31 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29222 (4. Mkerrer)

TEBL

evre ve ehircilik Bakanlndan:

ATIK GETRME MERKEZ TEBL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; geri kazanlabilir atklarn dier atklarla kartrlmadan kaynanda ayr toplanmasnn salanmas ve geri kazanm ve/veya bertarafa gnderilmek zere braklmas amacyla oluturulan atk getirme merkezlerine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, srdrlebilir bir atk ynetim sisteminin salanabilmesi amacyla; bu Tebliin Ek-1inde yer alan evsel atklar ile benzer ticari ve kurumsal atklarn dier atklarla kartrlmadan ayr toplanmasn salamak amacyla brakldklar atk getirme merkezlerine ilikin teknik esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli;

a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayl evre Kanununun 8 inci, 11 inci ve 12 nci maddelerine,

b) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayl evre ve ehircilik Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 2 nci, 8 inci ve 33 nc maddelerine,

c) 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayl Resm Gazetede yaymlanan Atk Ynetimi Genel Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine,

) 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ambalaj Atklarnn Kontrol Ynetmelii hkmlerine,

d) 22/5/2012 tarihli ve 28300 sayl Resm Gazetede yaymlanan Atk Elektrikli ve Elektronik Eyalarn Kontrol Ynetmelii hkmlerine,

dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Alveri merkezleri: Birden fazla sat noktasn ve dier niteleri bnyesinde bulundurup bir btn tekil eden veya tek elden ynetilen merkezleri,

b) Ambalaj at toplama noktas: 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ambalaj Atklarnn Kontrol Ynetmeliinin 4 nc maddesinin () bendinde belirtilen yerleri,

c) Atk: 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayl Resm Gazetede yaymlanan Atk Ynetimi Genel Esaslarna likin Ynetmeliin 4 nc maddesinde tanmlanan tm madde veya malzemeyi,

) Atk getirme merkezi: Kaynanda ayr toplanan atklarn geri kazanma ve/veya bertarafa gnderilmesi amacyla brakld merkezleri,

d) Ayr toplama: Atklarn trlerine ve zelliklerine gre ayr biriktirilmesini,

e) Bakanlk: evre ve ehircilik Bakanln,

f) Biriktirme ekipmanlar: Atk reticilerinin atklarn brakabilecekleri torba, kafes, kumbara, konteynrlar ve benzeri ekipmanlar,

g) l mdrl: evre ve ehircilik l Mdrln,

) letmeci: Atk getirme merkezlerinin iletilmesinden sorumlu gerek veya tzel kiiyi,

h) Sat noktas: 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ambalaj Atklarnn Kontrol Ynetmeliinin 4 nc maddesinin (ee) bendinde belirtilen yerleri,

) Seyyar (mobil) getirme merkezi: Belirli sreler ierisinde farkl noktalara hizmet vermek amacyla 1. snf atk getirme merkezine bal olarak kullanlan seyyar atk toplama aralarn,

ifade eder.

KNC BLM

Genel Esaslar

Genel ilkeler

MADDE 5 (1) Atk ynetim sisteminde retilen atk miktarnn azaltlmas, atklarn kaynakta ayr toplanmas, yeniden kullanm, geri dnm, geri kazanm ve bertaraf edilmesi esastr.

(2) letmeci, zellikle havann, topran, yzey ve yeralt sularnn kirlenmesi ile koku ve grlt gibi evre zerindeki olas olumsuz etkileri ve insan sal asndan dorudan risk oluturan kirlilik kaynaklarn nlemek ve/veya azaltmak zorundadr. Bu amala, atn tesise kabul ile birlikte ilgili mevzuatta belirtilen tedbirleri alr.

(3) Atklarn kaynanda ayr toplanmasnda, tanmasnda ve atk getirme merkezlerinde biriktirilmesinde, evre ve insan salna zarar vermesini nleyecek ilgili mevzuatta belirtilen tedbirlerin alnmas esastr.

