31 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29222

TEBL

Maliye Bakanl ( Denetim Koordinasyon Kurulu)ndan:

KAMU DENETM GENEL TEBLNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR TEBL

MADDE 1 19/4/2013 tarihli ve 28623 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kamu Denetim Genel Tebliinin 20 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Sertifika sahibi i deneti adaylar ile belli bir sre i denetilik yaptktan sonra baka grevlere atananlar, sertifikay aldklar veya i denetilik grevinden ayrldklar tarihten itibaren yl getikten sonra i deneti kadrolarna atanamazlar. Ancak, yln bitiminden sonra izleyen her yl iin, Deneti Adaylar Belirleme, Eitim ve Sertifika Ynetmeliinin 13 nc maddesinde saylan eitim konularnda en az 30 saat eitim (ulusal veya uluslararas konferans, altay ve seminerler dhil) almalar ve/veya vermeleri ve bu eitimleri Kurula bildirmeleri durumunda sertifikalar kullanlabilir hale gelir. Sertifikalar kullanlabilir hale gelenler bu Tebliin 6 nc ve 7 nci maddelerindeki esaslara uyulmas artyla i deneti kadrolarna atanabilirler. Toplam ihtiyacn 100 saati amas halinde, 100 saatlik eitim ve/veya eiticilik, sertifikann kullanlabilir hale gelmesi iin yeterli kabul edilir.

MADDE 2 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Tebli hkmlerini Denetim Koordinasyon Kurulu yrtr.