31 Aralk 2014 Tarihli ve 29222 Sayl Resm Gazete - 4. Mkerrer

MEVZUAT

NCEK

SONRAK

YRTME VE DARE BLM

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/7059     Baz Kamu Kurum ve Kurulularna Ait Kadrolarda Dzenleme Yaplmas Hakknda Karar

2014/7064     Genelletirilmi Tercihler Sistemi Kapsamnda Tercihli Rejimden Yararlanacak Eyann Meneinin Tespitine likin Karar

2014/7067     Eleman Temininde Glk ekilen Yerlerde ve Hizmet Dallarnda Salk Hizmetlerinin Etkili ve Verimli Bir ekilde Yrtlebilmesi Amacyla, Szlemeli Salk Personeli stihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin, 2015 Ylnda Uygulanmak zere Tespit Edilmesi Hakknda Karar

2014/7089     Trkiye Tarm Havzalarnn Belirlenmesine likin Kararda Deiiklik Yaplmasna Dair Karar

2014/7093     Tarm Sigortalar Havuzu Tarafndan Kapsama Alnacak Riskler, rnler ve Blgeler ile Prim Destei Oranlarna likin Karar

2014/7133     Et ve St Kurumu Genel Mdrlnce Kullanlmak zere Sr Eti thalatnda Tarife Kontenjan Uygulanmas Hakknda Kararda Deiiklik Yaplmasna Dair Karar

2014/7136     kili Anlamalar erevesinde Baz Tarm ve lenmi Tarm rnleri thalatnda Tarife Kontenjan Uygulanmasna likin Kararlarda Deiiklik Yaplmasna Dair Karar

2014/7137     ran slam Cumhuriyeti Meneli Baz Tarm rnleri thalatnda Tarife Kontenjan Uygulanmas Hakknda Karar

2014/7140     zelletirme Uygulamalar Sonucunda Szlemeleri Sona Eren ilerin Kamu Kurum ve Kurulularnda Geici Personel Statsnde stihdam Edilmelerine likin Esaslarn Yrrle Konulmas Hakknda Karar

2014/7141     Socar Turkey Yatrm A..nin, Trk Para Birimi veya Baka Bir Yabanc Para Birimiyle Yapt lemlerde; lemin Gerekletii Gnn Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Dviz Al Kuruyla lgili Para Birimine evrilmesi, ktisadi letmeye Dahil Kymetler ile Vergi Matrahlarnn Kayt Yaplan Para Birimine Gre Tespit Edilmesi, Beyannamelerin (Verilmesi Gereken Ayn lk Gnnn Kuruyla) Trk Parasna evrilerek Verilmesi ve Hesap Dnemi Bitmeden Kullanlan Para Biriminin Deitirilmemesi Koullaryla Defter Kaytlarn 1/1/2015 Tarihinden tibaren Trk Para Birimi Dnda Baka Bir Para Birimiyle Tutabilmesi Hakknda Karar

2014/7144     Baz Kamu Kurum ve Kurulularna Ait Kadrolarda Dzenleme Yaplmas Hakknda Karar

 

YNETMELKLER

  Takviye Edici Gdalarn thalat, retimi, lenmesi ve Piyasaya Arzna likin Ynetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

  Emniyet Genel Mdrl Kurum i Bireysel Performans Deerlendirme Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

  Petrol Piyasasnda Uygulanacak Teknik Kriterler Hakknda Ynetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

  Mesire Yerleri Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik

  Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumu dari Yaptrmlar Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelikte Deiiklik Yaplmasna Hakknda Ynetmelik

 

TEBLLER

  Ceza Muhakemesi Kanunu Gereince Grevlendirilen Mdafi ve Vekillere Yaplacak demelere likin 2015 Yl Tarifesi

  Atk Getirme Merkezi Teblii

  hracat Saylan Sat ve Teslimler Hakknda Tebli (hracat: 2005/2)de Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (hracat: 2014/10)

  Harite leme Rejimi Teblii (hracat: 2007/5)nde Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (hracat: 2014/11)

  Gmrk Genel Teblii (Transit Rejimi) (Seri No: 3)nde Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (Transit lemleri) (Seri No: 8)

  Muhasebat Genel Mdrl Genel Teblii (Sra No: 39) Tanr Mal Kapsamndaki Tesisler ve Detay Kodlar

  2015 Yl Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik ve Yeminli Mali Mavirlik Asgari cret Tarifesinde Deiiklik Yaplmasna Dair Tarife

  Gayrimenkul Yatrm Fonlarna likin Esaslar Teblii (III-52.3)nde Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (III-52.3.a)

  Giriim Sermayesi Yatrm Fonlarna likin Esaslar Teblii (III-52.4)nde Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (III-52.4.a)

  Portfy Ynetim irketleri ve Bu irketlerin Faaliyetlerine likin Esaslar Teblii (III-55.1)nde Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli (III-55.1.b)