31 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29222 (4. Mkerrer)

TEBL

Sermaye Piyasas Kurulundan:

PORTFY YNETM RKETLER VE BU RKETLERN FAALYETLERNE

LKN ESASLAR TEBL (III-55.1)NDE DEKLK

YAPILMASINA DAR TEBL

(III-55.1.b)

MADDE 1 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayl Resm Gazetede yaymlanan Portfy Ynetim irketleri ve Bu irketlerin Faaliyetlerine likin Esaslar Teblii (III-55.1)nin 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve ayn fkraya aadaki bent eklenmitir.

d) htisas Personeli: Aratrma uzman, fon mdr, i kontrol eleman, mfetti, portfy yneticisi, risk ynetim birimi personeli ve yatrm danmann,

t) Alt Portfy Yneticilii: Yaplacak bir szleme erevesinde, yetkili bir kurulu tarafndan ynetilen portfyn belirli bir ksmnn veya tamamnn hizmet verilen kuruluun mterileri ile dorudan szleme imzalanmakszn ynetilmesi faaliyetini,

MADDE 2 Ayn Tebliin 4 nc maddesinin ikinci ve beinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) irketin, 9 uncu maddede yer alan faaliyetlerle snrl olarak hizmet vermek zere kurulmas da mmkndr.

(5) irketler, faaliyet izni bavurular srasnda sunmay planladklar yan hizmetleri de Kurula bildirmekle ykmldrler. Faaliyet izninin alnmasndan sonra, baka yan hizmetlerin de sunulmak istenmesi halinde, bunlar iin de ayrca Kurula bildirimde bulunulur. Kurula yaplan bildirimi takiben 20 i gn iinde Kurulca aksi ynde gr bildirilmedike, bildirimde bulunulan yan hizmetler Kurulun yatrm hizmetleri ve faaliyetlerine ilikin dzenlemelerine uygun olarak yrtlr. Kurulca istenecek eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmas iin geen sreler bu srenin hesabnda dikkate alnmaz.

MADDE 3 Ayn Tebliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (e) bendinin (7) ve (8) numaral alt bentleri ile nc ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

7) lem yasakl olmamas,

8) Muaccel vergi borcu bulunmamas,

(3) irket ortaklarnn yurtdnda yerleik olmas halinde, bu maddede belirtilen belgelerin muadili istenir. nemli etkiye sahip ortan yurtdnda yerleik olmas halinde, birinci fkrann (g) bendinde yer alan artlarn deerlendirilmesine ilikin esaslar Kurulca belirlenir.

(4) Kurucu ortan veya nemli etkiye sahip ortan banka olmas halinde, bankann birinci fkrann (e) bendinin (8) nolu alt bendinde belirtilen nitelii tadn tevsik eden bilgi ve belgelerin Kurula gnderilmesi ve Kurul tarafndan Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun grnn alnmas yeterlidir. Bankada sahip olunan dorudan ve dolayl pay sahiplii yoluyla irkette nemli etkiye sahip ortak olunmas halinde bu kiiler iin birinci fkrann (e) bendinde yer alan artlar aranmaz.

MADDE 4 Ayn Tebliin 7 nci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Yurtdnda yerleik kiilerce temin edilecek bilgi ve belgeler hakknda bu madde hkmleri kyasen uygulanr. Kurul, temin edilecek belgelerin yeminli tercman tarafndan tercme edilmesini isteyebilir.

MADDE 5 Ayn Tebliin 8 inci maddesinin birinci fkras ve nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) irket, portfy yneticilii faaliyetine balayabilmek iin, Kurulca kurulu izninin tebell edildii tarihten itibaren en ge ay iinde gerekli faaliyet izni ve yetki belgesinin alnmas talebiyle Kurula bavurmak zorundadr. Aksi halde verilen kurulu izni iptal edilir. Kurulca uygun grlecek makul gerekelerin varl halinde, bu fkrada belirtilen aylk sre bir defaya mahsus olmak zere ay daha uzatlabilir.

(3) irkette grevli her seviyedeki ihtisas personelinin yetki, grev ve sorumluluklarn ieren grev tanmlar ile i aklar yazl hale getirilir ve irketin ynetim kurulunca karara balanarak ilgili personele imza karlnda teslim edilir. Sz konusu grev tanmlar etkin bir i kontroln salanmasn teminen tm personelin kendi grevlerini yazl prosedrlere uygun olarak yerine getirme ykmllkleri ile meslek ilkeleri ile badamayan uygulamalar ve kurum politikalarna aykr veya yasal olmayan faaliyetler gibi hususlar st ynetime aktarmalarn salayacak prosedrleri de iermelidir. Grev, yetki ve sorumluluklar ile i ak prosedrlerindeki deiiklikler de personele imza karlnda tebli edilir.

