30 Aralk 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29221

KURUL KARARI

Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumundan:

Karar No: 75935942-050.01.04 [01/41]

Toplant Tarihi: 29/12/2014

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununun 88 inci ve Geici 1 inci maddeleri ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayl KHKnn 9 uncu, 26 nc ve Geici 1 inci maddeleri uyarnca; 26/8/2014 tarihli ve 29100 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Muhasebe Standartlarnn Uygulama Kapsamnn Belirlenmesine likin Kurul Karar dorultusunda bamsz denetim kapsamnda olup TMS uygulamayan irketlerce 1/1/2014 tarihi ve sonrasnda balayan hesap dnemlerine ilikin finansal tablolarn hazrlanmasnda ve sunulmasnda yrrlkteki mevzuata ilave olarak uygulanacak hususlar ekteki gibi kararlatrlmtr.

 

EK

 

Bamsz Denetime Tabi Olup TMSleri Uygulamayan irketlerin Finansal

Tablolarnn Hazrlanmasnda ve Sunulmasnda Uygulanacak lave Hususlar

 

Ama ve Kapsam

Madde 1 (1) Kurumumuz tarafndan 26/8/2014 tarihli ve 29100 sayl Resm Gazetede yaymlanan 26 sayl Kurul Karar erevesinde, bamsz denetime tabi olup TMSleri uygulamayan irketlerin yrrlkteki mevzuata ilave olarak uygulayacaklar hususlar bu dzenlemenin amacn ve kapsamn oluturmaktadr.

(2) Bu dzenleme, 1 inci fkra kapsamnda bulunan irketler tarafndan, 1/1/2014 tarihi ve sonrasnda balayan hesap dnemlerine ilikin finansal tablolarn hazrlanmas ve sunulmasnda uygulanr.

Finansal Tablolar

Madde 2 (1) Aada belirtilen finansal tablolar dipnotlaryla birlikte hazrlanr ve bunlara 700 kodlu Bamsz Denetim Standartlar erevesinde deneti gr verilir.

- Bilano

- Gelir Tablosu

- Nakit Ak Tablosu

- zkaynak Deiim Tablosu

Reeskont lemleri

Madde 3 (1) Reeskont ilemleri ihtiyari olup herhangi bir alacak (veya bor) hesap grubunun reeskonta tabi tutulmas durumunda buna karlk gelen bor (veya alacak) hesap grubu da reeskonta tabi tutulur.

Amortisman

Madde 4 (1) Maddi-maddi olmayan duran varlklar ile zel tkenmeye tabi varlklar iin amortisman, itfa pay, vb. ayrlr.

Deer Dkl

Madde 5 (1) Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Teblilerinde (MSUGT) deer dkl (karlklar dahil) hesaplanmas ngrlmeyen varlklar iin deer dkl hesaplamas ihtiyaridir.

Kdem Tazminat

Madde 6 (1) lgili bulunduu hesap dnemi sonu itibaryla irketlerin kdem tazminat ykmllkleri tahmin edilir ve bu tahmin nedeniyle cari dnemde ortaya kan kdem tazminat ykmllk artlar hesaplanarak giderletirilir.

(2) Kdem tazminat ykmlln ilk defa finansal tablolarna yanstacak irketler, bu ykmlln doduu hesap dneminden nceki dnemlere ilikin kdem tazminat tutarlarn 10 yl gememek zere eit taksitlerle finansal tablolarna yanstr. Tahmin edilen kdem tazminat toplam tutar ile bu tutarn finansal tablolara yanstlmayan ksm dipnotlarda aklanr. Finansal tablolara yanstlan bu tutarlar gelir tablosuyla ilikilendirilmeden gemi yllar krlar/zararlar altnda gsterilir.

(3) Tahmin yntemi dipnotlarda aklanr.

