5 Ocak 2015 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29227

YNETMELK

Sinop niversitesinden:

SNOP NVERSTES KADIN ALIMALARI UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Sinop niversitesi Kadn almalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Sinop niversitesi Kadn almalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Birim: Sinop niversitesine bal enstit, faklte, yksekokul, meslek yksekokulu, dier uygulama ve aratrma merkezleri ile Rektrle bal blmlerin her birini,

b) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

c) Merkez (SNKAMER): Sinop niversitesi Kadn almalar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

) Mdr: Merkezin Mdrn,

d) Rektr: Sinop niversitesi Rektrn,

e) niversite: Sinop niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Kadnn toplumsal ve ekonomik kalknma ierisinde yerini alabilmesi, kadnn stats ve sorunlar ile ilgili her konuda duyarl, bilgili ve yeterli kadrolarn yetitirilmesine ynelik faaliyetlerde bulunmak.

b) Sosyal hayat ierisinde kadnn verimliliini artrmak.

c) Kadn yaam, gelecei ve sorunlarna blgesel ve evrensel zmler getirmek, kadn haklarn korumak, yaygnlatrmak, gelitirmek ve bu alanda btn toplumun bilin dzeyinin ykseltilmesini salamak amacyla yurt iinde ve yurt dnda kadn sorunlar ile ilgili her alanda aratrma ve incelemeler yapmak ve etkinliklere katlmak.

) niversitenin ilgili birim ve blmlerinin ibirlii ile kadn sorunlarnn zmne ilikin almalarda bulunmak, yaynlar karmak ve konuyla ilgili olarak toplumla niversite arasndaki koordinasyonu salamak.

d) Yurt iinde ve yurt dnda kadn sorunlar ile ilgili her alanda aratrma yapmak.

e) Kadnn deerlerinin ve statsnn gelitirilmesi ile ilgili ulusal ve uluslararas rgt ve birimlerle egdm salamak ve ibirlii iinde bulunmak, kongre, sempozyum, altay, panel, konferans, seminer, kurs ve atlye almalar dzenlemek ve eitli kurululardan gelecek istekler dorultusunda nerilen projeler ile kiisel aratrma projelerini desteklemek ve yrtmek.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, amalar dorultusunda aadaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) lke ve blge kadnnn kltrel birikimini aratrmak, eitim, salk, yoksulluk, i ve d g, siyasi katlm, ekonomik retim gibi alanlarla ilgili olarak Sinop lindeki kadnlarn durumunu saptayacak bilimsel aratrmalar yapmak ve sonularn yaynlamak.

b) Kadn almalaryla ilgili ulusal ve uluslararas gelimeleri izlemek ve insan haklarn ve kadnlarn ada toplumun bireyi olmasn temel alarak kadn sorunlar konusunda gelimelere ilikin bilgilendirici panel, altay, konferans, sempozyum ve kongre gibi toplantlar dzenlemek.

c) eitli alanlarda baarl almalar yapm ve toplumsal katklarda bulunmu kadnlarn Merkezle iletiimlerini temin etmek ve deneyimlerini aktarmalarn salamak.

) Kadnn deerlerinin ve statsnn gelitirilmesi ve kadn sorunlar ile ilgili eitim, salk, ekonomi, hukuk, kltr alanlarnda bilimsel aratrma ve projeler yapmak ve bunlarn uygulanmasn salamak.

d) niversitelerin farkl birimlerinde kadnlara ynelik yaplan almalar, lisans, yksek lisans ve doktora dzeyinde kadn sorunlaryla ilgili ders ve seminerler verilmesini ve rencilerin bu konulara ynelmesini zendirici eitsel almalarda bulunmak, bu alanda almalarda bulunanlar desteklemek.

e) Ulusal kalknmaya etkin bir biimde katlamam olan krsal kesim kadnlar ve kz ocuklar iin zel eitim programlar ve seminerleri dzenlemek, yerel, blgesel ve uluslararas dzeyde Trk kadnn tantc almalar yapmak.

f) Akademik personelin yan sra, niversite rencilerini, Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili konularda ve lke ihtiyalar dorultusunda aratrmalara ve sosyal sorumluluk projelerine yneltmek, tevik amal dll yarmalar dzenlemek.

g) Kadn sorunlar konusunda gelimeleri ve yaynlarn izlenebilmesi amacyla kitaplk ve ariv oluturmak.

) Kadn aratrmalar konusunda alma yrten ulusal ve uluslararas dier merkezlerle koordinasyon ve ibirliini salamak, kadn almalar yapanlarn bir araya gelmesini ve bilimsel toplantlar dzenlemesini salamak ve iletiimi glendirmek, kadn sorunlar konusunda alma yrten ulusal ve uluslararas kurulularla ve merkezlerle ibirlii yapmak ve iletiim a oluturmak.

h) Kadn sorunlaryla ilgili btn kurum ve kurulularn almalarna katkda bulunmak, ihtiya ve istekleri ynnde inceleme ve aratrma yapmak, proje hazrlamak, danmanlk hizmeti vermek ve veri salamak.