MADDE 6 Ayn Tebliin 9 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 9 (1) irket;

a) Mnhasran paylar yurt dnda yerleik kiilere pazarlanacak yabanc kolektif yatrm kuruluu kurmak ve ynetmek ile yurt dnda yerleik kiilere portfy ynetim hizmeti vermek,

b) Mnhasran giriim sermayesi yatrm fonu kurmak ve ynetmek,

c) Mnhasran gayrimenkul yatrm fonu kurmak ve ynetmek

zere kurulabilir.

(2) Birinci fkra kapsamndaki irketlere ilikin olarak, bu madde hkmlerine aykr olmayan bu Tebliin dier hkmleri sakl kalmak zere, aadaki esaslar uygulanr.

a) irket hakknda 8 inci maddenin ikinci fkrasnn (e) bendi, 20 nci maddenin nc fkrasnn (a), (b) ve (c) bentleri ve 28 inci maddenin beinci fkras hkmleri uygulanmaz. irket hakknda 5 inci maddenin birinci fkrasnn () bendinde belirtilen balang sermayesi tutar ile 28 inci maddenin birinci, ikinci ve drdnc fkralarnda belirtilen asgari zsermaye ve sermaye tutarlar yars olarak uygulanr.

b) Sermaye yeterliliine ilikin olarak hazrlanacak tablolar ile alt portfy yneticilii kapsamnda ynetilen portfy says ve byklne ilikin bilgiler ayda bir olmak zere ilgili dnemi takip eden be i gn ierisinde Kurulca uygun grlen yntemlerle Kurula gnderilir. Kurul gerekli grmesi halinde bu tablolarn hesaplama ve Kurula gnderilme zamann deitirebilir.

c) irket, ynetilen portfy byklnden bamsz olarak 19 uncu maddede belirtilen esaslara uygun ekilde, tefti hizmetini, i kontrol hizmetini ve aratrma hizmetini yatrm kurulularndan, kontrol ve takibi ynetim kurulu tarafndan gerekletirilmek artyla risk ynetim sistemi ile muhasebeye ilikin hizmetleri yatrm kurulularndan ve uzmanlam dier kurululardan alabilir. kontrol elemannn grev ve sorumluluklar, tecrbe artn tamak kaydyla mfetti tarafndan da yerine getirilebilir.

(3) Gayrimenkul portfy ynetim irketinin muhasebesinden sorumlu personel fon hizmet birimi kurulmasna gerek olmakszn 14 nc maddenin birinci fkrasnda belirtilen grevleri yerine getirebilir. irket, bireysel portfy yneticilii faaliyeti ve yatrm danmanl faaliyeti ile kurucusu veya yneticisi olmad yatrm fonlarnn katlma paylarna ilikin olarak pazarlama ve datm faaliyetinde bulunamaz, bu Teblide yer alan yan hizmetleri veremez. irketin ynetim kurulu yelerinden en az birinin gayrimenkul alm satm ii haricinde gayrimenkul yatrmlar konusunda en az be yllk tecrbeye, genel mdrn ise Sermaye Piyasas Faaliyetleri Dzey 3 Lisansna veya gayrimenkul alm satm ii haricinde gayrimenkul yatrmlar konusunda en az be yllk tecrbeye sahip olmas zorunludur. irket bnyesinde Kurulun lisanslamaya ilikin dzenlemeleri uyarnca gayrimenkul deerleme lisansna sahip bir deerleme uzman ile bu fkrada belirtilen ynetim kurulu yesi ile genel mdrden oluan en az kiilik bir yatrm komitesinin oluturulmas zorunludur. irket bnyesinde portfyn para ve sermaye piyasas aralarna ilikin ksmnn ynetimi iin en az bir portfy yneticisi istihdam edilir veya imzalanacak bir szleme kapsamnda, dier irketlerden yatrm danmanl ve/veya portfy yneticilii hizmeti alnr. u kadar ki, para ve sermaye piyasas aralarna sadece fona likidite salanmas amacyla yatrm yaplmas halinde bu zorunluluk aranmaz.

