30 Aralk 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29221

TEBL

Maliye Bakanlndan:

EMLAK VERGS KANUNU GENEL TEBL

(SER NO: 65)

1. Giri

2015 ylna ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi deerleri ile 2015 ylnda mkellef olacaklarn emlak vergi deerlerinin hesabnda dikkate alnacak asgari lde arsa ve arazi metrekare birim deerlerinin tespiti hususunda aadaki aklamalarn yaplmasna gerek duyulmutur.

2. 2014 Ylna Ait Yeniden Deerleme Orannn Tespiti

Bakanlmzca, 2014 ylna ait uygulanacak yeniden deerleme oran, 441 Sra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Teblii(1) ile % 10,11 (on virgl on bir) olarak tespit ve ilan edilmi bulunmaktadr.

3. 2015 Yl Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Deerleri ile Asgari lde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Deerlerine Uygulanacak Orann Belirlenmesi

213 sayl Vergi Usul Kanununun(2) mkerrer 49 uncu maddesinin (b) fkrasnda, takdir komisyonlarnn drt ylda bir arsalara ve araziye ait asgari lde metrekare birim deerlerini takdir edecekleri hkme balanmtr. Bu hkm uyarnca 2013 ylnda sz konusu takdirler yaplmtr.

1319 sayl Emlak Vergisi Kanununun(3) 9/b ve 19/b maddelerinde, bina ve arazi vergisi mkellefiyetinin, drt ylda bir yaplan takdir ilemlerinde takdir ileminin yapld tarihi takip eden bte ylndan itibaren balayaca hkme balanmtr. Asgari lde arsa ve arazi metrekare birim deer takdirleri 2013 ylnda yapldndan, bu hkmler uyarnca bina ve arazi vergisi mkellefiyeti 2014 ylndan itibaren balam bulunmaktadr.

1319 sayl Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fkrasnda, vergi deerinin, mkellefiyetin balang yln takip eden yldan itibaren her yl, bir nceki yla ait vergi deerinin Vergi Usul Kanunu hkmleri uyarnca ayn yl iin tespit edilen yeniden deerleme orannn yars nispetinde artrlmas suretiyle bulunaca; nc fkrasnda da 33 nc maddede yer alan vergi deerini tadil eden sebeplerle (8 numaral fkra hari) mkellefiyet tesisi gereken hallerde, Vergi Usul Kanununun mkerrer 49 uncu maddesinin (b) fkrasna gre takdir komisyonlarnca belirlenen arsa ve arazi metrekare birim deerlerinin, takdir ileminin yapld yl takip eden ikinci yln bandan balamak suretiyle her yl, bir nceki yl birim deerinin Vergi Usul Kanunu hkmlerine gre ayn yl iin tespit edilmi bulunan yeniden deerleme orannn yars nispetinde artrlmas suretiyle dikkate alnaca hkme balanmtr.

Ayrca, 1319 sayl Kanunun 29 uncu maddesinin drdnc fkrasnda, vergi deerinin hesabnda bin liraya kadar olan kesirlerin dikkate alnmayaca belirtilmitir.

2014 ylnda emlak vergisi mkellefi olanlarn 2015 ylna ait emlak vergisinin tarh ve tahakkukunda esas alnacak vergi deerinin (matrahn) hesab ile bina, arsa veya araziye 2014 ylnda malik olunmas halinde mkellefiyetin balang yl olan 2015 yl vergi deerinin hesab aada belirtilen esaslar erevesinde yaplacaktr.

3.1. 2013 Ylnda Yaplan Takdirler Nedeniyle 2014 Ylnda Mkellefiyeti Balayanlarn 2015 Ylna Ait Emlak Vergi Deerlerinin Hesab

2013 ylnda yaplan takdirler nedeniyle bina ve arazi vergisi mkellefiyeti 2014 ylndan itibaren yeniden balam bulunmaktadr.

Bu mkelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2015 yl vergi deerleri, 2014 yl vergi deerlerinin, bu yla ait yeniden deerleme orannn yars olan (% 10,11/2=) % 5,055 (be virgl sfr elli be) orannda artrlmas suretiyle bulunacak tutarlar olacaktr.

RNEK 1- Mkellef (A) Ankara ili, Keiren Belediyesi snrlar iinde yer alan meskeni 2006 ylnda satn almtr. 2014 yl vergi deeri 120.000,00 TL olan meskenin 2015 yl emlak vergi deeri aada belirtildii ekilde hesaplanacaktr.

