31 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29222 (2. Mkerrer)

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALAT TEBL

(THALAT: 2015/1)

BRNC KISIM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, ithalatn uluslararas anlamalar ile kalknma planlar ve yllk programlarda ngrlen ilke, hedef ve politikalar erevesinde yrtlmesini salamak ve kamu kurum ve kurulularna eitli mevzuatla verilmi yetkilerin kullanmnda ithalat ile ilgili politikalarn uygulanmas ile Tebli kapsam eyann ithalatna ynelik baz usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli; 3/6/2011 tarihli ve 637 sayl Ekonomi Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendine, 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayl Kanunlar ile onaylanmalar uygun bulunan ve 90/733 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile onaylanan Ozon Tabakasnn Korunmasna Dair Viyana Szlemesi ve Ozon Tabakasn ncelten Maddelere Dair Montreal Protokolne, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayl Kanun ile onaylanmas uygun bulunan ve 94/6214 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile onaylanan Ozon Tabakasn ncelten Maddelere Dair Montreal Protokol Londra Deiikliklerine, 7/7/1995 tarihli ve 4118 sayl Kanun ile onaylanmas uygun bulunan ve 95/7184 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile onaylanan Ozon Tabakasn ncelten Maddelere Dair Montreal Protokol Kopenhag Deiikliklerine, 4/6/2003 tarihli ve 4871 sayl Kanun ile onaylanmas uygun bulunan ve 2003/6072 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile onaylanan Ozon Tabakasn ncelten Maddelere Dair Montreal Protokol Montreal Deiikliklerine, 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayl Kanun ile onaylanmas uygun bulunan ve 2003/6077 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile onaylanan Ozon Tabakasn ncelten Maddelere Dair Montreal Protokol Pekin Deiikliklerine, 4/4/1997 tarihli ve 4238 sayl Kanun ile onaylanmas uygun bulunan ve 29/4/1997 tarihli, 97/9320 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile onaylanan Kimyasal Silahlarn Gelitirilmesinin, retilmesinin, Stoklanmasnn ve Kullanlmasnn Yasaklanmas ve Bunlarn mhas ile lgili Szlemesine, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan thalat Rejimi Kararna ve 31/12/1995 tarihli ve 22510 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan thalat Ynetmeliine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) AB: Avrupa Birliini,

b) Askya Alma: Askya Alma Sistemi kapsamnda snrsz miktarda tannan gmrk vergisi muafiyetini,

c) Askya Alma Sistemi: 64 nc maddenin ikinci fkrasnda belirtilen rnlere, snrl veya snrsz miktarlarda, geici bir dnem iin geerli olmak zere tannan gmrk vergisi muafiyetine ilikin dzenlemeler btnn,

) Ayrcalkl Ticari Anlama: Belirli bir rnn ticaretini sadece anlamaya taraf firmalara mnhasr klan her trl anlamay,

d) Bakanlk: Ekonomi Bakanln,

e) ETSG: Avrupa Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunlar Grubunu,

f) Genel Mdrlk: Bakanlk thalat Genel Mdrln,

g) G.T.P: Gmrk Tarife Pozisyonunu,

) G.T..P: Gmrk Tarife statistik Pozisyonunu,

h) GTS: Genelletirilmi Tercihler Sistemini,

) tiraz: Ekonomik Tarife Sorunlar Grubunda (ETSG) yaplan mzakereler srasnda askya alnmas ya da tarife kontenjan almas istemiyle yaplan bavurulara, AB veya Trkiyede sz konusu rnn retiminin yapld gerekesiyle yaplan itiraz,

i) Ksmi Askya Alma: Askya Alma Sistemi kapsamnda snrsz miktarda tannan gmrk vergisi indirimini,

j) Otonom Tarife Kontenjan: Askya Alma Sistemi kapsamnda snrl miktarda tannan ve ulusal mevzuata gre dzenlenen gmrk vergisi muafiyetini,

k) TAREKS: D Ticarette Risk Esasl Kontrol Sistemi,

l) TGTC: Trk Gmrk Tarife Cetvelini,

ifade eder.

KNC KISIM

Kullanlm veya Yeniletirilmi Olarak thal Edilebilecek

Baz Maddelere likin Usul ve Esaslar

BRNC BLM

Kullanlm veya Yeniletirilmi Olarak thal

Edilebilecek Baz Maddeler

Kullanlm veya yeniletirilmi olarak ithal edilebilecek eyalarn kapsam

MADDE 4 (1) Tebliin bu ksm; Ek-1/A, Ek-1/B ve Ek-2deki listelerde G.T..P.leri gsterilen eyann kullanlm veya yeniletirilmi olanlarna 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan thalat Rejimi Kararnn 7 nci maddesi erevesinde verilecek izne ilikin usul ve esaslar kapsar.

zin belgesi alnmayacak eya

MADDE 5 (1) Ek-1/Ada yer alan liste kapsam kullanlm veya yeniletirilmi eyann; Ek-2de yer alan listede G.T..Pleri verilen kullanlm veya yeniletirilmi eyann karsnda gsterilen birim CIF kymetinden daha fazla birim CIF kymete (dier yurt d giderler kalemi hari) haiz olanlarnn; Ek-2de yer alan listede G.T..Pleri verilen kullanlm veya yeniletirilmi eyann, bir beyannamede yer alan 12li G.T..Pler baznda 10 adet ve 50 kg. (her iki art birden salayarak) veya daha az miktarda olmas kaydyla (CIF kymetine baklmakszn), ithalatna, thalat Rejimi Kararnn 7 nci maddesi erevesinde izin verilmitir.

lgili kurumlardan uygunluk yazs alnacak eya

MADDE 6 (1) Ek-1/Bde yer alan liste kapsam kullanlm veya yeniletirilmi eyann ithalatnda listede belirtilen kurumdan alnan uygunluk yazs aranr. Uygunluk yazsnn bir rnei gmrk beyannamesine eklenir.

(2) Ek-1/A veya Ek-2de yer alan eya, Ek-1/Bde yer almas ve sivil hava tatlarnda kullanlmak kaydyla ithal edilmesi halinde bu maddenin birinci fkras hkmlerine tabi olup sz konusu rnler iin ayrca 7 nci madde kapsamnda Genel Mdrlk izni aranmaz.

zin belgesi alnacak eya

MADDE 7 (1) Ek-2de yer alan listede G.T..Pleri verilen kullanlm veya yeniletirilmi eyann karsnda gsterilen birim CIF kymetinden daha az birim CIF kymete (dier yurtd giderler kalemi hari) haiz olanlarnn gmrk beyannamelerinin tescilinde Genel Mdrlkten alnan izin belgesi aranr. zin belgesinin bir rnei gmrk beyannamesine eklenir.

KNC BLM

Bavuru, Denetim ve Dier Hususlar

zin belgesi bavurular

MADDE 8 (1) Ek 2de yer alan ve belirtilen CIF kymetlerin altnda kalan kullanlm veya yeniletirilmi eyann ithal izni iin Genel Mdrle yaplacak mracaatlarda aranacak belgeler http://ith7.ekonomi.gov.tr genel a adresinde ilan edilir. Genel Mdrlk burada ilan edilen belgelerde deiiklik yapmaya yetkilidir.

(2) Ek-2de yer alan liste kapsam kullanlm veya yeniletirilmi eyay ithal etmek isteyen ithalatlar, Genel Mdrle aada belirtilen belgelerle birlikte zin Belgesi bavurusunda bulunurlar.

a) thalat Genel Mdrlne hitaben yazlm dileke,

b) http://ith7.ekonomi.gov.tr genel a adresinden ulalan elektronik bavuru formu,

c) Tebliin ek-3nde yer alan Beyan ve Taahhtname,

) http://ith7.ekonomi.gov.tr genel a adresinde belirtilen dier ilgili belgeler.

