31 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29222

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

ULUSLARARASI GZETM RKET STATSNE LKN TEBL

(RN GVENL VE DENETM: 2015/24)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, d ticarete konu mallarla ilgili olarak 4 nc maddede tanmlanan ekilde gzetim faaliyetinde bulunacak irket ve kurululara uluslararas gzetim irketi stats verilmesi, bu irketlerin tbi olaca artlarn ve ykmllklerinin belirlenmesi, faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesine ilikin hususlar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli kapsamna, yalnzca ithalat ve ihracata konu mallar zerinde gerekletirilen ve 4 nc maddede tanmlanan gzetim faaliyetleri girer.

(2) Bakanlka uluslararas gzetim irketi stats verilen irket ve kurulularn, dier kamu kurulular tarafndan ilgili mevzuata gre yetkilendirilmeleri veya grevlendirilmeleri ya da dier lke makamlarnca sevk ncesi inceleme yapmak zere yetkilendirilmeleri durumunda, yetkilendirildikleri veya grevlendirildikleri alanlardaki faaliyetleri bu Tebli kapsam dndadr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Teknik Dzenlemeler Rejimi Kararnn 4 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) A tipi uluslararas gzetim irketleri: 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Uygunluk Deerlendirme Kurulular ve Onaylanm Kurulular Ynetmeliinin 4 nc maddesinin yedinci fkras erevesinde akreditasyon sertifikasna sahip uluslararas gzetim irketlerini,

b) B tipi uluslararas gzetim irketleri: Uygunluk Deerlendirme Kurulular ve Onaylanm Kurulular Ynetmeliinin 4 nc maddesinin yedinci fkras erevesinde akreditasyon sertifikasna sahip olmayan uluslararas gzetim irketlerini,

c) Bakanlk: Ekonomi Bakanln,

) Blge Mdrl: Bakanln Blge Mdrlklerini,

d) Genel Mdrlk: rn Gvenlii ve Denetimi Genel Mdrln,

e) Gzetim faaliyeti: D ticarete konu mallarn kalitesinin ve miktarnn kontrol; depolama, ykleme, boaltma ve nakil esnasndaki durumunun tespiti ile dviz kuru ve mali artlar da dhil olmak zere fiyatnn ve gmrk snflandrmasnn doruluunun saptanmas konusundaki uluslararas gzetim faaliyetlerini,

f) Gzetim raporu: Gzetim faaliyeti sonucunda uluslararas gzetim irketi tarafndan dzenlenerek uzman personel veya irketi temsil ve ilzama yetkili kii tarafndan imzalanan belgeyi,

g) Uluslararas gzetim irketi belgesi: Bavuru zerine, 6 nc madde erevesinde yaplan deerlendirme sonucunda Genel Mdrlke uygun grlen irket ve kurululara verilen, uluslararas gzetim irketi statsne sahip olunduunu gsteren ek-1 ve ek-2de yer alan belgeleri,

) Uzman personel: Gzetim faaliyetinin gerektirdii uzmanla sahip, () bendinde tanmlanan yetkilendirme listesinde belirtilen ekilde yetkilendirilmi, gzetim faaliyetini yrten ve ad, soyad ve unvan gzetim raporunda belirtilen personeli,

h) rn Denetmeni: Blge Mdrlklerine bal rn Denetmen ve Denetmen Yardmclarn,

) Yetkilendirme listesi: Bakanln internet sayfasnda ilan edilen Uluslararas Gzetim irketlerinin Trk Gmrk Tarife Cetveli Fasllar tibariyle Yetkilendirilmelerinde Esas Alnacak Uzmanlklar Listesini

ifade eder.

Bavuru

MADDE 5 (1) Kamu kurulular, irketler veya asgari 100.000 TL teminatl mesleki sorumluluk sigortas bulunan iktisadi iletmeler uluslararas gzetim irketi stats almak iin bavuruda bulunabilirler.

(2) Bavurular, irket veya kuruluun merkezinin yerleik olduu ilin bal olduu Blge Mdrlne yaplr.

