30 Aralk 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29221

TEBL

Maliye Bakanlndan:

GELR VERGS GENEL TEBL

(SER NO: 287)

31/12/1960 tarihli ve 193 sayl Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mkerrer 80, 82, 86 ve 103 nc maddelerinde yer alan ve yeniden deerleme orannda artrlan maktu had ve tutarlar ile 1/1/2006 tarihinden nce ihra edilen bir ksm menkul kymetlerden 2014 takvim ylnda elde edilen menkul sermaye iradnn beyannda dikkate alnacak indirim oran uygulamasna ilikin aklamalar bu Tebliin konusunu oluturmaktadr.

1. Yeniden Deerleme Orannda Artrlan Had ve Tutarlar

Gelir Vergisi Kanununun mkerrer 123 nc maddesinin (2) numaral fkrasnda, Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mkerrer 80, 82 ve 86 nc maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlarn, her yl bir nceki yla ilikin olarak Vergi Usul Kanunu hkmlerine gre belirlenen yeniden deerleme orannda artrlmak suretiyle uygulanaca, bu ekilde hesaplanan maktu had ve tutarlarn % 5ini amayan kesirlerinin dikkate alnmayaca, Bakanlar Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarlar yarsna kadar artrmaya veya indirmeye yetkili olduu hkm yer almaktadr. Ayn maddenin (3) numaral fkrasnda da 103 nc maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarlar hakknda da yukardaki hkmn uygulanaca ngrlmtr.

Bu hkm gz nne alnarak Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mkerrer 80, 82, 86 ve 103 nc maddelerinde yer alp, 2014 ylnda uygulanan had ve tutarlarn 2014 yl iin % 10,11 (on virgl on bir) olarak tespit edilen yeniden deerleme orannda1 arttrlmas suretiyle belirlenen ve 2015 takvim ylnda uygulanacak olan had ve tutarlar aadaki ekilde tespit edilmitir.

1.1. Gayrimenkul Sermaye ratlarnda Uygulanan stisna Tutar

Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri iin uygulanan istisna tutar, 2015 takvim ylnda elde edilen kira gelirleri iin 3.600 TL olarak tespit edilmitir.

1.2. Hizmet Erbabna yeri veya yerinin Mtemilat Dnda Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Salanan Menfaatlere likin stisna Tutar

Gelir Vergisi Kanununun 23 nc maddesinin 8 numaral bendinde yer alan, iverenlerce iyeri veya iyerinin mtemilat dnda kalan yerlerde hizmet erbabna yemek verilmek suretiyle salanan menfaatlere ilikin istisna tutar, 2015 takvim ylnda uygulanmak zere 13.00 TL olarak tespit edilmitir.

1.3. Engellilik ndirimi Tutarlar

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarlar, 2015 takvim ylnda uygulanmak zere; birinci derece engelliler iin 880 TL, ikinci derece engelliler iin 440 TL, nc derece engelliler iin 200 TL olarak tespit edilmitir.

1.4. Basit Usule Tabi Olmann Genel artlarndan Olan yeri Kira Bedeline likin Tutar

Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin (2) numaral bendinde yer alan yllk kira bedeli toplam, 2015 takvim ylnda uygulanmak zere bykehir belediye snrlar iinde 6.000 TL, dier yerlerde 4.000 TL olarak tespit edilmitir.

1.5. Basit Usule Tabi Olmann zel artlarn Belirleyen Hadler

Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler, 2015 takvim ylnda uygulanmak zere;

- 1 numaral bent iin 84.000 TL ve 120.000 TL,

- 2 numaral bent iin 40.000 TL,

- 3 numaral bent iin 84.000 TL,

olarak tespit edilmitir.

1.6. Deer Art Kazanlarna likin stisna Tutar

Gelir Vergisi Kanununun mkerrer 80 inci maddesinde yer alan deer art kazanlarna ilikin istisna tutar, 2015 takvim yl gelirlerine uygulanmak zere 10.600 TL olarak tespit edilmitir.

1.7. Arzi Kazanlara likin stisna Tutar

Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arzi kazanlara ilikin istisna tutar, 2015 takvim yl gelirlerine uygulanmak zere 23.000 TL olarak tespit edilmitir.

1.8. Tevkifata ve stisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye ratlarna likin Beyanname Verme Snr

Gelir Vergisi Kanununun 86 nc maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarna ilikin beyanname verme snr, 2015 takvim yl gelirlerine uygulanmak zere 1.500 TL olarak tespit edilmitir.

1.9. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alnan Tarife

Gelir Vergisi Kanununun 103 nc maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alnan tarife, 2015 takvim yl gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alnmak zere aadaki ekilde yeniden belirlenmitir.

 

12.000 TL'ye kadar % 15

 

29.000 TL'nin 12.000 TL'si iin 1.800 TL, fazlas % 20

 

66.000 TL'nin 29.000 TL'si iin 5.200 TL, (cret gelirlerinde 106.000 TL'nin

% 27

29.000 TL'si iin 5.200 TL), fazlas

 

66.000 TL'den fazlasnn 66.000 TL'si iin 15.190 TL, (cret gelirlerinde

% 35

106.000 TL'den fazlasnn 106.000 TL'si iin 25.990 TL), fazlas

 

2. Basit Usulde Vergilendirmeyle lgili Hususlar

2.1. Kar Hadleri Emsallerine Gre Dk Olarak Tespit Edilmi Bulunan Emtia in zel Hadler

Milli piyango bileti, akaryakt, eker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine gre dk olarak tespit edilmi bulunan emtia iin zel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlna verilmitir. Bu yetki kullanlarak 2014 yl iin 285 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Teblii2 ile belirlenen tutarlar yeniden artrlmtr.