Bavurularn sonulandrlmas

MADDE 9 (1) Usulne uygun olarak yaplan bavurular Genel Mdrlke deerlendirilerek sonulandrlr. Deerlendirmede eyann i piyasadan tedarik artlar, ekonomik mr, verimlilii gibi etkenler gz nne alnr.

Beyanlarn ve ithal eyann denetlenmesi

MADDE 10 (1) Tebliin bu ksm kapsamnda yaplan beyan ve sunulan belgelerin geree uygunluundan bavuru sahibi ve/veya yetkili temsilcisi sorumludur.

(2) Bu ksm kapsamnda yaplan bavurularda yer alan belge, bilgi ve beyanlarn doruluuna ilikin ve ithal eyas ile ilgili olarak ithalat ilemi ncesinde veya sonrasnda inceleme yapmaya ya da yaptrmaya Bakanlk yetkilidir.

zin belgesinin sresi

MADDE 11 (1) 7 nci madde erevesinde verilen izin belgesi ay geerlidir. zin belgesinin geerlilik sresi ierisinde mracaat edilmesi kaydyla, izin belgesi sresi aya kadar uzatlabilir.

(2) zin belgesi nc kiilere devredilemez.

Gmrk kymeti ve dier hususlar

MADDE 12 (1) zin belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayl Gmrk Kanununun eyann gmrk kymetine ve dier hususlara (G.T..P. tespiti dahil) ilikin hkmlerinin uygulanmasn engellemez. Bu Teblide belirtilen kymetler, Gmrk Kanununun eyann gmrk kymetine ilikin hkmlerinin uygulanmasna esas tekil etmez.

Dier mevzuat

MADDE 13 (1) Tebliin bu ksm kapsamnda verilen izinler ve uygunluk yazlar, rn Gvenlii ve Denetimi mevzuat ve dier mevzuat kapsamnda alnmas gereken izin ve belgelerin yerine gemez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan ykmllklerin yerine getirilmesine engel tekil etmez.

TAREKS

MADDE 14 (1) Bu Tebliin Ek-1/A ve Ek-1/B listeleri kapsam eya ile CIF birim kymetleri Ek-2de belirtilen deerlerin stnde olan eyann ithaliyle ilgili tm ilemler TAREKS zerinden yaplr.

(2) Yukarda belirtilen eyay kullanlm olarak ithal etmek isteyen firmalarn, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayl Resm Gazetede yaymlanan D Ticarette Risk Esasl Kontrol Sistemi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2011/53) erevesinde TAREKSte tanmlanmas ve firma adna TAREKSte ilem yapacak en az bir kullancnn yetkilendirilmi olmas gerekir. TAREKS zerinden CIF birim kymetlere ilikin yaplan beyanlar, Gmrk ve Ticaret Bakanl tarafndan yaplan CIF birim kymetlere ilikin denetim ve kontrollerin yerine gemez.

(3) Bu eyann ithal edilebileceine dair 15 haneli TAREKS referans numarasnn gmrk beyannamesinin 44 nolu hanesinde yer alan Bakanla ait alana firma tarafndan kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde eyann ithaline izin verilmez.

NC KISIM

thalinde Belirli Kurumlarn zni Aranacak Eya

BRNC BLM

thalinde Belirli Kurumlarn zni Aranacak Muhtelif Eya

thalinde belirli kurumlarn izni aranacak muhtelif eya

MADDE 15 (1) Ek-4te G.T.P.leri ve tanmlar belirtilen eyann karlarnda gsterilen gmrk rejimlerine ilikin gmrk beyannamelerinin tescilinde, belirtilen kurumlarn dzenleyecei; belge, uygunluk yazs, izin, kontrol belgesi, uygunluk belgesi gmrk idarelerince aranr. Bu yaznn bir rnei gmrk beyannamesine eklenir.

(2) Ek-4te G.T.P.leri ve tanmlar belirtilen ve gmrk beyannamelerinin tescilinde Emniyet Genel Mdrlnn uygunluk yazs aranaca belirtilen eyann, Milli Savunma Bakanl veya bu Bakanlka yetki verilen kurum veya kurulular tarafndan gerekletirilecek ithalatnda Emniyet Genel Mdrlnn uygunluk yazs aranmaz.

(3) 9305.10.00.00.00 G.T..P.inde yer alan revolverler ve tabancalara ait olanlardan yalnzca arjrler, Milli Savunma Bakanl, Emniyet Genel Mdrl, Jandarma Genel Komutanl, Sahil Gvenlik Komutanl ve Milli stihbarat Tekilat Mstearl tarafndan veya bu kurulular tarafndan yetki verilen kurum ve kurulularca Tebliin bu blm kapsamnda, Emniyet Genel Mdrlnden ayrca izin alnmakszn ithal edilebilir.

KNC BLM

Banknot ve Benzeri Kymetli Evraka Mahsus Ktlarn thali

thalat ilemleri

MADDE 16 (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T..P.li banknot ve benzeri kymetli evraka mahsus katlarn (yalnz banknot katlar, devlet i borlanma senetleri ile zelletirme idaresince karlan menkul kymetlerin basmnda kullanlan katlar, yalnz hisse senedi, tahvilat ve dier sermaye piyasas aralarnn basmnda kullanlan katlar ile yalnz ek katlar hari) Serbest Dolama Giri Rejimi, Dhilde leme Rejimi, Harite leme Rejimi ve Geici thalat Rejimine tabi tutulmas halinde gmrk beyannamelerinin tescilinde, gmrk idarelerince, Bakanln uygunluk yazs aranr. Bu yaznn bir rnei gmrk beyannamesine eklenir.

thalat Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas tarafndan yaplacak eya

MADDE 17 (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T..Pli yalnz banknot katlar, devlet i borlanma senetleri ile zelletirme idaresince karlan menkul kymetlerin basmnda kullanlan katlarn ithali sadece Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas tarafndan yaplr.

thalat bankalar tarafndan yaplacak eya

MADDE 18 (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T..Pli yalnz ek katlarnn ithali sadece bankalar tarafndan yaplr.

Uygunluk yazsna tabi eya

MADDE 19 (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T..Pli yalnz hisse senedi, tahvilat ve dier sermaye piyasas aralarnn basmnda kullanlan katlar (06/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanunu kapsam dnda kalan ve halka ak ortaklk stats olmayan irketlerin hisse senetlerinin basmnda kullanlacak filigranl katlar hari) ile 4907.00 G.T.Pli yalnz halka arz ve sat yaplmak zere yurt dnda bastrlan sermaye piyasas aralarnn Serbest Dolama Giri Rejimi, Dhilde leme Rejimi, Harite leme Rejimi ve Geici thalat Rejimine tabi tutulmas halinde gmrk beyannamelerinin tescilinde, gmrk idarelerince, Sermaye Piyasas Kurulunun uygunluk yazs aranr. Bu yaznn bir rnei gmrk beyannamesine eklenir.

zin belgesi alnacak eya

MADDE 20 (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T..Pli dier ktlarn ithali iin, ek-5te yer alan mracaat formu ve aranacak dier belgeler ile birlikte Genel Mdrle bavurulur. Ancak, Sermaye Piyasas Kanunu kapsam dnda kalan ve halka ak ortaklk stats olmayan irketlerin hisse senetlerinin basmnda kullanlacak sz konusu G.T..Pli filigranl kat ithali iin bu maddede belirtilen belgelere ek olarak Gmrk ve Ticaret Bakanlndan alnacak uygunluk yazs ile birlikte Genel Mdrle bavurulur.