) Kadn sorunlar konusunda kamuoyu olumasna yardmc olmak.

i) Kadn haklaryla ilgili mevzuata ilikin almalar yapmak, eitim faaliyetlerini yrtmek, kadnlara her alandaki haklarna ve olanaklarna ilikin bilgi vermek zere programlar oluturmak.

j) Ynetim Kurulunun kararlatraca dier faaliyetlerde bulunmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Rektr tarafndan niversitede grevli retim elemanlar arasndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdrn grevi banda bulunmama sresi alt ay getii takdirde yeni Mdr grevlendirilir.

(2) niversite retim elemanlar arasndan en fazla iki kii mdr yardmcs olarak Rektr tarafndan grevlendirilir. Mdrn bulunmad zamanlar Mdrn grevlendirecei yardmclarndan birisi veklet eder. Mdrn grev sresi sona erdiinde yardmclarnn da grev sresi kendiliinden sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kuruluna ve Danma Kuruluna bakanlk etmek ve Merkezin almalarn amalarna uygun olarak yrtmek.

c) Ynetim Kurulu ve Danma Kurulunu toplantya armak ve toplant gndemini hazrlamak, toplantlar ynetmek.

) Merkezin yllk faaliyet raporunu her yln aralk aynda Rektrn onayna sunmak.

d) Mdr yardmclar arasnda grev dalm yapmak.

e) Merkezin srekli gelimesini salayacak tedbirleri almak.

f) Merkez bnyesinde srdrlen proje, kurs ve dier etkinliklerin en iyi biimde yrtlmesi iin gerekli her trl iletiim ve koordinasyonu salamak.

g) Merkezin yrtt ve projelendirdii faaliyetler konusunda ilgililerle grmeler yapmak, ilgili mevzuata uygun olarak szlemeler yapmak.

) Merkezin aratrma ve uygulamayla ilgili alt birimlerinin faaliyetlerini izlemek ve denetlemek.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdrn bakanlnda, mdr yardmclar, Mdrn nerisi ve Rektrn onay ile niversite retim elemanlar arasndan grevlendirilen en az drt retim eleman olmak zere toplam en az yedi kiiden oluur. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. Sresi dolmadan ayrlan veya alt aydan fazla yurt dnda grevlendirilen yelerin yerine yeni yeler grevlendirilebilir.

(2) Ynetim Kurulu, Mdrn ars zerine ayda bir toplanr. Ynetim Kurulu toplantlarna mazeretsiz olarak kez st ste katlmayan yenin grevi sona erer.

(3) Ynetim Kurulu salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin amacna uygun alma politikalar belirlemek.

b) Mdr tarafndan sunulan ileri grmek ve karara balamak.

c) Merkezin aratrma ve uygulamayla ilgili alt birimlerinin kurulmasna karar vermek, bunlarn birim sorumlularn belirlemek, birimlere ait alma esaslarn inceleyip onaylamak.

) Her faaliyet dnemi sonunda hazrlanacak faaliyet raporunun dzenlenmesine ilikin esaslar tespit etmek, sunulacak raporu deerlendirmek, bir sonraki dneme ait alma programn dzenlemek.

d) Ynetim Kurulunun karar vermesi gereken dier ileri sonulandrmak.

e) Merkezin btesini hazrlamak ve karara balamak.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Merkezin almalarna gr, neri, taslak ve projeleri ile destek verenler arasndan seilen en ok yedi kiiden oluur. niversite bnyesinde grev yapan yeler Rektr tarafndan, dier kurumlardan seilecek yeler ise, Rektrn teklifi zerine, ilgili kurum yetkilisinin uygun gr ile yl iin grevlendirilir. Sresi dolmadan grevlerinden ayrlan yelerin yerine kalan sreyi doldurmak iin ayn yntemle yenileri seilir. Sresi biten ye tekrar seilebilir.

(2) Danma Kuruluna, Mdr bakanlk eder. Danma Kurulu ylda en az iki kez Mdrn ars ile salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluuyla alnr.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin almalarna uyar ve nerileriyle katkda bulunmak.

b) Merkezin, genel faaliyetlerinin ynetimi ile ilgili konularda uyar ve neri gelitirmek, destek salamak, amalarna uygunluu konusunda danmanlk yapmak, merkezin alma alanlar ile ilgili yeni almalar, nerileri, proje imknlarn ve ibirliini salamak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Alt birimler

MADDE 14 (1) Ynetim Kurulu tarafndan, Merkezin amalar dorultusunda almalar yapmak zere gerekli grlen konularda alt birimler oluturulur. Bu gruplar yaplacak almann niteliine gre, niversite iindeki retim elemanlarndan, uzmanlardan ve bu konuda uzmanlam niversite dndan dier kiilerden oluturulabilir. Grev sreleri Ynetim Kurulunun karar ile belirlenir. Grevini tamamlayan alma grubu, gerekletirdii faaliyetlerle ilgili bir raporunu Mdre sunar.

Personel ihtiyac

MADDE 15 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel ile karlanr.

Ekipman ve demirbalar

MADDE 16 (1) Merkez tarafndan desteklenen aratrmalar kapsamnda alnan her trl alet, ekipman ve demirbalar Merkezin ve gerektiinde niversitenin kullanmna tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr, bu yetkisini Mdre devredebilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Merkez Ynetim Kurulu Kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Sinop niversitesi Rektr yrtr.