(4) Giriim sermayesi portfy ynetim irketinin muhasebesinden sorumlu personel fon hizmet birimi kurulmasna gerek olmakszn 14 nc maddenin birinci fkrasnda belirtilen grevleri yerine getirebilir. irket, bireysel portfy yneticilii faaliyeti ve yatrm danmanl faaliyeti ile kurucusu veya yneticisi olmad yatrm fonlarnn katlma paylarna ilikin olarak pazarlama ve datm faaliyetinde bulunamaz, bu Teblide yer alan yan hizmetleri veremez. irketin ynetim kurulu yelerinden en az birinin giriim sermayesi yatrmlar konusunda en az be yllk tecrbeye, genel mdrn ise Sermaye Piyasas Faaliyetleri Dzey 3 Lisansna veya giriim sermayesi yatrmlar konusunda en az be yllk tecrbeye sahip olmas zorunludur. Ayrca, drt yllk yksekrenim grm ve giriim sermayesi yatrmlar konusunda en az be yllk tecrbeye sahip bir kii, bu fkrada belirtilen ynetim kurulu yesi ile genel mdrden oluan en az kiilik bir yatrm komitesinin oluturulmas zorunludur. Genel mdrn, irketin kurucusu ve/veya yneticisi olduu giriim sermayesi yatrm fonlarnn portfynde bulunan irketlerde, Kurulun giriim sermayesine ynelik dzenlemelerinde belirtilen faaliyetlerin yerine getirilmesi amacyla snrl olmak zere icrai nitelikte grev almas mmkndr. irket bnyesinde portfyn para ve sermaye piyasas aralarna ilikin ksmnn ynetimi iin en az bir portfy yneticisi istihdam edilir veya imzalanacak bir szleme kapsamnda, dier irketlerden yatrm danmanl ve/veya portfy yneticilii hizmeti alnr. u kadar ki, para ve sermaye piyasas aralarna sadece fona likidite salanmas amacyla yatrm yaplmas halinde bu zorunluluk aranmaz.

(5) Mnhasran paylar yurt dnda yerleik kiilere pazarlanacak yabanc kolektif yatrm kuruluu kurmak ve ynetmek zere kurulan irket yurt dnda yerleik kiilere yatrm danmanl, portfy yneticilii ve bu Tebli kapsamndaki yan hizmetleri verebilir, kurucusu ve yneticisi olmad fonlarn katlma paylarna ilikin pazarlama ve datm faaliyetinde bulunabilir. irketin kurucusu ve/veya yneticisi olduu yabanc kolektif yatrm kuruluu iin kurulu olduu lkede fon hizmet biriminin grev ve sorumluluklarn yerine getirecek benzer organizasyonun oluturulmas ve bu durumu tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi halinde, sadece bu mterilerle snrl olmak zere 14 nc madde erevesinde fon hizmet birimi kurma art aranmaz. Bu irketin ynetim kurulu yelerinden en az birinin ve genel mdrnn finansal piyasalar alannda en az be yllk tecrbeye sahip olmas zorunludur. irket bnyesinde portfyn para ve sermaye piyasas aralarna ilikin ksmnn ynetimi iin en az bir portfy yneticisinin istihdam edilmesi zorunludur.

MADDE 7 Ayn Tebliin 12 nci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) irket bnyesinde risk ynetim hizmetini salayan birim, portfyn ynetiminden sorumlu birimden bamsz olmaldr. Risk ynetimini gerekletirecek birimin personelinin risk kontrolne ilikin ilemleri yerine getirebilecek bilgi ve tecrbe dzeyi ile Sermaye Piyasas Faaliyetleri Dzey 3 Lisans ile Trev Aralar Lisansna sahip olmas gerekmekte olup, birimde grevli en az bir kii mnhasran portfyn risk ynetim sisteminin oluturulmas ve uygulanmas ile sorumludur.

MADDE 8 Ayn Tebliin 13 nc maddesinin sekizinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(8) Mfettilerin cret ve dier zlk haklar ynetim kurulu veya TTKnn 367 nci maddesi uyarnca bir i ynerge ile devredilmesi halinde i kontrolden sorumlu ynetim kurulu yesi tarafndan belirlenir.

MADDE 9 Ayn Tebliin 14 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Fon hizmet birimi bnyesinde fon mdr ve fon ilemleri iin gerekli mekan, teknik donanm ve muhasebe sistemi ile yeterli sayda personelin bulundurulmas zorunludur. Fon mdr asgari olarak fon hizmet biriminin organizasyonunun salanmas, fon ile ilgili yasal ve dier ilemlerin koordinasyonu, yrtlmesi ve takibinden sorumludur. Fon mdr, portfy yneticilii faaliyetinde bulunamaz. Fon mdrnn herhangi bir sebepten dolay grevden ayrlmas halinde alt i gn iinde yeni bir fon mdr belirlenir ve Kurula bildirilir.

