31 Aralık 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29222

TEBLİĞ

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN

SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2014/2)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TPE: 2014/3)

MADDE 1 – 8/12/2014 tarihli ve 29199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2014/2)’in 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu liste, tüm malları ve hizmetleri kapsamaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/12/2014

29199