31 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29222 (Mkerrer)

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

HRACATTA TCAR KALTE DENETMLERNN RSK ESASLI YAPILMASI

AMACIYLA FRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA LKN TEBL

(RN GVENL VE DENETM: 2015/22)

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, rn gvenlii ve teknik dzenlemeler mevzuat uyarnca ihracatta ticari kalite denetimine tbi rnlerin risk analizi esasl olarak hangi sklkta denetime tbi tutulacann belirlenmesi amacyla, bu rnleri ihra eden firmalarn snflandrlmasna, snflandrmada esas alnacak zelliklere, snf belirlenen firmalarn hak ve ykmllklerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Teknik Dzenlemeler Rejimi Kararnn 4 nc maddesi ile 31/12/2003 tarihli ve 25333 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan D Ticarette Teknik Dzenlemeler ve Standardizasyon Ynetmeliinin 1 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Ekonomi Bakanln,

b) Bakanlk laboratuvar: Bakanln Blge Mdrlklerine bal laboratuvarlar,

c) Blge Mdrl: Bakanln Blge Mdrlklerini,

) D Ticarette Risk Esasl Kontrol Sistemi (TAREKS): rn gvenlii ve teknik dzenlemeler mevzuat uyarnca yrtlen denetim, uygunluk ve izin ilemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esasl olarak yaplmas amacyla kurulan internet tabanl uygulamay,

d) Dner Sermaye letmesi: Bakanlk Dner Sermaye letmesi Merkez Mdrln,

e) Fiili denetim: Fiziki muayene ve/veya laboratuvar analizini,

f) Firma: hracatta ticari kalite denetimine tbi rnlerin retimini ve/veya ilenmesini ve/veya ihracatn yapan, kamu kurumlar dhil, tm gerek ve tzel kiiler ile bunlarn temsilcilerini,

g) Genel Mdrlk: rn Gvenlii ve Denetimi Genel Mdrln,

) letme: rnn ihracata hazrlanmas amacyla firmann merkezinde ya da baka yerlerde birbirinden bamsz ekilde firmann ayn vergi numarasna bal olarak faaliyet gsteren her bir iletmeyi,

h) Kalite Sistem Belgesi: Bir rn veya hizmetin salanmasna ynelik olarak kalite konusunda istenen gereklerin yerine getirildiini gsteren ISO 9000, ISO 9001, ISO 22000, HACCP, GAP, GLOBALGAP, BRC Global Standard For Food Safety, yi Tarm Uygulamalar Sertifikas, IFS (International Food Standard), FFSC 22000 belgelerinden biri veya birkan,

) Komisyon: Firmalarn snflandrma bavurular ile snflandrlan firmalarn rnn retim ve/veya ilenmesinde gerekli teknik altyaplar (depo, makine, retim band, laboratuvar ve benzeri), Sorumlu Denetileri, laboratuvar elemanlar ve faaliyetlerini deerlendirmek veya denetlemek zere Blge Mdrl tarafndan en az biri rn Denetmeni olmak zere en az kiiden oluturulan ekibi,

i) Laboratuvar eleman: rnlerin ilgili teknik dzenlemelere gre fiziksel ve kimyasal analizlerini yapabilecek nitelikte personeli (rnn zelliine gre gda mhendisi, ziraat mhendisi, kimya mhendisi, kimyager, veteriner veya biyolog),

j) Marka Tescil Belgesi: Snflandrma bavurusunda bulunan firmaya ait markann, Trk Patent Enstits siciline kaytl olduunu gsteren veya yurt dnda tescil edilmi olmas durumunda ilgili lke makamlarnca dzenlenmi belgeyi,