MADDE 10 Ayn Tebliin 16 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve ayn fkraya aadaki bent eklenmitir.

a) Araclk faaliyetlerinde bulunamaz.

d) Sermayesinin %10undan fazlasna sahip olan ortaklklarda ve yneticilerinin ayr ayr veya birlikte sermayesinin %25inden fazlasna sahip olduklar ortaklklarda pay sahibi olamaz.

MADDE 11 Ayn Tebliin 19 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 19 (1) irket, bu maddede belirlenen esaslar erevesinde, faaliyetleri srasnda tefti hizmeti, i kontrol hizmeti, aratrma hizmeti ve fon hizmet birimi hizmeti ile risk ynetimi sistemi ve bilgi sistemlerine ilikin hizmetleri Kuruldan izin alnmas artyla dardan temin edebilir.

(2) Ynetilen portfy byklne gre 28 inci maddenin birinci fkrasnn;

a) (a) bendi kapsamna giren irket, tefti hizmetini, i kontrol hizmetini ve aratrma hizmetini yatrm kurulularndan, kontrol ve takibi ynetim kurulu tarafndan gerekletirilmek artyla risk ynetim sistemine ilikin hizmeti yatrm kurulularndan ve uzmanlam dier kurululardan,

b) (b) bendi kapsamna giren irket, aratrma hizmetini yatrm kurulularndan, kontrol ve takibi ynetim kurulu tarafndan gerekletirilmek artyla risk ynetim sistemine ilikin hizmeti yatrm kurulularndan ve uzmanlam dier kurululardan,

temin edebilir. irketin kurucu ortann ya da nemli etkiye sahip ortann yurtdnda yerleik olmas halinde irket, yurt dnda yerleik benzer kurululardan da hizmet alabilir.

(3) irket, fonlarla ilgili ilemlerin dzgn yrtlebilmesini teminen oluturulacak fon hizmet biriminin sunaca hizmetler ile bilgi sistemlerine ilikin hizmetleri yatrm kurulularndan ve uzmanlam dier kurululardan temin edebilir.

(4) Dardan hizmet alnabilmesi iin sz konusu hizmetlerde ynetim, ierik tasarm, eriim, kontrol, denetim, gncelleme, bilgi veya rapor alma gibi fonksiyonlarda karar alma gc ve sorumluluunun irkette olmas gerekir.

(5) Dardan hizmet alm, irket ile hizmet salayc kurulu arasnda imzalanan, iin niteliine uygun bir szleme kapsamnda yrtlr.

(6) irketin, hizmet salayc kuruluun, salanacak hizmeti istenilen kalitede gerekletirebilecek dzeyde teknik donanm, altyap, mali g, tecrbe, bilgi birikimi ve insan kaynana sahip olup olmadn tespit etmesi zorunludur. Hizmet salayc kurulu tarafndan grevlendirilen ihtisas personelinin Teblide belirtilen artlar salamas zorunludur. u kadar ki, sz konusu hizmetin yatrm kurulularndan salanmas halinde Teblide ilgili ihtisas personeli iin aranan mesleki yeterlilik ile varsa tecrbe artnn salanmas yeterlidir. Ayrca sz konusu ihtisas personelinin yetki, grev ve sorumluluklarn ieren grev tanmlar ile i aklarnn yazl hale getirilerek hizmet almna ilikin szlemenin eki haline getirilmesi ve ilgili kiiye imza karlnda teslim edilmesi zorunludur.

(7) Dardan hizmet alan irket, hizmet almna ilikin i ak prosedrlerini oluturmak ve gerekli i kontrol mekanizmalarn kurmak zorundadr. Dardan hizmet almndan doabilecek riskler ile hizmetlerin herhangi bir surette kesintiye uramas veya aksamas durumunda uygulamaya konulacak bir eylem planyla birlikte bu risklerin ynetilmesine ve alnan destek hizmetinin ikame edilebilirliine ilikin bilgilere bu Tebli uyarnca hazrlanan acil ve beklenmedik durum plannda yer verilir.

(8) Dardan hizmet alm; irketin sermaye piyasas mevzuatndan kaynaklanan sorumluluklarn ortadan kaldrmaz ve irketin yasal ykmllklerini yerine getirmesini, ilgili dzenlemelere uymasn ve etkin biimde denetlenmesini engelleyici nitelikte olamaz.

