31 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29222 (4. Mkerrer)

TEBL

Maliye Bakanlndan:

MUHASEBAT GENEL MDRL GENEL TEBL

(SIRA NO: 39)

TAINIR MAL KAPSAMINDAK TESSLER VE DETAY KODLARI

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebli; 253-Tesis, Makine ve Cihazlar ana hesab baznda dzenlenen mali tablolarda tanr ve tanmaz mal ayrmnn yaplabilmesini temin bakmndan, genel ynetim kapsamndaki kamu idarelerinin muhasebe hesap plannda yer alan 253-Tesis, Makine ve Cihazlar ana hesabnn yalnzca tanr mallar kapsayacak ekilde yeniden snflandrlmas ve tanr mal kapsamndaki tesislere ilikin tanr II nci dzey kodlar ve alt detay kodlarnn belirlenmesi amacyla hazrlanmtr.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli; 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Tanr Mal Ynetmeliinin 39 uncu maddesinin birinci fkras (a) ve (b) bendi hkmlerinin verdii yetkiye dayanlarak hazrlanmtr.

253- Tesis, makine ve cihazlar hesab

MADDE 3 (1) 253- Tesis, makine ve cihazlar hesab ve detay kodlar yalnzca tanr mal kapsamndaki varlklarn kayd iin kullanlacaktr. Bu nedenle; Tanr Mal Ynetmelii eki kod listesinde yer alan 253.01-Tesisler Grubu olarak snflandrlan ve Tanmaz olarak deerlendirildiinden Tanr Kod Listesine alnmamtr. Sadece muhasebe detay hesap planlarnda yer alacaktr eklindeki ifade kaldrlm, 253.01-Tesisler kodunda alacak alt detay kodlara tanr kapsamndaki tesislerin kaydedilmesi kararlatrlmtr.

(2) 253- Tesis, makine ve cihazlar hesabnn dier detay ve alt detay kodlarnn kullanlmasna devam edilecektir.

Tanr mal kapsamndaki tesisler

MADDE 4 (1) Genel ynetim kapsamndaki kamu idarelerinin kullanmnda bulunan veya edinilecek olan; bir makine veya cihazn rettii enerjiyi, sesi, grnty vb. ileten, datan veya uzaktaki verileri toplayp kaydeden makine veya cihazlar arasndaki dzeni salayan, birbiriyle entegre makine ve cihazlardan oluan, gerektiinde baka yere tanabilen sistemler tanr mal kapsamnda tesis olarak kabul edilecektir.

(2) Yukardaki tanma uymakla birlikte binann btnleyici unsurlarndan olan asansr, yryen bant ve merdivenler, merkezi stma, havalandrma ve yangn sndrme sistemleri ile elektrik, gaz ve su datm tesisat ve ebekeleri tanr mal kapsamnda tesis olarak kabul edilmez. Ayrca, tapuda kaytl olsun veya olmasn; 13/9/2006 tarihli ve 2006/10970 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu darelerine Ait Tanmazlarn Kaydna likin Ynetmelik eki cetvellerde tanmaz olarak listelenen retim tesisleri ve imalathaneler bu Tebli kapsamnda deildir.

(3) Tanr mal kapsamndaki tesisler bu Teblile belirlenen tanr detay kodlarna kaydedilir. Bunlar kiiler zerine zimmetlenmez, kullanlmaz hale gelene kadar idarelerin kullandklar envanter kayt sistemlerinde alacak sanal ambar kaytlarnda takip edilir.

Tanr mal kapsamndaki tesislerin kaydedilecei tanr detay kodlar

MADDE 5 (1) Tanr kapsamnda saylan tesislerin kaydna mahsus olmak zere Tanr Mal Ynetmelii eki Tanr Kod Listesinin B- Dayankl Tanrlar blmnn 253.01- Tesisler Grubu kodu altnda aadaki alt detay kodlar almtr.

a) 253.01.01- letiim/Haberleme Tesisleri: Bu koda; haberleme amal baz istasyonlar ile binalarda kurulu bulunan elektronik veya mekanik telefon santralleri kaydedilebilecektir.

b) 253.01.02- Enerji Tesisleri: Bu koda; kamu binas veya yerlekesine enerji salayan ve tanr kod listesinin 253.02 kodunun alt detay kodlarna kaydedilenler dnda kalan byk jeneratrler kaydedilecektir.

c) 253.01.03- Grntleme, Bilgi Toplama ve Takip Sitemleri: Bu koda; kamu binalarnda kurulu bulunan kameral gvenlik sistemleri, personel ve ziyareti iin turnikeli-kameral gei sistemleri ile balk gemileri, uak ve TIRlarn takibi iin kurulan uydulu takip sistemleri ve uluslararas suyolu gemi trafii ynetim sistemleri kaydedilecektir.

d) 253.01.99- Dier Tesis ve Sistemler: Yukardaki kodlara kaydedilemeyen tesisler, bu kodun altna, gerekli grlmesi halinde alt detay kod amak suretiyle kaydedilecektir.

Tanr mal kapsamndaki tesislerin kaydna ilikin usul ve esaslar

MADDE 6 (1) Tanr Mal Ynetmelii hkmleri gereince tanrlarn maliyet bedelleriyle kaytlara alnmas esastr.

(2) Kamu idarelerinde yapm srdrlen tanr mal kapsamndaki tesisler iin;

a) Yaplan her trl madde ve malzeme almlar ile iilik ve genel giderlerin ncelikle 258- Yaplmakta olan yatrmlar hesabnn ilgili alt yardmc hesabna bor kaydedilmek suretiyle demelerinin yaplmas,

b) Sz konusu tesisin yapm veya kurulum iinin geici ve kesin kabul usulne tabi olmas halinde geici kabuln yapldn gsteren tutanan idarece onayland, dier hallerde ise iin fiilen tamamlandn gsteren belgenin idarece dzenlendii tarihi takiben, toplam maliyet bedeli zerinden dzenlenecek tanr ilem fii ile tanr kaytlarna alnmas,

c) Dzenlenen tanr ilem fii muhasebe birimine intikal ettirildiinde muhasebe birimince, ilgili tesisin kayd iin belirlenen varlk hesabna bor, 258- Yaplmakta olan yatrmlar ilgili yardmc hesabna alacak kaydedilmek suretiyle idare tanr kaytlar ile muhasebe kaytlarnda uygunluk salanmas,

gerekmektedir.

(3) 258- Yaplmakta olan yatrmlar hesabn ilgilendirmeksizin tesis olarak kaydedilmesi gereken tanrlar ise maliyet bedeli zerinden dzenlenecek tanr ilem fii ile dorudan ilgili tanr koduna kaydedilecektir.

Tebliin yaymndan nce yaplm kaytlarn kapatlmas

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yaymndan nce 253.01-Tesisler yardmc hesaplarna yaplm olan tanmaz mal kaytlar ve bunlara ilikin amortismanlarn, ilgili muhasebe birimlerince Bakanlmzn (Muhasebat Genel Mdrl) 26/12/2013 tarihli ve 90192509-210.05.02-13582 sayl genel yazsnda yaplan aklamalara gre 31/12/2013 tarihi itibaryla tasfiye edilmi olmas gerekir. Ancak, sz konusu kaytlarn herhangi bir nedenle tasfiye edilememi olmas halinde, bu Teblile alan kodlara kayt yaplmadan nce kapatlmas zorunludur.

Yrrlk

MADDE 7 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 8 (1) Bu Tebli hkmlerini Maliye Bakan yrtr.