k) Risk analizi: hracata konu rnlerden gerekli grlenlerin ilgili teknik dzenlemelere uygun olmama ihtimali erevesinde; rnn nitelii, retim dnemi, fiyat, hava koullar, ileme ve paketleme ilemleri, saklama koullar, tama arac ve ticareti yaplan partinin miktar, ihra, ithal veya mene lkesi, firmann teknik altyaps, bykl ve ticaretteki pay, retim yelpazesi, saklama, paketleme, ileme gibi retim tesisinin altyaps ve tama koullar, nceki denetimlerden elde edilen uygunsuzluklar (geri evirme ve ret ilemleri, geri gelen rn bildirimleri ve benzeri), dier Bakanlklardan alnan bilgiler, yurt dndan alnan geri bildirimler, denetimin yapld yerin zellikleri ve firma tarafndan beyan edilen bilgiler ve rnn uygunsuzluunu gsterebilecek dier tm bilgiler dikkate alnarak fiili denetime tbi tutulmas gereken rnlerin belirlenmesi ilemini,

l) Sorumlu Deneti: Drt yllk yksekretim lisans programn tamamlam ve bu Tebli uyarnca aranan gerekli artlar salayarak Sorumlu Deneti olmaya hak kazanan kiileri,

m) Ticari kalite denetimi: hracata konu rnlerin ilgili teknik dzenlemelere uygunluunun risk analizine gre seici ve yeterli dzeyde olacak biimde yaplan denetimini,

ifade eder.

Snflandrma

MADDE 4 (1) Ticari kalite denetimine tbi rnlerin ihracatta hangi sklkla ticari kalite denetimine tbi tutulacann belirlenmesi amacyla firmalarn iletmeleri rn veya rn grubu baznda olmak zere aadaki ekilde snflandrlr.

 

SINIF

AIKLAMA

A

Tescilli markas ile faaliyette bulunan, Kalite Sistem Belgesi ile rnn retim ve/veya ilenmesinde gerekli teknik altyapya (depo, makine, retim band, laboratuvar ve benzeri) sahip olan ve Sorumlu Deneti ve rnn zelliine gre laboratuvar eleman altranlar

B

Kalite Sistem Belgesi ile rnn retim ve/veya ilenmesinde gerekli teknik altyapya (depo, makine, retim band, laboratuvar ve benzeri) sahip olan ve Sorumlu Deneti ve rnn zelliine gre laboratuvar eleman altranlar

C

rnn retim ve/veya ilenmesinde gerekli teknik altyapya (depo, makine, retim band, laboratuvar ve benzeri) sahip olan ve Sorumlu Deneti ve rnn zelliine gre laboratuvar eleman altranlar

D

A, B veya C snflarna girmeyenler

 

(2) Koullar A, B veya C snflarndan birine uymakla birlikte bu Tebli kapsamnda snflandrma bavurusu yapmam ya da bavuru yapmakla birlikte A, B veya C olarak snflandrlmam iletmeler D snf olarak kabul edilir.

(3) Snflandrma, yalnzca rn gvenlii ve teknik dzenlemeler mevzuat uyarnca ihracatta gerekletirilen ticari kalite denetimlerinin risk analizi esasl yaplmasnda veri amal kullanlr.

Snflandrma bavurusu

MADDE 5 (1) Snflandrma bavurusu iletmenin bulunduu ilin bal olduu Blge Mdrlne (ek-1) TAREKS zerinden yaplr. Bavuru tarihini takip eden en ge 7 i gn iinde aadaki bilgi ve belgeler TAREKSe elektronik ortamda yklenir veya ilgili Blge Mdrlne sunulur.

(2) Firmaya tannan sre ierisinde istenilen bilgi ve belgelerin TAREKSe elektronik ortamda yklenmemesi ya da Blge Mdrlne iletilmemesi durumunda, snflandrma bavurusu Blge Mdrlnce reddedilir.

 

(3) Sosyal Gvenlik Kurumu Bildirgesi ve ie alm szlemesi dnda bavuru srasnda istenen belgelerin bavuru tarihi itibariyle en az 3 ay geerli olmas gerekir.

(4) Marka Tescil Belgesinin snflandrma bavurusunda bulunan firma adna dzenlenmi olmas gerekir.

(5) Marka kullanm hakknn devir veya lisans hakk alnmak suretiyle elde edilmi olmas durumunda, bu ilemlerin Trk Patent Enstits siciline kaytl olduunun tevsiki gereklidir.

(6) Marka Tescil Belgesinin;

a) Yurt iinden alnmas halinde, Trk Patent Enstitsnden alnan asl veya onayl rnei,

b) Yurt dndan temin edilmesi halinde, ilgili lke resmi makamlarnca dzenlenen belgenin noter onayl sureti ve tercmesi,

aranr.