NC BLM

Gbre thalat

Uygunluk yazs alnacak eya

MADDE 21 (1) Ek-6/Ada G.T.P.leri ve tanmlar belirtilen eyann Serbest Dolama Giri Rejimi, Dhilde leme Rejimi, Gmrk Kontrol Altnda leme Rejimi ve Geici thalat Rejimine tabi tutulmas halinde gmrk beyannamelerinin tescilinde, gmrk idarelerince Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn uygunluk yazs aranr. Bu yaznn bir rnei gmrk beyannamesine eklenir.

thalat ilemleri

MADDE 22 (1) Ek-6/Bde G.T.P ve tanmlar belirtilen ve Avrupa Birliinde serbest dolamda bulunmayan eyann Serbest Dolama Giri Rejimi, Dhilde leme Rejimi, Gmrk Kontrol Altnda leme Rejimi ve Geici thalat Rejimine tabi tutulmas halinde gmrk beyannamelerinin tescilinde, gmrk idarelerince Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn uygunluk yazs aranr. Bu yaznn bir rnei gmrk beyannamesine eklenir.

(2) Avrupa Birliinde serbest dolam stats kazanm eyann gmrk ilemlerinin ksmen ya da tamamen gereklemesini mteakip; sz konusu maddeye ait EC Fertilizer kriterleri esas alnarak dzenlenen analiz raporu, ithalat tarafndan on be i gn iinde Bitkisel retim Genel Mdrl veya bal bulunduu l Mdrlne verilir.

Uygunluk yazs alnmayacak eya

MADDE 23 (1) 2834.21 G.T.Pli potasyum nitrat, 2834.29.80.11.00 G.T..P.li arlka %16 veya daha az azot ieren, 2834.29.80.12.00 G.T..Pli tablet, pastil ve dier benzeri ekillerde olanlar ile ambalajl brt arl en fazla on kg olanlar, 2834.29.80.19.00 G.T..Pli dierleri, 3824.90.92.00.39 G.T..Pli dierleri 3824.90.93.00.19 G.T..Pli dierleri ve 3824.90.96.90.68 G.T..Pli dierleri adl maddelerin, gbre olarak kullanlmayacak olmas halinde, bu rnlerin ithali srasnda uygunluk yazs ibraz zorunlu deildir.

Uygunluk yazsnn iadesi

MADDE 24 (1) Serbest Dolama Giri Rejimi, Dhilde leme Rejimi, Gmrk Kontrol Altnda leme Rejimi ve Geici thalat Rejimi kapsamnda ithalatn ksmen ya da tamamen gereklemesini mteakip on be i gn iinde gmrk beyannamesinin ilgili gmrk idaresince onaylanm bir sureti ve her halkarda uygunluk yazsnn geerlilik sresinin bitimini mteakip on be i gn iinde uygunluk yazsnn asl, ithalat gerekletiren firmalarca Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlna verilir.

Gbre harici eyann ithalat

MADDE 25 (1) Tebliin bu blm kapsamnda yer alan eyadan gbre olarak kullanlmayacak olanlar iin (Madde 23 kapsam G.T..Pler altnda yer alan maddeler hari), bu ksmda belirtilen uygunluk yazs yerine geerli olmak zere, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca dzenlenecek belgeye istinaden ilem yaplr.

thalatnn ykmll

MADDE 26 (1) Tebliin bu blm kapsamnda yaplacak ilemlerde uygunluk belgelerinin, gmrk idaresine sunulmasndan ithalat ya da temsilcisi sorumlu olup, bir belgenin ibraz edilmedii durumlarda gmrk idarelerince herhangi bir belge aranmaz.

Dier mevzuat

MADDE 27 (1) Tebliin bu blmne aykr hareket edenler ve yanl veya yanltc beyanda bulunanlar hakknda, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayl Kaaklkla Mcadele Kanununun ilgili hkmleri ve dier ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

DRDNC KISIM

Uluslararas Anlamalar Uyarnca thalat zel

Koullara Tabi Eya

BRNC BLM

Yurt inde Dzenlenen Uluslararas Fuarlarda

Sergilenecek Eya

Yurt iinde dzenlenen uluslararas fuarlar

MADDE 28 (1) lkemizde dzenlenen uluslararas fuar veya sergilere yabanc lke veya firmalar sadece tehir amacyla katlabilirler. Perakende sat yapamazlar.

(2) Fuar bitiminden sonra, yabanc lke veya firmalarn tehir ettikleri mallarn gmrk mevzuat erevesinde kati ithali yaplabilir.

KNC BLM

ift Kullanml Malzeme ve Teknolojilerin thalat

thalat ilemleri

MADDE 29 (1) Kitle imha silahlarnn gelitirilmesinde kullanlabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatnn kontrol kapsamnda, ift kullanml malzeme ve teknolojilerin dier lkeler tarafndan Trkiye'ye ihracat iin ihracat lke/ihracat tarafndan ithalatdan talep edilen nihai kullanm sertifikalarnn Genel Mdrlke kayda alnmas zorunludur.

(2) thalatlar, birinci fkrada belirtilen sertifikann kayda alnmasn teminen, Ek-7de bir rnei yer alan bavuru dilekesiyle, beyan sahibine ait imza sirklerinin bir rnei ve beyan sahibi ithalatdan farkl ise ayrca vekletname rnei ile mracaat ederler.

(3) Genel Mdrlke, kayda alnan nihai kullanm sertifikalarnn birer rnei muhafaza edilir.

NC BLM

Ozon Tabakasn ncelten Maddelerin thalat

thalata ilikin usul ve esaslar

MADDE 30 (1) Tebliin bu blm ile Ek-8, Ek-9/A ve Ek-9/Bde G.T..P.leri ve tanmlar belirtilen eyann Serbest Dolama Giri Rejimi, Dhilde leme Rejimi, Harite leme Rejimi, Geici thalat Rejimi ve Gmrk Kontrol Altnda leme Rejimine ilikin usul ve esaslar dzenlenmektir.

(2) Bu kapsamda belirlenen kotalarn datmna ilikin usul ve esaslar, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan thalatta Kota ve Tarife Kontenjan daresi Hakknda Karara dayanlarak 33 nc maddede belirlenmitir.

thalat ilemleri

MADDE 31 (1) Ek-8de GTPleri ile tanmlar belirtilen eyann ithalat yasaktr.

(2) Ancak, Ek-8de GTPleri ile tanmlar belirtilen eyadan aadaki tabloda yer alanlarn, Ek-9/Dde belirtilen Laboratuvar Amal Kullanm Alanlar ve Zorunlu Kullanm Amalar ile Servis Amac iin gerek duyulan, Ek-9/C ve Ek-9/ǒde yer alan lkelerden yaplacak ithalat evre ve ehircilik Bakanlnn iznine tabidir. Sz konusu maddelerden 2903.71.00.00.00 G.T..P.'li klorodiflorometan isimli eyann servis amal yaplacak ithalat Genel Mdrln iznine tabidir. Bakanlka 2015 yl iin verilecek toplam izin miktar 500 tonu geemez. Bu miktarn datm Genel Mdrlke tespit edilen usul ve esaslar erevesinde yaplr.

 

G.T..P.

EYANIN TANIMI

2903.71.00.00.00

Klorodiflorometan

2903.76.10.00.00

Bromoklorodiflorometan

2903.76.20.00.00

Bromotriflorometan

2903.76.90.00.00

Dibromotetrafloroetanlar

3808.91.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromr) ierenler

 

(3) Ek-8de GTPleri ile tanmlar belirtilen eyadan aadaki tabloda yer alanlarn zirai karantina, tama ncesi kullanm ve laboratuvar amal ithalat Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn iznine tabidir.

 

G.T..P.

EYANIN TANIMI

2903.39.11.00.00

Bromometan (metil bromr)

3808.91.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromr) ierenler

 

thali yasak eya

MADDE 32 (1) Ek-8de belirtilen eyadan herhangi birini ieren, Ek-9/Ada GTP ve tanmlar belirtilen eya ile sz konusu tabloda belirtilen eyadan herhangi biri ile alan, ek-9/Bde GTP ve isimleri belirtilen eyann ithalat yasaktr.