Buna gre, anlan maddelerin ticaretini yapanlarn, 2015 takvim ylnda da basit usulden yararlanabilmeleri iin; al, sat veya haslatlarnn 31/12/2014 tarihi itibariyle aada belirtilen hadleri amamas gerekmektedir.

 

Emtiann Cinsi

Bykehir Belediye Snrlar
Dnda Kalan Yerlerde

Bykehir Belediye Snrlar
inde Kalan Yerlerde

Yllk Alm
ls (TL)

Yllk Sat
ls (TL)

Yllk Alm
ls (TL)

Yllk Sat
ls (TL)

Deerli Kat

130.000

150.000

170.000

190.000

eker ay

106.000

130.000

120.000

160.000

Milli Piy. Bileti, Hemen

Kazan, Sper Toto vb.

106.000

130.000

120.000

160.000

ki (Bira ve arap Hari) - spirto SigaraTtn

106.000

130.000

120.000

160.000

Akaryakt ( LPG hari )

150.000

160.000

190.000

220.000

 

Belirtilen bu mallarn alm satm ile uraanlar hakknda, basit usuln zel artlar bakmndan yukardaki hadler dikkate alnmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliindeki3 hesaplamalar dorultusunda ilem yaplacaktr.

2.2. Basit Usule Tabi Mkelleflerde Gn Sonunda Toplu Belge Dzenleme Uygulamas

Basit usulde vergilendirilen mkelleflerle ilgili 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Teblii4 ile getirilen, belge vermedikleri gnlk haslatlar iin gn sonunda tek bir fatura dzenlenmesine ilikin uygulamann, 31/12/2015 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mkerrer 257 nci maddesinin Bakanlmza verdii yetkiye istinaden uygun grlmtr.

3. 2014 Takvim Ylnda Elde Edilen Bir Ksm Menkul Sermaye radnn Beyannda Dikkate Alnacak ndirim Oran Uygulamas

Gelir Vergisi Kanununun 76 nc maddesinin 5281 sayl Kanunun 44 nc maddesiyle yrrlkten kaldrlan ikinci fkrasnda, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fkrasnn (5), (6), (7), (12) ve (14) numaral bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarna (dviz cinsinden alan hesaplara denen faiz ve kr paylar, dvize, altna veya baka bir deere endeksli menkul kymetler ile dviz cinsinden ihra edilen menkul kymetlerden elde edilenler hari) fkrada belirtilen indirim orannn uygulanmas suretiyle bulunacak ksmn, bu iratlarn beyan srasnda indirim olarak dikkate alnaca belirtilmiti.

Gelir Vergisi Kanununun indirim oran uygulamasna ynelik 76 nc maddesinin ikinci fkras 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak zere 5281 sayl Kanunla yrrlkten kaldrlmakla birlikte, anlan Kanunun geici 67 nci maddesinin (9) numaral fkras hkm gereince 1/1/2006 tarihinden nce ihra edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarndan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yrrlkte olan hkmler esas alnacandan, indirim oran uygulamas ile ilgili olarak aadaki aklamalarn yaplmasnda yarar grlmtr.

ndirim oran; Vergi Usul Kanununa gre o yl iin tespit edilmi olan yeniden deerleme orannn, ayn dnemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluan bileik ortalama faiz oranna blnmesi suretiyle tespit edilmektedir.

Vergi Usul Kanunu hkmlerine gre 2014 yl iin tespit edilmi olan yeniden deerleme oran % 10,11'dir. Bu dnemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluan bileik ortalama faiz oran ise % 9,74'tr.

Bu oranlar dikkate alndnda, 2014 yl gelirlerine uygulanacak indirim oran birden byk kmaktadr.

Bu kapsamda, 2014 takvim ylnda elde edilen menkul sermaye iratlarndan, 1/1/2006 tarihinden nce ihra edilmi olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fkrasnn (5) numaral bendinde saylan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut daresi ve zelletirme daresince karlan menkul kymetlerden salanan gelirler indirim orannn birden byk olmas dolaysyla beyan edilmeyecektir.

Dvize, altna veya baka bir deere endeksli menkul kymetler ile dviz cinsinden ihra edilen menkul kymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarnn beyannda indirim oran uygulanmayacaktr.

Ayrca, ticari iletmelere dahil kazan ve iratlar iin indirim oran uygulanmas sz konusu deildir.

Dier taraftan, geici 67 nci maddenin (4) numaral fkras uyarnca, 75 inci maddenin ikinci fkrasnn (7), (12) ve (14) numaral bentlerinde yazl menkul sermaye iratlarndan 1/1/2006 tarihinden itibaren demeyi yapanlarca vergi tevkifat yaplmakta olup, bu gelirlerin beyan ve bu gelirlere indirim oran uygulanmas sz konusu deildir.

Tebli olunur.

 

1 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayl Resm Gazetede yaymlanan 441 Sra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Teblii ile aklanmtr.

2 30/12/2013 tarihli ve 28867 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

3 2/5/1982 tarihli ve 17682 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr

4 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.