 

1

Meskenin 2014 ylna ait emlak vergi deeri

120.000,00 TL

2

2014 ylna ait yeniden deerleme orannn yars

(% 10,11/2=)

% 5,055

3

Meskenin 2015 yl emlak vergi deeri [1+(1x2)]

126.066,00 TL

4

Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alnmayacandan verginin tahakkukunda esas alnacak emlak vergi deeri

126.000,00 TL

 

3.2. 2015 Yl tibaryla Mkellef Olacaklarn Emlak Vergi Deerlerinin Tespiti

Mkellefiyeti 2015 ylnda balayanlarn, mkellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatna esas alnacak vergi deerleri; takdir komisyonlarnca 2013 ylnda takdir edilen asgari lde arsa ve arazi metrekare birim deerlerinin; 2014 ylna ait yeniden deerleme orannn yars nispetinde artrlmas suretiyle bulunacak asgari lde metrekare birim deeri dikkate alnarak hesaplanacaktr.

RNEK 2- Mkellef (B) 2014 ylnda Konya ili, Akehir ilesi snrlar iinde 950 m2 byklnde bir arsa satn alm ve bu arsaya ilikin emlak vergisi bildirimini ilgili belediyeye vermitir. Arsann bulunduu cadde iin takdir komisyonunca 2014 ylndan itibaren uygulanmak zere takdir edilen asgari lde arsa metrekare birim deeri 250,00 TLdir.

2014 ylna ait yeniden deerleme orannn yars % 5,055 olarak tespit edilmi olduuna gre, mkellefiyeti 2015 ylnda balayacak bu mkellefin 2014 ylnda satn ald arsann 2015 yl arazi (arsa) vergisine esas vergi deeri aada belirtildii ekilde hesaplanacaktr.

 

1

2014 ylndan itibaren uygulanmak zere takdir komisyonunca 2013 ylnda takdir edilen asgari lde arsa metrekare birim deeri

250,00 TL

2

2015 ylna ait asgari lde arsa ve arazi metrekare birim deerlerinin hesabnda uygulanacak art oran

(% 10,11/2=)

% 5,055

3

2015 yl emlak vergi deerine esas asgari lde arsa metrekare birim deeri [1+(1x2)]

262,63 TL

4

Arsann yzlm

950 m2

5

Arsann 2015 yl vergi deeri (3x4)

249.498,50 TL

6

Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alnmayacandan verginin tahakkukunda esas alnacak emlak vergi deeri

249.000,00 TL

 

RNEK 3- Mkellef (C) Mula Belediyesi snrlar iinde 400 m2 arsa zerinde ina edilen ve inaat 2003 ylnda sona ermi olan bir iyerini 2014 ylnda satn almtr. Betonarme karkas, 1 inci snf olan inaatn dtan da yzlm 120 m2dir. Bu iyeri iin 2015 ylna ait uygulanacak bina metrekare normal inaat maliyet bedeli 921,22 TLdir. Arsann bulunduu cadde iin 2014 ylnda uygulanan asgari lde arsa metrekare birim deeri 200 TLdir. 2015 ylna ait asgari lde arsa ve arazi metrekare birim deerlerinin hesabnda uygulanacak art oran % 5,055 olarak tespit edildiine gre mkellefiyeti 2015 ylnda balayan bu mkellefin iyerinin 2015 yl vergi deerinin tespitinde emlak (bina) vergi deeri aadaki ekilde hesaplanacaktr. (Vergi deerinin hesabnda asansr, klima veya kalorifer pay ilavesi ile anma pay indirimi ihmal edilmitir.)

 

1

naatn tr ve snfna gre 2015 ylna ait uygulanacak bina metrekare normal inaat maliyet bedeli

921,22 TL

2

Binann dtan da yzlm

120 m2

3

Binann maliyet bedeli (1x2)

110.546,40 TL

4

2014 ylndan itibaren uygulanmak zere takdir komisyonunca 2013 ylnda takdir edilen asgari lde arsa metrekare birim deeri

200,00 TL

 

5

2015 ylna ait asgari lde arsa ve arazi metrekare birim deerlerinin hesabnda uygulanacak art oran

% 5,055

6

2015 yl emlak vergi deerine esas asgari lde arsa metrekare birim deeri [4+(4x5)]

210,11 TL

7

Arsann yzlm

400 m2

8

Arsann vergi deeri (6x7)

84.044,00 TL

9

Binann 2015 yl vergi deeri (3+8)

194.590,40 TL

10

Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alnmayacandan verginin tahakkukunda esas alnacak emlak vergi deeri

194.000,00 TL

 

Tebli olunur.

 

(1) 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

(2) 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

(3) 11/8/1970 tarihli ve 13576 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.