31 Aralık 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29222 (4. Mükerrer)

YÖNETMELİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU İDARİ YAPTIRIMLAR

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/12/2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin çerçeve 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle değiştirilen 29 uncu maddenin ikinci fıkrası 28/2/2015 tarihinde, bu Yönetmeliğin diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 30/12/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.