(9) irket, bu Tebli kapsamnda dardan salanan hizmetler iin de portfy ynetim hizmeti verdii kiilerin menfaatlerinin korunmasna ve sr saklamaya ilikin gerekli tm nlemlerin alnmasndan sorumludur.

(10) Hizmetin yurtdndan salanmas halinde;

a) Hizmet salayc kuruluun faaliyet gsterdikleri lke dzenlemeleri ve uygulamalarnda, Kurula ihtiya duyduu bilgi ve belgeleri zamannda, eksiksiz ve doru sunulmasna ve bu kurululardan alnan hizmetle ilgili Kurul tarafndan denetim yaplmasna ilikin herhangi bir engel bulunmamas zorunludur.

b) irket, lke riskini dikkate almak ve hizmetin herhangi bir surette kesintiye uramas veya aksamas durumunda i devamlln ve gerekirse bu hizmetin yurt iinden alnmasn salayacak eylem planlarn hazr bulundurmak zorundadr.

c) Bu hizmeti sunan kurulu ile alanlarnn Tebli artlar karsndaki durumu ilgili lke dzenlemeleri dikkate alnarak Kurulca deerlendirilir.

(11) Kurul hizmet salayc kurululardan, Kanun ve bu Tebli hkmleri ile ilgili her trl bilgiyi istemeye, bunlarn tm defter ve belgeleri ile elektronik, manyetik ve benzeri ortamlarda tutulanlar dhil tm kaytlar ve sair bilgi ihtiva eden vastalar ile bilgi ilem sistemini incelemeye, bunlara eriimin salanmasn istemeye ve bunlarn rneklerini almaya, ilem ve hesaplarn denetlemeye, ilgililerden yazl ve szl bilgi almaya, gerekli tutanaklar dzenlemeye yetkili olup, ilgililer de istenilen bilgi, defter ve belge ile elektronik, manyetik ve benzeri ortamlarda tutulanlar dhil tm kaytlara ve sair bilgi ihtiva eden vastalar ile bilgi ilem sistemine eriim salamak, kaytlarn ve bilgi ihtiva eden vastalarn rneklerini vermek, yazl ve szl bilgi vermek ve tutanaklar imzalamakla ykmldrler.

MADDE 12 Ayn Tebliin 20 nci maddesinin birinci, ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) irket personeli; genel mdr, genel mdr yardmclar ve ihtisas personeli ile hizmet personeli dndaki dier personelden oluur. Ynetici, ynetim kurulu bakan ve yeleri, genel mdr, genel mdr yardmclar ile sermaye piyasalar ile ilgili birimlerin ynetiminden sorumlu kiilerdir.

(2) irketin ynetim kurulu bakan ve yeleri ile genel mdrnn 5 inci maddenin birinci fkrasnn (e) bendinin (1) ila (9) nolu alt bentlerinde saylan artlar tamas, genel mdr yardmcsnn, ihtisas personelinin ve ihtisas personelinin bal bulunduu birim yneticilerinin ise 5 inci maddenin birinci fkrasnn (e) bendinin (1) ila (7) nolu alt bentlerinde saylan artlar tamas gerekmektedir. Ayrca, irket yneticileri ve fon mdrnn drt yllk lisans eitimi veren kurumlardan mezun olmalar gerekmektedir.

(3) irketin;

a) Genel mdrnn ve genel mdr yardmclarnn finansal piyasalar alannda en az yedi yllk mesleki tecrbeye ve Kurulun lisanslamaya ilikin dzenlemeleri uyarnca Sermaye Piyasas Faaliyetleri Dzey 3 Lisans Belgesine sahip olmas,

b) En az kiiden oluan ynetim kurulu yelerinin ounluunun, finansal piyasalar alannda en az yedi yllk mesleki tecrbeye sahip olmas, ayrca ynetim kurulu yelerinden en az birinin Kurulun lisanslamaya ilikin dzenlemeleri uyarnca Sermaye Piyasas Faaliyetleri Dzey 3 Lisans Belgesine ve Trev Aralar Lisans Belgesine sahip olmas,

c) Fon mdrnn sermaye piyasas alannda en az yedi yllk tecrbeye ve Kurulun lisanslamaya ilikin dzenlemeleri uyarnca Sermaye Piyasas Faaliyetleri Dzey 2 Lisans Belgesine sahip olmas,

) htisas personelinin Kurulun lisanslamaya ilikin dzenlemeleri uyarnca mesleki yeterliliklerini gsterir lisans belgesine sahip olmas,

d) Tebli ve ilgili mevzuat uyarnca lisansa tabi unvan ve grevde alan personelinin grev yapt birimin varsa yneticisinin de ilgili lisansa sahip olmas,

gerekir.

