31 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29222 (4. Mkerrer)

YNETMELK

ileri Bakanlndan:

EMNYET GENEL MDRL KURUM BREYSEL PERFORMANS

DEERLENDRME YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayl Resm Gazetede yaymlanan Emniyet Genel Mdrl Kurum i Bireysel Performans Deerlendirme Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde yer alan Tefti Kurulunu ibaresi Tefti Kurulu Bakanln eklinde deitirilmi, ayn bentte yer alan Daire Bakanlklarn, ibaresinden sonra gelmek zere Denetim Birimi Bakanln, ibaresi eklenmi, (h) bendi ise aadaki ekilde deitirilmitir.

h) Maddi hata: Performans deerlendirme srecinde yaplan hesaplama hatalarn, deerlendirme amirlerinin yanl belirlenmesini, yanl form dzenlenmesini ve PBS zerinden doldurulmayan formlarn PBSye yanl kaydedilmesi gibi hususlar,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin beinci, altnc ve yedinci fkralar aadaki ekilde deitirilmi, ayn maddeye sekizinci fkradan sonra gelmek zere aadaki fkralar eklenmitir.

(5) Deerlendirme amiri veya amirlerinin 1 Ocak-31 Ocak tarihleri arasnda yurtd grev, cretsiz izin, hastalk izni, tutukluluk, hkmllk, grevden uzaklatrlma, emeklilik, kurum d geici grevlendirme veya herhangi bir nedenle Tekilattan fiilen ayr olmas nedeniyle deerlendirme yapamayaca durumlarda; deerlendirme amirleri cetvelindeki dier deerlendirme amiri tarafndan tek deerlendirme yaplr. Her iki deerlendirme amirinin de deerlendirme yapamayaca durumlarda en fazla sreyle alt birim amiri tarafndan deerlendirme yaplr. Deerlendirme amiri tek olan personel iin en fazla sreyle alt birim amiri tarafndan deerlendirme yaplr. En fazla sreyle alt birim amirinin de ayr olmas halinde halen alt birim amiri tarafndan deerlendirme yaplr.

(6) Deerlendirme amiri ile deerlendirilecek personel arasnda sonradan kalksa bile evlilik ba, ikinci dereceye kadar kan hsml veya evlat edinme ilikisi bulunmas halinde, personelin performans deerlendirmesi (sonradan kalksa bile evlilik ba, ikinci dereceye kadar kan hsml veya evlat edinme ilikisi bulunan deerlendirme amiri atlanarak) deerlendirme amirleri cetvelindeki dier deerlendirme amirince yaplr. Birinci ve ikinci deerlendirme amirinin de ayn durumda olmas halinde en fazla sreyle alt birim amiri tarafndan deerlendirme yaplr.

(7) Birim amirleri, kendisine bal ve deerlendirme amiri olarak belirlenmedii personel hakknda, gerekli grmesi halinde, deerlendirme yapabilir. Ancak, birim amiri unvannda bulunan personel, dier deerlendirme amirlerinden kdemsiz olmas halinde deerlendirme yapamaz.

(9) Birim amirine dorudan bal ube mdrlkleri ve bro amirliklerinin birim amir yardmcsna balanmas durumunda, birim amirine dorudan bal olmayan dier birimler gibi deerlendirme yaplr.

(10) Maddi hata sebebiyle deerlendirmenin yeniden yaplmas ve geersiz saylan deerlendirmeyi yapan amir veya amirlerin de deerlendirmenin yeniden yaplaca tarihte herhangi bir nedenle Emniyet Tekilatndan fiilen ayr olmas halinde beinci fkrada belirtilen usul uygulanr.

(11) Birinci deerlendirme amirinin ikinci deerlendirme amirinden kdemli olmas halinde, ikinci deerlendirme amirine deerlendirme yaptrlmaz.

(12) Deerlendirme amirinin deerlendirecei personelden kdemsiz olmas halinde kdemli olan sral ilk deerlendirme amiri tarafndan deerlendirme yaplr.

(13) 1. Snf Emniyet Mdrleri arasnda kdem sralamasna baklmaz.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin altnc ve sekizinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(6) Personelin Gzlenen performans ortalamann ok altnda veya Gzlenen performans ortalamann altnda, gelitirilmeye ihtiyac var lekleri seilerek deerlendirilebilmesi iin performans gzlem ve takip formunda ilgili performans alanlarnn her birindeki performans deerlendirme ltlerinden en az biri iin bu deerlendirmeler ile irtibatl olacak en az bir olumsuz kaydn bulunmas zorunludur. Bu ekilde girilen bilgilerin personelin i performansn etkileyecek nitelikte olumsuz davranlar iermesi gerekir. Birim amirleri ve Emniyet Tekilat dndan olan deerlendirme amirlerinin Gzlenen performans ortalamann ok altnda veya Gzlenen performans ortalamann altnda, gelitirilmeye ihtiyac var leklerini seebilmesi iin olumsuz kayt girme zorunluluu yoktur.

