31 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29222 (4. Mkerrer)

YNETMELK

Orman Genel Mdrlnden:

MESRE YERLER YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 5/3/2013 tarihli ve 28578 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mesire Yerleri Ynetmeliinin 2 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bu Ynetmelik, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayl Orman Kanununun 6, 25, ek 5, ek 8, ek 13 ve ek 14 nc maddeleri ile 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayl Orman Genel Mdrl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin Deitirilerek Kabul Hakkndaki Kanunun 2 nci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.ˮ

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (h) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

h) Geliim ve Ynetim Plan: Mesire yerlerinin koruma-kullanma dengesi ierisinde, rekreasyonel kaynak deerlerinin srdrlebilir kullanmn ynlendiren, dier kaynak deerlerinin korunmasn ekillendiren, ynetim ve ziyareti kullanm tesislerini belirleyen, alt ve st yap tesislerinin uygulamalarna yn veren, mesire yerinin ynetim tarz, kullanm maksat ve eklini dzenleyen, hali hazr durum zerinde, aa rleve plann da ihtiva eden, uygun lekli plan,ˮ

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmi, ve drdnc fkralar eklenmitir.

(2) darenin ve ziyaretilerin zaruri ihtiyalarn karlayacak olan taban alan 250 metrekareyi ve kat adedi bir bodrum kat ve at aras hari ikiyi gemeyecek ekilde mesire yerlerinde yaplacak yap ve tesisler geliim ve ynetim planlarna uygun olarak Genel Mdrlke belirlenen esaslara gre yaplr.

(3) Ky ve sahil eritlerinde kalan alanlarda ve kesin yap yasa getirilen alanlarda bulunan mesire yerlerinde, yukardaki hkm uygulanmaz. mar plan olan alanlarda imar planna uyulur. Ky ve sahil eridinde bulunan yerlerde mar Plan olmamas durumunda Ky Kanununa ve ilgili dier mevzuat hkmlerine uyulur.

(4) Mesire yerlerinde ina edilecek yaplarn ett ve projeleri yresel doku ve mimari zelliklere, fen, sanat ve salk kurallarna uygun olarak Genel Mdrln belirleyecei esaslara gre yaplr.ˮ

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin ikinci fkras ve nc fkras aadaki ekilde deitirilmi ve drdnc fkra eklenmitir.

(2) A ve B tipi mesire yerleri iin alan kullanm plan, Geliim ve Ynetim Plan Blge Mdrl tarafndan yaplr veya yaptrlr ve Genel Mdrlke onaylanr.

(3) C tipi mesire yerleri ve kent (ehir) ormanlar iin vaziyet plan, Geliim ve Ynetim Plan Blge Mdrl tarafndan yaplr veya yaptrlr ve Genel Mdrlke onaylanr.

(4) 6831 sayl Orman Kanununun Ek 13 nc maddesine gre, Genel Mdrlke belirlenen mesire yerlerinin afet sonrasnda geici barnma yeri olarak kullanlmas iin gerekli olan alt yap hizmetleri Genel Mdrln izniyle, Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanl, il zel idareleri, bykehir belediyeleri veya belediyeler tarafndan ya da Genel Mdrlke yaplr.

MADDE 5 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 1 (1) Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce kamu kurum ve kurulularna 2886 sayl Devlet hale Kanunu kapsamnda pazarlk usul ihale yntemi ile iletmecilii kiralanan mesire yerlerinde bu Ynetmelik hkmleri uygulanr.

MADDE 6 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Ynetmelik hkmlerini Orman Genel Mdr yrtr.