31 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29222

YNETMELK

Babakanlk (Hazine Mstearl)tan:

RSK HESABI LE LGL UYGULANACAK USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Risk Hesabnn gelirleri, ynetimi ve kullanlmas ile ilgili usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; ykmllkleri ilgili mevzuat erevesinde Mstearlka garanti edilen kurum ve kurulular ile lke garantilerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayl Kamu Finansman ve Bor Ynetiminin Dzenlenmesi Hakknda Kanunun 13 nc ve 16 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda Kanunun 3 nc maddesindeki tanmlara ilave olarak;

a) Borlu: 4749 sayl Kamu Finansman ve Bor Ynetiminin Dzenlenmesi Hakknda Kanun ve bu Kanuna dayanlarak karlan ikincil mevzuat erevesinde lehine Hazine garantisi salanan kurum ve kurulular ile lkeleri,

b) Banka: Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankasn,

c) Kanun: 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayl Kamu Finansman ve Bor Ynetiminin Dzenlenmesi Hakknda Kanunu,

) Proje irketi: Bir projenin gerekletirilmesinden irket szlemesinde belirtilen sre boyunca sorumlu olup, bu sre sonunda ilevleri sona eren irketleri,

d) Risk Hesab: Hazine garantileri kapsamnda Mstearlk tarafndan denen btn tutarlar ile risk ynetimi kapsamnda nceden ngrlmesi mmkn bulunmayan demelerin gerekletirilebilmesini teminen Banka nezdinde oluturulan hesab

ifade eder.

KNC BLM

Yetki ve Sorumluluk

Yetki

MADDE 5 (1) Risk Hesabndan, Hazine Garantileri kapsamnda yaplan demeler ile risk ynetimi kapsamnda nceden ngrlmesi mmkn bulunmayan demelerin yaplmasna, Kanunun 1 inci ve 4 nc maddeleri uyarnca Bakan yetkilidir.

(2) Yl btesine bu amala konulan denek bir baka tertibe aktarlamaz. Yl btesinde risk hesabna aktarlmas ngrlen deneklerin yetersiz olmas halinde ilgili tertibe denek aktarmaya Maliye Bakan yetkilidir.

Sorumluluk

MADDE 6 (1) Borlunun, d finansman kaynandan Hazine Garantisi altnda salad D Finansman imkanlarna ilikin her trl ykmllklerden ve bu ykmllklerin aksamas neticesinde domu ve doabilecek Hazine Alacaklarnn geri denmesinde;

a) stlenimin bykehir belediyeleri, belediyeler ve il zel idarelerine ait tzel kiiler ile bunlara bal mstakil bteli kurulular adna yaplmas halinde; ilgili bykehir belediyesi veya belediyenin,

b) stlenimin belediye birlikleri adna yaplmas halinde, birlie ye herbir belediyenin,

c) stlenimin Kamu ktisadi Teebbslerinin itirak veya bal kurulular adna yaplmas halinde bal bulunduu Kamu ktisadi Teebbsnn

mteselsil kefaleti aranr.

(2) Borlu ve mteselsil borlu;

a) kraz ve garanti anlamalarnda belirtilen sre ierisinde kraz ve/veya Garanti cretinin,

b) Risk Hesabndan yaplacak demelerden doan Hazine Alacaklarnn geri demesinin

Risk Hesabna aktarlmasndan sorumludur. Vadesinde denmeyen Hazine Alacaklarna 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun hkmleri erevesinde gecikme zamm uygulanr.

NC BLM

Hesabn Kaynaklar ve leyii

Kaynaklar, demeler ve nemalandrma

MADDE 7 (1) Risk Hesabnn kaynaklar;

a) kraz cretlerinden,

b) Garanti cretlerinden,

c) Hesaptan yaplan demeler karlnda ilgili kurululardan yaplan geri demeler ve gecikme zamm dahil tahsil edilen her trl demelerden,

) Hesaptaki tutarlar iin salanan nemalardan,

d) Bte kanunlar ile Risk Hesabna aktarlmak zere ngrlen deneklerden

oluur.

(2) Risk Hesabndan yaplan demeler; Hazine Garantileri kapsamnda Mstearlk tarafndan denen btn tutarlar ile risk ynetimi kapsamnda nceden ngrlmesi mmkn bulunmayan demelerden oluur.

(3) Hesaptaki tutarlar Mstearlk ile Banka arasnda mtereken tespit olunan artlar ile nemalandrlr.

Risk Hesabnn ileyii

MADDE 8 (1) Mstearlk, Risk Hesabnn kaynak ve demelerinin takibini yapabilmek amacyla Banka nezdinde vadeli veya vadesiz, TL veya dviz cinsi hesaplar aabilir.

(2) 7 nci maddede belirtilen kaynaklar, Risk Hesabna nakit olarak aktarlr.

(3) Hazine garantisi kapsamndaki kurulular adna Mstearlk tarafndan gerekletirilecek demeler ile risk ynetimi kapsamnda nceden ngrlemeyen demeler, ilgili kreditrlere/proje irketlerine ve/veya mercilere Banka aracl ile Risk Hesabndan gerekletirilir.

(4) Risk Hesabnn bteletirme ve muhasebeletirilmesine ilikin ilemler, 30/12/2006 tarihli ve 26392 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Merkezi Ynetim Muhasebe Ynetmeliinde belirtildii ekilde yaplr.

(5) Risk Hesabndan, Kanunda belirtilen haller dnda kullanm yaplamaz.

(6) Borlunun Hazine garantisi kapsamndaki borlarnn 1/1/2003 tarihinden nce Mstearlka stlenilmesinden doan Hazine Alacaklarnn geri demeleri, Hazinenin Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas nezdindeki ilgili hesabna aktarlmaya devam edilir.

Belge Ak

MADDE 9 (1) 8 inci maddede belirtilen Risk Hesabnn leyiine ilikin olarak Banka ile Mstearlk tarafndan yerine getirilmesi gereken ykmllkler, Banka ile Mstearlk arasnda yaplacak mutabakat ile salanr.

(2) Banka; Risk Hesabna yaplan aktarmalarn 8 inci maddeye uygun olarak yaplmasnn takibini, Banka ile Mstearlk arasnda yaplacak mutabakat erevesinde salayacaktr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Atflar

MADDE 10 (1) 25/3/2003 tarihli ve 25059 sayl Resm Gazetede yaymlanan Risk Hesab ile lgili Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelie yaplan atflar bu Ynetmelie yaplm saylr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 11 (1) 25/3/2003 tarihli ve 25059 sayl Resm Gazetede yaymlanan Risk Hesab ile lgili Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Hazine Mstearlnn bal olduu Bakan yrtr.