(8) PBSnin bulunmamas veya teknik olarak bu sisteme ulalmasna imkn bulunmamas halinde gzlem ve takip formu matbu form olarak dzenlenir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Gzlenen performans ortalama dzeyde lei: Gzlemlenen davrann o performans deerlendirme lt iin ortalama dzeyde olduunu ifade eder. Bu lein karl 3 puandr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin drdnc fkrasnda yer alan ve ube mdrleri ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin nc fkrasnda yer alan , ube mdrleri ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 20 (1) Personel, performans deerlendirme puanna 20 ubat tarihine kadar itiraz edebilir. Yaplacak itirazlar, deerlendirilmesi yaplan personelin alt birimin personel ilerinden sorumlu ube mdrlne/bro amirliine yaplr. Yaplan itiraz zerine ilk inceleme maddi hata ynyle yaplr ve maddi hatann tespiti halinde dzeltme ilemleri Personel Dairesi Bakanl tarafndan yrtlr.

(2) Maddi hata tespit edilememesi halinde ise personelin performans deerlendirme puanna yapm olduu itiraz, personelin halen alt birim amiri tarafndan deerlendirilir. Ancak, ile emniyet mdrlkleri/amirliklerinde alan personel tarafndan performans deerlendirme puanlarna itiraz edilmesi halinde, bu itirazlar personelin halen alt l Emniyet Mdrnce deerlendirilir.

(3) le emniyet mdrleri/amirleri dndaki dier birim amirlerince verilen performans deerlendirme puanna itiraz edilmesi halinde, itiraz personelin halen alt birim amirinin birinci deerlendirme amiri (halen alt birim amiri le Emniyet Mdr/Amiri olmas halinde ikinci deerlendirme amiri) tarafndan deerlendirilir.

(4) Performans deerlendirme puanlarna yaplacak olan itirazlarda; itiraz deerlendirecek mercii Genel Mdrden daha st bir mercii olmas halinde, bu itirazlar Genel Mdr tarafndan karar verilerek sonulandrlr.

(5) Yaplan deerlendirme sonucunda, ikinci, nc ve drdnc fkralarda belirlenen itiraz mercileri tarafndan yeni bir performans deerlendirme puan belirlenebilir. Bu durumda yeni deerlendirme puan, personelin itiraz ettii performans deerlendirme puan yerine geer.

(6) tiraz zerine yeni bir performans deerlendirme puan verilmesi durumunda, verilen yeni deerlendirme puan itiraz edilen performans deerlendirme puanndan dk olmaz.

(7) tiraz edilmeyen deerlendirme puan, itirazn reddedilmesi halinde mevcut deerlendirme puan ve yeni bir deerlendirme yaplmas durumunda da yeni verilen deerlendirme puan kesindir.

(8) tiraz zerine yaplan tm ilemler 1 Mart tarihine kadar sonulandrlr ve sonu personele bildirilir.

(9) Herhangi bir nedenle sresi ierisinde hakknda performans deerlendirmesi yaplamayan personel de deerlendirmeye mteakip, kendisine bildirim yapld tarihten itibaren yedi gn ierisinde performans deerlendirme puanna itiraz edebilir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan %1ini ibaresi %3n eklinde deitirilmitir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Performans deerlendirme puanna gre on yl st ste ok iyi performans deerlendirme puan alan personele, en son ok iyi performans deerlendirme puann ald dnemde fiili olarak alt birimin amirince de teklif edilmesi halinde, Genel Mdrlke stn Performans Belgesi verilir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesinin ikinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Hibir performans deerlendirme puan belirlenmemise personelin halen alt birim amiri tarafndan, birim amirince verilen performans deerlendirme puan geersiz saylmsa birim amirinin birinci deerlendirme amiri tarafndan yeni performans deerlendirme formu doldurulur.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Kurul tarafndan, performansn iyiletirilmesi, gelitirilmesi veya sonradan ortaya kabilecek ihtilafl hususlarla ilgili olarak alnmas gereken tedbirlerle ilgili gr ve neride bulunulabilir. Bu gr ve neriler Bakan onay ile yrrle girer.

MADDE 12 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 13 Bu Ynetmelik hkmlerini ileri Bakan yrtr.