 

SINIF

BAVURUDA ARANAN BLG VE BELGELER

A

-    Marka Tescil Belgesi

-    Kalite Sistem Belgesi

-    Ticaret ve/veya Sanayi Odalarnca dzenlenmi Kapasite Raporu (Kapasite Raporu dzenlenmeyen durumlar iin ilgili kurumdan alnan belge)

-    Sorumlu Deneti ve/veya laboratuvar eleman istihdam edildiini gsteren bavuru tarihi itibar ile son 3 aylk Sosyal Gvenlik Kurumu Bildirgesi (Sorumlu Deneti ve/veya laboratuvar elemannn firma sahibi/orta olmas halinde bu durumu gsterir Ticaret Sicil Gazetesi) veya Firma yetkilisi ile Sorumlu Deneti tarafndan imzalanm ve ieriinde Sorumlu Denetinin Tebli hkmlerine uygun grev tanm ve sorumluluklar ak olarak yazan noter onayl ie alm szlemesi. e alm szlemesi ile snflandrma bavurusu yaplmas halinde Sorumlu Denetiye ait son 3 aylk Sosyal Gvenlik Kurumu Bildirgesi bavuru tarihinden itibaren 4 ay ierisinde firma tarafndan TAREKSe yklenir.

-    Laboratuvar eleman istihdam edilmesi halinde, uzmanlk alann gsterir diploma

-    rnn hazrlanmas iin gerekli altyapnn kiralk olmas halinde kira szlemesi

B

-    Marka Tescil Belgesi dnda A snf iin aranan bilgi ve belgeler

C

- Kalite Sistem Belgesi dnda B snf iin aranan bilgi ve belgeler

 

Deerlendirme

MADDE 6 (1) Blge Mdrlnce yaplan n incelemenin olumlu olmas halinde, snflandrma bavurusu deerlendirilmek zere en ksa sre iinde Komisyona havale edilir.

(2) Komisyon, firma tarafndan bavuruda sunulan bilgi ve belgeleri deerlendirir ve yerinde yapaca inceleme neticesinde, iletmenin durumuna uyan snf bir raporla tespit eder. Bavuruda sunulan bilgi ve belgelerin snflandrma kapsamna giren rnlerle ilgili olmas gerekir.

(3) Fiziksel ve kimyasal analizlerin Bakanlk laboratuvarlar veya Bakanlk tarafndan ilgili mevzuat erevesinde yetkilendirilen laboratuvarlarda yaptrlmasnn yazl olarak taahht edilmesi (ek-2) halinde, snflandrma iin laboratuvar ve laboratuvar eleman bulundurma art aranmaz.

Snflandrma onay ilemleri

MADDE 7 (1) Snflandrma talebi, Komisyonun bu Teblide belirtilen koullarn salandna dair olumlu raporu ve Blge Mdrlnn uygun gr ile birlikte Genel Mdrln onayna sunulur.

(2) Genel Mdrlke yaplan deerlendirme sonucunda iletmenin snf belirlenir ve TAREKSe kaydedilir. Firma, snflandrmaya ilikin gelimeleri (snf deiiklii, snflandrmann iptali ve benzeri) TAREKS zerinden takip etmekle ykmldr.

(3) letmenin snf, gerekli artlar salad srece geerlidir.

(4) D snf iin bu Tebli kapsamnda bavuru veya snflandrma yaplmas gerekmez.

Personel

MADDE 8 (1) A, B ve C snf iletmelerde, rnleri ilgili teknik dzenlemelerine gre;

a) Denetleyebilmesine imkn salayan Sorumlu Deneti,

b) rnle ilgili fiziksel ve kimyasal analizlerin gerekli olmas halinde, bu analizleri yapabilecek nitelikte laboratuvar eleman,

istihdam edilmesi gerekir.

