31 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29222 (4. Mkerrer)

YNETMELK

Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan:

PETROL PYASASINDA UYGULANACAK TEKNK KRTERLER HAKKINDA

YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 10/9/2004 tarihli ve 25579 sayl Resm Gazetede yaymlanan Petrol Piyasasnda Uygulanacak Teknik Kriterler Hakknda Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (v) bendi aadaki ekilde deitirilmi, ayn fkraya () bendinden sonra gelmek zere aadaki bentler eklenmitir.

v) Ulusal marker: Akaryakta; rafineri knda, gmrk giriinde, sanayide yan rn olarak veya dier ekillerde retilen veya tasfiye edilmi kaak akaryakttan teknik dzenlemelere uygun olan akaryakta veya benzin trlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu edilmeden nce eklenecek ve akaryaktn zelliklerini bozmayacak nitelii haiz kimyasal rn,

dd) Katklama: Akaryaktn ismini deitirmeksizin, zelliini iyiletirmek maksadyla ve her halkarda hacmen % 0,5i amayacak ekilde katk maddesi ilavesini,

ee) Bamsz Gzetim Firmas: lgili lisans sahipleri tarafndan grevlendirilecek, petrol ve petrol rnlerinin miktar kontrol ile numune alm ve bu ilemler ile ulusal marker ekleme ilemlerine nezaret alanlarnda Trk Akreditasyon Kurumundan veya Trk Akreditasyon Kurumu ile karlkl tanma anlamas bulunan akreditasyon kurumlarndan akredite olmu ve Kurum tarafndan yetkilendirilmi kurulular,

ff) Uluslararas Gzetim irketi: 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayl Resm Gazetede yaymlanan Uluslararas Gzetim irketi Statsne likin D Ticarette Standardizasyon Teblii Tebli No: (2006/21) uyarnca Uluslararas Gzetim irketi statsn haiz kurulular,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Piyasaya arz edilecek akaryakt ile ilgili olarak TS standartlar, kabul tarihinden itibaren 6 ay sonra teknik dzenleme haline gelir. Havaclk yaktlarna ilikin uluslararas standartlar ve artnameler dikkate alnr. Ancak, lke ihtiyalar dorultusunda teknik dzenlemelere getirilebilecek istisnalar (teknik zellikler, yrrlk tarihi vb.) Kurul Kararyla belirlenir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 9 Saf biodizel ve sanayi tesislerinde yan rn olarak elde edilenler ile Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde atktan retilenler hari, akaryakt retimi sadece rafinerici lisans sahipleri tarafndan yaplr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

lgili akaryakt tr iin;

a) Teknik dzenlemesinde yer alan tm zelliklere ilikin deerlerin yer ald, analiz raporunu ibraza;

1) Gmrk giriinde, ithalat yapan lisans sahipleri,

2) Piyasa faaliyetleri kapsamnda, rafineri veya akaryakt retimi yapan ileme tesislerinden yaplan satlarda, rafinerici ve ileme lisans sahibi satclar,

3) nc fkrada yer alan muafiyetler haricinde kartrma sonucu elde edilen denizcilik yaktlarnn satnda, satclar,

b) Tablo-1de yer alan zelliklere ilikin deerlerin yer ald, analiz raporunu ibraza;

1) Lisansl depolama tesislerine giri ve klarda, depolama lisans sahipleri,

2) nc fkrada yer alan muafiyetler haricinde, piyasa faaliyetleri kapsamnda yaplan dier satlarda, satclar

ykmldr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin yedinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Depolama lisans sahipleri, depolama hizmeti almak isteyen kiilerden, petroln edinimine ilikin analiz raporu, retim sertifikas veya benzer belgelerin ibrazn isteyebilir. braz edilen belge ile lisansl depocu tarafndan teslim ncesi tanzim edilen analiz raporunda yer alan zellik deerleri arasnda fark olumas halinde, lisansl depocu ilgiliden, akaryakt tr iin teknik dzenlemesinde yer alan zelliklere ilikin deerlerin tmn belirleyecek, dorulama raporu tanzim ettirmesini isteyebilir. Analiz raporunun veya dorulama raporu sonularnn, teknik dzenlemelere aykr olmas halinde, depolama talebi reddedilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin dokuzuncu fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Numunenin alnd depo ve mhr bilgilerinin de kaydedildii analiz raporu; laboratuvar yetkilileri ve raporu ibrazla ykml kiilerce imzalanr. Analiz raporlar veya nc fkrada yer alan belgeler; gmrk giriinde, gmrk beyannamesine, dier hallerde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununa gre tanzimi gereken ilk belgeye eklenir. Ulusal marker enjeksiyonlarnda, bamsz gzetim firmasnca, analiz raporlar esas alnarak resmi isim ve laboratuvarn sonu tespitinin kontrol sonras, gzetim firmas raporuna, analiz raporunun tarih ve says kaydedilir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin onbirinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Teknik dzenlemesi olan akaryaktlar iin teknik dzenlemesinde yer alan zelliklerin tamam veya Kurul tarafndan belirlenenleri,

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin onnc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Analiz, muayene ve dorulama raporlar, rapora konu akaryakt tr iin aranan tm deney yntemlerini uygulama imkn ve kabiliyetine sahip laboratuvarlarca tanzim edilir. Analiz ve dorulama raporlarn tanzim edecek laboratuvarlar, tm sorumluluk kendilerine ait olmak zere, akredite olmadklar azami iki deney ynteminde dier akredite laboratuvarlardan hizmet alabilirler. Ancak, Tablo-1de yer alan zelliklere ilikin deerlerin yer ald analiz raporlar, ilgili akaryakt tr iin Tablo-1de yer alan zelliklere ilikin deney yntemlerinin tamamnda akredite olan laboratuvarlarca da tanzim edilebilir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-1A ve Ek-1B yrrlkten kaldrlm ve ayn Ynetmelie bu Ynetmelik eki Tablo-1 eklenmitir.

MADDE 11 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 4 Bu maddenin yrrle girdii tarihte Trk Standardlar Enstitsnce yaymlanm ancak henz Kurumca teknik dzenleme haline getirilmemi standardlar bu maddenin yrrle girdii tarihte teknik dzenleme haline getirilmi kabul edilir.

MADDE 12 Bu Ynetmeliin;

a) 3 nc maddesi 1/7/2015 tarihinde,

b) Dier maddeleri ise 1/1/2015 tarihinde yrrle girer.

MADDE 13 Bu Ynetmelik hkmlerini Enerji Piyasas Dzenleme Kurulu Bakan yrtr.

 

Ekler iin tklaynz