(4) Atk getirme merkezlerinde biriktirilen farkl trdeki atklarn geri dnm, geri kazanm veya bertaraf tesislerine sevki srasnda ilgili mevzuat hkmlerinin uygulanmas esastr.

(5) Atk getirme merkezlerine mutfak atklar, park ve bahe atklar, inaat ve yknt atklar, endstriyel atklar, tbbi atklar, patlayc ve radyoaktif atklar kabul edilmez.

(6) Atk getirme merkezlerinde atklarn biriktirilme sresi, atklarn miktarna baklmakszn ilgili mevzuatta belirtilen sreleri geemez.

(7) Atklarn ynetiminden sorumlu kii, kurum ve kurulular, atk ynetiminin her aamasnda atklarn evre ve insan salna zarar vermesini nleyecek tedbirleri almakla ykmldr.

(8) Bu Tebli kapsamndaki atklar, szdrma, dklme veya salmalara neden olmayacak uygun ekilde atk getirme merkezlerine teslim edilir.

(9) Belediye snr ve mcavir alanlar dnda yer alan yerleim alanlarndaki atklarn 1. snf atk getirme merkezlerine getirilmesi ilgili mevzuat hkmlerine gre il zel idarelerinin sorumluluundadr.

NC BLM

Grev, Yetki ve Ykmllkler

Bakanlk grev ve yetkileri

MADDE 6 (1) Bakanlk, bu Tebliin uygulanmasna ynelik ibirlii, koordinasyonu salamak ve gerekli idari tedbirleri almakla ykmldr.

l mdrlklerinin grev ve yetkileri

MADDE 7 (1) l mdrlkleri;

a) Bu Tebliin uygulanmasna ynelik ibirlii ve koordinasyonu salamakla,

b) Bu Tebliin kapsamndaki faaliyetlere ilikin olarak kontrol ve denetim yapmakla, uygunsuzluk halinde gerekli yasal ilemleri yapmakla, atk getirme merkezi onayn iptal etmekle ve Bakanla bilgi vermekle,

c) Atk getirme merkezi onay yazs iin bu Tebliin Ek-3nde yer alan deerlendirme tablosu dorultusunda atk getirme merkezlerinde inceleme yapmakla,

) Bu Tebliin Ek-4nde yer alan atk getirme merkezi onay yazsn vermek ve ilgili belediyeyi bilgilendirmekle,

ykmldr.

Belediyelerin, mahalli idare birliklerinin grev ve ykmllkleri

MADDE 8 (1) Bykehirlerde ile belediyeleri, belediyeler, mahalli idare birlikleri;

a) 1. snf atk getirme merkezini kurmak/kurdurmakla, iletmek/ilettirmekle,

b) Atklarn ynetimi kapsamnda, bu Tebli ile sorumluluk verilen taraflarla birlikte bilinlendirme ve eitim faaliyetleri yapmak veya katkda bulunmakla,

c) Seyyar getirme merkezleri kurulmas halinde, at ilgili mevzuatnda belirtildii ekilde kabul etmekle, toplanan atklarn, havann, topran, yzey ve yeralt sularnn kirlenmesi ile koku ve grlt gibi evre ve insan sal asndan dorudan risk oluturmayacak ekilde nlemleri alarak 1. snf atk getirme merkezlerine getirilmesini salamakla,

) Seyyar getirme merkezleri zerinde ait olduu belediye ad ve logosu ile Seyyar Atk Getirme Merkezi ifadesinin bulunmasn salamakla,

ykmldrler.