(2) Sorumlu Deneti bir firmann sadece bir iletmesinde alabilir. Bir iletmede almak zere TAREKS kapsamnda yetkilendirilen Sorumlu Deneti, snflandrma bavurusunun olumlu sonulanmas halinde, ayn firmann dier iletmeleri de dhil baka hibir firma iin alamaz. Bununla beraber, Sorumlu Denetinin varsa dier firmalar adna TAREKS kapsamndaki yetkilerinin hepsi otomatik olarak iptal edilir.

(3) Sorumlu Deneti sigortal olarak alt firma adna TAREKS kapsamnda kullanc olarak ilem yapabilmekle birlikte, rnlerin hazrlanmasnda sadece snflandrma bavurusunda beyan edilen firmann iletmesinde alabilir.

(4) Sorumlu Deneti artlar uygun olmas kaydyla laboratuvar eleman olarak grev yapabilir. Bu durumda, ilgili iletme iin ayrca laboratuvar eleman istihdam zorunluluu yoktur.

Sorumlu Deneti

MADDE 9 (1) Sorumlu Deneti olarak yetkilendirilebilmek iin, Sorumlu Deneti Bavuru Formu (ek-3) ve eki belgelerle birlikte ilgili Blge Mdrlne bavurulmas gerekir.

(2) Birinci fkra kapsamnda bavuru yapan Sorumlu Deneti adaylar, Bakanlk tarafndan dzenlenecek eitime katldktan sonra, eitim sonunda yazl snava tabi tutulurlar.

(3) Yazl snavda en az 70 ve zeri puan alarak baarl olanlar, Genel Mdrln onay sonrasnda TAREKS zerinde Sorumlu Deneti olarak yetkilendirilirler.

(4) Blge Mdr ve Blge Mdr Yardmclar ile Blge Mdrl emrinde istihdam edilen rn Denetmenleri, mhendis ve kimyagerler, emekli olmalarndan sonra Blge Mdrlne mracaatlar halinde, eitim ve snava alnmakszn ihracatta ticari kalite denetimine tbi tm rnler iin Sorumlu Deneti olarak yetkilendirilebilirler.

(5) Daha nce Sorumlu Deneti yetkileri iptal edilmi olanlara ait bavurular yeni bavuru olarak deerlendirilir ve bu Tebli uyarnca sonulandrlr.

Snav sonucuna itiraz

MADDE 10 (1) Sorumlu Deneti adaylar, snav sonucuna yazl olarak en ge 2 i gn iinde itiraz edebilirler.

(2) tiraz zerine, bavuruyu incelemek ve sonulandrmak zere kiilik "Bilirkii Kurulu" Blge Mdrlnce tekil edilir. Blge Mdr veya Blge Mdr Yardmcsnn bakanlk edecei Kurulda, snav konusu rnlerde yetkili en az bir rn Denetmeni grevlendirilir.

(3) Bilirkii Kurulu tarafndan yaplan deerlendirmenin sonucu nihai karar olarak kabul edilir.

Eitim

MADDE 11 (1) A, B ve C snf iletmeler ve rnn zelliine gre zel eitim verilmesi gerekli Sorumlu Deneti/Sorumlu Deneti adaylar veya dier personel iin, Blge Mdrlnn veya firmann talebi zerine, denetimlerde yeknesakln salanmasn teminen, Bakanlk tarafndan eitim programlar dzenlenebilir.

(2) htiya duyulan dier eitimlere ilikin usul ve esaslar Genel Mdrlk tarafndan belirlenir.

Snflandrmaya ilikin gncellemeler

MADDE 12 (1) Snflandrma bavurusunda beyan edilen bilgi ve belgelerde meydana gelen her trl deiiklik (Marka Tescil Belgesi ve/veya Kalite Sistem Belgesinin yenilenmemesi ve/veya iptali, Sorumlu Deneti ve/veya laboratuvar eleman istihdam edilmemesi, adres ya da tr deiiklii ve benzeri) 1 ay iinde TAREKS zerinden gncellenir ve ilgili Blge Mdrlne yazl olarak bildirilir. Sz konusu deiiklik sonrasnda gerekli olmas halinde iletmenin snf bu Tebli hkmlerince yeniden belirlenir.