(3) A tipi uluslararas gzetim irketi bavurularnda, ek-3te yer alan uluslararas gzetim irketi bavuru formu ile akreditasyon sertifikasnn asl veya noter onayl rnei aranr.

(4) B tipi uluslararas gzetim irketi bavurularnda, ek-3te yer alan uluslararas gzetim irketi bavuru formu ile aada belirtilen belgelerin asllar veya noter onayl rnekleri aranr.

a) Gzetim faaliyetini yrtecek uzman personelin istihdam edildiini kantlayan hizmet szlemesi veya ie giri bildirgesi,

b) Gzetim faaliyetini yrtecek uzman personelin, yetkilendirme listesinde belirtilen ekilde Trk Gmrk Tarife Cetveli fasllar itibaryla yetkili olduklar alanlar da gsteren listesi ve eitim durumlarn gsteren belge,

c) Gzetim faaliyetini yapacak uzman personele ait imza beyannamesi,

) irketin kuruluunun tescil ve ilanna ilikin Trkiye Ticaret Sicil Gazetesi veya iktisadi iletmenin tzel kiiliini gsteren belge,

d) irketi veya iktisadi iletmeyi temsil ve ilzama yetkili kiilere ait yetki belgesi ve imza sirkleri,

e) ktisadi iletmeler iin mesleki sorumluluk sigorta poliesi.

(5) Kamu kurulularnn ibraz ettii belge rneklerinde noter onay aranmaz.

(6) Radyasyon kontrol ve lmne ynelik gzetim faaliyetinde bulunacaklar, A tipi bavuruda bulunmak zorundadr.

(7) B tipi uluslararas gzetim irketi bavurular, her yl Ocak ve Haziran ay ierisinde yaplr. Dier zamanlarda yaplan B tipi bavurular, bir sonraki bavuru dneminde deerlendirilir. A tipi uluslararas gzetim irketi bavurular, bavuru dnemine bal kalnmakszn her zaman yaplabilir.

(8) 7 nci madde erevesinde, uluslararas gzetim irketi belgesinin yenilenmesi talebi uygun grlmeyen irket ve kurulular, bu konudaki yazl bildirimin yapld tarihten itibaren; verilen son uluslararas gzetim irketi belgesinin geerlilik sresi iinde uluslararas gzetim irketi stats geri alnan irket ve kurulular, geri alma tarihinden itibaren bir yl boyunca uluslararas gzetim irketi bavurusunda bulunamaz.

Bavurunun deerlendirilmesi ve stat verilmesi

MADDE 6 (1) Blge Mdrlnce yaplacak inceleme neticesinde 5 inci maddeye uygun bulunan bavurular, genel grlerle birlikte Genel Mdrle iletilir. Bavuru, daha nce uluslararas gzetim irketi stats geri alnan bir irket veya kurulua ait ise geri almann gerekesi ve Blge Mdrlnn bavuru hakkndaki genel deerlendirmeleri gz nnde bulundurularak Genel Mdrlke yaplan nihai deerlendirme neticesinde, uygun grlenlere uluslararas gzetim irketi belgesi verilir.

(2) Bavuru sahibi, uluslararas gzetim irketi belgesinin kendisine tebliiyle uluslararas gzetim irketi stats elde eder.

(3) Uluslararas gzetim irketi stats verilen irket ve kurulularn listesi ile Trk Gmrk Tarife Cetveli fasllar itibaryla yetkili olduklar alanlar, Bakanln internet sayfasnda duyurulur.

Uluslararas gzetim irketi belgesinin geerlilii ve yenilenmesi

MADDE 7 (1) A tipi uluslararas gzetim irketi belgesi, akreditasyon sertifikasnn sresi dolana kadar geerlidir. Akreditasyon sertifikasnn yenilenmesi halinde, yenilemeyi takip eden bir ay iinde A tipi uluslararas gzetim irketi belgesinin de yenilenmesi bavurusunda bulunulabilir.

(2) B tipi uluslararas gzetim irketi belgesi, verildii tarihten itibaren yl sreyle geerli olup bu srenin bitiminden nceki en erken ay, en ge bir ay nce Blge Mdrlne yenileme bavurusunda bulunulabilir.

