31 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29222

YNETMELK

Babakanlk (Hazine Mstearl)tan:

HAZNE GARANTL YKMLLKLERN STLENLMESNDE

UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve lkeler

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, ykmllkleri ilgili mevzuat erevesinde Mstearlka garanti edilen kurum ve kurulular ile lkelerin sz konusu ykmllklerinin Mstearlk tarafndan stlenilerek geri denmesine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, ykmllkleri ilgili mevzuat kapsamnda Mstearlka garanti edilen kamu kurum ve kurulular ile lkeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayl Kamu Finansman ve Bor Ynetiminin Dzenlenmesi Hakknda Kanunun 11 inci maddesinin birinci fkras ve 16 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda Kanunun 3 nc maddesindeki tanmlara ilave olarak;

a) Borlu: 4749 sayl Kamu Finansman ve Bor Ynetiminin Dzenlenmesi Hakknda Kanun ve bu Kanuna dayanlarak karlan ikincil mevzuat erevesinde lehine Hazine garantisi salanan kurum ve kurulular ile lkeleri,

b) Garanti stlenim ve kraz Anlamas: Borlunun Hazine Garantisi kapsamnda olan ve Mstearlk tarafndan stlenilmesi neticesinde ortaya kacak Hazine alacann akit altna alnmasn salayan anlamay,

c) Kanun: 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayl Kamu Finansman ve Bor Ynetiminin Dzenlenmesi Hakknda Kanunu

ifade eder.

lkeler

MADDE 5 (1) Borlu, Hazine Garantisi altndaki ykmllkleri ile ilgili olarak aada belirtilen ilkeleri esas alacaktr;

a) Hazine garantisi altndaki ykmllklerin Borlu tarafndan yerine getirilmesi esastr.

b) Borlu, Hazine garantisi altndaki ykmllkleri iin gereken tutar vadesinde geri denecek ekilde planlamak ve yl btelerinde ncelikli olarak ayrmakla mkelleftir.

KNC BLM

Hazine Geri deme, Yatrm ve Kar Garantilerinden stlenim Yaplmas

Hazine geri deme, Hazine yatrm ve Hazine kar garantisi altnda olan ykmllklerin stlenilmesi

MADDE 6 (1) Borlu, btesinde yeterli kaynak ayrm olmakla beraber, nakit aklarnda ortaya kabilecek beklenmeyen aksamalara bal olarak mali imkanlarnn, demekle mkellef olduu garantili ykmllnn geri denmesinde yetersiz olmas durumunda, Hazine tarafndan ykmlln tamamen veya ksmen stlenilmesini talep edebilir.

(2) stlenime esas ilemlerin gerekletirilmesini teminen bavurular aada tanmland ekilde yaplacaktr;

a) stlenim talepleri, deme vadesinden en az 15 gn nce, yazl olarak ve gerekesiyle birlikte gerei iin Mstearlk Kamu Finansman Genel Mdrlne yaplacaktr. Borlu, stlenim bavurusunu yapmadan nce bu bentte belirtilen sreyi de dikkate alarak Mstearlktan Garanti stlenim ve kraz Anlamasn temin edecektir.

b) Borlu stlenim bavurusunu yaparken deme vadesindeki ay ve bir nceki aya ilikin gelir ve harcama kalemlerinin detayl dkmn ieren nakit akm tablosunu ibraz etmekle mkelleftir. Buna ilaveten, Borlu, Mstearlktan temin ettii Garanti stlenim ve kraz Anlamasn iki nsha ve usulne uygun olarak doldurup imzalayarak Mstearlk Kamu Finansman Genel Mdrlne gnderecektir. stlenilmesi uygun grlen geri demeye ilikin Garanti stlenim ve kraz Anlamasnn bir rnei Mstearlk tarafndan imzalanarak Borluya geri gnderilecektir.

c) stlenimin il zel idareleri, bykehir belediyeleri ve belediyeler ile bunlara bal mstakil bteli ve kamu tzel kiiliini haiz kurulular adna yaplmas halinde Kanunun 8 inci maddesinin beinci fkrasnda belirtildii ekilde mteselsil kefaleti aranr. Ayrca, belediye birliklerinin Borlu olmas halinde, birlie ye her bir belediyenin mteselsil kefaleti zorunludur.

) stlenimin Kamu ktisadi Teebbslerinin veya bal kurulular adna yaplmas halinde bal bulunduu Kamu ktisadi Teebbsnn mteselsil kefaleti aranr.

NC BLM

Hazine lke Garantilerinden stlenim Yaplmas

Hazine lke garantisi altnda olan ykmllklerin stlenilmesi

MADDE 7 (1) Hazine lke garantisi altnda olan ykmllklerin stlenilmesine ilikin usul ve esaslar, Hazine lke garantisi verilmesi srasnda belirlenir ve stlenim ilemleri sz konusu usul ve esaslar erevesinde gerekletirilir.

Sorumluluk ve denetim

MADDE 8 (1) Mstearlk stlenim talebine esas tekil eden ve Borlu tarafndan ibraz edilen bilgilerin doruluunun ve salanan Hazine garantisinin gerektii gibi kullanlp kullanlmadnn tespiti maksadyla ilgili kurulular nezdinde denetim yapabilir.

(2) Mstearlk, Borlu tarafndan usulne uygun olarak yaplmayan bavurulardan ve borcun gerektii gibi izlenmemesinden kaynaklanan gecikme faizi, gecikme cezas ve benzeri mali ykmllkler doduunun ve Ynetmelikte belirlenen hususlara aykr ilemlerin yapldnn tespiti halinde, garanti stlenim ve ikraz anlamas hkmleri ile genel hkmlerin uygulanmas ynnde giriimde bulunur.

(3) Hazine garantisi altndaki ykmllklerin geri denmesinde aksamaya sebebiyet verdii tespit edilenlere, Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fkras gerei bu aksamadan doan zarar lsnde rcu olunur.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Atflar

MADDE 9 (1) 21/12/2002 tarihli ve 24970 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hazine Garantileri Kapsamnda Yaplacak demelerin stlenilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelie yaplan atflar bu Ynetmelie yaplm saylr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 10 (1) 21/12/2002 tarihli ve 24970 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hazine Garantileri Kapsamnda Yaplacak demelerin stlenilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Hazine Mstearlnn bal olduu Bakan yrtr.