(2) Trn (Hukuki eklini) deitiren firmalarn, tr deiikliinin gereklemesinden itibaren 1 ay iinde ilgili Blge Mdrlne keyfiyeti bildirmesi ve 2011/53 sayl D Ticarette Risk Esasl Kontrol Sistemi Tebliinin ilgili hkmlerinin yerine getirilmesi halinde, tekrar snflandrma bavurusu yapmalarna gerek yoktur. Snflandrma iin gerekli belgelerin tr deiiklii bavurusunda bulunulduu tarihte geerli olmalar yeterlidir.

(3) Snflandrma kapsamna yeni Sorumlu Deneti dahil edilmesi, yeni rn ilave edilmesi ve/veya snf deiiklii talebinde bulunmak iin firmann TAREKS zerinden gncelleme yaptktan sonra yazl olarak ilgili Blge Mdrlne bavurmas gerekir. Bu durumda, gerekiyorsa Komisyonun olumlu raporu ve Blge Mdrlnn uygun gr zerine Genel Mdrlk tarafndan yaplan deerlendirme sonucunda uygun grlmesi halinde yeni Sorumlu Deneti ya da yeni rnler snflandrmaya dhil edilir ve/veya iletmenin snf deitirilir. Snf deiiklii bavurusunda daha nce sunulan ve geerlii devam eden belgeler tekrar aranmaz.

(4) letmenin snfna ilikin her trl deiiklik ve bildirim ilemleri, snflandrma iin ilk bavuru yaplan Blge Mdrl nezdinde takip edilir ve Genel Mdrlk tarafndan sonulandrlr.

Bilgilerin kaydedilmesi

MADDE 13 (1) Snflandrma ilemlerine ve Sorumlu Denetilere ilikin bilgiler (snflandrma sonular, snf deiiklii, snflandrmann iptali ve benzeri) ilgili Blge Mdrl tarafndan derhal TAREKSe kaydedilir.

Snflandrmann izlenmesi

MADDE 14 (1) Snflar itibariyle tamas gereken koullarn srekliliinin temini amacyla, ilgili Blge Mdrlnce A snfndaki iletmeler ylda en az kez, B ve C snf iletmeler ise ylda en az iki kez Komisyon tarafndan yerinde olaan denetime tbi tutulur.

(2) Sorumlu Deneti tarafndan yaplan denetimlerin doruluunu teyit bakmndan, numuneler firmadan istenerek incelenebilir veya risk analizi kapsamnda ihra partisinden numune alnarak ticari kalite denetimi yaplabilir.

Sorumluluk

MADDE 15 (1) Sorumlu Deneti;

a) TAREKS referans numaras kapsamnda ihra edilecek partilere ilikin bilgileri ieren Denetim Beyan ve Belgesini (ek-4) dzenlemek ve saklamakla,

b) hracata konu rnlerin fiziksel ve kimyasal analizinin gerektii durumlarda, rnlerden 2 takm numune almak, bu numunelere ilikin bilgileri Numune Kayt Defterine (ek-5) kaydetmek ve ahit numuneleri 45 gnden az 60 gnden fazla olmamak zere, rnn eidine gre tespit olunacak sreye veya alc ile satc arasnda anlamazlk ktnda bunun giderilmesine kadar saklamakla,

c) hracatta ticari kalite denetiminin risk analizi esasl olarak yaplacak olmas nedeniyle, ihra edilen rnlere dair ilgili mevzuatn ngrd analiz sonular ve ilgili kaytlar 5 yl boyunca saklamakla,

ykmldr.

(2) Blge Mdrlnn istemesi halinde, snflandrma kapsamnda rn ihra eden firmalarn ad, ihra edecei rn ve miktarna ilikin bilgiler, yesi bulunduu hracat Birliklerince verilir.

(3) Snflandrlm firmalar;

a) rnlerini ilgili mevzuata uygun olarak hazrlamakla,

b) Snflandrmaya ilikin beyan edilen bilgi ve belgelerdeki deiiklii derhal ilgili Blge Mdrlne yazl olarak bildirmekle,

c) Bakanlka istenebilecek her trl bilgi ve belgeyi temin etmekle,

) Denetimle grevlendirilen personele, iletmede yapacaklar incelemelerde her trl yardm ve kolayl salamakla,

d) Bakanln dzenleyecei eitim programlarna ilgili firma personelinin katlmn salamakla,

e) hracatta ticari kalite denetiminin risk analizi esasl olarak yaplacak olmas nedeniyle, ihra edilen rnlere dair ilgili mevzuatn ngrd analiz sonular ve ilgili kaytlar 5 yl boyunca saklamakla,

f) Snflandrma kapsamnda yer alan rnler ile ilgili dier mevzuata uymakla,

ykmldr.

