31 Aralık 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29222 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI

VE UYGULANMASINA DAİR KANUNLA DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ

PARA CEZALARININ YENİ DEĞERLERİNİN DUYURULMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/13)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441)’nde tespit edilen 2014 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 10,11 (on virgül on bir) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2015 tarihinden 31/12/2015 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:

 

4703 sayılı Kanun'un 12 nci Maddesinin;

Alt Limit

Üst Limit

(a) bendinde öngörülen ceza miktarı

3.350 TL

8.381 TL

(b) bendinde öngörülen ceza miktarı

16.765 TL

41.918 TL

(c) bendinde öngörülen ceza miktarı

3.350 TL

8.381 TL

(d) bendinde öngörülen ceza miktarı

3.350 TL

8.381 TL

(e) bendinde öngörülen ceza miktarı

1.673 TL

4.188 TL

(f) bendinde öngörülen ceza miktarı

8.381 TL

20.957 TL

(g) bendinde öngörülen ceza miktarı

41.918 TL

104.800 TL

(h) bendinde öngörülen ceza miktarı

8.381 TL

20.957 TL

 

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.