31 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29222

YNETMELK

Milli Eitim Bakanlndan:

MLL ETM BAKANLII YAYINLARI VE ETM

ARALARI SATI LER YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Mill Eitim Bakanlnca bastrlan kltr kitaplar ve ders kitaplar ile retmen ve rencilere kaynak veya yardmc olacak basl, grsel dijital materyallerinin eitim ve Trk mill eitiminin genel amalarnn gereklemesine yararl olacak dier eserlerin sat ile ilgili esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, kltr kitaplar ile rgn ve yaygn eitim kurumlarnda kullanlacak ders kitaplarnn, retmen ve rencilere kaynak ve yardmc olacak basl ve dijital materyallerinin eitim ve Trk mill eitiminin genel amalarnn gereklemesine yararl olacak dier eitim ara ve gerelerinin satn yapan kamu kurum ve kurulular ile zel ve tzel kiilerin uymas gereken hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayl Mill Eitim Temel Kanununun 52, 53, 54 ve 55 inci maddeleri ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayl Mill Eitim Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 21 inci maddesi ile Ek 1 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Mill Eitim Bakanln,

b) Bakanlk yayn: Telif hakk Bakanla ait olan her trl kitap, dergi, ansiklopedi, grsel ve dijitali,

c) Ders kitab: Bakanlka, rgn ve yaygn eitim ve retim kurumlarnda okutulmas uygun bulunan kitab,

) Dner sermaye: Mill Eitim Bakanl Dner Sermayesini,

d) Eitim arac: rgn ve yaygn eitim kurumlarnda kullanlacak ders kitab, renci alma kitab, retmen klavuz kitab ile retmen ve rencilere kaynak ve yardmc olacak basl ve elektronik ortamdaki eitim materyalini,

e) Genel Mdrlk: Destek Hizmetleri Genel Mdrln,

f) Kltr yayn: Eitim, bilim, kltr, sanat, edebiyat, dnce, spor ve benzeri yaynlar,

g) Yaynevi: Mill Eitim Yaynevlerini,

ifade eder.

KNC BLM

Sat ve Datm

Sat bedelinin belirlenmesi

MADDE 5 (1) Bakanlk yaynlarnn sat fiyat, Dner Sermayenin teklifi Genel Mdrln onay ile belirlenir. Toptan satlarda azami %50, perakende satlarda ise azami %30 indirim uygulanr.

(2) Bakanlk yaynlar, bedeli karl satlr, indirimli sat veya cretsiz datm Bakanlk onay ile belirlenir.

(3) Ancak Bakanlka satn alnarak cretsiz datm yaplan Bakanlk yayn ders kitab, eitim arac ya da materyalinin sat fiyat Dner Sermaye tarafndan belirlenir.

(4) Bakanlk yaynlar, yurt ii veya yurt dndan talep eden kiiler ile resm veya zel kurum ve kurululara Dner Sermaye tarafndan toptan veya perakende satlr. Perakende veya toptan satlarda azami alt eit taksitle deme yaplabilir. Vadeli toptan satlarda ise satlan rn karl bono ve banka teminat mektubu verilmesi zorunludur.

(5) Satlan her trl rnn tama creti alcya aittir.

(6) Bakanlk yaynlar, Bakanla bal mevcut yaynevlerinde satlr. htiya duyulmas hlinde Bakanlk onay ile yeni yaynevleri de alabilir.

Yaynlarn iadesi

MADDE 6 (1) Bakanlk yaynlarna ait toptan, perakende ve taksitli satlarda iade kabul edilmez.

NC BLM

Geici ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 7 (1) Bu Ynetmelikle, 23/3/1983 tarihli ve 17996 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren Mill Eitim Bakanl Yaynlar ve Eitim Aralar Sat leri Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Ders kitaplarnn iadesi

GEC MADDE 1 (1) Bakanlk yaynlar sat izin belgesi bulunan bayilerin; Devlet Kitaplar Dner Sermaye Mdrlnden 2013 ylnda toptan ald ders kitaplarndan, 2014-2015 eitim ve retim ylnda okutulma sresi devam eden kitaplarn, bir defaya mahsus olmak zere tamam, retimden kaldrlan ders kitaplarndan ise 2013 veya 2014 ylnda en son fatura ile satn alnan kitap miktarnn % 50'si iade alnr. ade alnan kitaplarn bedellerinin tespitinde, al faturalarnda gsterilen bedel esas alnmak suretiyle bayilerin;

a) ade edecekleri kitaplar iin iade faturas dzenlemeleri ve dzenleyecekleri bu faturalarda, iade edecekleri kitaplarn listesini, saylarn ve her kaleme ait al faturalarnn tarih ve saylarn belirtmeleri, ayrca al faturalarnn bir rneini de iade faturalarna eklemeleri,

b) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihi takip eden en ge otuz (30) gn ierisinde iade faturalar ile birlikte banka hesap IBAN numaralarn belirtir dileke ile mracaat etmeleri

hlinde iade alnan kitaplarn bedeli, Devlet Kitaplar Dner Sermaye Mdrlnn bte imknlar dhilinde mracaat tarihini izleyen alt ay ierisinde denir.

(2) Herhangi bir ekilde ypranm, bozulmu, zerine bir ticarethanenin veya ahsn ismi yazlm veya damgas baslm, fiyat kaznm, silinmi, karalanm kitaplar iade alnmaz.

Telif haklarnn devri

GEC MADDE 2 (1) 1/3/2014 tarihli ve 6528 sayl Mill Eitim Temel Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmasna Dair Kanunun yaym tarihinden nce okutulmak zere kabul edilen ve telif hakk Devlet Kitaplar Dner Sermaye Mdrlne ait olan ders kitaplarnn i ve ilemleri okutulma sreleri bitene kadar ad geen Mdrlke yrtlmeye devam edilir. Kltr yaynlar ise btn haklar ile Bakanlk Dner Sermayesine devredilir.

Yrrlk

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 9 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Eitim Bakan yrtr.