(3) Yenileme bavurular, irket veya kuruluun merkezinin yerleik olduu ilin bal olduu Blge Mdrlne yaplr.

(4) Yenileme bavurularnda, 5 inci maddede saylan belgelerde meydana gelen deiiklikler bildirilir.

(5) Yenileme talepleri, uluslararas gzetim irketine verilen son uluslararas gzetim irketi belgesinin geerlilik sresi ierisindeki faaliyetleri ve uygulanan meyyideler gz nnde bulundurularak Genel Mdrlke karara balanr.

(6) Yenileme talebi uygun grlenlere yeni uluslararas gzetim irketi belgesi verilir.

(7) lgili mevzuata veya 13 nc maddenin birinci ve ikinci fkrasndaki ykmllklere aykr davranan uluslararas gzetim irketleri ile verilen son uluslararas gzetim irketi belgesinin geerlilik sresi iinde alt ay sreyle faaliyetten men meyyidesi veya uluslararas gzetim irketi statsnn geri alnmas meyyidesi uygulanan ya da uygulanmasn gerektirecek faaliyetleri tespit edilenlerin uluslararas gzetim irketi belgeleri yenilenmez.

(8) yl boyunca uluslararas gzetim irketi faaliyetinde bulunmayan B tipi uluslararas gzetim irketlerinin uluslararas gzetim irketi belgesi yenilenmez.

Faaliyet alan ve sorumluluk

MADDE 8 (1) A tipi uluslararas gzetim irketlerinin faaliyet alan, akreditasyonun kapsam ile snrldr. Bu irketler, akreditasyon kapsam dnda kalan gzetim faaliyetlerini yrtebilmek iin ayrca talepte bulunabilirler. Talebin uygun grlmesi halinde, akreditasyon kapsamna girmeyen gzetim faaliyetleri asndan, B tipi uluslararas gzetim irketlerinin tbi olduu artlara tbi olurlar.

(2) Uluslararas gzetim irketleri, Trk Gmrk Tarife Cetveli fasllar itibaryla yetkilendirildikleri alan dnda gzetim faaliyetinde bulunamazlar ve dzenledikleri tm rapor ve belgelerden sorumludurlar.

(3) B tipi uluslararas gzetim irketleri tarafndan gerekletirilen gzetim faaliyetlerinin, yetkilendirme listesinde belirtilen uzmanlklardan birine sahip olan uzman personel tarafndan yrtlmesi esastr. Ancak, gzetim faaliyetini yrtecek B tipi uluslararas gzetim irketi personelinin, yetkilendirme listesinde belirtilen uzmanla sahip olmamakla birlikte, yrtlecek gzetim faaliyetinin gerektirdii uzmanlk bilgisi ve deneyime sahip olduunun irketi temsile ve ilzama yetkili kii tarafndan onaylanmas halinde, gzetim faaliyeti bu personel tarafndan yrtlebilir. Aksi durumun ispat halinde 15 inci maddenin ikinci fkrasnn (a) bendi uygulanr.

(4) Uluslararas gzetim irketleri, personelinin gzetim faaliyetinin gerektirdii bilgi, deneyim ve eitime sahip olmasndan sorumludur.

Belge dzenleme

MADDE 9 (1) Uluslararas gzetim irketleri, bu Tebli kapsamnda dzenleyecekleri tm belgeleri mteselsil sra numaras ve tarih vermek suretiyle kayda alr.

(2) Gzetim raporlar, gzetim faaliyetlerinin nasl yaplacana ilikin mteri talimatlarna ve prosedrlere uygun olarak, ihtiya duyulabilecek tm bilgileri ierecek ekilde eksiksiz, ayrntl ve geree uygun ekilde dzenlenir.

(3) Gzetim raporlarnn aslnda ve firma dosyasndaki nshasnda, gzetim faaliyetini yrten uzman personelin ad, soyad ve unvan belirtilir.

