31 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29222 (Mkerrer)

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

EVRENN KORUNMASI YNNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

METAL HURDALARIN THALAT DENETM TEBL

(RN GVENL VE DENETM: 2015/23)

Ama

MADDE 1  (1) Bu Tebliin amac; Trkiye gmrk blgesine girecek ek-1deki listede yer alan metal hurdalara ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Tebli; Trkiye gmrk blgesine girecek ek-1deki listede yer alan metal hurdalar kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Tebli; 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Teknik Dzenlemeler Rejimi Kararnn 4 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

thalat

MADDE 4  (1) Ek-1deki listede yer alan metal hurdalar, evre ve ehircilik Bakanlndan Metal Hurda thalat Belgesi alm olmak kaydyla; metal hurday ergiterek ilem yapan veya metal hurday paralamak ve boyutlarn kltmek suretiyle kalitesini ve younluunu arttrmak zere n ilem uygulayan ve bu amalarla Bakanlktan Geici Faaliyet Belgesi veya evre zin ve Lisans Belgesine sahip sanayiciler, ithal edebilirler.

(2) Birinci fkrada belirtilen ithalatlarn, Trkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafndan yaplacak deerlendirme neticesinde radyasyon lm sistemine (radyasyon kontrol iin uygun ve kalibre edilmi sabit ve portatif radyasyon lm cihazlarna ve ilgili dier donanma) ve radyasyondan korunma konusunda eitim alm personele sahip olduunun belirlenmesi gerekmektedir. Trkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafndan, firma tesislerindeki radyasyon lm sistemlerine ilikin yaplan deerlendirme sonucu grlecek eksiklikler evre ve ehircilik Bakanlna bildirilir.

(3) Bu Teblie istinaden evre ve ehircilik Bakanlnca dzenlenen Metal Hurda thalat Belgesi, verildii tarihten itibaren 2 yl geerlidir. Metal Hurda thalat Belgesi alan sanayicilerin listesi evre ve ehircilik Bakanlnn internet sayfasnda ilan edilir.

(4) Ekonomik etkili gmrk rejimleri kapsamnda Trkiye gmrk blgesine gelen bir eyann herhangi bir iilik, ileme, kullanm veya bekleme sonucu ek-1 ve ek-2deki listelerde yer alan metal hurdaya dnmesi ve Serbest Dolama Giri Rejimine tabi tutulmas halinde Metal Hurda thalat Belgesi alnmas zorunlu deildir.

(5) Dahilde leme Rejimi Karar kapsamnda ithal edilen rnlerden elde edilen ikincil ilem grm rnlerin ek-1 ve ek-2deki listelerde yer almas halinde bu rnlerin ithalatnda bu Tebli hkmleri uygulanmaz.

Metal hurdalara ilikin zel hususlar

MADDE 5  (1) Ek-1deki listede yer alan metal hurdalarn dalmayan kat formda bulunmas, ithali yasak tehlikeli madde ve atklarla kartrlmamas ve kontamine olmamas gerekir.

(2) Ek-1deki listede yer alan metal hurdalarn ierisinde top, havan, roket mermileri veya dier patlayc askeri mhimmat bulunmas halinde gerekli tedbirler ithalat tarafndan alnr.

(3) Ek-1deki listede yer alan metal hurdalarn Trkiye gmrk blgesine giriinin yaplaca snr gmrk kaplar Gmrk ve Ticaret Bakanl tarafndan tespit edilir. Tespit edilen deniz snr gmrk kaplar dnda kalan, Gmrk ve Ticaret Bakanlndan izin ve Trkiye Atom Enerjisi Kurumundan uygun gr alnan, zel liman veya iskelelerin radyasyon kontrolne ilikin gerekli alt yapy haiz terminallerinden, ek-1deki listede yer alan metal hurdalarn Trkiye gmrk blgesine giri ilemleri yaplabilir.

(4) thalat, bu maddede belirtilen hkmlere uygun hareket etmek ve gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.

thali yasak metal hurdalar

MADDE 6  (1) Ek-2deki listede yer alan metal hurdalarn serbest blgeler dahil Trkiye gmrk blgesine girii yasaktr. Ancak 28/12/1993 tarihli ve 3957 sayl Kanun ile onaylanmas uygun bulunan Tehlikeli Atklarn Snrlartesi Tanmnn ve Bertarafnn Kontrolne likin Basel Szlemesinin ilgili hkmleri gerei, ek-2de yer alan metal hurdalarn lkemiz gmrk blgesinden transit geiinde evre ve ehircilik Bakanlndan alnacak zin Yazs ilgili snr giri gmrk idaresine ibraz edilir.

