dorultusunda ynetmek.

d) Merkez almalarnn dzenli olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak.

e) Uygulanan programlar ve faaliyetlere ilikin olarak enstitler, faklteler, yksekokullar, meslek yksekokullar, niversite Srekli Eitim Merkezi, Bilgi lem Dairesi Bakanl, uygulama ve aratrma merkezleri ve Rektrle bal dier blmlerde egdm salamak.

f) Merkezin alma, hedef ve planlar ile yllk faaliyet raporunu hazrlayarak Ynetim Kurulunun grn de alarak Rektrle sunmak.

g) Merkezin idari ilikilerini yrtmek, personel ihtiyalarn belirlemek ve Rektrle sunmak.

) Yurt ii ve yurt dndaki uygulama ve aratrma merkezleri ile ibirlii yapmak.

h) Uzaktan eitim programlarnda eitim verecek olan nlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansst ve doktora program retim elemanlarn; blm bakanlarnn ve ilgili kurumlarn yneticilerinin de grlerini alarak Rektrn onayna sunmak.

) nternet zerinden sanal eitim yapan blmlerin akademik programlarnn grlmesi srasnda ilgili yksekokul, faklte ve enstit kurullarnda ilgili blm bakanlaryla birlikte toplantlara katlmak.

(3) Mdrn nerisi ile almalarnda mdre yardmc olmak zere niversite birimlerinde grevli retim elemanlar arasndan en ok iki kii Rektr tarafndan mdr yardmcs olarak grevlendirilir.

Ynetim Kurulu ve grevleri

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve yardmclar dhil be kiiden oluur. Dier yeler; niversitenin retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Grev sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. yeliklerin boalmas halinde kalan sreyi tamamlamak zere yeni bir ye grevlendirilebilir. Mdr, Ynetim Kurulu toplantlarna bakanlk yapar. Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine ylda en az alt kez salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alr. Eitlik halinde Mdrn oyu ynnde ounluk salanm saylr. Mdrn nerisi zerine, gerektiinde niversite iinden ve dndan konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kiiler de gr bildirmek amac ile Ynetim Kurulu toplantlarna katlabilirler. Ancak bu kiiler oy kullanamazlar.

(2) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkez ynetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Rektrle sunulacak faaliyet raporunu grmek.

c) Aratrma ve uygulayc elemanlarn, eitim ile ilgili aratrma, yayn ve bilimsel toplantlara katlmak iin yapacaklar mali destek isteklerini deerlendirmek.

) Merkeze gelen i ve proje tekliflerini deerlendirip, nerilerde bulunmak.

d) Merkez iin gerek duyulan alma gruplar ve komisyonlar kurmak.

e) Blm bakanlklarna bildirilmek zere programda okutulacak ders ierikleriyle ilgili tavsiye kararlar almak.

f) Program ieriklerinin gncelletirilmesiyle ilgili tavsiye kararlar almak.

g) Programda yer alacak web ierikleriyle ilgili standartlar oluturmak ve gzden geirmek, konuyla ilgili blm bakanlklarna tavsiyelerde bulunmak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 10 (1) Danma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarnda almalar yrten veya almalaryla Merkeze katks olaca dnlen, niversite retim elemanlar ile dardan, ulusal ve uluslararas dzeyde faaliyet gsteren kii ve kurulu temsilcilerinden olmak zere en az be yeden oluur. Danma kurulu yeleri Rektr tarafndan belirlenir. Danma Kuruluna Mdr bakanlk eder.

(2) Danma Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi biten ye tekrar grevlendirilebilir. Danma Kurulu ylda en az bir kez Mdrn arsyla toplanr.

(3) Danma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak deerlendirmelerde bulunur ve istiari nitelikte gr bildirir.

(4) Danma Kurulu ylda bir kez olaan olarak toplanr. Mdr gerekli grd takdirde Danma Kurulunu olaanst toplantya arabilir. Danma Kurulu ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr.

(5) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili deerlendirmeler yapmak ve nerilerde bulunmak.

b) Faaliyetler konusunda Ynetim Kuruluna danmanlk yapmak.

c) lgili kurulular arasnda ibirlii salamak ve Merkezin faaliyetleri hakknda nerilerde

bulunmak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 11 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyac Mdrn talebi zerine 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel ile karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini Mdre devredebilir.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Sinop niversitesi Rektr yrtr.