(4) Gzetim raporlarnn asl ve firma dosyasndaki nshasnda, gzetim faaliyetini yrten uzman personelin veya irketi temsil ve ilzama yetkili bir kiinin slak imzasnn bulunmas ve belgelerin imzal nshalarnn be yl sreyle saklanmas zorunludur.

Laboratuvar analizi

MADDE 10 (1) Uluslararas gzetim irketlerinin, faaliyetleriyle ilgili olarak laboratuvar analizine ihtiya duymalar durumunda, mterilerinin aksi ynde yazl bir talimat olmad srece, sz konusu analizi, Uygunluk Deerlendirme Kurulular ve Onaylanm Kurulular Ynetmeliinin 4 nc maddesinin yedinci fkras erevesinde bir akreditasyon belgesine sahip olmas kouluyla kendi laboratuvarlarnda veya ayn koullardaki zel laboratuvarlarda veya kamu kurulular tarafndan yetkilendirilmi laboratuvarlarda yaptrmalar zorunludur.

(2) Laboratuvar analizlerinin kendi laboratuvarlar dndaki laboratuvarlarda yaplmas, uluslararas gzetim irketlerinin laboratuvar analizleri ile ilgili sorumluluunu ortadan kaldrmaz. Mterinin aksi ynde yazl bir talimat varsa, bu talimatn be yl sreyle saklanmas zorunludur.

Taeron

MADDE 11 (1) A ve B tipi uluslararas gzetim irketleri, ihtiya duymalar halinde, yetkilendirildikleri alanlarda dier bir uluslararas gzetim irketini veya gzetim faaliyetinin gerektirdii uzmanla sahip kiileri taeron olarak kullanabilirler. Taeron olarak grevlendirilecek irket ve kiilerde, uluslararas gzetim irketleri bnyesinde istihdam edilen uzman personelin nitelikleri aranr.

(2) Taeron olarak kullanlan uluslararas gzetim irketleri ile kiilerin Trk Gmrk Tarife Cetveli fasllar itibaryla yetkili olduklar alanlar gsteren belgelerin 5 yl sreyle saklanmas zorunludur.

(3) Gzetim faaliyetinde taeron kullanlmas, irketlerin bu alandaki sorumluluunu ortadan kaldrmaz. Taeronlar tarafndan dzenlenen rapor ve belgelerden uluslararas gzetim irketleri sorumludur.

Radyasyon lm

MADDE 12 (1) B tipi uluslararas gzetim irketleri, radyasyon lm yapamaz.

(2) A tipi uluslararas gzetim irketlerinin radyasyon lm de yapabilmeleri iin, sahip olduklar donanm, eitim, tehlike durum plan ve dier ekipmann radyasyon gvenlii asndan uygun olduunun Trkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafndan belge ile tespit edilmi olmas gerekir.

Ykmllkler

MADDE 13 (1) Uluslararas gzetim irketlerinin ve bunlarn personelinin, Uygunluk Deerlendirme Kurulular ve Onaylanm Kurululara Dair Ynetmelik, Dnya Ticaret rgt Sevk ncesi nceleme Anlamas ve ilgili teknik dzenlemeler ile 3/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununda yer alan usul ve esaslara uygun olarak drstlk, bamszlk, tarafszlk, effaflk, ayrmclk yapmama ve ticari srlar koruma koullarn salayacak ve mterilerini gereksiz klfete sokmayacak ekilde faaliyette bulunmalar gerekir.

(2) Uluslararas gzetim irketleri, kendileri tarafndan gerekletirilen ithalat ve ihracat iin gzetim faaliyetinde bulunamazlar.

(3) A tipi uluslararas gzetim irketlerinin, akreditasyon belgelerinde meydana gelen deiiklikleri en ge bir ay iinde, irket veya kuruluun merkezinin yerleik olduu ilin bal olduu Blge Mdrlne ibraz etmeleri zorunludur.

(4) B tipi uluslararas gzetim irketlerinin, 5 inci maddede belirtilen hususlarda meydana gelecek deiiklikleri en ge bir ay iinde irket veya kuruluun merkezinin yerleik olduu ilin bal olduu Blge Mdrlne ibraz etmeleri zorunludur.