Serbest blgede oluan metal hurdalar

MADDE 7  (1) Serbest blgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya kan, ek-1 ve ek-2deki listelerde yer alan metal hurdalarn ithalatna, hurdaya n ilem uygulanmas, hurdann geri kazanm ve/veya bertaraf iin serbest blgede uygun tesis bulunmamas veya metal hurda reticisi firmann hurday bu tesislere vermemesi durumunda, metal hurday reten veya serbest blgede metal hurdaya n ilem uygulayan veya geri kazanm vb. yapan firmann talebi zerine,10/3/1993 tarihli ve 21520 sayl Resm Gazetede yaymlanan Serbest Blgeler Uygulama Ynetmeliine gre oluturulan Atk Komisyonu hurdann;

a) Metal hurday ergiterek ilem yapan veya metal hurdaya n ilem uygulayan ve bu amalarla evre ve ehircilik Bakanlndan Geici Faaliyet Belgesi veya evre zin ve Lisans Belgesi alan sanayi tesislerine veya

b) Metal hurdaya ilem uyguladktan sonra metal hurday ergiterek ilem yapan ve bu amala evre ve ehircilik Bakanlndan Geici Faaliyet Belgesi veya evre zin ve Lisans Belgesi alan sanayi tesislerine veya evre ve ehircilik Bakanlndan Geici Faaliyet Belgesi veya evre zin ve Lisans Belgesi alm sanayi tesislerine verilmesi artyla Tehlikesiz Atk Toplama-Ayrma zin Belgesine sahip metal hurda alm yapan firmalara,

verilmesi ve bunun Komisyona belgelendirilmesi koulu ile izin verir. Serbest Blgelerden metal hurda knda Metal Hurda thalat Belgesi alnmas zorunlu deildir.

(2) Atk Komisyonunun karar uyarnca serbest blgeden kartlan metal hurdalara ilikin bilgiler 6 aylk raporlar halinde dzenli olarak, evre ve ehircilik Bakanlna gnderilir. Bu sre iinde herhangi bir ilem yaplmamsa, buna ilikin yaz gnderilir.

thalatnn sorumluluu

MADDE 8  (1) thalat, bu Teblide belirtilen hkmlere uymak, doru beyanda bulunmak ve gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.

Yaptrmlar

MADDE 9  (1) Bu Tebliin hkmlerine aykr hareket eden ithalatlara 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayl evre Kanunu, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayl Gmrk Kanunu ve d ticaret mevzuatnn ilgili hkmleri uygulanr.

(2) Metal Hurda thalat Belgesine sahip olmayan firmalarca ithalat yapldnn evre ve ehircilik Bakanlnca veya Gmrk ve Ticaret Bakanlnca ya da baka bir ekilde sonradan tespiti durumunda birinci fkra hkm uygulanr.

(3) thalata konu metal hurdann ithalinin yasak olduunun gmrk ilemleri srasnda tespiti halinde, her tr cezai hkm sakl kalmak kaydyla, Trkiyenin uluslararas szlemelerden kaynaklanan haklar dorultusunda evre ve ehircilik Bakanlnn gzetim ve denetiminde gerekli ilemler yaplr. Bu metal hurdalara gmrk mevzuatnn tasfiyeye ilikin hkmleri uygulanmaz.

Denetim

MADDE 10  (1) thalatlarn bu Tebli kapsamnda yapacaklar ilem ve faaliyetlerin bu Teblie ve evre mevzuatna uygun olup olmad evre ve ehircilik Bakanl tarafndan denetlenir.

Uygulamaya ilikin nlemler

MADDE 11  (1) Bu Teblide yer alan hususlarda uygulamaya ynelik nlem almaya ve dzenleme yapmaya Ekonomi Bakanl rn Gvenlii ve Denetimi Genel Mdrl yetkilidir.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 12  (1) 31/12/2013 tarihli ve 28868 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan evrenin Korunmas Ynnden Kontrol Altnda Tutulan Metal Hurdalarn thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2014/23) yrrlkten kaldrlmtr.

Gei hkmleri

GEC MADDE 1  (1) evrenin Korunmas Ynnden Kontrol Altnda Tutulan Metal Hurdalarn thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2014/23) kapsamnda alnan Metal Hurda thalat Belgeleri sreleri dolana kadar geerlidir.

Yrrlk

MADDE 13  (1) Bu Tebli 1/1/2015 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14  (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Ekler iin tklaynz