2 Ocak 2015 CUMA

Resm Gazete

Say : 29224

YNETMELK

Ko niversitesinden:

KO NVERSTES KULUKA VE GRMCLK UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Ko niversitesi Kuluka ve Giriimcilik Uygulama ve Aratrma Merkezinin ynetim ve ileyiine ilikin esas ve usulleri dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Ko niversitesi Kuluka ve Giriimcilik Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyetlerine, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Ko niversitesi Kuluka ve Giriimcilik Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) renci: Ko niversitesi rencilerini,

d) Rektr: Ko niversitesi Rektrn,

e) niversite: Ko niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; niversite ile i dnyasnn i birliini gelitirerek toplumsal gelimeye katkda bulunmak zere, retim elemanlarnn ve rencilerin yenilikilik ve yaratclk ile ilgili fikirlerini hayata geirebilmeleri iin ihtiya duyulan temel giriimcilik ve yerel kalknma konularnda, ulusal ve uluslararas a balantlar zerinden evrensel yaklamlar izlenerek bilgi ve becerilerinin gelitirilmesi ve zenginletirilmesine katk salamaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, amalar dorultusunda aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) Giriimciliin balang aamas veya n kuluka sreci olarak anlan evredeki giriimciler veya adaylar iin stratejik plan tasarm, i plan hazrlama, yaratc yenilikilik, proje hazrlama ve ynetme, muhasebe, d ticaret, fikri ve snai haklar, retim plan, pazar plan ve pazarlama, iletme mevzuat, finans kaynaklar ve benzeri temel giriimcilik konularnda ders, seminer ve kurslar organize etmek veya etkinlik dzenlemek; kaynaklar dahilinde giriimci ve adaylara mekan, altyap, destek hizmetleri gibi imkanlar bedelli veya bedelsiz olarak salamak,

b) Giriimciliin motor grevi grd yerel ekonomik kalknma ve bunun arac olarak kmelenme ile ilgili konularda ders, seminer veya etkinlik dzenlemek ya da projeler yrtmek,

c) Giriimcilik, yerel ekonomik kalknma ve kmelenme, rekabetilik gibi konularda aratrma yapmak ya da yaplan aratrmalara katkda bulunmak,

) Sanayi, zel sektr ve sivil toplum kurulular ile ilikiler gelitirmek, ortak etkinlik dzenlemek veya projeler yrtmek,

d) Ulusal ve uluslararas kurulular ile ortaklklar kurarak, ulusal ve uluslararas fonlardan yararlanmak zere birlikte projeler hazrlamak ve projelere katlmak,

e) Giriimcilik alannda dzenlenen ulusal veya uluslararas dzeyde yarmalara rencilerin, retim elemanlarnn veya niversitenin katlm ynnde gerekli giriimlerde bulunmak,

f) nc giriimcilik alannda dl tanzim etmek ve uygulamaya konulmasn salamak,

g) Yaratc yenilikilik alannda proje hazrlanmasn tevik etmek veya hazrlanm projelerin test srecini baar ile geirebilmelerini salamak zere teknolojik kuluka kurulmas ve bunun srdrlebilirlii ynnde gerekli altyap almalarn yrtmek veya katk salamak,

) Ulusal ve uluslararas dzeyde giriimcilik ve inovasyon alanlarnda seminer, kongre, altay veya konferans dzenlemek,

h) Ulusal ve uluslararas dzeydeki giriimcilik ve inovasyon ile ilgili bilgi alarna katlm salamak, Merkezin uluslararas nitelik kazanmasn ve uluslararas dzeyde hizmet vermesini salamak,

) Amalar kapsamnda ulusal ve uluslararas, resm veya zel kurulularla ortak almalar yrtmek veya bu kurulularla ibirlii yapmak,

i) Kamu kurulularna ve zel kurululara danmanlk hizmeti vermek,

j) Merkezin amacyla ilgili olan her trl faaliyette bulunmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar; Mdr, Ynetim Kurulu ve Danma Kuruludur.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, giriimcilik konularnda deneyimli niversitenin kadrolu retim yeleri arasndan, Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi dolan Mdr yeniden grevlendirilebilir. Sresi dolmadan grevinden ayrlan Mdrn yerine Rektr tarafndan ayn usulle yeniden grevlendirme yaplr.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak,

b) Merkezin ksa ve uzun vadeli alma planlarn hazrlamak ve Aratrma ve Gelitirmeden Sorumlu Rektr Yardmclna sunmak,

c) Merkezin yllk faaliyet raporlarn Aratrma ve Gelitirmeden Sorumlu Rektr Yardmclna sunmak,

) Merkezin kadro ve denek ihtiyalarn Aratrma ve Gelitirmeden Sorumlu Rektr Yardmclna sunmak,

d) Merkezde yrtlen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve deerlendirme ilerini yrtmek,

e) Merkezin ve alma gruplarnn faaliyetleri ile ilgili olarak ylda bir Ynetim Kuruluna rapor sunmak.

(2) Mdr; Merkezin alma kapasitesinin rasyonel bir ekilde kullanlmasndan, almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden, faaliyetlerin gzetim ve denetiminin yaplmasndan sorumludur.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Ynetim Kuruluna bakanlk yapan Mdrn yan sra, niversitenin Merkezin faaliyet alanna giren konularda alan tam zamanl retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen drt ye olmak zere toplam be yeden oluur.

(2) Sresi dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlanlarn veya alt aydan fazla niversite dnda grevlendirilenlerin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni yeler grevlendirilir.

(3) Ynetim Kurulu, Mdr tarafndan belirlenen ve yelere nceden bildirilen gndem dorultusunda, ylda en az iki defa olaan ve gerekli olduunda Mdrn ars zerine olaanst olarak toplanr. Ynetim Kurulu ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve toplantya katlanlarn oy okluu ile karar alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin alma esaslarn belirlemek,

b) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasnda ve yrtlmesinde Mdre yardmc olmak,

c) Stratejik planlar ve yllk alma programn grerek karara balamak,

) Giriimci ve giriimci adaylarna bedelli veya bedelsiz salanacak mekan, altyap, destek hizmetleri gibi imkanlarn tahsisine ilikin kurallar belirlemek,

d) lgili mevzuatla verilen dier grevleri yerine getirmek.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Mdrn bakanlnda, retim yeleri ile endstride almalar yrtm ve yrten kiilerin bulunduu Akademik ve Endstri Danma Kurullarndan oluur. Danma Kurullar, Mdrn daveti zerine toplanr.

(2) Danma Kurulu; Merkezin yrtt veya yrtmeyi planlad konular ile Merkezin faaliyetleri konusunda gr ve nerilerde bulunur.

(3) Danma Kurulu; Mdrn ars zerine ylda en az bir kez ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr.

(4) Danma Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi dolan yeler yeniden grevlendirilebilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilen personel tarafndan karlanr.

Ekipman ve demirbalar

MADDE 14 (1) Merkez tarafndan desteklenen aratrmalar kapsamnda alnan her trl alet, ekipman ve demirbalar, Merkezin kullanmna tahsis edilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Ko niversitesi Rektr yrtr.