Atk getirme merkezi iletmecisinin grev ve ykmllkleri

MADDE 9 (1) Atk getirme merkezi ileticisi;

a) Bulunduu ilin il mdrlnden atk getirme merkezinin bu Teblide belirtilen artlar saladna dair bu Tebliin Ek-4nde format yer alan onay yazsn almakla,

b) Acil durumlarda alnacak nlemlerle ilgili personelin eitimini salamakla, acil durum ve gvenlik tedbirlerini almakla,

c) Tesise yetkili kiilerin dnda girileri nlemekle,

) Atklar bu Tebliin Ek- 2sinde yer alan gruplara gre ayr biriktirmekle,

d) Atklar bedel talep etmeden teslim almakla,

e) Atklar, ilgili mevzuat hkmlerine uygun, szdrma, dklme veya salmalara neden olmayacak ekilde teslim almak ve geri dnm, geri kazanm veya bertaraf tesislerine ayn ekilde sevk etmekle,

f) Bu merkezlerde, atklar ile ilgili herhangi bir fiziksel, kimyasal veya biyolojik ilem yapmamakla,

g) Biriktirilen atklarn ilgili mevzuat hkmlerine uygun olarak geri dnm, geri kazanm ve bertarafn salamakla veya salattrmakla,

) lgili mevzuat gereince, atklarn tanmasnda, atk trne gre ulusal atk tama formu kullanmakla,

h) Atk getirme merkezlerine gelen ve geri dnm, geri kazanm ve/veya bertaraf tesislerine gnderilen atklarn miktarn kayt altna almakla, yl sonu itibariyle il mdrlne bu Tebliin Ek-5inde yer alan formata uygun olarak raporlamakla,

ykmldr.

DRDNC BLM

Atk Getirme Merkezleri ve Teknik zellikleri

Atk getirme merkezleri

MADDE 10 (1) Atk getirme merkezleri; 1 inci snf atk getirme merkezi, 2 nci snf atk getirme merkezi ve 3 nc snf atk getirme merkezlerinden oluur:

a) 1. snf atk getirme merkezi; Belediyeler, mahalli idare birlikleri ve bykehirlerde ile belediyeleri tarafndan kurulmas zorunlu olan ve bu belediyeler tarafndan kurulan/kurdurulan ve iletilen/ilettirilen merkezler.

b) 2. snf atk getirme merkezi; Alveri merkezleri tarafndan kendi mlkiyet alanlar iinde kurulan/kurdurulan ve iletilen/ilettirilen merkezler.

c) 3. snf atk getirme merkezi; Sat noktalar, iki yz konut ve zeri siteler, organize sanayi blgeleri, havaalanlar ve kamps olan niversiteler tarafndan kendi mlkiyet alanlar iinde kurulan ve iletilen merkezler.

Atk getirme merkezlerinin teknik zellikleri

MADDE 11 (1) Atk getirme merkezlerinin asgari olarak aadaki artlar salamas zorunludur:

a) Vatandalarn kolay ulaabilecei konumda olmaldr.

b) Zemin, szdrmazlk salanacak ekilde betondan yaplmal ancak, kapal konteynr kullanlmas durumunda beton veya asfalt ile kapl olmaldr.

c) Atk getirme merkezini tantc ve atk reticisini bilgilendirici, ynlendirici iaretler bulunmaldr.

) Aydnlatma sistemi bulunmaldr.

d) Yangn riskine ilikin gerekli tedbirler alnmaldr.

e) Temiz ve bakml olmal, koku, haere oluumuna engel olacak ekilde dezenfekte edilmelidir.

f) Atklar, gruplarna gre ayr olarak, trlerine uygun biriktirme ekipmanlarnda biriktirilmeli, ilgili mevzuata uygun olarak evresel kirlilie yol amayacak ekilde gerekli tedbirler alnmaldr.

g) Ayr biriktirme ekipmanlar, biriktirilecek atn ilgili mevzuatnda tanmlanan kriterlerine uygun olarak tasarlanmaldr.

) Gelen ve giden atklara ait bilgilerin kaydedildii veri kayt sistemine sahip olmaldr.

h) sal ve gvenlii mevzuatnda yer alan ilgili hkmlere uygun olmaldr.