Kotalarn datm esaslar

MADDE 33 (1) Bu Tebliin 31 inci maddesinde belirtilen ve ithalat Genel Mdrln iznine tabi olan eya ile ilgili ithal taleplerinin deerlendirmeye alnabilmesi iin, firmalarn bu Tebliin yrrle girdii tarihten itibaren yirmi be gn ierisinde Ek-9/Ede yer alan mracaat formu ve aranacak dier belgelerle birlikte Genel Mdrle bavurmalar gerekmektedir. Taleplerin deerlendirilmesinde genel evrak giri tarihi esas alnr.

(2) Talep edilen miktarn toplam kota miktarndan daha dk olmas durumunda, talepler aynen karlanr. Ancak talep edilen miktarn toplam miktardan daha fazla olmas durumunda datm, geerli bavuru says, toplam talep miktar ve ithalat performanslar dikkate alnarak gerekletirilir.

(3) Bavuru sresi sonrasnda olabilecek ithal talepleri, ancak ilgili eya iin talep edilen miktarn tespit edilen miktardan daha dk olmas halinde, artan miktar iin deerlendirmeye alnr. Bu kapsamdaki datm, firma talepleri dikkate alnarak bavuru srasna gre yaplr.

(4) Bavuruda bulunacaklarn evre ve ehircilik Bakanlna servis amal kayt olmalar zorunludur.

thal lisans

MADDE 34 (1) Tebliin 31 nci maddesi kapsamnda verilecek ithal izinleri iin Bakanlka ithal lisans dzenlenir. Gmrk beyannamelerinin tescilinde gmrk idarelerince sz konusu ithal lisansnn ithalatya verilen nshas aranr. Bu belgenin bir sureti gmrk beyannamesine eklenir.

(2) Dzenlenen ithal lisanslar evre ve ehircilik Bakanlndan temin edilen servis amal kontrol belgesi ile birlikte ilerlik kazanr.

(3) Tebliin bu blm erevesinde yaplacak ithalat iin Genel Mdrlke dzenlenen ithal lisanslar, 31/12/2015 tarihine kadar geerli olup bu sre uzatlmaz.

(4) thal lisanslar nc kiilere devredilemez.

(5) thal lisansnn geerlilik sresi ierisinde ilgili firmalarn talep etmesi halinde, ithal lisans zerinde Bakanlka uygun grlebilecek deiiklikler yaplabilir. Ancak miktarn artrlmasna ve lisans sresinin uzatlmasna ynelik talepler deerlendirmeye alnmaz.

(6) thal lisansnn geerlilik sresinin bitmesini mteakip on gn ierisinde sz konusu lisansn firmaya verilen nshasnn asl Bakanla iade edilir. thalattan vazgeilmesi durumunda, ithal lisansnn aslnn 3/8/2015 gn mesai bitimine kadar Bakanla iade edilmesi gerekmektedir.

DRDNC BLM

Kimyasal Silahlar Szlemesi Ekinde Yer Alan Kimyasal

Maddelerin thali

thalat ilemleri

MADDE 35 (1) Tebliin bu blm ile Ek-10, Ek-11 ve Ek-12de yer alan listeler kapsam kimyasal maddelerin ithalat aada belirtilen usul ve esaslar erevesinde dzenlenmitir.

(2) Ek-10da yer alan listede kaytl eyann ithalat yasaktr. Ancak sz konusu listede yer alan eyann aratrma, tbbi, farmastik veya koruyucu amalarla, Ek-13/Ada belirtilen bu Szlemeye taraf lkelerden yaplacak ithalat izne tabidir. Buna ilikin bavurular, ilgili kurululardan alnacak sz konusu amalar tevsik eden belgelerle birlikte Genel Mdrle yaplr. thaline izin verilen eyann tekrar nc bir lkeye ihracat yaplamaz.

(3) Ek-11de yer alan listede kaytl eyann Ek-13/Ada yer almayan lkelerden ithalat yasaktr.

(4) Ek-11de yer alan liste kapsam eyann Ek-13/Ada belirtilen lkelerden yaplacak ithalat ile Ek-12de yer alan liste kapsam eyann ithalat Genel Mdrln iznine tabidir.

zin belgesi alnacak eya

MADDE 36 (1) Ek-10, Ek-11 ve Ek-12de yer alan eyann Serbest Dolama Giri Rejimi, Gmrk Antrepo Rejimi, Dhilde leme Rejimi, Harite leme Rejimi, Gmrk Kontrol Altnda leme Rejimi ve Geici thalat Rejimine ilikin gmrk beyannamelerinin tescilinde, gmrk idarelerince, izin belgesinin ithalatya verilen nshas aranr. Bu belgenin gmrk idarelerince onayl bir sureti gmrk beyannamesine eklenir.

(2) zin belgesine ilikin bavurular Ek-13/Bde yer alan mracaat formu ve aranacak dier belgelerle birlikte Genel Mdrle yaplr.

zin belgesine ilikin ilemler

MADDE 37 (1) Bakanlka verilen izin belgelerinin birer rnei ilgili kurululara gnderilir.

(2) zin belgesinin asl ithalatn tamamnn gereklemesini mteakip on be i gn iinde izin belgesi kapsamnda gerekletirilen ithalata ait bilgiler ilgili gmrk idaresince ilenmi ve onaylanm olarak veya geerlilik sresi iinde ithalatn gereklememesi durumunda, geerlilik sresinin bitimini mteakip on be i gn iinde firmalarca Bakanla intikal ettirilir.

(3) Bu madde hkmlerine aykr hareket edilmesi durumunda, mteakip izin belgesi talepleri, ykmllklerin tam olarak yerine getirilmesinden sonra deerlendirmeye alnabilecektir.

Devir ilemleri

MADDE 38 (1) thal edilen Ek-10 ve Ek-11de yer alan liste kapsam eyann yurt iinde nc ahslara devri Bakanln iznine tabidir.

(2) thal edilen Ek-12de yer alan liste kapsam eyann yurt iinde nc ahslara devri serbeste yaplabilir.

zin belgelerinin geerlilii ve deiiklik koullar

MADDE 39 (1) zin belgeleri takvim yl iinde geerlidir. Ek-11 ve Ek-12de yer alan liste kapsam eya iin dzenlenen izin belgelerine ilikin sre uzatm talepleri Genel Mdrlke sonulandrlr.

(2) Ek-10daki listede yer alan eya iin dzenlenen izin belgelerinin sresi aydr ve bu sre uzatlamaz. Bu belgedeki her trl deiiklik, yeni belge alnmasn gerektirir.

(3) Ek-11 ve Ek-12de yer alan liste kapsam eya iin dzenlenen izin belgelerinde ilgilinin talebi halinde uygun grlen deiiklikler Bakanlka belge zerinde yaplabilir. Ancak firma deiiklii talebi kabul edilmez.

BENC KISIM

thalat Belli Kurumlarca Yaplabilecek Baz Eya

BRNC BLM

Harp Silahlar ile Bunlarn Aksam ve Paralarnn thali

thalat ilemleri

MADDE 40 (1) Ek-14te G.T..P.leri ve tanmlar belirtilen eya, Milli Savunma Bakanl, Jandarma Genel Komutanl, Sahil Gvenlik Komutanl, Milli stihbarat Tekilat Mstearl ve Emniyet Genel Mdrl tarafndan veya bu kurulularca yetki verilen kurum ve kurulularca ithal edilebilir.

(2) Milli Savunma Bakanlndan izin alan firmalar da Ek-14te belirtilen eyay ithal edebilir.

ALTINCI KISIM

Baz Tekstil ve Konfeksiyon rnlerinin Denetimi

BRNC BLM

Baz Tekstil ve Konfeksiyon rnlerinin Denetimi

Usul ve esaslar

MADDE 41 (1) Tebliin bu ksm ile Ek-15deki listede yer alan ithal eyann karlarnda gsterilen mevzuatta bulunan azorenklendiriciler ve azoboyarlar ile etiket ve isimlendirilmelerine ilikin artlara uygun olup olmadnn riske dayal denetim sistemi (RDDS) yoluyla denetlenmesi, toplatlmas, dzeltilmesi ve imhasna ilikin usul ve esaslar dzenlemektedir.

