30 Aralık 2014 Tarihli ve 29221 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına  İlişkin Yönetmelik

—  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—  Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—  Karayolları Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği

—  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

—  Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 11)

—  Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 45)

—  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46)

—  Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46)

—  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58)

—  Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)

—  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 73)

—  Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 74)

—  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 287)

—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 442)

—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 443)

—  2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2015/1)

 

KURUL KARARLARI

—  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 29/12/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/41] Sayılı Kararı

—  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 29/12/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/42] Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


30/12/2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Milletlerarası Andlaşma, Yönetmelikler, Tebliğler ve Kurul Kararı yayımlanmıştır.