) Kullanlacak biriktirme ekipmanlarnn zerinde veya ekipmanlarn bulunduu blmelerde biriktirilecek atk trlerine ve kodlarna ilikin yaz ve ekil bilgileri bulunmaldr.

i) Ya ile kontamine olmu yzeyleri temizlemek amacyla absorban malzemeler ile ya zcler bulunmaldr.

j) Kullanlacak biriktirme ekipmanlar atn trne uygun olarak kapal ve tekerlekli olmaldr.

k) 1. Snf atk getirme merkezlerinin ve seyyar getirme merkezlerinin toplama ve biriktirme aamalarnda, evsel tehlikeli atklar iin ayr etiketleme ve ayr biriktirme ekipmanlar kullanlmaldr.

1.snf atk getirme merkezleri

MADDE 12 (1) 1. snf atk getirme merkezleri 11 inci maddede yer alan hkmlere ilave olarak aadaki hususlar da yerine getirmekle ykmldr.

a) Bu Tebliin Ek-2sinde yer alan atk gruplarndan ilk 13 grubun biriktirilmesi zorunludur. 14 nc grup tercihe bal olarak 1. snf getirme merkezinde yer alr.

b) Ynetim binas, kantar, giri kontrol noktas bulunmal ve asgari 1.000 m2 alana sahip olmaldr.

c) Tesis etraf, en az 1,5 m yksekliinde beton, briket veya tula benzeri kalc yap malzemesi ile evrili olmaldr.

) Atklarn bekletildii alann zeri kapal olmaldr.

d) Alanda kr toplama kanal ile sonlanan kuaklama kanal bulunmaldr.

e) Sorumlu bir evre grevlisi bulunmaldr.

f) Bu Tebliin Ek- 2sinde belirtilen gruplardan 11 nolu gruptaki atklar, paslanmaz metal veya yksek younluklu plastik malzemeden yaplm, kapakl, kapaklar kilitlenir, ykleme-boaltma esnasnda torbalarn hasar grmesine veya delinmesine yol aabilecek keskin kenarlar olmayan, yklenmesi kolay, ierisine atk atldktan sonra tekrar alnmasna imkn bulunmayan ve zerinde Atk la ibaresi bulunan biriktirme ekipmanlarnda biriktirilir.

g) Ykama ilemi sonrasnda oluan atk sular iin toplama kanallar ile zgara sistemi bulundurulmaldr. Toplanan atk sularn ilgili mevzuat hkmlerine uygun olarak bertaraf salanmaldr.

2.snf atk getirme merkezleri

MADDE 13 (1) 2. snf atk getirme merkezleri 11 inci maddede yer alan hkmlere ilave olarak aadaki hususlar yerine getirmekle ykmldr.

a) Bu Tebliin Ek-2sinde yer alan atk gruplarndan 1 inci, 2 nci, 3 nc,4 nc ve 8 inci grupta yer alan atklarn bulunmas artyla, dier atk gruplarndan iki grubun semeli olduu toplamda en az yedi grup atn biriktirilmesi zorunludur.

b) Biriktirme ekipmanlarnn toplam hacmi asgari 8-20 m3 olmaldr.

c) Alveri merkezlerinde atk getirme merkezi bulunmas durumunda alveri merkezlerinde faaliyet gsteren sat noktalar mnferit atk getirme merkezi kuramazlar.

) Alveri merkezlerinde atk getirme merkezi kurulmas halinde, alveri merkezlerinde faaliyet gsteren sat noktalarnda atk getirme merkezi kurulmu kabul edilir. Alveri merkezlerinde bulunan sat noktalar ve datclar kendi atklarn bu getirme merkezine vermemesi durumunda atklarn ynetimini ilgili mevzuat hkmlerine gre salar.

d) 2. snf atk getirme merkezi kuran alveri merkezlerinde faaliyet gsteren sat noktalar, ambalaj at toplama noktas oluturmakla ykmldr. Ancak, alveri merkezleri dnda faaliyet gsteren mnferit sat noktalarnda oluturulan atk getirme merkezi ambalaj at toplama noktas olarak da kabul edilir.

