30 Aralk 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29221

TEBL

Maliye Bakanlndan:

VERASET VE NTKAL VERGS KANUNU GENEL TEBL

(SER NO: 46)

7338 sayl Veraset ve ntikal Vergisi Kanununun(1) istisnalar balkl 4 nc maddesinin ikinci fkrasnda, (b), (d) ve (e) bentlerine gre, her bir takvim ylnda uygulanacak istisna hadleri, nceki ylda uygulanan istisna hadlerine bu yla ilikin olarak Vergi Usul Kanunu hkmleri uyarnca belirlenen yeniden deerleme orannda art yaplmak suretiyle tespit olunur. Artrm srasnda 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alnmaz. hkmne yer verilmitir.

Ayn Kanunun 16 nc maddesinin nc fkrasnda, Vergi tarifesinin matrah dilim tutarlar, her yl bir nceki yla ilikin olarak Vergi Usul Kanunu uyarnca belirlenen yeniden deerleme orannda artrlmak suretiyle uygulanr. Bu ekilde hesaplanan dilim tutarlarnn yzde 5 ini amayan kesirler dikkate alnmaz. ... denilmektedir.

Bakanlmzca 2014 yl iin yeniden deerleme oran % 10,11 (on virgl onbir) olarak tespit edilmi ve 441 Sra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Teblii(2) ile ilan edilmi bulunmaktadr.

Buna gre, 1/1/2015 tarihinden itibaren 7338 sayl Kanunun 4 nc maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarlar;

-Evlatlklar dhil, fru ve eten her birine isabet eden miras hisselerinde 161.097 TL (fru bulunmamas halinde ee isabet eden miras hissesinde 322.392 TL),

-vazsz suretle meydana gelen intikallerde 3.711 TL,

-Para ve mal zerine dzenlenen yarma ve ekililer ile 5602 sayl ans Oyunlar Haslatndan Alnan Vergi, Fon ve Paylarn Dzenlenmesi Hakknda Kanunda tanmlanan ans oyunlarnda kazanlan ikramiyelerde 3.711 TL

olarak dikkate alnacaktr.

7338 sayl Kanunun 16 nc maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarlar yukarda belirtilen yeniden deerleme orannda artrlmak suretiyle tespit edilmitir. Bu nedenle, 1/1/2015 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsz surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aadaki tarifeye gre hesaplanacaktr.

 

Matrah

Verginin Oran (%)

Veraset Yoluyla

ntikallerde

vazsz ntikallerde

lk 200.000 TL iin

1

10

Sonra gelen 480.000 TL iin

3

15

Sonra gelen 1.060.000 TL iin

5

20

Sonra gelen 1.900.000 TL iin

7

25

Matrahn 3.640.000 TLyi aan

blm iin

10

30

 

Tebli olunur.

1 15/6/1959 tarihli ve 10231 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

2 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.