(5) A ve B tipi uluslararas gzetim irketlerinin, gzetim faaliyetinde bulunacak yeni ubelere ilikin bildirimi, ubenin ald tarihten itibaren bir ay ierisinde merkezin ve ubenin bal olduu Blge Mdrlklerine yapmalar zorunludur.

(6) 5 inci madde kapsamnda mesleki sorumluluk sigortas bulunan uluslararas gzetim irketlerinin sigorta szlemelerinin yenilendiini, yenilenme tarihinden itibaren bir ay ierisinde Blge Mdrlne bildirmeleri zorunludur.

Denetim

MADDE 14 (1) B tipi uluslararas gzetim irketlerinin merkez ve ubeleri, bu Teblide belirtilen esaslar dhilinde yl iinde en az bir kez denetlenir. A tipi uluslararas gzetim irketlerinin merkez ve ubeleri bu denetimden muaf olmakla birlikte, gerekli grldnde Genel Mdrlke verilecek talimat erevesinde denetlenebilir.

(2) ubelerin denetimleri, ubelerin yerleik olduu ilin bal olduu Blge Mdrlnce gerekletirilir. Denetimler iin gerekli bilgi ve belgeler, irket veya kuruluun merkezinin yerleik olduu ilin bal olduu Blge Mdrlnce temin edilir.

(3) Denetim, Blge Mdrlnce oluturulacak, en az biri rn Denetmeni olmak zere en az iki kiilik bir komisyon tarafndan gerekletirilir. Ancak, ihtiya duyulmas halinde Blge Mdrlklerinde grevli Blge Mdr Yardmcs ve Genel Mdrlkte grevli personel de denetime itirak eder.

(4) Denetimlerde, Genel Mdrln aksi ynde bir talimat olmad srece, ek-4te yer alan Uluslararas Gzetim irketi Denetim Raporu formunda tadat edilmi hususlar aratrlr.

(5) Denetimlerde uluslararas gzetim irketleri tarafndan gzetim faaliyetleriyle ilgili olarak dzenlenmi tm belge, rapor ve faturalar incelenebilir.

Meyyideler

MADDE 15 (1) lkemizin blgesel, ikili veya ok tarafl ticari ilikilerine ve/veya lke menfaat ve uygulamalarna kar faaliyetlerin belirlenmesi, uluslararas ticaret kurallar ile teamllerine aykr olarak herhangi bir lke tarafndan lkemize n bildirimde bulunulmakszn sevk ncesi gzetim uygulamasnn hayata geirilmesi, herhangi bir lke tarafndan ayrmc muamele yaplarak sadece lkemize veya ierisinde lkemizin de bulunduu belli lkelere ynelik gzetim uygulanmas veya talep edilmesi ve ithalat lke resmi makamlarnn gzetim faaliyetinde bulunan firmalar arasnda haksz rekabet konumu yaratabilecek uygulamalarnn tespiti hallerinde, uluslararas gzetim irketi stats kapsamndaki faaliyetlere kstlama getirmeye, nlemler almaya ve gerektiinde bu statnn geri alnmasna Bakanlk yetkilidir.

(2) lgili mevzuata ve bu Tebli hkmlerine aykr hareket edenler hakknda Teknik Dzenlemeler Rejimi Kararnn 14 nc maddesinin, (a) veya () bentleri uyarnca ilem yaplr.

a) Yanl ve yanltc beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakknda faaliyetten sreli veya sresiz men ya da uluslararas gzetim irketi statsnn geri alnmas meyyidelerinden birinin uygulanmasna, aykrln derecesini gz nne alarak Genel Mdrlk karar verir.

b) B tipi uluslararas gzetim irketleri tarafndan dzenlenen gzetim raporlarnn, 9 uncu maddenin nc fkrasna aykr olduunun veya 9 uncu maddenin drdnc fkrasnda belirtilen ekilde uzman personel veya irketi temsil ve ilzama yetkili kii tarafndan imzalanmadnn tespiti hallerinde bir ay sre ile faaliyetten men meyyidesi uygulanr.

c) B tipi uluslararas gzetim irketlerinin, 9 uncu maddenin drdnc fkrasnda ve 10 uncu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen belgeleri be yl sreyle saklamadnn tespiti halinde en fazla iki kez uyar meyyidesi uygulanr.