e) 2. snf atk getirme merkezi kuran alveri merkezlerinde faaliyet gsteren datclar, Atk Elektrikli ve Elektronik Eyalarn Kontrol Ynetmelii erevesinde topladklar atklar bulunduklar alveri merkezinin atk getirme merkezinde biriktirebilirler.

f) Alveri merkezlerinde kurulan 2. snf atk getirme merkezlerinde faaliyet gsteren sat noktalar, biriktirilen atklarn geri dnm, geri kazanm ve/veya bertaraf maliyetlerine katlmakla ykmldr.

g) Ykama ilemi sonrasnda oluan atk sular iin toplama kanallar ile zgara sistemi bulundurulmaldr. Toplanan atk sularn ilgili mevzuat hkmlerine uygun olarak bertaraf salanmaldr.

3.snf atk getirme merkezleri

MADDE 14 (1) 3. snf atk getirme merkezleri 11 inci maddede yer alan hkmlere ilave olarak aadaki hususlar yerine getirmekle ykmldr.

a) Bu Tebliin Ek-2sinde yer alan atk gruplarndan 1 inci, 2 nci, 3 nc, 4 nc ve 8 inci grupta yer alan atklarn bulunmas artyla, en az be grup atn biriktirilmesi zorunludur.

b) Biriktirme ekipmanlarnn toplam hacmi asgari 2 m3 olmaldr.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Bilgilendirme

MADDE 15 (1) Atk getirme merkezi ileticileri tarafndan merkezin tantlmas ve faaliyetleri konusunda bror, afi ve benzeri materyaller hazrlanarak yazl/grsel bilgilendirme yaplr.

(2) Belediyeler tarafndan ALO-ATIK hatlar oluturularak gerekli bilgilendirme yaplr ve vatandan atklarn tayamamas durumunda lojistik imknlar salanr. Belediyenin tercih etmesi durumunda 1. snf atk getirme merkezine bal olarak seyyar getirme merkezi hizmeti verilir.

(3) Yetkilendirilmi kurulular, atk ynetim planlar dahilinde, atk getirme merkezlerinin iletilebilmesi amacyla biriktirme ekipman, tantm materyalleri temin eder ve eitim ve bilinlendirme faaliyeti yrtr.

Denetim ve onay iptali

MADDE 16 (1) Bu Tebli kapsamndaki btn faaliyetlerin, ilgili mevzuata uygun olarak yaplp yaplmadn denetleme yetkisi Bakanla aittir.

(2) Bu Tebliin kapsamndaki faaliyetlere ilikin olarak yaplan kontrol ve denetim sonucunda uygunsuzluk tespit edilmesi halinde atk getirme merkezi onay iptal edilir ve iletmenin faaliyeti, ksmen veya tamamen, sreli veya sresiz durdurulur.

dari yaptrm

MADDE 17 (1) Bu Tebli hkmlerine aykr hareket edenler hakknda 2872 sayl evre Kanununda ngrlen meyyideler uygulanr.

Gei dnemi

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yaym tarihi itibariyle bu Tebliin Ek-6snda yer alan bykehir belediyesi olan illerde ile belediyeleri, dier illerde il ve ile belediyelerinden;

a) I. Kademede olanlar iki yl,

b) II. Kademede olanlar yl,

c) III. Kademede olanlar drt yl,

ierisinde 1. snf atk getirme merkezlerini kurmakla,

(2) Mevcut atk getirme merkezleri, bu Tebliin yaym tarihi itibariyle Teblide belirlenen artlara bir yl ierisinde uyum salamak ve bu artlar saladna dair il mdrlnden onay yazs almakla,

ykmldr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Tebli hkmlerini evre ve ehircilik Bakan yrtr.

 

Ekler iin tklaynz