Risk deerlendirmesi

MADDE 42 (1) Tebliin bu ksm kapsamnda risk, Ek-15deki listede gsterilen ithal eyann, karlarnda gsterilen mevzuatta yer alan artlara uygun olmama olasldr.

(2) Ek-15deki listede G.T..P.leri ile fasl numaralar yer alan eya Genel Mdrlke risk deerlendirmesine tabi tutulur. Bu rnlere ilikin risk deerlendirmesi, ihracat, ithalat, ithal eya, ithalat koullar, datm kanallar ve gerekli grlebilecek dier hususlara ilikin ulalabilen bilgiler zerinden yaplr.

Numune alnmas

MADDE 43 (1) Risk deerlendirmesi sonucunda gerekli grlmesi halinde, eyann gmrk gzetimi sona erdirilmeden nce, Bakanlka eyadan numune aldrlabilir.

(2) Numune alnmasndan ithalat veya temsilcisi sorumludur.

(3) Alnan numuneler, uluslararas akreditasyona sahip laboratuvarlarda test ettirilir.

Gmrk gzetiminin sona erdirilmesi

MADDE 44 (1) Gmrk ykmll sona eren eyann gmrk gzetiminin sona erdirilebilmesi iin onay belgesinin elektronik ortamdaki kayd aranr.

(2) Gmrk gzetimi sona erdirilmeden nceki gnlk sre, Gmrk ve Ticaret Bakanlnca gmrk ykmllnn sona erdiinin Genel Mdrle elektronik olarak bildirilmesiyle balar.

(3) Bu kapsamdaki eyann gmrk gzetiminin sona erdirilmesine ilikin i ve ilemler ilgili gmrk mevzuat hkmlerine tabi olup, onay belgesi dzenlenmeyen veya aksine bildirimde bulunulan eyann gmrk gzetimi sona erdirilmez.

Onay belgesi

MADDE 45 (1) Onay belgesinin elektronik kayd, http://www.ebirlik.org adresinden gmrk beyannamesi tescil numaras ile sorgulanabilir.

(2) Genel Mdrlk, onay belgesinin dzenlenmesi aamasnda gerekli grmesi halinde ek bilgi ve belge talep edebilir.

(3) thalatnn onay belgesi srecindeki ykmllklerini yerine getirmemesi durumunda, onay belgesi kapsamndaki ithalat ilemleri iin, ykmllklerini yerine getirene kadar onay belgesi dzenlenmez.

Dorudan ve dolayl temsil edilen eya

MADDE 46 (1) Numune alnarak test edilen eya ile ayn fiziksel zelliklere sahip eya dorudan temsil edilen eya kabul edilir.

(2) Numune alnarak test edilen eya ile benzer zellikteki eya dolayl temsil edilen eya kabul edilir.

n tespit ve duyuru

MADDE 47 (1) Yaplan testler sonucunda ilgili mevzuatta bulunan artlara uygun olmad anlalan numunenin dorudan ve dolayl temsil ettii tespit edilen eyaya ilikin bilgiler http://www.ebirlik.org adresinden duyurulur.

Duyuru konusu eyaya ilikin bildirim

MADDE 48 (1) thalat ve/veya eyay piyasaya arz zincirinde yer alan gerek veya tzel kiiler 47 nci madde kapsamnda duyurusu yaplan eyaya ilikin Ek-16nn Aklamalar blmnde yer alan bildirim formunu eksiksiz bir ekilde doldurarak Ek-16nn Aklamalar blmnde yer alan adrese iletirler. Gerekli grlmesi halinde bildirimlere konu eyaya ilikin ek bilgi ve belge istenebilir.

(2) Bildirimi yapanlar bildirim formunun I. blm ile bildirimin satn alnan eyaya ilikin olmas halinde II. blmn, sat yaplan eyaya ilikin olmas halinde III. blmn, sat yaptklar ya da duyuru konusu eyay satn aldklar piyasaya arz zincirinde yer alan gerek veya tzel kiilere en ge bildirimi gnderdikleri tarih itibariyle noter kanalyla veya elden iletirler. Bu ileme ilikin noter belgeleri veya taraflarca dzenlenecek elden teslim tutana bildirimi yapan tarafndan bildirimle birlikte ibraz edilir.

(3) Duyurusu yaplan eyann bildirimi ithalatlar tarafndan en ge duyuru tarihinden itibaren on gn ierisinde, ithalat dnda eyay piyasaya arz zincirinde yer alan gerek veya tzel kiiler tarafndan en ge kendilerine sat yapan satcnn ya da kendilerinin al yapt alcnn yapt bildirimin I. blm ile II. veya III. blmlerinin kendilerine ulamasn takip eden on gn ierisinde yaplr.

Nihai bildirim ve internette ilan

MADDE 49 (1) Duyuru tarihinden itibaren altm gn ierisinde, ithalat veya eyay piyasaya arz zincirinde yer alan gerek veya tzel kiilerce bildirimi yaplmayan veya yaplan bildirimler sonucunda teste tabi tutulacak, toplatlacak, dzeltilecek, imha edilecek veya bu ilemlere tabi tutulmak zere ilan yoluyla geri arlacak dorudan veya dolayl temsil edilen eyann yerleri ve miktarlar Bakanlka ilgililere nihai olarak bildirilir.

(2) Nihai bildirim tarihinden itibaren on gn ierisinde yerleri tespit edilen veya edilemeyen teste tabi tutulacak, toplatlacak, dzeltilecek, imha edilecek eyaya ilikin ilemlerin yaplmamas halinde ilgili eya ve firmaya ilikin bilgiler 47 nci maddede yer alan internet adresinde ilan edilir.

Dorudan temsil edilen eyann toplatlmas, dzeltilmesi ve imhas

MADDE 50 (1) Eyann toplatlmas, mhrl kaplarda saklanmas anlamna gelir.

(2) Eyann dzeltilmesi, toplatlan eyann ilgili mevzuata uygun olmayan zelliklerinin giderilmesi ve mevzuata uygun olmayan ksmlarn bertaraf edilmesi anlamna gelir.

(3) Eyann imha edilmesi, toplatlan eyann uluslararas akreditasyona sahip imha merkezlerine imha edilmek zere teslim edilmesi veya gmrk mevzuat erevesinde imha edilmesi anlamna gelir.

(4) 49 uncu maddeye gre yerleri ve miktarlar belirlenen dorudan temsil edilen eya nihai bildirim tarihinden itibaren 49 uncu maddede belirtilen sreler ierisinde ithalat ve/veya eyay piyasaya arz zincirinde yer alan gerek veya tzel kiilerce dzeltilir veya imha edilir.

(5) Toplatlan eya gmrk mevzuat erevesinde ve ykml talebi dorultusunda mahrecine iade edilebilir. Usulne uygun olarak mahrecine iade edilmi eya da imha edilmi saylr.

(6) Bu maddede belirtilen ilemlerin tamam uluslararas gzetim irketi gzetiminde gerekletirilir. Uluslararas gzetim irketince hazrlanacak raporlarn Genel Mdrlke uygun grlmesi halinde bu ilemler yerine getirilmi saylr.