(4) Sorumlu Denetilerin bu Tebli hkmlerine aykr ilemlerinden firmalar da mtereken sorumludurlar.

Yaptrmlar

MADDE 16 (1) Bu Tebli kapsamndaki ykmllklerini yerine getirmedii tespit edilen firmadan, sz konusu uygunsuzlua ilikin yazl savunmasn 7 i gn iinde bildirmesi, Blge Mdrl veya Genel Mdrlk tarafndan istenir. Sz konusu istemin Blge Mdrl tarafndan yaplmas halinde, firmann savunmas Blge Mdrlnn gr ile birlikte deerlendirilmek zere Genel Mdrle iletilir.

(2) Tannan sre iinde firmann yazl savunma yapmamas veya savunmasnn Genel Mdrlke yeterli grlmemesi halinde, firmaya 2013/4284 sayl Teknik Dzenlemeler Rejimi Kararnn 14 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi gereince yazl uyar cezas verilir ve/veya ayn fkrann (b) bendi gereince firmann ilgili iletmesinin snf ve gerekli grlmesi halinde iletmenin Sorumlu Denetisi/Denetilerinin yetkisi Genel Mdrlk tarafndan 1 aydan az ve 1 yldan fazla olmamak zere askya alnr. Genel Mdrlk tarafndan gerekli grlmesi halinde, iletmenin snf, askya alnan sre sonunda 4 nc maddeye uygun ekilde deitirilebilir.

(3) Snfnn askya alnd sre ile bu srenin bitiminden itibaren 3 ay ierisinde, firmann bu Tebli kapsamndaki ykmllklerini yerine getirmediinin tekrar tespit edilmesi halinde, firmann ilgili iletmesinin snf ve gerekli grlmesi halinde iletmenin Sorumlu Denetisi/Denetilerinin yetkisi Genel Mdrlk tarafndan iptal edilir.

(4) Snf iptal edilen iletme iin yeni snflandrma bavurusu ile yetkisi iptal edilen Sorumlu Deneti iin yeniden yetkilendirme bavurusu, iptal tarihini takip eden 6 ay boyunca yaplamaz.

(5) Bu Teblie aykr hareket edenler ile yanl veya yanltc beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakknda, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayl Gmrk Kanunu, 2013/4284 sayl Teknik Dzenlemeler Rejimi Kararnn bu maddede belirtilmeyen dier hkmleri ve 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayl Resm Gazetede yaymlanan D Ticarette Risk Esasl Kontrol Sistemi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2011/53)nin ilgili hkmleri ile ilgili dier mevzuat uygulanr.

Masraflar

MADDE 17 (1) Snflandrma ilemleri iin her trl deerlendirme, denetim ve benzeri masraflar firmalar tarafndan Dner Sermaye letmesi hesabna yatrlr.

(2) Sorumlu Deneti adaylarnn eitim, snav ve benzeri masraflar Sorumlu Deneti adaylarnca, Dner Sermaye letmesi hesabna yatrlr.

(3) Masraflara ilikin usul ve esaslar Dner Sermaye letmesi Ynetim Kurulunca belirlenir.

Yetki

MADDE 18 (1) Bu Teblide yer alan hususlarda uygulamaya ynelik nlem almaya ve dzenleme yapmaya Genel Mdrlk yetkilidir.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 19 (1) 31/12/2013 tarihli ve 28868 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan hracatta Ticari Kalite Kontrollerinin Risk Esasl Yaplmas Amacyla Firmalarn Snflandrlmasna likin Tebli (rn Gvenlii ve Denetimi: 2014/22) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 20 (1) Bu Tebli 1/1/2015 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 21 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Ekler iin tklaynz