MADDE 13 Ayn Tebliin 24 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) irketin ortaklk yapsndaki deiiklikler aadaki esaslara tabidir.

a) Bir kiinin irket sermayesinin %10u veya daha fazlasn temsil eden paylar edinmek suretiyle irket orta olmas veya bir ortaa ait paylarn irket sermayesinin %10, %20, %33 veya %50sini amas sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortaa ait paylarn yukardaki oranlarn altna dmesi sonucunu veren pay devirleri Kurulun iznine tabidir.

b) Ynetime katlma haklarnda imtiyaz veren veya zerinde intifa hakk tannan paylarn devri herhangi bir orana baklmakszn Kurul iznine tabidir. Ancak ynetime katlma haklarnda imtiyaz veren veya zerinde intifa hakk tannan paylarn ounluuna sahip mevcut ortaklar tarafndan bu nitelikteki paylarn devralnmas halinde Kurula bildirim yeterlidir.

c) irkette pay sahibi bulunan tzel kiilerin kendilerine ait pay devirleri, bu pay devirlerinin tzel kiilerin ortann irkette sahip olduu sermaye veya oy haklarnn dolayl olarak %10, %20, %33 veya %50 oranlarn amas veya bu oranlarn altna drmesi sonucunu dourmas hallerinde irketin faaliyet artlar bakmndan Kurulun onayna tabidir.

) Yurt dnda yerleik irket ortaklarnn bu maddedeki hkmler erevesinde yaptklar pay devirleri ilgili lkenin mevzuat da dikkate alnarak Kurulca deerlendirilir.

d) Bir kiinin, dorudan veya dolayl olarak, irketin sermayesinin yukardaki oranlara ulamayan veya bu oranlar arasnda kalan pay devirlerinde ise devri izleyen 10 i gn iinde yeni ortaa ilikin bilgi ve belgelerle birlikte Kurula bildirimde bulunulur.

e) Bu madde kapsamndaki dorudan ve dolayl pay devirlerinde tek bana veya birlikte hareket ederek paylar devralan gerek ve tzel kiiler ile nemli etkiye sahip ortaklar iin de 5 inci maddenin birinci fkrasnn (e) bendinin (1) ila (9) nolu alt bentlerinde saylan artlar aranr. Paylar devralan gerek ve tzel kii ortak ile nemli etkiye sahip ortan yurtdnda yerleik olmas halinde 5 inci maddenin nc fkras uygulanr.

f) Bankalarn bu madde kapsamndaki pay edinimlerinde 5 inci maddenin drdnc fkrasnda yer alan artlarn salanmas zorunludur.

MADDE 14 Ayn Tebliin 25 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(3) irket, merkez ve varsa ubeleri bnyesindeki bireysel portfy ynetimi, yatrm danmanl, fon katlma pay pazarlama ve datm hizmeti ve yan hizmet verdikleri mterilerin hesaplarn, nakit ve menkul kymet hareketlerini izleyecek defter ve kaytlar ilgili mevzuat hkmleri erevesinde tutmak ve bulundurmak zorundadr.

MADDE 15 Ayn Tebliin 28 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Bu maddenin birinci fkrasnda belirtilen irketin ynetmekte olduu portfylere; bireysel portfy yneticilii hizmeti sunulan kiilerin, yatrm ortaklklarnn, emeklilik yatrm fonlarnn ve kurucusu olduu fonlarn portfyleri dahil edilirken; sadece yneticisi olduu fonlarn portfyleri, alt portfy yneticilii yaplan portfyler ve irketin kendi portfy dahil edilmez. u kadar ki alt portfy yneticilii kapsamnda ynetilen portfy says ve byklne ilikin bilgiler bu maddenin beinci fkras uyarnca Kurula yaplacak bildirimlere dahil edilir.

MADDE 16 Ayn Tebliin 30 uncu maddesinin drdnc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 17 Ayn Tebliin EK/3nn VI nolu blmnde yer alan 32 nci ibaresi 33 nc olarak deitirilmitir.

MADDE 18 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 19 Bu Tebli hkmlerini Sermaye Piyasas Kurulu yrtr.