Dolayl temsil edilen eyann testi

MADDE 51 (1) 47 nci maddeye gre duyurusu yaplan dolayl temsil edilen eyaya ait numuneler uluslararas akreditasyona sahip laboratuvarlarda teste tabi tutulur. Testler sonucunda eyann ilgili mevzuatta bulunan artlara uygun olmadnn tespit edilmesi durumunda 50 nci madde hkmleri uygulanr. Dolayl temsil edilen eyann ithalats veya eyay piyasaya arz zincirinde yer alan gerek veya tzel kiilerce nihai duyuru tarihinden itibaren 49 uncu maddede belirtilen sreler ierisinde teste tabi tutulmamas halinde bu rnler dorudan temsil edilen eya kabul edilerek 50 nci madde hkmleri uygulanr.

lan

MADDE 52 (1) 50 ve 51 inci maddeler erevesinde toplatlamad iin imha edilemeyen veya dzeltilemeyen eya, nihai duyuru tarihinden itibaren 49 uncu maddede belirtilen sreler ierisinde en son sat yapan gerek veya tzel kiilerce ilan yoluyla geri arlr. Bu ilanlar, lke genelinde datm yaplan ve Basn lan Kurumu verilerine gre bir nceki ayn en yksek tirajl on gazetesinden nde ve lke genelinde yayn yapan iki televizyon kanalnda, her birine en az iki gn sreyle ve Genel Mdrlke belirlenen ekle ve ierie uygun olarak yaplmak zorundadr. lan ykmll tamamlanan eya iin imha ykmll yerine getirilmi saylr. lan yoluyla geri arlan dorudan temsil edilen eya iin 50 nci madde hkmleri, dolayl temsil edilen eya iin 51 inci madde hkmleri uygulanr.

Sorumluluk

MADDE 53 (1) Tebliin bu ksmnda bulunan hkmlere gre eyann test edilmesi, toplatlmas, dzeltilmesi, imhas ve ilanna ilikin tm ilemlerin yaplmasndan ve bunlardan doacak tm masraflardan eyay Trkiyeye ithal eden ithalat ve piyasaya arz zincirinde yer alan gerek veya tzel kiiler mteselsilen sorumludur.

(2) Birinci fkrada belirtilen ykmllklerini yerine getirmeyen firmalarn Tebliin bu ksm ile 31/12/2009 tarihli ve 27449 ikinci mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2010/1) kapsamndaki ilemleri ykmllklerini yerine getirene kadar sonlandrlmaz.

htisas kurulular

MADDE 54 (1) Tebliin bu ksmnda bulunan hkmlere gre numune alnmas, testler, toplatma ve imha ilemleri, Genel Mdrln belirleyecei usul ve esaslar erevesinde ilgilisi ve stanbul Tekstil ve Konfeksiyon hracat Birlikleri Genel Sekreterlii (TKB) tarafndan uluslararas akreditasyona sahip laboratuvarlara ve uluslararas gzetim irketlerine yaptrlr.

Risk deerlendirme kurulu

MADDE 55 (1) Tebliin bu ksm ile belirlenen i ve ilemler konusunda Genel Mdrle tavsiye ve nerilerde bulunmak zere; Genel Mdrlk, TKB ve gerekli olmas halinde ilgili kurumlarn temsilcilerinin katlmyla Risk Deerlendirme Kurulu (RDK) oluturulur. RDKnin oluturulmas, grevleri ile alma usul ve esaslar Genel Mdrlke belirlenir.

Yetki

MADDE 56 (1) Tebliin bu ksmnda yer alan hususlarda uygulamaya ynelik nlemleri almaya ve dzenlemeleri yapmaya Genel Mdrlk yetkilidir.

YEDNC KISIM

Gmrk Birliinden Kaynaklanan Hkmler

BRNC BLM

Genelletirilmi Tercihler Sistemi

Genelletirilmi tercihler sistemi

MADDE 57 (1) Tebliin bu blm ile thalat Rejimi Kararnda Genelletirilmi Tercihler Sistemine (GTS) ilikin tarife tavizlerinden yararlanan eya ile lkelerin belirlenmesine esas tekil eden hususlar dzenlenmektedir.

(2) Trkiye ile Avrupa Birlii (AB) arasnda ihdas edilen Gmrk Birlii (GB) erevesinde, GTS kapsamnda En Az Gelimi lkeler (E.A.G..), zel Tevik Dzenlemeleri lkeleri (.T.D..) ile Gelime Yolundaki lkelere (G.Y..) lkemiz tarafndan tannan tek tarafl gmrk vergisi tavizleri 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan thalat Rejimi Karar ile belirlenmitir.

Temel ilkeler

MADDE 58 (1) GTS, lkemizin bata Dnya Ticaret rgt (DT) olmak zere uluslararas ykmllklerine uygun olarak, thalat Rejimi Karar eki II sayl [93 nc fasl ve Avrupa Kmr ve elik Topluluu (AKT) rnleri hari] ve III sayl listelerde yer alan eya iin tatbik edilmekte olup;

a) Gmrk vergisi tavizlerinin tek tarafl olmas,

b) Tavizlerin verililerinin balayc olmamas,

c) Tercihlerin ksmen veya tmyle kaldrlabilmesi,

) Tek tarafl veya uluslararas mzakereler sonucunda yaplacak en ok kayrlan lke esasna dayal tarife indirimlerini engelleyici olmamas,

temel ilkelerine dayanmaktadr.

(2) GTS kapsamnda tannan tavizli tarifeler, thalat Rejimi Karar ekinde yer alan II ve III sayl listelerde GTS lkeleri stununa der edilerek yrrle konulmutur. GTSden yararlanacak G.Y.., .T.D.. ve E.A.G..ler srasyla thalat Rejimi Karar Ek: 3A, Ek: 3B ve Ek: 3C sayl listelerde yer almaktadr. GTS kapsamnda tercihli tarifeler, bu listelerde belirtilen lkeler meneli eyann ithalatnda uygulanr.

(3) E.A.G.. iin thalat Rejimi Karar Eki II (93 nc fasl ile AKT rnleri hari) ve III sayl listelerde yer alan eyann gmrk vergisi oran askya alnmtr. thalat Rejimi Karar Ek:5'te yer alan rnlerin gmrk vergileri ise .T.D.. iin askya alnmtr. G.Y.. iin thalat Rejimi Karar Ek:4'te yer alan rnlerin gmrk vergileri rnlerin hassasiyet derecelerine gre askya alnm veya indirimli gmrk tarifeleri uygulanmtr.

Tercihli tarife kapsam eya ve indirim oranlar

MADDE 59 (1) Taviz tannan eyalar hassaslk derecesine gre, thalat Rejimi Karar Ek- 4te yer alan listede hassas ve hassas olmayan olarak iki gruba ayrlr. Eyann ait olduu hassaslk grubu deitirilebilir.

(2) Hassas rnlerde, maktu gmrk vergileri % 30 orannda azaltlm, nispi gmrk vergileri ise thalat Rejimi Karar eki II ve III sayl listelerde Dier lkeler (D..) stununda belirtilen gmrk vergisi hadleri zerinden 3,5 puan indirilmitir. Ancak 50 ila 63 nc fasllar (bu fasllar dahil) arasnda yer alan hassas rnlerde, thalat Rejimi Karar eki II sayl listede D.. stununda belirtilen gmrk vergisi hadleri zerinden % 20 orannda indirim yaplmtr. GTS kapsamnda tannan tercihli tarifenin nihai oran 1 inci ondalk sayya yuvarlanmtr.

(3) ABnin yrrlkteki mevzuat hkmleri dikkate alnarak, baz eya iin bir st fkrada belirtilen tavizlerden daha dk olan gmrk tarifeleri uygulanmtr.

(4) Tercihli tarife uygulamas sonucunda nispi vergi oranlarnn % 1 veya daha az olmas, maktu vergilerin 2 EURO () veya daha az olmas durumunda, G.Y.. iin gmrk vergileri askya alnmtr.

Hari sektrler

MADDE 60 (1) GTS kapsam sektrler thalat Rejimi Kararnn Ek- 4nde yer almaktadr. GTSden salanan tercihli tarifeler, thalat Rejimi Karar Ek- 3Ada yer alan listede belirtilen ilgili lkeler itibariyle hari tutulan sektrler iin uygulanmaz.

