31 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29222 (4. Mkerrer)

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

HARTE LEME REJM TEBL (HRACAT: 2007/5)NDE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(HRACAT: 2014/11)

MADDE 1 11/5/2007 tarihli ve 26519 sayl Resm Gazetede yaymlanan Harite leme Rejimi Teblii (hracat: 2007/5)nin 3 nc maddesinin birinci fkrasnn sonuna aadaki bent eklenmitir.

y) Blge mdrlkleri: Ekonomi Bakanl Tara Tekilatnda yer alan Marmara Blge Mdrl, Bat Anadolu Blge Mdrl, Gney Anadolu Blge Mdrl, Anadolu Blge Mdrl, Bat Karadeniz Blge Mdrl, Dou Karadeniz Blge Mdrl, Dou Anadolu Blge Mdrl, Gneydou Anadolu Blge Mdrln,

MADDE 2 Ayn Tebliin 17 nci maddesinin birinci, ikinci, nc ve beinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Harite ileme izin belgesi sahibi firmalarn, belge sresi (belgeye verilen ek sreler dahil) sonundan itibaren 1 (bir) ay ierisinde ek-5te belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlka (hracat Genel Mdrl) belirlenen ilgili blge mdrlne; harite ileme izni sahibi firmalarn ise izin sresi (izne verilen ek sreler dahil) sonundan itibaren 1 (bir) ay ierisinde ek-6da belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte izni veren ihracat birlikleri genel sekreterliine belge/izin taahhdn kapatmak iin mracaat etmeleri zorunludur.

(2) Bu maddenin (1) numaral fkrasnda belirtilen srede taahhdn kapatlmas iin mracaat edilmemesi durumunda ilgili firmaya, ilgili blge mdrl/ilgili ihracat birlikleri genel sekreterlii tarafndan 10 (on) i gn ierisinde gnderilecek yaz ile 1 (bir) ay ierisinde kapatma mracaatnda bulunulmas hususu bildirilir ve bu srede kapatma mracaatnda bulunulmayan harite ileme izin belgesi/harite ileme izni (belge/izin kapsamndaki dier sorumluluklarn yerine getirilmi olmas artyla) gmrk mevzuat erevesinde usulszlk cezas uygulanarak resen kapatlr.

(3) Harite ileme izin belgesi taahhd, belgede belirtilen artlara uygun olarak ilgili blge mdrl tarafndan kapatlr. lgili blge mdrl kapatma esnasnda, firmalarn gnderdii listeler ile harite ileme izin belgesinde kaytl bilgileri karlatrr. lgili blge mdrl ihra edilen eyann (fire dahil) ithal edilen ilem grm rnlerin retiminde kullanldnn ve ihracat ile ithalat ilemlerinin harite ileme izin belgesinde belirtilen artlara uygun olarak gerekletirildiinin tespiti halinde, belgeyi kapatarak Bakanla ve ilgili firmaya bilgi verir ve ayrca, Ek-11de yer alan kapatma formunu tanzim ederek Bakanla gnderir.

(5) Ayrca, harite ileme izin belgesi/harite ileme izni taahhdnn kapatlmasna ilikin yaplan mracaatta, eksik bilgi ve belge gnderildiinin tespiti halinde, bu eksiklik 1(bir) ay ierisinde tamamlanmak zere ilgili blge mdrl/ilgili ihracat birlikleri genel sekreterlii tarafndan firmaya bildirilir. Bu sre ierisinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmamas durumunda, bu Tebliin 18 inci maddesi hkmleri de dikkate alnmak suretiyle belge/izin taahhd mevcut bilgi ve belgelere istinaden kapatlr.

MADDE 3 Ayn Tebliin 19 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Harite ileme izin belgesi sahibi firmann talebi zerine, kullanlmayan belge Bakanlka iptal edilir ve bu husus ilgili blge mdrlne ve ilgili firmaya bildirilir. Harite ileme izni sahibi firmann talebi zerine kullanlmayan izin, izni veren ihracat birlikleri genel sekreterliince iptal edilir ve bu husus Bakanla ve ilgili firmaya bildirilir.

MADDE 4 Ayn Teblide (17 nci maddenin drdnc fkras ve 19 uncu maddenin ikinci fkras hari) yer alan;

a) ihracat birlikleri genel sekreterliine ibareleri blge mdrlne eklinde,

b) ihracat birlikleri genel sekreterliince ibareleri blge mdrlnce eklinde,

deitirilmitir.

MADDE 5 Ayn Tebliin ek 10u yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 6 Bu Tebli 1/1/2015 tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.