Konsolidasyon

Madde 7 (1) Konsolide finansal tablolarn hazrlanmas ihtiyaridir. Bal ortaklklarn tam konsolidasyon, itiraklerle i ortaklklarnn ise zkaynak yntemiyle konsolide edildii finansal tablolar konsolide finansal tablolardr. Konsolide finansal tablolarn hazrlanmas halinde, konsolidasyon ilemleri TMSlere gre yaplr.

(2) lk kez konsolidasyon yapacak irketler; bal ortaklklarnn ilk edinme tarihlerine ynelik ilemlerde, TFRS 3n bal ortaklklarn varlk ve borlarnn lm ve deerlemesine ilikin hkmlerini uygulamayabilirler. Bu durumda, bal ortaklklarn ilk edinme tarihindeki varlklar ve borlar, kendi finansal tablolarnda yer alan defter deerleri zerinden konsolide finansal tablolara alnr. Ayrca, kontrol gc olmayan paylarn (aznlk paylarnn) ve erefiyenin ilk edinim tarihindeki lmnde bal ortaklklarn kendi finansal tablolarna gre hesaplanan net aktif deeri esas alnr. Benzer ekilde itirak ve i ortaklklarnn varlk ve borlar, ilk edinim tarihinde yeniden deerlemeye tabi tutulmayabilir. Bu durumda itirak ve i ortaklklarnn takip eden dnemlerdeki defter deeri hesaplamalarnda ilk edinim tarihindeki yeniden deerlemeden kaynaklanan art ya da azallar dikkate alnmaz. Bu tercihler dipnotlarda aklanr.

(3) Konsolide finansal tablolarn hazrlanmas durumunda, kontrol gcne ve nemli etkiye sahip olunmayan irketler ile i ortakl dndaki yatrmlar, MSUGT uyarnca hisse senedi ya da bal menkul kymet olarak deerlendirilerek finansal tablolarda gsterilir.

(4) Bu maddede geen bal ortaklk, itirak ve i ortakl kavramlar TMSlerdeki anlamlaryla kullanlmtr.

Ortak Kontrole Tabi letmelerin Birlemeleri

Madde 8 (1) Ortak kontrole tabi iletme birlemelerinin muhasebeletirilmesinde 21/7/2013 tarihli ve 28714 sayl Resm Gazetede Kurumumuz tarafndan yaymlanan Kurul Kararnn 1 Nolu ekinde yer alan ilke karar uygulanr.

Karlatrmal Sunum

Madde 9 (1) 2 nci maddeye gre hazrlanmas gereken finansal tablolarn nceki dnemle karlatrmal sunulmas esas olup, karlatrmal sunulacak nceki dnem bilanosu bu dzenlemede yer verilen hkmler erevesinde dzeltilir; dier tablolarn dzeltilmesi ise ihtiyaridir. Karlatrmal tablolar arasndaki farkl politika ve uygulamalar dipnotlarda aklanr.

(2) Karlatrmal olarak sunulan nceki dnem finansal tablolarnn konsolide finansal tablolar iermesi zorunlu deildir.

TMS ve lgili Dier Mevzuat Hkmlerinin Uygulanmas

Madde 10 (1) Bu dzenlemede MSUGT'tan farkl olarak yer verilen hkmlerin ve MSUGT'ta belirleme yaplmayan hususlarn uygulanmasnda (ilem, hesaplama ve tahminlerde) TMS hkmlerinin kullanlmas nerilmekle birlikte ilgili dier mevzuatn kullanlmas bu dzenlemeye aykrlk tekil etmez. Kullanlan mevzuat dipnotlarda aklanr.

(2) Mahiyeti itibaryla benzer ve ilikili kalemler iin tercih edilen uygulamada tutarllk esastr.

Dzenlemenin Uygulanaca Hesap Dnemi

Madde 11 (1) Bu dzenleme hkmleri, 1/1/2014 tarihi ve sonrasnda balayan hesap dnemlerine ilikin finansal tablolara uygulanr.

Yrrlk

Madde 12 (1) Bu dzenleme hkmleri, 1/1/2014 tarihinden itibaren geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

Madde 13 (1) Bu dzenleme hkmlerini Bakan yrtr.