Tavizlerin askya alnmas

MADDE 61 (1) GTS kapsamnda salanan tavizler;

a) Temel insan ve ii haklar ile evreye ilikin uluslararas szlemelerde belirlenen prensiplerin ciddi ve sistematik bir ekilde ihlal edilmesi,

b) Trkiye sanayisi zerinde olumsuz etki yapan haksz ticari uygulamalar,

c) Mene kurallarnn sistematik bir biimde ihlal edilmesi,

) DT tarafndan haksz ticari uygulamalarn tespit edilmesi,

d) GBnin etkin ileyiine zarar verecek ekilde trafik sapmasna neden olmas,

e) Uluslararas alma rgt Konvansiyonlarnda belirtilen klelik ya da angaryann herhangi bir trnn uygulanmas,

f) Uyuturucu ticaretine ilikin gmrk kontrollerinin yetersiz olmas,

g) Mahkumlara yaptrlan rnlerin ihra edilmesi,

) Dnya Bankas tarafndan bir lkenin yksek gelir grubunda snflandrlmas,

halinde ilgili lkeler meneli eya iin belirli veya belirsiz sreyle geici veya daimi olarak askya alnabilir.

Tavizlerin kaldrlmas ve yeniden dzenlenmesi

MADDE 62 (1) GTS kapsamnda tavizden faydalanan lke meneli bir eyann ithali benzer ya da dorudan rakip bir eyann yerli reticisi iin ciddi zorluk ya da ciddi zorluk tehdidi yaratr ise ilgili lke meneli bu eya iin thalat Rejimi Kararnn eki II ve III sayl listelerde D.. stununda belirtilen gmrk vergisi oran yeniden yrrle konulabilir.

(2) GTS kapsamnda bir eyann ithali lke pazarnda ciddi bir bozulma ya da ciddi bozulma tehdidi yaratr ise bu eya iin lke ayrm gzetmeksizin thalat Rejimi Karar eki II ve III sayl listelerde D.. stununda belirtilen gmrk vergisi oran yeniden yrrle konulabilir.

(3) Genel Mdrlk, ciddi zorluk veya zorluk tehdidine ilikin bavuru zerine ya da resen inceleme karar alabilir.

(4) Ciddi zorluk ya da zorluk tehdidine ilikin inceleme srasnda yerli retimin; pazar pay, retim, retim kapasitesi, stok, iflas, krllk, kapasite kullanm, istihdam, ithalat ve fiyat faktrlerinden biri veya birka gz nnde bulundurulur.

(5) nceleme alt ay iinde tamamlanr. Gerek grlen hallerde bu sre uzatlabilir.

(6) ncelemenin tamamlanmasnn ardndan ilgili lke meneli eya iin bir ay iinde karar alnr.

(7) Sektrlerde belirtilen rnlere GTS kapsamnda salanan tavizler;

a) GTS kapsamnda tavizden faydalanan bir lkeden, bir sektr kapsamnda gerekletirilen ithalatn, ayn sektrde bir nceki yl gerekletirilen ithalata oranla miktar baznda % 13,5 ve daha fazla oranda artmas veya,

b) Sektrde belirtilen rnlerin GTS kapsamnda tavizden yararlanan herhangi bir lkeden ithalatnn, GTS kapsamnda yer alan lkelerin tamamndan herhangi bir on iki aylk dnem sresince gerekletirilen ithalatn deer baznda % 14,5ini amas halinde,

kaldrlabilir.

(8) Bakanlka d ticaretimizdeki gelimeler gz nne alnarak lke/rn baznda tavizler kaldrlabilir.

Uyumlatrma

MADDE 63 (1) Trkiye, Gmrk Birliinin etkin ileyiini teminen, GTS kapsamnda gerekli dzenlemeleri yapma hakkn sakl tutmak kaydyla, ABnin konu hakkndaki dzenlemelerini esas alr ve bu erevede, mevzuatnda gerekli uyumlatrmay yapar.

KNC BLM

Askya Alma Sistemi

Genel ereve

MADDE 64 (1) Askya Alma Sisteminin amac, Trkiyedeki sanayicilerin rekabet kapasitelerinin artrlmasn, modernize olmalarnn salanmasn ve yeni i alanlarnn oluturulmasn desteklemek, retim srecinde ihtiya duyduklar hammadde, yar mamul veya zel imalat nitelii tayan rnlere dk gmrk vergisi ile eriimlerini salamaktr.

(2) Tebliin bu blm, Trkiye ile AB arasnda ihdas edilen 1/95 sayl Ortaklk Konseyi Karar eki sanayi rnlerinden, AB Konseyi tarafndan Askya Alma Sistemine dhil edilen ve edilmesi planlanan eya iin Askya Alma Sistemine dair dzenlemeleri kapsar.

Bavuru

MADDE 65 (1) Bavurular Genel Mdrle yaplr. Yaplan bavurularn Tebliin bu blmne uygunluu Bakanlk tarafndan deerlendirilerek geerli bavurular mzakere edilmek zere ETSGye iletilir.

rn kapsam

MADDE 66 (1) Askya Alma Sistemine konu rnler, AB veya Trkiyedeki reticilerin retimlerinde kullanacaklar hammadde, yar mamul ya da imalat bileenleri olmaldr.

(2) Aadaki zelliklerden en az birini haiz nihai rnler Askya Alma Sistemine konu edilemez:

a) Nihai tketiciye sata hazr olan.

b) Demonte edilmi olan.

c) Asli bir ileme ya da dnme tabi tutulmayacak olan.

) Bitmi rnn asli zelliklerine sahip olan.

Bavuru usul ve esaslar

MADDE 67 (1) Askya Alma Sistemi erevesinde Bakanla yaplacak tm bavurular ek-17deki takvime gre yaplr. Taleplerin deerlendirilmesinde genel evrak giri tarihi esas alnr.

(2) Bavurular; askya alma ve otonom tarife kontenjan almas talepleri iin Ek-18, askya almaya itiraz talepleri iin Ek-19, temdit (askya almann uzatlmas) talepleri iin Ek-20deki dileke ile birlikte srasyla Ek-21, Ek-22 ve Ek-23de yer alan ilgili bavuru formlarndan biri kullanlarak yaplr.

(3) kinci fkrada bahsedilen bavuru formu (Ek-21, Ek-22, Ek-23den uygun olan) ayrca ngilizce dilinde doldurularak elektronik ortamda askiyaalma@ekonomi.gov.tr e-posta adresine ek-17deki takvime gre iletilir. Bavuru formlarnn ngilizce nshalarna Bakanlk internet sitesinden (www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/ithalat/ithalatPolitikasi) ulalabilmektedir.

(4) Bavuru sahipleri, bavuru konusu rnn AB ve Trkiyede retimi bulunmadna veya yeterli retimi olmadna dair yapm olduklar n incelemeye ilikin bilgi ve belgeleri bavuru dokmanlar ile birlikte Ek-17deki takvime gre Genel Mdrle sunar.

(5) Askya alma bavuru srecinde AB veya Trkiyede bavuru konusu rnn retiminin bulunduunun ancak bu retimin yeterli olmadnn tespit edilmesi durumunda askya alma talebi tarife kontenjanna evrilebilir veya ksmi askya alma uygulanabilir.

(6) Askya Alma Sistemi;

a) Bavuru konusu rnn aynsnn, edeerinin veya ikamesinin AB veya Trkiyede retiminin olmas,

b) Bavuru konusu rnn nihai rn olmas,

c) Bavuru konusu rnn AB ve Trkiyedeki reticilerce nc lkeden ithal edilmesine engel tekil edecek ekilde bir ayrcalkl ticari anlama kapsamna girmesi,

) rnn fikri mlkiyet haklar kapsamnda korunuyor olmas,

d) Bavuru sahibinin ilgili rn sadece ticari amala ithal etmesi,

e) Bavurunun d ticaret politikas uygulamalarn bozucu etkiye sahip olmas,

durumlarnn herhangi birinde uygulanmaz.

