30 Aralk 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29221

TEBL

Maliye Bakanlndan:

VERG USUL KANUNU GENEL TEBL (SIRA NO: 433)NDE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL (SIRA NO: 443)

30/12/2013 tarihli ve 28867 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sra No: 433)nde aadaki deiiklikler yaplmtr.

1. Tebliin 2- Tanmlar ve Ksaltmalar blmnde Bilgi Fii ifadesinin tanm aadaki ekilde deitirilmitir.

3100 Sayl Kanun ve Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sra No: 426) kapsamnda yaplan dzenlemelere uygun olarak deme kaydedici cihazlarda (yeni nesil dhil) dzenlenen fii,

2. Tebliin 3- e-Ariv Uygulamas zni blmnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sra No: 397) ile getirilen e-Fatura Uygulamasna kaytl olmayan vergi mkelleflerine e-Ariv Uygulamas kapsamnda fatura oluturmaya, kt ortamnda gndermeye ve oluturulan faturalarn ikinci nshasn elektronik ortamda muhafaza ve istendiinde ibraz etmeye zorunludurlar. Bununla birlikte sz konusu mkellefler, e-Ariv Uygulamas kapsamnda oluturduklar faturalar alcsnn talebi dorultusunda ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yaymlanan e-fatura format ve standardn kullanmak ve de sz konusu faturann baslabilir grntsn de eklemek artyla, mterilerine elektronik ortamda da iletebilirler. Bu durumda e-Ariv Faturasnn ayrca kada baslmasna gerek bulunmamaktadr.

3. Tebliin 3- e-Ariv Uygulamas zni blmne, (c) bendinden sonra gelmek zere aadaki paragraf eklenmitir.

Bakanlk gerek grmesi ve nceden haber vermesi halinde, bu madde hkmnn uygulamasnda sektr ve mkellef gruplar itibariyle zel izin verebilir, e-Ariv Fatura formatnda ve faturann alcsna teslim yntemlerinde deiiklie gidebilir.

4. Tebliin 6- Belgelerin Elektronik Ortamda Oluturulmas blmnn 3 nc paragraf aadaki ekilde deitirilmitir.

Mkellefler, istemeleri halinde fatura format olarak www.efatura.gov.tr internet adresinde yaymlanan e-fatura format ve standardn da kullanabilirler. Ancak Tebliin 3 nc blmnn b bendine gre elektronik ortamda iletilen faturalar iin www.efatura.gov.tr internet adresinde yaymlanan e-fatura format ve standardnn kullanlmas zorunludur. Bakanlk gerekli grmesi halinde, mkelleflerin kullandklar elektronik belge formatnn deitirilmesini isteyebilir.

5. Tebliin 6.1 Belgelere Konulacak Amblem blm aadaki ekilde deitirilmitir.

Bu Tebli kapsamnda oluturulan elektronik belgelerde, 2/2/1985 tarihli ve 18654 sayl Resm Gazetede yaymlanan Vergi Usul Kanunu uyarnca Vergi Mkellefleri Tarafndan Kullanlan Belgelerin Basm ve Datm Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre belgelerin nyznn st orta ksmna gelecek ekilde baslmas zorunlu olan Belgelere Konulacak zel aret (Amblem) ile l Kod Numaras yerine ayn konumda bulunmak zere, Gelir daresi Bakanl amblemi, amblemin altnda ise e-Ariv Fatura ibaresi bulunur. Tebliin 3-b ve 3-c bendi kapsamnda elektronik ortamda iletilen faturann alt ksmnda ayrca e-Ariv izni kapsamnda elektronik ortamda iletilmitir. ifadesi yazlr.

6. Tebliin 7- Belgelerin Alclarna Teslimi blmnn 1 inci paragraf aadaki ekilde deitirilmitir.

Mkellefler, e-Ariv Uygulamas kapsamnda elektronik belge biiminde oluturduklar faturay bu Tebliin 7.1 ve 7.2 blmnde belirtilen istisna haricinde alcsna kt ortamnda teslim ederler.

7. Tebliin 7.1 397 Sra Numaral Vergi Usul Kanunu Genel Teblii ile Getirilen e-Fatura Uygulamasna Kaytl Olmayan Mkelleflere Faturann Teslimi blm aadaki ekilde deitirilmitir.

e-Fatura Uygulamasna kaytl olmayan mkelleflere e-Ariv Uygulamas kapsamnda dzenlenen faturann kt ortamnda teslim edilmesi esastr. Ancak e-ariv Uygulamas kapsamnda dzenlenen faturalar, alcsnn talebi dorultusunda ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yaymlanan e-fatura format ve standardnn kullanlmas ve de sz konusu faturann baslabilir grntsnn eklenmesi kouluyla e-fatura uygulamasna kaytl olmayan mkelleflere elektronik ortamda da iletilebilecektir.

te yandan, alcsna maln yannda kt olarak verilen fatura, irsaliyeli fatura yerine kullanlabilir. Ancak bu imkndan yararlanabilmek iin faturann, maln teslimi annda dzenlenmesi ve rsaliye yerine geer. ifadesinin yazlmas zorunludur.

8. Tebliin 9- Elektronik Belgelerin Muhafazas ve braz blmnde yer alan (i) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

i) Bu Tebliin 3-b bendine gre adna fatura dzenlenen vergi mkellefleri sz konusu faturalar, kendilerine iletim yntemine uygun olarak muhafaza ve ibraz etmek zorundadrlar.

9. Tebliin 13- Elektronik Fatura Kayt Sistemi (EFKS) Kapsamnda Dzenlenen Faturalar blm aadaki ekilde deitirilmitir.

Elektronik Fatura Kayt Sistemi (EFKS) kapsamnda faturalarn elektronik ortamda oluturma ve muhafaza izni alm olan mkellefler, faturalama sreleri ile bilgi ilem sistemlerini 1/4/2015 tarihinden ge olmamak zere Bakanln kendilerine yazyla bildirecei bir tarihe kadar bu Teblide yer alan usul ve esaslara uygun hale getirmek zorundadrlar.

10. Yrrlk

Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Tebli olunur.