) B tipi uluslararas gzetim irketlerinin, 10 uncu maddenin birinci fkrasna aykr hareket etmesi halinde bir ay faaliyetten men meyyidesi uygulanr.

d) 13 nc maddenin birinci veya ikinci fkrasna aykr hareket edilmesi halinde, en az bir ay faaliyetten men meyyidesi olmak zere ihlalin arl gz nnde bulundurularak faaliyetten sreli veya sresiz men veya statnn geri alnmas meyyideleri uygulanr.

e) 13 nc maddenin , drt, be ve altnc fkralarnda saylan bilgi ve belgelerin sresi iinde gnderilmemesi halinde en fazla iki kez; hi iletilmemesi halinde bir kez uyar meyyidesi uygulanr.

f) 9 uncu maddenin drdnc fkrasnda ve 10 uncu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen belgelerin be yl sreyle saklanmamas veya 13 nc maddenin , drt, be ve altnc fkralar kapsamndaki bilgi ve belgelerin ge iletilmesi sebebiyle iki kez; hi iletilmemesi sebebiyle bir kez uyar meyyidesi uygulanmasna ramen, ayn konularda ayn maddelere aykr hareket edilmesi halinde bir ay sre ile faaliyetten men meyyidesi uygulanr.

g) Bir ay sre ile faaliyetten men meyyidesi uygulanan uluslararas gzetim irketinin ayn konuda ayn maddelere aykr hareket etmesi halinde ay sre ile faaliyetten men meyyidesi uygulanr. ay sre ile faaliyetten men meyyidesi uygulanan uluslararas gzetim irketinin ayn konuda ayn maddelere aykr hareket etmesi halinde alt ay sre ile faaliyetten men veya uluslararas gzetim irketi statsnn geri alnmas meyyidelerinden birinin uygulanmasna, aykrln derecesini gz nne alarak Genel Mdrlk karar verir.

(3) Teblide ngrlen koullar kaybettii halde gzetim faaliyetinde bulunduu tespit edilen uluslararas gzetim irketinin uluslararas gzetim irketi stats geri alnr.

Yetki

MADDE 16 (1) Bu Teblide yer alan hususlarda uygulamaya ynelik nlem almaya, zel ve zaruri durumlar inceleyip sonulandrmaya, inceleme ve denetleme kriterlerini belirlemeye ve gerekli dzenlemeleri yapmaya Genel Mdrlk yetkilidir.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 17 (1) 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayl Resm Gazetede yaymlanan Uluslararas Gzetim irketi Statsne likin D Ticarette Standardizasyon Teblii (Tebli No: 2006/21) yrrlkten kaldrlmtr.

Gei sreci

GEC MADDE 1 (1) Uygunluk Deerlendirme Kurulular ve Onaylanm Kurulular Ynetmeliinin 4 nc maddesinin yedinci fkras erevesinde akreditasyon sertifikasna sahip olan uluslararas gzetim irketleri, bu Tebliin yrrle girdii tarihten itibaren bir ay iinde A tipi uluslararas gzetim irketi belgesinin yenilenmesi talebinde bulunurlar. Aksi halde uluslararas gzetim irketi statleri geersiz saylr.

(2) Uygunluk Deerlendirme Kurulular ve Onaylanm Kurulular Ynetmeliinin 4 nc maddesinin yedinci fkras erevesinde akreditasyon sertifikasna sahip olmayan uluslararas gzetim irketleri, bu Tebliin yrrlk tarihini izleyen ilk bavuru dneminde uluslararas gzetim irketi belgesinin yenilenmesi talebinde bulunurlar. Aksi halde uluslararas gzetim irketi statleri geersiz saylr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Tebli yaymndan alt ay sonra yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Ekler iin tklaynz