(7) Askya Alma Sistemine tabi olacak rnn kullanm belirli bir ama ile snrlandrlm ise, sz konusu rnn askya alma sistemi kapsamnda ithal edilmesinde gmrk mevzuatnn nihai kullanma ilikin hkmleri esas alnr.

(8) Bavurunun geerli olmas iin bavuru konusu rnn ithalatnda, askya alma sonras tahsil edilmeyecek gmrk vergisi tutarnn yllk 15.000 Avro karl Trk Lirasndan az olmamas gerekir.

(9) Yrrlkte olan Askya Alma Sistemine tabi rnlere ynelik deiiklik talepleri, ek-17de yer alan takvime gre yeni bavuru kstaslarna uygun olarak yaplr.

(10) rn tanmlamalar yrrlkteki TGTC esas alnarak yaplr. Talep edilen rne ilikin uygun tanmn TGTCde bulunmamas durumunda Uluslararas Standart rgt (International Standard Organisation-ISO), Uluslararas Tescilsiz simleri (International Non-proprietary Names-INN), Uluslararas Temel ve Uygulamal Kimya Birlii (International Union of Pure and Applied Chemistry-IUPAC), Avrupa Kimyasal Maddeler Gmrk Envanteri (European Customs Inventory of Chemical Substances-ECICS) veya Renk ndeksi (Colour Index-CI) tanmlamalar veya gmrk muayenesine esas tekil edebilecek nitelikte zel tanmlar kullanlr.

(11) l birimlerinde TGTC esas alnr. TGTCde uygun birimlerin bulunmamas halinde Uluslararas Birim Sistemi (International Systems of Units-SI) tanmlar kullanlr. Tanmlamalarda kullanlacak standartlar ve test metotlarnn uluslararas tannrlnn olmas gerekir. Marka, firma ii kalite standartlar, rnn teknik zellikleri ve benzeri terimler tanmlamalarda kullanlamaz.

(12) Bavurulara ilikin olarak, ihtiya duyulmas halinde, Genel Mdrlke talep edilen belgelere ek olarak bavuru sahibinden aklayc bilgi ve belge talep edilebilir.

(13) Bavurunun incelenmesi veya mzakere sreci iin gerekli olan her trl bilgi veya belgenin herhangi bir nedenle sunulmamas durumunda bavuru reddedilir.

Mzakereler

MADDE 68 (1) Bavurular ETSG bnyesinde ylda iki dnemde mzakere edilir ve her dnem toplantdan oluur.

(2) Her bir dnemde mzakere edilecek rnlere ilikin AB Komisyonunca yaymlanan listenin orijinal nshas, Bakanlk internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/ ithalat/ithalatPolitikasi) duyurulur.

(3) Mzakerelerin tamamlanmasn mteakiben AB Konseyi tarafndan gmrk vergisi askya alnmas kararlatrlan rnlerin, AB ile ezamanl olarak her yl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihleri itibariyle yrrle girecek ekilde thalat Rejimi Karar eki V Sayl Listeye yanstlmasna ilikin Bakanlar Kurulu Karar tasla hazrlanr.

(4) Bahse konu mzakereler sonucunda tespit edilen tarife kontenjanlarnn datm Bakanlar Kurulu Kararna istinaden hazrlanan tarife kontenjannn datm usul ve esaslarna ilikin tebliler erevesinde yaplr.

SEKZNC KISIM

Yrrlkten Kaldrlan Mevzuat, Atflar, Yrrlk ve Yrtme

BRNC BLM

Yrrlkten Kaldrlan Mevzuat ve Atflar

Yrrlkten kaldrlan mevzuat

MADDE 69 (1) 31/12/2013 tarihli ve 28868 ikinci mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan; Yurt inde Dzenlenen Uluslararas Fuarlara likin Tebli (thalat: 2014/1), Harp Silahlar, Bunlarn Aksam ve Paralarnn thaline likin Tebli (thalat: 2014/2), Radyoaktif Maddeler ile Bunlarn Kullanld Cihazlarn thaline likin Tebli (thalat: 2014/3), Yksek Younluklu Tatlandrclarn thaline likin Tebli (thalat: 2014/4), Haritalar ve Harita Bilgisi eren Eyann thaline likin Tebli (thalat: 2014/5), Karayolu Tat Aralarnn thaline likin Tebli (thalat: 2014/7), Sivil Hava Tatlarnn thaline likin Tebli (thalat: 2014/8), Kullanlm veya Yeniletirilmi Olarak thal Edilebilecek Baz Maddelere likin Tebli (thalat: 2014/9), Banknot ve Benzeri Kymetli Evraka Mahsus Ktlarn thaline likin Tebli (thalat: 2014/10), Baz Patlayc Maddeler, Ateli Silahlar, Baklar ve Benzeri Aletlerin thaline likin Tebli (thalat: 2014/11), ift Kullanml Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanm Sertifikalarnn Kayda Alnmasna likin Tebli (thalat: 2014/12), Sal ve Gvenliini Etkileyen Baz Maddelerin thaline likin Tebli (thalat: 2014/13), Ozon Tabakasn ncelten Maddelerin thaline likin Tebli (thalat: 2014/14), Baz Tekstil ve Konfeksiyon rnlerinin Denetimine likin Tebli (thalat: 2014/15), Gbre thaline likin Tebli (thalat: 2014/16), Kimyasal Silahlar Szlemesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin thaline likin Tebli (thalat: 2014/17), Askya Alma Sistemine likin Tebli (thalat: 2014/18) ve Genelletirilmi Tercihler Sistemine likin Tebli (thalat: 2014/19) yrrlkten kaldrlmtr.

Atflar

MADDE 70 (1) 31/12/2013 tarihli ve 28868 ikinci mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan; Yurt inde Dzenlenen Uluslararas Fuarlara likin Tebli (thalat: 2014/1), Harp Silahlar, Bunlarn Aksam ve Paralarnn thaline likin Tebli (thalat: 2014/2), Radyoaktif Maddeler ile Bunlarn Kullanld Cihazlarn thaline likin Tebli (thalat: 2014/3), Yksek Younluklu Tatlandrclarn thaline likin Tebli (thalat: 2014/4), Haritalar ve Harita Bilgisi eren Eyann thaline likin Tebli (thalat: 2014/5), Karayolu Tat Aralarnn thaline likin Tebli (thalat: 2014/7), Sivil Hava Tatlarnn thaline likin Tebli (thalat: 2014/8), Kullanlm veya Yeniletirilmi Olarak thal Edilebilecek Baz Maddelere likin Tebli (thalat: 2014/9), Banknot ve Benzeri Kymetli Evraka Mahsus Katlarn thaline likin Tebli (thalat: 2014/10), Baz Patlayc Maddeler, Ateli Silahlar, Baklar ve Benzeri Aletlerin thaline likin Tebli (thalat: 2014/11), ift Kullanml Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanm Sertifikalarnn Kayda Alnmasna likin Tebli (thalat: 2014/12), Sal ve Gvenliini Etkileyen Baz Maddelerin thaline likin Tebli (thalat: 2014/13), Ozon Tabakasn ncelten Maddelerin thaline likin Tebli (thalat: 2014/14), Baz Tekstil ve Konfeksiyon rnlerinin Denetimine likin Tebli (thalat: 2014/15), Gbre thaline likin Tebli (thalat: 2014/16), Kimyasal Silahlar Szlemesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin thaline likin Tebli (thalat: 2014/17), Askya Alma Sistemine likin Tebli (thalat: 2014/18) ve Genelletirilmi Tercihler Sistemine likin Teblie (thalat: 2014/19) yaplan atflar bu Teblie yaplm saylr.

KNC BLM

Yrrlk ve Yrtme

Yrrlk

MADDE 71 (1) Bu Tebli 1/1/2015 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 72 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Ekler iin tklaynz